Tải bản đầy đủ

Tài liệu CHƯƠNG 3: KIỂM SOÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN doc


1
CHNG 3: KIM SOÁT H THNG THÔNG TIN K TOÁN

A. Chn các câu tr li đúng
3.1. Nhng câu nào sau đây không phi là 1 trong 5 thành phn ca h thng KSNB theo COSO
a. ánh giá ri ro c. Giám sát, theo dõi
b. Các chính sách kim soát ni b d. Thông tin truyn thông

3.2. Nhng câu nào sau đây là sai
a. Kim soát phát hin có trc kim soát ngn nga
b. Kim soát sa sai có trc kim soát ngn nga
c. Kim soát ngn nga tng đng vi kim soát phát hin
d. Ki
m soát ngn nga có trc kim soát phát hin

3.3. Nhng câu nào sau đây v môi trng kim soát là sai
a. Thái đ ca nhà qun lý đi vi h thng KSNB và hành vi đo đc có 1 nh hng không đáng k
đn hành đng, suy ngh ca nhân viên
b. Mt cu trúc t chc phc tp, không rõ ràng có th s đem đn nhiu vn đ phc tp
c. Vic ghi li (trên giy) các chính sách và hng dn th

c hin các th tc là mt trong nhng công
c quan trng đ phân chia quyn hn và trách nhim ca t chc
d. Giám sát là mt vic quan trng trong mt t chc mà không th thc hin báo cáo trách nhim
hoc t chc đó quá nh đ có th phân chia chc nng, nhim v đu đ

3.4. Nhng chc nng k toán nào sau đây phi đc tách bit đ đt đ
c vic phân chia các chc
nng hiu qu:
a. Kim soát, ghi chép và theo dõi
b. Xét duyt, ghi chép và bo qun tài sn
c. Kim soát, bo qun tài sn và xét duyt
d. Theo dõi, ghi chép và hoch đnh

3.5. Các hot đng sau đây là hot đng kim tra đc lp, ngoi tr:
a. Lp bng đi chiu vi ngân hàng
b. i chiu s chi tit và s cái
c. Lp bng cân đi s phát sinh
d. ánh trc s th
 t các hoá đn

3.6. Nhng th tc kim soát nào sau đây liên quan đn hot đng thit k và s dng chng t s
sách
a. Khoá t gi các phiu chi tin
b. So sánh s tn kho thc t và s sách
c. Trên mi phiu nhp kho phi có ch ký ca th kho
d. K toán phi thu đc quyn xét duyt xóa n khó đòi nh hn 5 triu.

3.7. Trình t nào sau đây là thích h
p cho quá trình đánh giá ri ro
a. Nhn dng nguy c, đánh giá ri ro và tn tht, xác đnh th tc kim soát, c tính li ích chi phí
b. Xác đnh th tc kim soát, đánh giá ri ro và tn tht, nhn dng nguy c, c tính li ích chi phí
c. ánh giá ri ro và tn tht, xác đnh th tc kim soát, nhn dng nguy c, c tính li ích chi phí
d. c tính li ích chi phí, nhn dng nguy c, xác đnh th t
c kim soát, đánh giá ri ro và tn tht
3.8. H thng hin hành có đ tin cy c tính là 90%. Nguy c ch yu trong h thng hin hành nu
xy ra s làm tn tht 30.000.000. Có 2 th tc kim soát đ đi phó vi ri ro trên. Th tc A vi chi
phí thit lp là là 1.000.000 và s gim ri ro xung còn 6%. Th tc B chi phí c tính là 1.400.000
và gim ri ro xung còn 4%. Nu thit lp c 2 th tc kim soát A và B thì chi phí c tính là
2.200.000 và ri ro s gim còn 2%. Th tc nào nên đc la chn
a. Th tc A c. C 2 th tc A và B


b. Th tc B d. Không thit lp th tc nào

2
B. CÂU HI THO LUN
3.1. Phòng k toán ca công ty bn đang làm vic có 5 ngi. Hãy đnh hng t chc b máy k
toán sao cho đáp ng tt nht các yêu cu kim soát.
3.2. "Có h thng thông tin là có phng pháp đ thâm nhp h thng đó." Hãy nhn đnh. Bn có
tin rng có mt h thng an ninh hoàn ho không? Nu kim soát ni b không đm bo 100% hiu
Internet. Ngoài ra, do VP công ty đc đt trong cùng khu vc v
i nhà máy, nên kh nng thit hi do
cháy, n, … rt cao. Bn là kim toán ni b, hãy trình bày các th tc kim soát chung cn thit và
có th thc hin đc cho h thng ca công ty.
3.4. Trình bày v các dng thc Virus máy tính và các bin pháp phòng nga
3.5. Các th tc đm bo an toàn cho máy tính cá nhân, máy tính mng và truy cp Internet?
3.6. Trình bày các hình thc lm dng k thut máy tính thông dng hin nay (ví d hacking, qu,
thì ti sao phi thc hin nó?
3.7. Công ty b
n đang công tác đã t chc công tác k toán t đng hoá, đc ni mng ni b và
cracking, …)


C. BÀI TP TÌNH HUNG
3.1 Bn là mt kim toán viên đc phân công kim toán cho khách hàng XYZ. Bn đã tin kho sát
s b h thng và chính sách k toán ca công ty. Nhng thông tin thu thp đc nh sau:
+ Ban kim soát ca công ty bao gm k toán trng, trng phòng tài v, phó giám đc tài chính và
trng phòng ngân sách
+ Trng phòng tài v là đã t
ng là tr lý ca ông A, ngi liên quan đn v xì cang đan tham ô tin
cách đây 3 nm
+ Công ty có k hoch thay đi phng pháp trích khu hao tài sn c đnh. Qua nhng ln trò
chuyn, ban qun lý công ty ám ch rng, nu công ty kim toán không đng ý vic thay đi này thì
công ty XYZ s thay đi đn v kim toán
+ Phó giám đc ph trách tài chính ca công ty là giám đc ca phòng kim toán ni b vi 5 nhân
viên
+ Quyn lc chi phi trong công ty dng nh
 tp trung vào 3 anh em: giám đc điu hành, ch tch
HQT và phó giám đc ph trách tài chính
+ Vic đánh giá hot đng ca các b phn trc thuc da trên đánh giá ch quan bi vì các nhà qun
lý cho rng vic áp dng các phng pháp đánh giá truyn thng là không hiu qu
+ Thu nhp ca công ty tng liên tc trong 5 nm qua nhng thi đim hin ti đang có du hiu
chng l
i và gim xung
+ Bn đã xem xét các hng dn chính sách và th tc bng vn bn ca công ty liên quan đn khách
hàng, nhà cung cp và nhân viên
+ ánh giá s b v h thng k toán là tt cng nh là vic áp dng các th tc kim soát ni b.
Yêu cu:

+ Da trên nhng thông tin trên, hãy đa ra nhng vn đ có th phát sinh liên quan đn các thành
phn ca KSNB theo COSO

3.2 Gii thích nhng sai phm sau đây trong nguyên tc phân chia trách nhim và đa ra các th tc
kim soát b sung cn thit
a. Nhân viên chm công A ghi nhn thi gian làm vic 40g cho mt nhân viên đã ngh làm. Sau đó A
tính toán và ký duyt vào bng lng phi tr trong tháng
b. Nhân viên th qu B to ra mt hoá đn gi t mt công ty mang tên anh h ca B. Sau
đó B lp
phiu chi thanh toán cho hoá đn đó.
c. Mt nhân viên ca phân xng A bc ra khi kho hàng ca phân xng vi mt s sn phm
trong tay, đng thi ghi chép vào th kho là xut các sn phm qua phân xng lp ráp.
d. Th qu nhn tin thanh toán t khách hàng, ct vào túi cá nhân và không ghi gim s phi thu trên
tài khon ca khách hàng.

3.3 Công ty XYZ nh bn t vn b trí các công vic sau cho 3 nhân viên k toán:
+ Ghi s cái tng hp
+ Theo dõi các khon phi thu

3
+ Theo dõi các khon phi tr
+ Lp các phiu thu, phiu chi
+ Theo dõi nht kí chi tin
+ Theo dõi các khon hàng bán tr li và gim giá
+ i chiu s ph ngân hàng
+ Th qu
a. Lit kê các cp chc nng mà mt nhân viên không th kiêm nhim đc
b. Phân chia công vic cho 3 nhân viên trên

3.4. Anh, ch đc tuyn dng làm k toán trng cho mt công ty t nhân trách nhim hu hn có
quy mô va. Công ty có 1 nhà máy sn xut, Phòng mua hàng và phòng kinh doanh. Hot đ
ng kinh
doanh ca công ty bao gm nhp khu vt t, sn xut, gia công, bán trong nc và xut khu. Ch
công ty- ông Anh đt ra yêu cu vi k toán trng nh sau:
- i vi ni b công ty cn cung cp các thông tin chính xác, trung thc.
- Cn đm bo an toàn ti đa cho tài sn và thông tin ca công ty.
- Các thông tin cung cp cho bên ngoài, nht là các báo cáo thu, phi  mt mc đ phù hp,
vi kh nng np thu thp nh
t có th đc nhng không phm pháp.
- Sp đn phi tin hành tin hc hoá công tác k toán.
- K toán trng chu s ch đo trc tip t giám đc tài chính ca công ty.
BG ca công ty bao gm ông Anh- tng giám đc, cô Hoa- giám đc tài chính- là con gái ông Anh,
anh Minh- giám đc mua hàng- con trai ông Anh, anh Hoàng- giám đc bán hàng- chng cô Hoa.
Phòng k toán ca công ty có 7 nhân viên, có trình đ t trung cp k toán, ch yu là ngi quen
trong gia đình ông Anh. K toán trng tin nhim đã ngh vi
c không rõ lý do. Anh, ch đ ngh
đc tìm hiu qua tình hình trc khi chính thc nhn vic. Sau mt bui sáng tìm hiu, anh, ch nhn
thy các vn đ sau:
- Không có đy đ các chng t trong khâu mua hàng
- Mt s mt hàng đc mua vi giá cao và thanh toán bng tin mt
- Thiu các th tc xét duyt và chun y khi bán chu hay khi thanh toán n phi tr
- Ông Anh thng xuyên làm vic  nhà máy, ít khi có mt ti VP công ty.
- Mt s khách hàng ln thng tr
 li hàng, hàng b tr li đc thanh lý vi giá rt thp
- Nhân viên phòng k toán không t thin chí và không hp tác
- T khi thành lp cho đn nay, công ty cha kim kê tài sn.
Ông Anh cam kt s h tr anh, chi trong công vic mi. Hãy nhn đnh v h thng kim soát ni b
ca công ty và cho bit anh, ch có nhn làm KTT ca công ty hay không? Ti sao?

3.5. Xí nghip Z là đn v ni b hch toán ph thuc c
a công ty ABC. Xí nghip có đ án tin hành
tin hc hoá công tác k toán. Trc khi đ án đc tin hành, công ty ABC tin hành công tác kim
toán ni b đi vi xí nghip Z. Ông Trung là kim toán viên ni b ca công ty đc giao nhim v
này.  phn hành k toán phi tr, ong Trung đã tin hành kim tra ngu nhiên 50 nghip v, kim tra
tt c các chng t gc có liên quan. Các ni dung kim tra bao gm tính thc t ca nghip v
, vic
xét duyt, quá trình x lý, ghi s và báo cáo. Trong 50 nghip v trên, có 45 nghip v có đy đ
chng t gc, đc kim tra, xét duyt và ghi s chính xác. 5 nghip v còn li là 5 nghip v mua
dch v đc x lý theo yêu cu ca các qun lý trong xí nghip. Trong 5 nghip v trên, có 1 nghip
v vi s tin 5.200.000 đ cho hot đng bo trì và sa cha máy móc đc thanh toán cho DN t
nhân TNHH Sa cha c
khí Sao Mai, nhng không có ch ký duyt, không có yêu cu hay đ ngh
sa cha và không có biên bn nghim thu. Ông Trung phát hin thêm trong nm tài chính có 8 hoá
đn cng ca DN t nhân TNHH Sa cha c khí Sao Mai, cho dch v sa cha và bo trì, vi s
tin t 5.000.000đ đn 8.000.000đ. Trên các chng t này có ch ký tt ca ông Hunh, trng b
phn giám sát s dng máy móc trang b ca xí nghip. Khi trao đi vi ông Hunh, ông Hu
nh cho
bit ông không h ký tt trên các chng t nói trên, và nói rng không h bit DN t nhân TNHH Sa
cha c khí Sao Mai là doanh nghip nào. Sau khi xác minh, DN t nhân TNHH Sa cha c khí Sao
Mai không h có tht.
Yêu cu:
1. Phân tích các sai phm, các ri ro đi vi h thng thông tin k toán ca xí nghip Z.
2. Thit lp các th tc kim soát nhm phát hin, ngn chn các ri ro nói trên.

4
3.6. Công ty ca anh, chi đã trang b h thng máy tính cho các phòng ban.  b phn kho, có mt
máy vi tính đc s dng đ phc v cho công tác qun lý hàng tn kho, theo dõi nhp xut kho và
lp, in th kho cng nh các báo cáo khác khi có yêu cu. Trong quá trình phân tích h thng k toán
hàng tn kho, anh (ch) phát hin rng: có mt nhân viên ca b phn kho có trình đ trung cp tin
hc ng dng. Nhân viên này thc hin các công tác sau:
- Nhn các phiu yêu cu vt t
, hàng hoá, kim tra, xét duyt s lng xut kho
- Thc hin tác v xut kho, nhp liu nghip v xut kho vào máy tính, cp nht th kho
- Cui tháng, in th kho, báo cáo nhp xut tn các mt hàng tn kho, kim tra, đi chiu , điu
chnh, chuyn cho trng b phn qun lý kho ký duyt và gi cho b phn k toán.
Khi tho lun v kim soát h thng cho ng dng k
 toán hàng tn kho vi trng b phn qun lý
kho, trng b phn qun lý kho cho bit máy tính đã đc s dng rt hiu qu trong công tác qun
lý kho, do đó không cn bt k mt th tc kim soát nào khác na c.
Yêu cu: Trình bày vn tt v các ri ro có th xy ra đi vi h thng k toán hàng tn kho, các ri ro
đi vi doanh nghip và đa ra các th t
c kim soát đ khc phc các ri ro trên.

3.7. Khi thit k h thng nhn đn đt hàng , mt kim toán viên ni b có đ ngh nên kim tra s
d n ca khách hàng khi nhn mt đn đt hàng ca khách hàng tng ng là:
10.000.000đ ≥ (s d n Khách hàng sau khi cng thêm giá tr đn đt hàng) ≥ 0
10.000.000đ là gii hn tín dng ca khách hàng ln nh
t ca doanh nghip.
Hãy cho bit th tc kim soát này là gì? (kim tra gii hn, kim tra hp l, kim tra d liu, kim
soát x lý?) Gii thích.

3.8. Anh Tin là kim toán viên ni b ca công ty Highlight. Tin đc phân công xem xét và đánh giá
h thng kim soát chung ca phòng thông tin qun tr ca công ty, ó là mt trung tâm vi bng hiu
Neon rt ni bt. Trung tâm nm ngay  tng trt trong toà nhà bn tng bên c
nh sông và di mc
nc l 4 inch.
Tin bc vào toà nhà. Anh gp cô tip tân và xin gp trng phòng thông tin qun tr. Không cn hi
Tin là ai và liên h v vic gì, cô tip tân báo anh trng phòng đã đi khi trung tâm trong vài phút và
bo anh ngi đi trong phòng máy tính.
"Chúng tôi có 4 v khách đang đi  đây. H dng nh đang mt mi vì nhng ngn đèn nhp nháy
ca cái bng đin t.
"Bng đi
n t gì vy"
"ó là bng nm cnh cái bình 10 gallon đ nu cà phê bng gas". Cô th ký tr li.
Anh Tin đi b xung trung tâm d liu, dc theo hành lang đông ngi đn cn tin. Dc theo 2 bên
ca hành lang, anh chú ý có nhiu giá đ đa t đc dán nhn rt đp vi ni dung nh "Tp tin
chính TK phi thu ca khách hàng", "Tp tin chính tin lng nhân viên", " báo cáo c phn" và S
Cái các TK. Anh y dng li m
t lát đ nhìn trò chi ném vòng ly quà và chú ý rng ngi ta có th
ly các chic vòng t 2 bên thành ca ch đng đa mm. "Tht là nhng ngi thông minh lanh l,
đã bit tn dng cách cho nhng chic vòng không có giá tr đó".
Khi Tin bc vào phòng d liu, anh chú ý thy nhân viên mi mê qung tài liu vào trong mt thùng
dán nhn "thông tin đu vào". Nhân viên nhp d liu đang nhp thông tin vào máy tính. Tin nhn
thy tài liu đc chn theo nguyên tc "LIFO tu ý".
Bc vào phòng máy tính, Tin chào anh chàng duy nht trong phòng, mt nhân viên vn hành đang
bn rn bm l các th chm công và b chúng vào tp h s gi là "H s tính lng nhân viên"
"Tht là mt nhân viên đáng giá" Tin ngm ngh "tht là hay khi thy đc mt ngi n lc làm
nhng vic nh vy."
Tin rót mt tách cà phê, đm tin l và đt nó lên giá ca các hp đa. Tin t hi không bit có git cà
phê nào lan xu
ng sàn nhà nh đã lan qua các hp đa không.
Tin chú ý rng nhân viên vn hành máy đã x lý các t check tr lng không đc đánh s trc qua
mt máy ký séc, đng thi tách giy than khi séc. Liên th t ca bng séc đc chuyn đn mt
gi bng g trong khi chic máy chy mt cách êm ái. Do đó anh nhân viên có c hi đ hút thuc và
trò chuyn vi hai anh chàng kim th t. Tin đã thc s có n t
ng đn mi quan tâm ca anh NV
vn hành v vn đ gn gàng. Anh y hu ngay c c nhng báo cáo in ra t máy tính vi các thông
s k thut vi tính nh s nghip v x lý, bt đu và kt thúc khi nào qua máy hu giy ngay sau khi

5
x lý lng xong. Tin nhn mt n ci tho mãn t anh NV vn hành khi anh tán dng v cái v
gn gàng ca phòng.
Tin thy mt cái hp trong góc vi nhãn "n tp tin d phòng" và hi "cái đó đ làm gì vy".
Anh NV vn hành gii thích rng t trng BP bo trì máy tính cho phép trung tâm d liu lu tr các
chng trình quan trng  trong ngn t khoá ca anh y.
"Chng trình gì vy"
"Nh tôi bit thì chng trình duy nh
t  đó là chng trình mô phng các nhân vt trong chuyn
hot hình".
Tin lic qua phòng báo chí và lp tc thy ngay anh chàng trng thông tin qun tr đã t chc nh
th nào. Ba khu hiu mà gây n tng đn Tin nht là:

1) Trung thc là phng châm ca chúng ta. Tt c tài liu vào phi đc x lý ngay theo nguyên tc
đn trc, x lý trc.
2) ây là vn hành x lý d liu, không phi dch v
phân phi. Tt c thông tin ra cho tun hin
hành phi đc đt trên chic bàn ln trong cn tin trc 4 gi mi chiu th sáu. Hãy t giúp đ
mình.
3)  xúc tin x lý và gim bt giy t không cn thit, nhng tài liu không đc máy tính chp
nhn do s liu không cân bng, không khp hay d liu không hp pháp phi đc ngay lp tc sa
và nhp li bi NV v
n hành.

Anh trng phòng thông tin qun tr vào, chào Tin và xin li vì đã đi quá lâu vì anh y mt nhiu thi
gian đ tìm mt ng xt nc đ dài đ kéo vào phòng d liu thông qua tm vách ngn bng g vi
phòng nu nc bên cnh.
"Tht là mt ý kin hay" Tin nói "S r hn nhiu so vi mua mt bình cha cháy cho trung tâm".
"Anhhy vn phòng nh th nào" Anh trng phòng hi.
"Rt tt" Tin tr l
i, "tôi s đi ngay đ còn làm vic khác".
Yêu cu: nu bn phân công đánh giá v phn kim soát chung trong kim soát h thng ti trung tâm
d liu này, bn s đánh giá nh th nào trong báo cáo ca mình.


3.9. Bn là tng giám đc ca công ty kinh doanh vt liu xây dng. Trong sáu tháng va qua, công ty
đã liên tc mt khách hàng v mt đi th cnh tranh. i th này có giá chào bán thp hn mt chút.
Bn linh cm có m
t vn đ gì đó đã xy ra và tin hành điu tra. Bn bit đc rng có mt trong s
nhng nhân viên ca bn truy cp vào máy tính và ly đi thông tin v giá s chào bán và bán thông tin
này cho đi th cnh tranh.
Yêu cu
a. Ch ra s yu kém trong kim soát ni b ca h thng máy tính ca công ty bn là nguyên
nhân dn đn hành vi gian ln trên.
b. Theo bn, thông tin v giá chào bán đc truy xut, trm cp và bán cho đi th
 cnh tranh
ca công ty nh th nào?
c. Làm th nào đ ngn nga và phát hin gian ln này?

3.10. Các th tc kim soát nào cn thit đ ngn nga các tình hung sau phát sinh:
1. Ô nhp “S ngày làm vic” trong chng trình tính lng cho nhân viên ghi nhn s ngày làm vic
thc t ca nhân viên trong tháng. Trong danh sách tr lng có 1 nhân viên làm vic 45 ngày.
2. Mt nhân viên k thut b phn công ngh thông tin truy cp vào trong d liu ca chng trình và
thay đ
i tin lng phi tr cho mình t 3tr lên 3.5tr
3. Trong danh sách các phiu chi tin, có 2 nghip v có s phiu chi trùng nhau
4. Mt công ty mt toàn b d liu cn thit s dng cho chng trình k toán sau khi thay đi máy
tính mi
5. Trong báo cáo lit kê hoá đn GTGT mua vào bán ra đc in ra t 1 chng trình k toán có nhng
dòng hoá đn không có mã s thu
6. Trong bng kê bán hàng, có ngày ca hóa đn bán hàng phát sinh trc ngày đt hàng ca khách
hàng .

6
7. Trong phn hành chi tin, có 2 nghip v chi tin thanh toán cho cùng 1 hóa đn vào 2 ngày 13 và
26 trong tháng
8. Trong quá trình nhp liu khon thanh toán 104,000,000 t khách hàng, k toán nhp s 0 thành
ch “O”. Do đó, chng trình đã không x lý đc nghip v, s d ca khách hàng cng không thay
đi
9. Sau khi hoàn tt quá trình khai báo và nhp s d đu kì các tài khon, đi tng chi tit ca mt
phn mm k toán mi đa vào s dng, k toán đã tin hành khoá s
s d đu kì. Khi đi chiu s
d n ca tài khon 131 thì li không khp vi s d tng hp các khon phi thu ca các khách
hàng.
10. Khi xem báo cáo tn kho ca mt mt hàng, có nhng thi đim lng hàng tn kho ca mt hàng
này b âm do đó đã dn đn vic tính toán giá xut hàng tn kho b sai.

3.11. Doanh nghip X là doanh nghip thng mi kinh doanh mt hàng máy tính. Tháng 11/2004,
DN b
t đu s dng phn mm k toán AIS vào trong công tác k toán ca mình. Phn mm đc cài
đt ni mng cc b trên 4 máy. Phòng k toán hin hành có 4 nhân viên A, B, C, D trong đó A là k
toán trng ca doanh nghip. Phn mm có đy đ các chc nng đ ghi nhn tt c các nghip v
k toán phát sinh ca 1 doanh nghip thng mi. C th các chc nng và quyn s dng nh sau:

Chc nng Quyn s dng có th phân
chia
+ Thu tin Xem, thêm, sa, xóa
+ Chi tin Xem, thêm, sa, xóa
+ Mua hàng – nhp kho Xem, thêm, sa, xóa
+ Tr li hàng mua Xem, thêm, sa, xóa
+ Gim giá hàng mua Xem, thêm, sa, xóa
+ Doanh thu bán hàng Xem, thêm, sa, xóa
+ Xut kho Xem, thêm, sa, xóa
+ Hàng bán tri li Xem, thêm, sa, xóa
+ Gim giá hàng bán Xem, thêm, sa, xóa
Thit lp h thng (Nhp s d, to danh
mc tài khon, khách hàng, nhà cung cp,
hàng tn kho)
Xem, thêm, sa, xóa


Yêu cu:

+ Vi vai trò là k toán trng, bn đc giao xét duyt tt c các nghip v k toán phát sinh. Hãy
nêu cách thc mà A có th áp dng đ xét duyt các nghip khi s dng chng trình AIS
+ Phân chia các công vic k toán nt cách hp lý cho tng nhân viên phòng k toán ca doanh
nghip X khi s dng phn mm k toán AIS.
+ Cho đánh giá, nhn xét v vic phân chia công vic trên

3.12. Trình bày các th tc kim soát nhp liu cn thit khi nhp li
u và in đn đt hàng khi đt mua
hàng hoá.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×