Tải bản đầy đủ

Tài liệu Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán docx

Bùi Quang Hùng - Khoa K toán - Kim toán, H
Kinh T TP.HCM
1
1
CHUYÊN  1
TNG QUAN V H THNG
THÔNG TIN K TOÁN
Accounting Information Systems
AIS
2
NI DUNG
¬ Các thành phncaH thng
Thông tin K toán
¬ Vai trò caAIS
¬ Các mô hình AIS
¬ Phát trinAIS
¬ Các công c mô t AIS
3
H thng
Là mttng th bao gmcácb phn, thành phn
có miquanh vi nhau đ thchinnhng

mc tiêu chung nht đnh
B
A
C
D
Mctiêu
4
H thng thông tin
¬ Là h thng thu nhncácd liu đuvào, x
lý các d liu và cung cp thông tin cho ngi
s dng
¬ Thông thng, khái nim HTTT gnlinvi
môi trng x lý h tr biCNTT
D liu
đuvào
X lý
Thông tin
đura
Kimsoát-phnhi
Lutr
Bùi Quang Hùng - Khoa K toán - Kim toán, H
Kinh T TP.HCM
2
5
H thng thông tin qunlý
¬ Là h thng thông tin ghi nhn, lutr, x lý
d liucacácquátrìnhsnxutkinhdoanh
nhm cung cpcácthôngtin hu ích cho các
nhà quntr DN
Quá
trình
SXKD
D liu
đuvào
X lý
Thông tin
đura
Kimsoát-phnhi
Lutr
6


Các h thng con ca HTTT qunlý
Các yut
đuvào
Snxut,
giá tng giá tr
Cung cp
SP, DV
HTTT
K toán
HTTT
Nhân s
HTTT
Snxut
HTTT
Bán hàng
7
H thng thông tin k toán
Mctiêu
DN
Thchincác
hot đng
cung cp hàng
hóa dch v có
giá tr cho
khách hàng
Chcnng
K toán
Cung cpcác
thông tin h tr
hoch đnh,
thchin, kim
soát, đánh giá
các hot đng
caDN
AIS
Là 1 h thng
đcthitlp
nhmthuthp,
lutr và cung
cp thông tin k
toán cho ngi
s dng
8
H thng thông tin k toán
D liu
X lý
Thông tin
Th tckimsoát
Lutr
XChng t
XTài khon
Xitng chi tit
XB máy
XQuy trình
XPhng thc
XBáo cáo tài chính
XS k toán
XBáo cáo quntr
Bùi Quang Hùng - Khoa K toán - Kim toán, H
Kinh T TP.HCM
3
9
SnXut Bán Hàng K toán Tài chính Nhân s
x lý
nghipv
h tr ra
quyt đnh
h tr d
báo
Chinlc
Qunlý, điu
hành
Hot đng
Ngi
thchin
Nhà qunlý
bc trung
Nhà qun
lý cp cao
Các cp đ thông tin cung cp
10
AIS và QunTr Doanh Nghip
Hoch
đnh
T chc,
thchin
Kimsoát,
đánh giá
Hot đng
kinh doanh
AIS
D
liu
Xác lp iukhin
 xutthayđi
Quntr doanh nghip
Thông tin
đolng
11
CHUI GIÁ TR CA K TOÁN
Ghi nhn
các hot đng
Phân tích
thông tin
Chinlc
kinh doanh
Thitlp, kim soát các giao dch bên ngoài
Thitk, cung cp thông tin tin cy
Chuigiátr ca doanh nghip
Giá tr thpGiátr cao
IT thchinIT h tr
12
Vai trò ca AIS trong quntr DN
¬ Ghi nhn, lutr d liucacáchot
đng kinh doanh
¬ Cung cp thông tin
̌Các báo cáo cho đitng bên ngoài
̌Các báo cáo cho quntr DN
¬ Kimsoátcáchot đng caDN
¬ H tr hoch đnh
Bùi Quang Hùng - Khoa K toán - Kim toán, H
Kinh T TP.HCM
4
13
AIS hintica Pacioli’s
Chng t
S kin nh
hng đn
báo cáo tài
chính
Ghi s
nht

S nht

Chuyn
s
S cái,
S chi
tit
Lp
báo
cáo
Báo
cáo tài
chính
Quá
trình
SXKD
14
Hnch caAIS
hinti
AIS
Thông tin
Ni dung cahot
đng kinh doanh
X Chnlcnghipv
X Không kpthi
X Giihnni dung
X Trùng lp
X Thông tin hnch
X Tách rihot đng
caDN
15
Mô hình t chcAIS theos kin-REAL
S kin
caquá
trình kinh
doanh
H thng
truy
xutbáo
cáo
Kho d
liu
Ngis
dng thông
tin
X Thu thpd liutheos
kinDN quantâm
X Hpnhtd liutoànDN
X GnAIS vicáchot đng
kinh doanh caDN
X Thông tin cung cp linh hot
16
S kin
(Event)
Ngunlc
(Resources)
itng
(Agent)
Mô hình REAL
D liuthuthp
Nichn
(Location)
Phân loi
nh th
nào
Bùi Quang Hùng - Khoa K toán - Kim toán, H
Kinh T TP.HCM
5
17
Chu trình kinh doanh
¬ Mi chui các s kin cùng liên quan đn1
ni dung caquátrìnhSXKD å Chu trình kinh
doanh hay còn gilàchutrìnhk toán
Bao gm:
̌ Chutrìnhdoanhthu
̌ Chu trình chi phí
̌ Chu trình snxut
̌ Chu trình nhân s
̌ Chu trình tài chính
18
Miliênh giacácchutrìnhk toán
H thng ghi s-
lp báo cáo
Chutrìnhdoanhthu
Bán hàng –> Thu tin
Chu trình chi phí
Mua hàng – tr tin
Chu trình snxut
NVL, NC -> SP hoàn thành
Chu trình tài chính
Nhntin–Chi tin
Chu trình nhân s
Tuyndng – Tr lng
Snphm
Tin
Tin
Tin
Nhân công
NVL
D liu
D liu
D liu
19
Phát trinh thng thông tin k toán
¬ Là quá trình thitlp
ttc các thành phn
ca1 h thng thông tin k toán
¬ Là 1 quá trình bao gmcáccôngvic đc
thchintheo1 trìnht và theo 1 chu kì nht
đnh
-> Chu kì phát trinca HTTT k toán
¬ Vict chc HTTT k toán phi đcthchin
trên c s các mctiêuđ ra
¬ Vict chc1 h thng thông tin k toán
không philàcôngvicnib cab phnk
toán
å liên quan và nh hng đntoàn
doanh nghip
20
Chu kì phát trinca HTTT k toán
u



  h

 n
h 
V 

Bùi Quang Hùng - Khoa K toán - Kim toán, H
Kinh T TP.HCM
6
21
Vn đ đtrađiviAIS
¬ Mô hình, quá trình t chc
AIS
¬ Vai trò caAIS tronghot
đng caDN
¬ ng dng công ngh thông
tin vào AIS
¬ ….
Tho lun
22
Các công c mô t AIS
¬ Phmvi cah thng
¬ Mô t các thành phncaAIS
–D liu
–Hot đng x lý
–Lutr
– Thông tin
¬ itng tham gia vào AIS
Mô t?
23
Ví d minh ha: Quá trình thu tinbánchu
¬ KH gp KT thanh toán kèm theo thông báo tr tincacty. NV này
lpPthu2 liênvàghis tin thanh toán, s Pthu vào thông báo tr
tinkèmtheo. SauđóchuynPthuchoth qu, chuyn thông báo
tr tinchoKT phi thu. Th qu nhntin, kimtras tintrên
Pthu và đóng duxácnhn. Sau đóchuyn1 Pthuchok toán phi
thu, phiucònli dùng đ ghi vào s qu và lutheos th t
¬ KT phi thu nhngiy báo tr tindo KT thanhtoánchuyn đn. lu
litheoh s KH. Sau khi nhnPthut th qu, KT phithukim
tra, đichiuvigiybáotr tin, sau đónhpvàophnmmk
toán. PMKT kimtramãKH, s hóa đncònchatr. Nu đúng, PM
s cho phép ghi nhnnghipv thanh toán làm gimn phithuca
KH theo tng hóa đn. nh kì, PM s in s cái TK tin, phi thu, s
chi titKH, bng tng hp thanh toán và c huynchoKT tng hp.
24
S  DÒNG D LIU
(Data Flow Diagram - DFD)
¬ DFD mô t bng hình nh các thành phn; các
dòng luchuynd liugia các thành phn,
đimkhi đu, đim đnvànilutr d liu
camth thng thông tin
¬ DFD có nhiucp
ÆDFD khái quát (cp0)
ÆDFD cp1
ÆDFD cp2
Æ….
Bùi Quang Hùng - Khoa K toán - Kim toán, H
Kinh T TP.HCM
7
25
S  DÒNG D LIU
¬ Phân cpDFD
im đu
1.0
2.0
3.0
imcui
A
C
D
Lutr
B
Cp1
im đu
H thng
imcui
A
B
Cp0
3.1
3.2
H
I
B
D
Lutr
Cp2
26
S  DÒNG D LIU
¬ Các kí hiu:
–Có4 kí hiubiudin
Hot đng
x lý
Dòng d
liu
itng
bên ngoài
h thng
(đim đu,
kt thúc)
Lutr d
liu
27
DFD cp0 (khái quát)
¬ Là sđcpcaonhtmôt 1 cách khái quát ni
dung cah thng bi 1 hình tròn, biudin
dòng d liu đi vào (inflow) và đira(outflow)
giah thng và các đitng bên ngoài h
thng.
¬ itng: Ngihocvt (máy tính) thchin
hoc điukhincáchot đng
¬ itng bên ngoài h thng: ch cho hoc
nhnd liucah thng (ko x lý d liu) å Có
vai trò là các đim đu, đimcuicah thng
28
DFD cp0 (khái quát)
¬ DFD khái quát cho bit:
–Chcnng cah thng
–Phmvi cah thng
Khách hàng
H thng
thu tin
bán chu
Thanh toán
K toán
tng hp
Tng hp
thanh toán
Bùi Quang Hùng - Khoa K toán - Kim toán, H
Kinh T TP.HCM
8
29
DFD cp1, cp2
¬ Biudinh thng bng hình v các cphot
đng x lý, dòng d liu đivào, điracáccp
hot đng x lý đó.
¬ Mô t chcnng cacáchot đng x lý
¬ Ni dung cacácdòngd liu
¬ Không quan tâm đn đitng, BP thchin,
hình thcmangd liu
30
DFD cp1
Ghi nhn
thông tin
1.0
Khách
hàng
Xác nhn
thanh
toán
2.0
Ghi nhn
thanh
toán
3.0
Thông tin
thanh toán
Tins thu
S tin đã
xác nhn
Phiuthu
đã xác nhn
S qu
Thông tin
thanh toán
K toán
tng hp
Thông tin
tng hp
31
V S  DÒNG D LIU cp0
¬ Bc1:Mô t h thng hinhànhbng các
đonvnmôt
¬ Bc2:Lpbng đitng và các hot đng
liên quan đncácđitng đó
….
…… ……
Ghi s tin, s hóa đn, s
phiuthuvàoTB tr tin
LpphiuthuK toán thanh toán
ChuynTB tr tinKhách hàng
Hot đngitng
32
V S  DÒNG D LIU cp0
¬ Bc3:ánh ducáchot đng x lý d liu
trong các hot đng trong bng mô tbc2
¬ Hot đng x lý d liubaogm: truy xut,
chuynhóa. Cáchot đng nhpliu, spxp,
xác nhn, tính toán, tng hp…
¬ Các hot đng chuynvànhnd liugiacác
đitng không phi là hotx lý d liu
Bùi Quang Hùng - Khoa K toán - Kim toán, H
Kinh T TP.HCM
9
33
V S  DÒNG D LIU cp0
¬ Bc4:Nhndincácđitng bên ngoài h thng
–Làcácđitng không thchincáchot đng x lý d
liunàotrongh thng
¬ Bc5:
–V các hình ch nhtbiudincácđitng bên ngoài
–V 1 vòng tròn biudinni dung chính trong hot đng x
lý cah thng hinhành.
–V các dòng d liunivòngtrònvàcácđitng bên
ngoài h thng
– ttênchocácdòngd liutheocácđng t ch hành
đng nhnvàgid liu
34
V S  DÒNG D LIU cp1
¬ Bc6:litkêcáchot đng x lý d liu theo trình t
dinracáchot đng đó.
¬ Bc7:Nhóm các hot đng x lý d liutrêntheocác
cách sau:
– Nhóm các hot đng xy ra cùng 1 ni và cùng thi đim
– Nhóm các hot đng xy ra cùng thi đimnhng khác
nixyra
¬
 cho DFD dđc, ch nên s dng t 5 đn 7 hình tròn
trong misđ, micp
¬ Bc8:V hình tròn và đt tên chung cho mi nhóm hot
đng theo 1 đng t nêu btni dung chính các hot đng
trong nhóm
35
V S  DÒNG D LIU cp1
¬ Bc9:.c libng mô t h thng và ni các hình tròn
vi nhau theo mi liên h hplý
¬ Bc10:B sung các nilutr d liunuthyhplý
Phân cpDFD
¬ Bc11:
Æ Tiptc nhóm nh các hottrongminhóm bc
7 Mi nhóm nh trong 1 nhóm ln là các hình tròn
x lý cpcon chohìnhtrònln.
Æ Thchincácbc 8,9,10
36
LU  (Flowchart)
¬ Lu đ mô t h thng bng hình v các quá
trình x lý d liu(cáchot đng, đuvào, đu
ra, lutr)
¬ ng thimôt
–Phng thctruynd liu
–Cácđitng, BP liên quan
–Phng thcx lý
–Phng thcvàtínhchtlutr
Bùi Quang Hùng - Khoa K toán - Kim toán, H
Kinh T TP.HCM
10
37
LU  CHNG T - LU  H THNG
¬ Lu đ chng t mô t trình t luân chuyn
cachng t, s liên chng t, ngilp,
nginhn, nilutr, tính chtlu
tr…trong x lý th công
¬ Lu đ h thng mô t trình t x lý d liu,
cách thcx lý, cách thclutr trong hot
đng x lý camáytính
¬ Kthplu đ chng t và lu đ h thng
trong mô t h thng s thy đccáchot
đng x lý hu hình và vô hình trong h thng.
38
LU  CHNG T (
Document Flowchart)
KH
Lp
phiu
thu
Phiu
thu
Xác nhn
ghi s
Phiu
thu
Phiu
thu
A
A
S
qu
Phiu
thu
N
K toán
công n
K toán tin
Ghi
nhtkí
NK
Thu tin
Phiu
thu
KH
Th qu
Quá trình thu tin
39
LU  H THNG
(System Flowchart)
Hoá đn
BH
Nhp
vào PM
Hinth
khi nhp
Cpnht
hóa đn
Tptin
KH
Tptin
HTKho
Hoá đn
N
Nhp hóa đnca
khách hàng
Tptin
bán hàng
40
KÍ HIU CA LU 
¬ Kí hiu đuvào
Phiuthu
Hóa đnBH
Chng tđuvào
(hocchng t, báo
cáo đura) bng giy
Nhpliu
Nhpchng t vào
máy tính (nhpbng
tay)
Th lutr
ad liuvàoh
thng bng th lu
tr
Bựi Quang Hựng - Khoa K toỏn - Kim toỏn, H
Kinh T TP.HCM
11
41
K HIU CA LU
ơ Kớ hiux lý
ơ Kớ hiu ura
X lý bng mỏy tớnh
X lý th cụng
Tớnh giỏ HTK
Lp
phiuthu
Baựo caựo baựn
haứng
Hinth trờn mn hỡnh
S, bỏo
cỏo
D liu u vo/ra
42
K HIU CA LU
ơ Kớ hiulutr
ơ Kớ hiuktni
Lutr trong mỏy tớnh
Lutr th cụng
N: Lutr theo s th t
A: Lutr theo Alphabet
D: Lutr theo ngy
Tp tin hng
tnkho
N
Bt u
Bt u/ktthỳc
A
imni trong cựng
1 trang (A, B, C)
2
imni sang trang
sau (S trang: 1,2,3)
43
V LU
ơ Bc1:Xỏc nh cỏc itng bờn trong v bờn
ngoi cah thng (xem liphnDFD)
ơ Bc2:Chia lu thnh cỏc ct
Mi itng bờn trong l mtcttrờnlu
Cỏcct cspxpsaochodũnglu chuynca
cỏc hot ng t trỏi sang phi
ơ Bc3:Xỏc nh cỏc thnh phncatng ct
Mụt cỏc hot ng x lý
Dũngd liuvo, racatng hot ng
ơ Nguyờn tcSandwich: Btkỡkớhiux lý no ub
kpgia2 kớhiu uvovura.
44
V LU
ơ Bc4:Hon thnh lu :
Nicỏckớhiu thnh phnbng cỏc dũng thụng tin
S dng cỏc duni khi dũng thụng tin chuynqua ct
khỏc trỏnh v nhiucỏcng k ngang/dc
Cỏchot ng x lý liờn tip nhau cú th gp chung
thnh 1 hot ng x lý (nucn)
Chng tivophi irahot ng x lý
Cỏcchng t khụng th l imbt uvimkt
thỳc
Cỏch duy nht cú lyd liuhoclutr d liu
trong thitb mỏy tớnh l thụng qua hot ng x lý
mỏy (hỡnh ch nht)
Bùi Quang Hùng - Khoa K toán - Kim toán, H
Kinh T TP.HCM
12
45
Ý NGHA
¬ Mô t h thng bng DFD s giúp:
–Xácđnh ni dung, chcnng, trình t cacáchot
đng x lý trong h thng
–Nhnbit đcni dung các dòng d liucnthit
cho các hot đng x lý
¬ Mô t h thng bng lu đ s giúp:
–Nhnbitvàphântíchđccáchot đng x lý
theo các đitng, b phn liên quan
–Phng thcthchincáchot đng x lý
–Phng thc chuynd liu
46
Vndng sđvà lu đ
¬ ánh giá hot đng cah thng hinhành
– ánh giá dòng d liu đivàocáchot đng -> ánh
giá c s thchincáchot đng
– ánh giá dòng d liu đira-> ánh giá victhc
hinchcnng cahot đng
¬ T chcthchincáchot đng cho h thng
mi
–Phácthoquytrìnhx lý các hot đng cpchi tit
nhtbng sđ
–Xácđnh các b phnvàphng thcx lý
–V lu đ mô t h thng mi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×