Tải bản đầy đủ

Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước - Hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
- Căn cứ Bộ Luật dân sự.
- Căn cứ Quyết định số 61/CP ngày 05-07-1994 của Chính phủ.
- Căn cứ Quyết định số /QĐ - UB ngày tháng năm của
UBND
- Hôm nay ngày Tại

Chúng tôi gồm:
- Đại diện bên bán là Ông (Bà) :

Chức vụ:

Cơ quan: Địa chỉ:

- Bên mua là Ông (Bà):

Đơn vị công tác:


CMND số: cấp ngày tại

Nơi thường trú:

Hai bên nhất trí ký kết hợp đồng với những điều khoản sau:
Điều 1: Bên mua đồng ý mua nhà số
(ghi rõ địa chỉ) với những đặc điểm sau:
- Loại nhà (nhà phố, nhà ở chung, nhà tầng) :
- Cấp, hạng nhà:
- Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở:
- Diện tích sử dụng: m
2
(diện tích ở m
2
, diện tích phụ m
2
).
- Diện tích đất ở:
Điều 2: Giá bán nhà ở và phương thức trả tiền mua nhà:
1. Giá bán nhà ở:
a/ Giá bán nhà ở : đ
(ghi bằng chữ)
Trong đó: giá nhà ở : đ, giá đất ở : đ
b/ Tỷ lệ số tiền đã góp khi xây dựng (nếu có) :

Số tiền mua nhà còn lại :

c/ Thời hạn thanh toán và số tiền được giảm theo quy định: (trả ngay một lần,
trong một năm, trong bao nhiêu năm):
d/ Số tiền bên mua phải trả: đ
(bằng chữ)
2. Phương thức trả tiền: (ghi rõ thời hạn và số tiền phải trả mỗi lần)
- Lần I
- Lần II
- Lần III
Điều 3: Bên mua nhà có trách nhiệm trả tiền đầy đủ và đúng thời hạn theo quy
định tại Điều 2 của hợp đồng này. Trường hợp vi phạm hoặc người mua nhà chết thì
được xử lý theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 61/CP ngày 05-07-1994 của Chính
phủ.
Điều 4: Hợp đồng này có giá trị từ ngày

Điều 5: Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản nêu trên, bên nào vi
phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Hợp đồng này được lập thành 04 bản: bên bán giữ 01 bản, bên mua giữ 01 bản,
Hội đồng bán nhà ở 01 bản, Cơ quan tài chính 01 bản.
BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×