Tải bản đầy đủ

Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển máy tính phần 1

Mục lục
Trang
Phần I: Cơ sở lý thuyết
Chơng I: Giới thiệu các cổng logic cơ bản
I. Hàm logic AND, OR, NOT
II. Cổng logic NAND, NOR
III. Hàm logic XOR và XNOR
IV. Biến đổi các hàm quan hệ ra hàm logic NAND, NOR
Chơng II: Mạch logic tổ hợp
I. Đặc điểm cơ bản của mạch tổ hợp
II. Phơng pháp thiết kế logic mạch tổ hợp
Chơng III: Mạch đếm
I. Đại cơng mạch đếm
II. Mạch đếm hệ 2
Chơng IV: Mạch giải mã
1. Định nghĩa mạch giải mã
2. Phân loại
3. Mạch giải mã 2-10
Chơng V: Mạch tạo dao động
Chơng VI: Bộ nhớ
1. Bộ nhớ RAM

2. Bộ nhớ ROM
Chơng VII: Cổng song song máy vi tính
1. Đặc điểm cổng song song
2. Cấu trúc cổng song song
3. Lập trình bằng ngôn ngữ C cho cổng song song
Chơng VIII: Chế độ Text màn hình máy tính
Phần II: Thiết kế phần cứng
Chơng I: Phân tích tổng quát và sơ đồ khối của hệ thống
I. Sơ lợc hoạt động của toàn bộ hệ thống
II. Sơ đồ nguyên lý và chức năng các khối
1. Khối điều khiển
2. Khối quýet và giải mã hàng, cột
Chơng II: Nguyên lý hoạt động
1. Quá trình ghi dữ liệu vào RAM
2. Quá trình đọc dữ liệu và hiển thị lên màn hình
Phần III: Phần mềm điều khiển
Chơng I: Phân tích chơng trình
Chơng II: Mã nguồn
Chơng III: Hớng dẫn sử dụng chơng trình
Phần IV: Kết luận
1
5
7
11
14
15
18
22
25
31
36
39
48
52
Phần V: Phụ lục
Phụ lục I: Giới thiệu các linh kiện đợc dùng
1. Ma trận LED 5x7
2. Bộ giải mã/ phân kênh 3-8 74138
3. Bộ giải mã/ phân kênh 4-16 74154
4. Bộ đếm nhị phân 4 bit 7493
5. Bộ đếm nhị phân 4 bit đôi 7469
6. Bộ đệm tín hiệu một chiều 74244
7. Bộ đệm tín hiệu hai chiều 74245
8. Bộ định thời 555
9. SRAM 62256
10. EPROM 2716
Phụ lục II: Nội dung các ô nhớ của ROM phát ký tự
54
61

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×