Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tp. pleiku, tỉnh gia lai

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.68 MB, 88 trang )
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN
PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
TẠI TP.PLEIKU TỈNH GIA LAI


SVTH: Nguyễn Đình Hùng
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng
Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
A. Tính cp thit c tài 1
B. Phm vi c tài 2
C. Mu 2
D. Ni dung nghiên cu 2


E. u 3
Chƣơng 1 : Hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội TP.Pleiku 4
1.1  4
1.1.1  4
1.1.1.1  4
1.1.1.2 Tài nguyên 9
1.1.2  12
. 14
Chƣơng 2 : Tổng quan về CTR 20
2.1 Cht thi rn 20
2.1.1 Khái nim 20
2.1.2 Ngun gc phát sinh và phân loi CTR 20
2.1.3 Thành phn ca CTR 22
2.1.4 Tính cht ca CTR 24
2.2 ng ca cht thi rng 31
2.2.1 Tác hi ca CTR tc 34
2.2.2 Tác hi ca cht thi rn tng không khí 35
2.2.3 Tác hi ca CTR tt 38
2.2.4 Tác hi ca CTR ti cnh quan và sc khe cng 38
2.3 H thng qun lý và x lý CTR 39
a , gim thiu cht thi rn ti ngun 39
2.3.2 Tái s dng , tái ch CTR và thu hng 40
2.3.3 Thu gom và vn chuyn CTR 43
Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
 lý CTR 44
Chƣơng 3 : Hiện trạng phát sinh và hệ thống quản lý CTRSH tai TP.Pleiku49
3.1 Ngun phát sinh CTRSH 49
3.2 Khng , thành phn CTRSH 50

3.3 Hin trng công tác qun lý CTR 53
n chuyn , x lý rác 52
3.3.2 Hin trng kho sát thc t
3.3.3 n trách nhim qun lý CTR
Chƣơng 4 : Dự báo phát sinh và các đề xuất quản lý CTRSH cho TP.Pleiku
đến năm 2025 63
4.1 D báo t phát sinh dân s và CTRSH t
4.1.1 D báo dân s t
4.1.2 D báo m phát sinh CTRSH t.64
 xut các bin pháp qun lý và x lý CTR sinh hot 65
Chƣơng 5 : Kết luận và kiến nghị 76
Kt lun 76
Kin ngh 77Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
Những chữ viết tắt

CTR : Cht thi rn
CTRSH : Cht thi rn sinh hot
KT  XH : Kinh t - xã hi
BLC : Bãi chôn lp
TP : thành ph
CTRSH : Cht thi rn sinh hot
TN&MT ng


Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
Danh mục các bảng
STT
Tên
Trang
1
Thành phn phát sinh
23
2

S i thành phn CTR theo mùa
23
3
Thành pheo tính cht vt lý
24
4
Tr m ca CTRSH
26
5
Thành phn các nguyên t 
28
6
Tr s ng và pht ca
các thành phn CTRSH
30
7
Thành phn mt s chn trong khí thi bãi rác
37
8
n bin thành phn khí thi bãi rác
37
9
Các vt liu thu hi t CTR cho tái sinh và tái s dng
42
10
Mt s ngun hong phát sinh ra cht thi
49
11
Thành pha bàn Tp.Pleiku
51

12
Khng rác thi sinh hot t -2010 ti TP.Pleiku
52
13
 h thng thu gom và vn chuya bàn TP.Pleiku
56
14
Bi biu din t l h ng c cha rác
57
15
Bi biu din t l hài lòng ca h i vi h thng thu
gom, vn chuyn
58
16
D báo dân s c
63
17
D báo m phát sinh CTRSH t
65
18
 h th xut ti TP.Pleiku
67
19
 ci thin h thng thu gom và vn chuyn cht thi rn sinh
hot
68
20
 h thng thu gom CTR có th tái ch a bàn thành ph
Pleiku
69

Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
1
MỞ ĐẦU
A. Tính cấp thiết cùa đề tài
Nhc nông nghip lc h
trin . Các hot ng kinh t , nông nghip , công nghip , xây dng , ch bin
nông lâm hi s t sng và khng sn phm thp , do vng
rác th    c chính quyn , các doanh nghip và
ni dân qun v p k
qua , t khi nn kinh t c ta chuyn t nn kinh t bao c th
ng , sc sn xut phát trin mnh . Bên c phát trin dân s 
lên rt nhanh , các  mc xây dng và m rng mt cách nhanh chóng .
Vi s phát trin nhanh c thì v ô nhi
thành mt thách thc lc các cp chính quyn quan tâm nhiu nht .
Mt trong nhng loi cht th ô nhim lng sng hin
nay là cht thi rn (CTR) sinh hot và công nghip .
Nh phát trin KT- XH ca tnh GiaLai 
, nhu cu cung ng vn xut , cung ng hàng tiêu dùng càng  dn
ng cht thi phát sinh ngày càng nhing rác thi sinh
hot vi s  , rác thi t ph phm nông nghii
khng ln khi vào v mùa thu hoch . Toàn b ng rác thc
i ti ngun phát sinh .
Riêng TP.Pleiku  phát trin kinh t , nhi sn xut
c thành lp , v bc xúc nt thi rn
sinh hot (CTRSH) là mt trong nhng v cn quan tâm . Hin nay toàn b
ng c thu v bãi chôn lp (BCL) . Tuy nhiên pht dành cho vic
chôn lp trong thành ph không còn nhiu cho nên vi n
nay là không hng rác thc phm chim t l rt cao so vi CTR

khác . Loi phi có gii pháp x lý theo quy trình phc tp . Do
 lý CTR ( phi xây dng BCL
theo tiêu chun v ng , xây dng trm x c rò r ), trong lt
trin kinh t xã hi TP.Pleiku.
Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
2
B. Phạm vi của đề tài
Trong gii hn v phm vi , ni dung nghiên c tài này ch nêu lên
hin trng qun lý h thng x lý CTR sinh hot   xut thc
hin các bin pháp thu gom , phân loi và x lý CTR ti TP.PleiKu.
C. Mục đích nghiên cứu
  c xut các bin pháp nhu qu qun
lý CTRSH ti TP.PleiKu t c thc hin nh xut các bin
pháp x lý , hn ch m ô nhing do cht thi gay ra và nâng cao
hiu qu qu ti TP.PleiKu .
D. Nội dung nghiên cứu
+ Tng quan v  và các v có liên quan .
 thng qun lý CTRSH ti TP.PleiKu.
+ D báo m  phát sinh kh ng rác CTR ti TP.PleiKu t 
2025.
 xut các gii pháp thu gom , phân loi và x n  .
E. Phƣơng pháp nghiên cứu
E.1 Phƣơng pháp điều tra
Tin hành kho sát thc t m tp kt rác ,
quy trình thu gom , vn chuyn và bãi rác  TP.PleiKu.
Lp 100 phiu kho sát  các h m thu thp thông tin xung
quanh v rác thn trng, thành phn rác thi, dng c
ch Vì mt s lý do nên cuc kho sát ch thc hin  ng trong

trung tâm thành ph : là Diên Hng, Ia Kring, H, Trà Bá.
E.2 Phƣơng pháp phân tích và xử lý thông tin
Phân tích 200kg rác ( 100kg rác  h  ch ).
Toàn b các s lic thc hin trên các bng bi th . S liu
c qun lý và phân tích vi phn mm Microsoft Excel và phn son th
bn s dng phn mm Microsoft Word .
E.3 Phƣơng pháp dự báo
 d c dân s c ta áp dng công thc
tính ( theo mô hình Euler ci tin ) :
Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
3
N
*i+1
= N
i
+ r . N
i

i
 
N
*i+1
: dân s sau  i )
N
i
: dân s hin ti i)
r : t  (%)
t : th

 d c khng rác sinh ho thì áp
dng công thc :
Khối lƣợng phát thải = dân số x hệ số phát thải (kg/ngày/ngƣời)


Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
4
CHƢƠNG I :

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
TP.PLEIKU
1.1 Hiện trạng môi trƣờng tự nhiên và kinh tế xã hội TP.Pleiku.
1.1.1 Điều kiện tự nhiên TP.Pleiku
1.1.1.1 Vị trí địa lí

Gia Lai là tnh min núi, biên gii nm  phía Bc vùng Tây Nguyên, có to
 a lý t 12
0
n 14
0
 c, t 107
0
n 108
0

 nh Qunh, Phú Yên, phía
Nam giáp tc bn Campuchia, phía Bc giáp tnh
Kon Tum. Gia Lai có khí hu nhi
u t tháng 5 và kt thúc vào tháng 10; mùa khô t tháng

t n 2.500

 n 1.750

mm

; Có
nhiu sông h vi tr t khon 11 t kwh, nhi trung
 22

0
n 25
0
C, khí hu Gia Lai nhìn chung thích hp cho vic phát
trin cây công nghip, kinh doanh tng hp nông lâm nghii gia
súc.
Tnh có din tích t nhiên 15.536,9 km
2
, vt khác nhau, phù
hp vi nhiu loi cây trt Bazan có 386.000 ha. Dân s


  i, 

 c k  i chim
51%, các dân ti chim 49%. 



 :
1,75%, 

  tu

i.
  hành chính bao gm: Thành ph Pleiku, th xã An
Khê, th xã AyunPa và 13 huy Pleiku là trung tâm kinh
t, chính tri ca ti t ca 2 quc l chic
ca vùng Tây Nguyên là quc l ng Bc Nam và quc l 19 theo
Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi

rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
5
u kin thun li  n kinh t - xã hi vi
vùng Duyên Hi Nam Trung B, c c và quc t.
Gia Lai có v trí khá thun li v giao thông, vi 3 trc quc l: quc l 14
ni Gia Lai vi các tnh Qu   ng, Tây Nguyên vi Tp.H Chí
 B ng bng sông Cu Long, quc l 19 ni tnh vi
c     c l 25 ni Gia Lai vi tnh Phú Yên và
Duyên Hi Min Trung.
Gia Lai nm  v trí trung tâm ca khu vc, là cn ca phn
ln các tnh trong khu vc, nêu ki cùng các tnh by mnh
hp tác phát trin và phát huy các li th vn có ca mình nhc
sn xut và h tng kinh t - xã hc cnh tranh ca nn kinh
t, t y nn kinh t phát tring, to th cho
Gia Lai tr thành vùng kinh t ng lc trong khu vy các tnh khác
trong vùng cùng phát trin.
Vi v trí nm trong khu vc tam giác phát trin kinh t Vit Nam, Lào,
i th rt ln cho Gia Lai.
Và Thành phố Pleiku là - 
 TP.Pleiku là 



-500 m; ngã ba
.





(12,08%). 


Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
6

o nhân dân.
* Phân chia hành chính



















- 




-

- 

Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
7










kinh - 

-
- 

















Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
8
 


- 






* Giao thông







Thành ph Pleiku có Khu công nghip 109,3ha, 






 u kin h tng hoàn chc các nhà
 , 





  ho



 300ha. Khu công
nghic quy hoch tng th vi quy mô 500ha, cm công nghip
m cnh giao l 14 và 25; cm công nghip Ayunpa nm cnh quc l
25; cm công nghip An Khê nm bên quc l p các nhà
i cng bin ca Min Trung. Bên c
khu công nghi m tiu th công nghip Diên Phú (Pleiku), khu
công nghip Trà Bá, Bc Bin H, khu công nghip Hàm Rng, khu công nghip
khu kinh t ca khu kin thun l
chn lm xây dng nhà máy.Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
9
1.1.1.2 Tài nguyên
 Tài nguyên đất:
Theo phân loi ca FAO  a tnh gm các loi sau:
- t phù sa: chim 4,13% din tích t  t phù sa
phân b  a hình bng phng, gn nguc, tt dày, phù hp
cho phát trin cây nông nghic bi
thc.
- t xám: din tích 364,638ha, chim 23,47% din tích t nhiên,
c hình thành trên nn phù sa ct có thành phn
có gii nh, d c, kh ng gi chng kém nên nghèo dinh
t thích hp cho trng cây công nghip ngn ngày hoc trng r
bo v t.
-  vàng: din tích 756.433ha, chim 48,69% tng din tích t
t có nhiu lot quan trc bit là
lo p trung  các huyn trên cao nguyên Pleiku và cao
nguyên Kon Hà Nt thích hp cho trng cây công nghip dài ngày: chè, cà
phê, cao su và các loa
-    c t: din tích 16.774ha, chim 1,08% din tích t
t   cao 300- dc 3
o
 8
o
, thích nghi cho trng rng,
khôi phc thm thc vt b mt bo v t.
- n tích 164.751ha, chim 10,60% din

tích t t không có kh nn xut nông nghip, cn gi rng và
khoanh nuôi bo v t.
t nông nghip chim 83,69% din tích t nhiên c
t sn xut nông nghip chim 32,15% và hin mi s dn 400.000
ha nên qu  phát trin sn xut nông nghip còn ln.
 Tài nguyên nước:
- Tài nguyên nước mặt: Tng tr c mt ca Gia Lai khong 23
t m
3
phân b trên các h thng sông chính: sông Ba, sông Sê San và ph 
thng sông Sêrêpok, do có nhiu sông sui nên ngành thu n là ngành có rt
Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
10
nhiu tia tnh. Sông sui ca tm là ngn và có
 dc ln, nên rt thun li trong vic xây dng các công trình thu n va và
nh. Tuy nhiên các cao nguyên thì li rt thic mu kin
 làm côni. Hin ti trên cao nguyên Pleiku ch có Bin H 
tr c mt ln nh c s d cung cc sinh hot
ca thành ph Pleiku và các vùng ph cn. S phân hoá sâu sc c
 c mt, còn
trong mùa khô li thic cho sn xut.
- Tài nguyên nước ngầm: Theo kt qu u tra ca cht thu
 a bàn tnh cho thy tng tr c cp A + B: 26.894
m
3
/ngày, cp C1 là 61.065m
3
/ngày và C2 là 989m

3
/ngày. Nhìn chung, ti
c ngm ca tnh có tr ng khá ln, chc tt, phân b ch yu
trong phc h chc phun trào bazan cùng vi các nguc mm bo
cung cc cho nhu cu sn xut và sinh hot.
 Tài nguyên rừng:
   t lâm nghip ca Gia Lai, din tích có rng là
719.314 ha, tr ng g 75,6 triu m
3
. So vi c vùng Tây Nguyên, Gia Lai
chim 28% din tích lâm nghip, 30% din tích có rng và 38% tr ng g.
Sng g khai  rng t nhiên và rng trng t 160.000 
180.000 m
3
s ng nhu cu v nguyên liu cho ch bin g, bt giy vi quy
mô ln và chng cao. Gia Lai còn có qu t l phc v trng rng,
trng cây nguyên liu giy.
Rng ca tnh Gia Lai liên quan mt thit vi nha lý t
nhiên và quá trình din bin tài nguyên rng, thm rng ca vùng Tây Nguyên.
Nu kin khí hu thun li, nên thm
thc vt   n r ng và phong phú, bao gm nhiu loi khác
nhau:
- Thảm thực vật rừng: rng t nhiên  Gia Lai chim khong 78,3% din
t lâm nghip, có nhiu loi cây quý him, g t
gi, trc, kin kin, bng Gia Lai phát trin ch ya
Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
11
hình núi cao, các khe sui và hp thu có nhiu tng và nhiu lo che ph tt,

tng thm mp. Loi rng này có din tích rt ln
tài nguyên quý không ch riêng ca tnh, ca vùng Tây Nguyên nói chung mà ca
c c.
Rng non tái sinh và cây bi phân b  kha bàn tnh,
trên các da hình và các lot khác nhau vi thm thc vt ch yu là cây
h du, h u, h xoan, h dm c t nhiên, thc vt trng
và nhiu loc khác.
- Động vật rừng: Theo kt qu nghiên cu ca Vin sinh thái tài nguyên
sinh vt thì h ng vt rng gm: 375 loài chim thuc 42 h, 18 b; 107 loài thú
thuc 30 h, 12 b; 94 loài bò sát thuc 16 h, 3 bc 6 h,
2 bng vc bit có nhng
loài thú quý hi beo, gu nga, cy bay, sóc bay, culi
c c trng, công, tr sao, gà lôi
vn, gà tiên mc kè, thn l
 Tài nguyên khoáng sản:
Theo các tài liu hin có v tin và hin trng khai thác
m, tnh Gia lai có các loi khoáng sn sau:
- Qung bôxít: 2 m có tr ng ln là Kon Hà Nng (C2: 210,5 triu tn
vng AL2O3: 33,76%- 
m khoáng hoá bôxít  Thanh Giao, L Thanh, L Cn, Bàu Cn và
PleiMe.
- Vàng: Phát him qung hoá gc và 6
m sa khoáng, các vùng có trin v
pa.
- Các khoáng sn kim loi khác: m st  An Phú  Tp.Pleiku, km  An
Trung  Kông Chro.
- c dng xâm nhp phân b  m vi tr ng ln,
  Bc Bin H - th trn Phú Hoà và m 
ng ln
Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi

rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
12
 t sét, cát xây dng, các khoáng sn làm vt
li n ca tnh rng và phong phú,
thun li cho phát trin mt s ngành công nghic bit là công nghip sn
xut vt liu xây dng.
 Tài nguyên du lịch:
Ni bt là tài nguyên du lch t nhiên vi h    ng, rng
nguyên sinh, h thc, h t nhiên và nhân to. Bên c
ngu nhng công trình di tích lch s - a tnh
 a ca Anh hùng
áo v   n Hu; làng kháng chi     a danh
ch s; các l h
hóa cng chiêng và các tài nguyên du l
1.1.2 Kinh tế xã hội
Kinh t ca tng khá toàn din, t  t
      p thu s   
công nghip - xây dch v 
u kinh t chuyn dng, t trng ngành
nông lâm nghip thu sn 47,33%; công nghip - xây dng 25,2%, dch v
27,47%.
+ Sn xut nông nghip phát trin theo ng sn xut hàng hóa; nông
 h tng công nghin
c và cây công nghin nay toàn tnh có 176.373
ha cây công nghii sng 132.800
tn; 73.218 ha cao su vi s ng 63.433 tn; 5.050 ha tiêu vi s ng
20.881 tn) và 28.150 ha cây công nghip ng   n lin vi công
nghip ch bin, góp phn phát trin sn xut nh.
+ Sn xut công nghip phát trin khá, giá tr sn xut công nghi

t ch tiêu Ngh quy 
n tt li th các ngành công nghip thu n, ch bin
Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
13
nông lâm sn, vt liu xây dng, khai khoáng, gn vic xây dng nhà máy ch
bin vi vùng nguyên liu.
Tng v 
i v-n
b, s doanh nghip thành lp m5 vi
tng vp 3,1 ln, nhiu d 
a bàn tnh, làm cho b mt thành thi mi.
+ Các ngành dch v ngày càng phát trin, t ng bình quân
ngành dch v m. Kim ngch xut kht 140 triu
t mc tiêu Ngh quy ra 130 triu USD).
c 1.737 t
ng, gp 2,15 ln so v, t mc tiêu
Ngh quyt    l  ng GDP vào ngân sách bình quân

- c xã hi có nhiu chuyn bin tích cc, nhng v xã hi bc
c quan tâm gii quyt, t l h t ch tiêu Ngh quy ra là
i 19%).
Xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm:    p bình
i: 10,52 tring, s h  i, t l
h nghèo 18,12% (gim t 29,82% c      
2008), gii quyt vic làm mng; xut khu 700 lao
ng. Thc hin tm nghèo gn vi phát trin
bn vng, nâng cao chng ngun nhân lc và gii quyt có hiu qu các vn
 bc xúc.

Giáo dục – Đào tạo: Tng lp tip tc phát trin,
chng giáo dc nâng lên. 221 

,
221 





 , 224 





, 35 

 , 5 













 n nay toàn tnh có
t chun qung, 03/16 huyn, th xã, thành
ph t chun ph cp trung ht 66,5%
Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
14
Y tế: Nh
 ng. 



 , 
l 
.















 , 




, 




















b






19 






 , 



 8,6%, 40% trm y t xã có bác s; t l
bác s /1 vn dân là 4,3; t l ng bnh vin/ 1 vn dân: 13,7.
Tnh có Bnh vin tnh, Bnh vin y hc c truyn và 2 bnh vin khu vc
là An Khê và AyunPa, ngoài ra còn có h thng các Trung tân y t  các huyn
và trm xá xã. Bên cnh
vin t



200 gi.



    
-
 



1.2 Định hƣớng phát triển đến năm 2020:
Nhng ng ln phát tric kinh t ca tn

 Phấn đấu đạt tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao, thúc đẩy chuyển dich
cơ cấu kinh tế; nâng cao chất lƣợng tăng trƣởng và sức cạnh tranh của nền
kinh tế :
ng kinh t nhanh và bn vng, nhm tc thu hp khong
cách v i so vi mc trung bình ca c c, nâng cao
Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
15
chng, hiu qu và sc cnh tranh ca nn kinh t   
ngành công nghip và dch v.
D kin t   n 2006-t khong
13%, pht mc 12-n 2011-2015 và 11-12% trong giai
n 2016-2020.
 i (theo giá hi  t 15 triu
t 32 tring, gp 2,137 lt 60
tring.
Tip ty mnh chuyn du kinh t 
trng ca công nghip- xây dng, dch v -XD:
   CN- n
-XD: 36%, DV: 35%.
Phu t l n 2006-
n 2011-2020: 13-  i ca ngân
c hin tit kin.
n vn toàn xã hi, tp trung nâng cao
kh nh tranh ca nn kinh t. Tip tc m rng, nâng cp h thng kt

cu h tc bit chú ý ti kt cu h tng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
M rng và nâng cao hiu qu xut khu, kim ngch xut kh
  n 2006-   t 180 tri  n
2011-n 2016-
t 750 tri
 Phát triển các ngành kinh tế
 Nông lâm nghiệp: Phát trin nhanh sn xut nông nghip hàng
y mnh chuyn du kinh t nông nghing
ng CNH-n xut tp trung trên c khai
thác có hiu qu li th so sánh ca tng vùng, gn nông lâm nghip vi công
nghip ch bin, gn sn xut vi th c, nâng cao
dn mc thu nhp trên m di    
chiu sâu, to s chuyn bin v cht trong sn xut nông nghip và phát trin
Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
16
toàn din kinh t   y mnh công tác khuyn nông, khuyn lâm
chuyn giao k thut sn xut cho dân.

 
  


 Công nghiêp:
- Phát trin công nghip Gia Lai nm trong tng th phát trin công
nghip c c, nâng cao hiu qu ca hp tác quc t, hp tác liên tnh, liên
vùng.
- n các ngành công nghip mà sn phm có li th so
sánh, có kh nh tranh, có hiu qu kinh t cao, có th ng  nh

c bit là xut khc nhing.
- ng hoá ngun vn và thành phn kinh t tham gia phát trin công
nghin các khu, cm công nghip tp trung  thành th,
ng thi khuyn khích phát trin mnh công nghip nông thôn, góp phn
chuyu kinh t nông thôn, thc him nghèo.
- t s nhà máy có quy mô sn xut lu  rng ht
công sut các nhà máy hii nhiu nhà máy ch bin nông lâm sn
 biu, ch bin cc bit là khu Liên hp sn xut cao
ng nên giá tr sn xut công nghinh. Xây dng mt
s nhà máy sn xut vt liu xây dng, khai thác khóang sn.
- ng các công trình thn va và nh n 2 (23
công trình) trin va và nh n 3 (32
công trình).
- Chú trng phát trin sn xut linh kin ph tr vi m chuyên môn
hóa cao.
nh khu công nghip Tây Pleiku vi quy mô 615
ha.
Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
17
n 2016-2020 chú trng phát trin công nghip sn xut các sn
phm có công ngh ng k thut cao, phát trin công nghip tinh
ch tinh luyn và ch bin sâu
ch lân cn TP.Pleiku mt khu công nghip din
tích 1.000 ha và mt khu công nghip công ngh cao din tích 500 ha.
 Dịch vụ:
C
- 





             
- 



-2015 và 15- 2020.
 Thương mại: 




     

--2020 .
 Xuất khẩu: 



Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
18
              

  



 Nhập khẩu: Nhp khu các thit b hii, nguyên vt liu cn
thit phc v phát trin sn xut nông-công nghip ca tnh, nhp khu hàng tiêu
dùng khong t 30-35% còn li là nhp khu máy móc thit b  phát trin sn
xut .
 Du lich: 




--2020.
 Dịch vụ vận tải: 
 


 Dịch vụ bưu chính viễn thông: 




y mnh phát trin dch v tng h      o
him, chng khoán, dch v n, khuyn mi, qung cáo, chuyn
giao công ngh, tìm kim vic làm v.v Tâp trung khai thác, cung cp rng rãi
loi hình dch v trên thu hút doanh nghip, các tng lp dân cu s dng rng rãi
.
Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai
GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
19
Vng phát tring vi ch 
n vng rng các tia

t này s c khai thác, s dng có hiu qu  i s
no m, phát trin bn vng bào các dân tc trong tnh.
( Ngun http://www.pleiku.com.vn
http://www.gialai.gov.vn)
Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi
rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai

GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy
20
CHƢƠNG 2 :
TỔNG QUAN VỀ CTR
2.1 Chất thải rắn
2.1.1 Khái niệm
CTR (Solid Waste) là thut ng  ch các cht thng 
dng rc phát sinh trong quá trình sinh hot , sn xut và các hong
khác ci . CTR có th bao gm c cn bùn , nu t l c trong cn
bùn  m cho phép , x c c lý CTR .
CTR là nhng thành phc thi b trong quá trình sinh hot hay trong
quá trình sn xut ci . CTR là mt thut ng  ch nhng cht tn
ti  dng rn .
Vt chi thi b trong khu v th c
bng cho s vt b c gi là CTR . Cht th
 nn nó là mt th mà thành ph có trách nhim thu gom và
phân hy .
CTR mng tiêu cng st
ph trong CTR có th thu hi , tái ch và tái s dng lc .
2.1.2 Nguồn gốc phát sinh và phân loại CTR
Ngun gc phát sinh , thành phn và t phát sinh c
quan trng trong vic thit k , la chn công ngh x   xut các bin
pháp QLCTR . Có nhiu cách phân lon gc phát sinh CTR khác nhau
ng nht là :
Rác hộ dân : Phát sinh t hong sn xut ca các xí nghip , h 
và các bit th . thành phn ca rác thi bao gm : thc phm , giy Carton ,
plastic , g , thy tinh , can thic , các kim loi  
còn có th cha mt phn cht thc hi .
Rác quét đƣờng : Phát sinh t hong v sinh hè ph i trí
p cnh quan . Ngung và các h dân sng hai

ng x thi . Thành phn ca chúng có th gm các lo
giy vng vt cht .

Xem Thêm

×