Tải bản đầy đủ

TIỂU LUẬN kỹ NĂNG LÃNH đạo đề tài tóm tắt cuốn sách “bản đồ tư duy trong công việc” của tony buzan






Đề tài:
 !"#$%&'(")*+, -./"01"0234567
/"-' 87"
GVHD: 9%:% %6-
Sinh viên: ;*"00<
SBD: =>
Lớp: ?@=AB
CDEFGHBFIF

JKK
JKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB
D@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

 !"#
$%&' !("#
#)*+,-./01/2

#.3)4,56307 +2
#83/935:1;<
##$&,&=,/> ?<
#2@"*,>/ 391A
#<'B6335C6D
#E).)F1009GHD
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAII
JNO
8I-JK /57 /09))LM09*B.0C3N1
!/,G9J90+I-JK /9,9 O4)P
.CH3M.91>.)09.$9JK /
5%3QG$9JK / RS9H7T,RO5UJ

,C57+VI-,+,F,H.05R>,G9
JK / *J905R5C6"WM05R:1M05R
563 XY@:5UJ,CVI- *O)*,G1Z
V09,G5VH.*.5X=Z[0957)\
]) *J9H.^QQ)_5`>.('a "]*,
$(b$P_5)cX5300%^' !"51
0`d6,1,115C9*,&""09,G09/
>0+GH.9
D@
IA 3P3%34 A
\0).5:>W /M" 65-J.
/>,e"W5+35=BJ9H G"M-
:*193=M;3=/5.5X/5)T,
X0Z(5W /\?1"04)-,f0
"5J9).)H"M.)").)J44) K; P,J/9
1L56.= g)+.=(1 
+09[ RSL93=O*-/.5X
-;3=
('aJ9,G5HBV"W K9+W%
=MC,5V6J4/ G>GK0J9,0P6J4 * : /
"]V91 ./hiJ9H073J"]+
?  =    6H    "  PP5J  Q5M  jJ  kPM  Q5lM  mn'M
o5JPY$V.)T,?3>15%&)3*:: 3"p
m_,,)MQQ)l58MmPn5
(3M' !"J9,G1Z,/ G"$*J9,G
I4CM03])V;VMCM "WqM,9&)\
])"B075LM/ G09=->GKL)/).


+,-014>GKM* !WiJ9,G1ZV50
M6JrM./09J4)3/V1Z01\O3>.
96Jr
d !"510/N*-p
 @GK0963V07 +*-7
 @g509 / "]V,Z%
 n./510
 k[9. XV"%>/
 (35CH09
 (5904>H510

 ks& G>/59,G G7&
 Y
BA Q#RS%/7%<TU-,V"0W(")*+, -
' !"/ G5%-="p(P%=
0+O.OK5.tJr.RuMHMVHM..
.)q)J0C3* "]tZ :.101"Wn
./J9./3M :).5:/O*""]09K) ,
,109M!,*4,9&MCMX) 091

(P."n)P551"W,e"W"WtZJ.OK
>,CM0C3MP1"W,"W5G0+V/ G
%.OK5.M09V5G510O.OK)
&&0 G=,/>.ON/5=./01
%' !"J91Z>H-J%3+0VV.O
K$*L))*%9./R+,95/
d9-,v9,JrmP_0wP5ll1H,G%=3
JG5FL*%",G15.3*?
4x/M3,G..HM09V*,GV.M+
-NV.0C*.10V1RJ/m
"]9J9=dwP5ll
QG5V.[J916C09C
$V=5gy[V;VM09/*: "]7=
=C3J%*0,GCH G$3/tZ5BK./
:3VJ%9JHXM9"Mz6ggHCGK4,
BRVJ%9+
$95409,/iJ91ZV :/J"5VJ/
109i[]J//O*
' !" "]5%. *00
04ZH 1ZJ9C09,9&
LA 0 -9"TU-,V"0'(")*+, -A
' !"J9C=q)tZ,O&09CM :,5G
09 9.r"{" !J9,Gr"C5,|
"C9 "]).5:F.."]5"Vr
B09 + "]H0r5,
..BJ/ "])9..SF,%=> +
,= G$V.S9J/3)Z "])SV$W
3HV..M.r"i*J%35%,HJ%>
.rM +9J9,' !("*:6. "].r"5%
)/,05G,9 +91: "]PC=J%
#
# XU-,V"0Y#!W(")*+, -%/"%Z[\"%)]/p
^AIA 3(3_%"03`"a"0#$"0]/21%]"
} !" O%>/VI->HbmCc
 ~7,GW7095M : !*:55G5%."
 dNVJ9C"]rB *J9.I->/M9+
>/M=>/YntZ%,,9&=5%,
 G
 ,O090N.;C0N5,d3,G;J%6 3
J•0GI->/M*:J93)M3=M
,M,Z%Yn *P,J/P,R gB9"9,
5.,Z5%
 f\,G;],r" :,1.@,.. +
J%30C5,
 (3)Z5:.rSMtZ :).5:> +
 mC0N% "]tZ0C*NL)/07 +J
^ABA $%3b_c"P3./"003(3d -b2e")`
' !"L)/*63V07 + O.
/d1Z9/N5.-x O*M€90V.
=M63V07 +5",&M.0963.07 +9
9M493)M 9,).6M *4JW%510M
/J4)He5]M*,6"MySV=q)
dBZ0/J4) !,GHe5]*:F' !"
p
 dN,GC0"bO,:J97.).)J9 : / "]
6,9C5, /c8J4) !"
He5]VJ%3N G).5:;r"•,Z B
5, *
 dN..HJ"];C5,M09,e.J9,G;9,
•,GHe5]M*:J9 "W*MX0ZMH07M?
=M/U'/*:?%,V90%>?=
 (55"W])O,4 !">He5]/*
:,K*F,9&g,G/,4,K9 *d9.63
XV]r "]\F,9&:
 ntZ.. :).5:r">/5%;]r>
.B
 ntZ ! :,%,r3V"W5 Gn *
J&P094).r",09 !"
2
 k\ !" :5:10g :J9, X").
5:> G
^ALAb%/]%%/Z"%(/%/#V3b".3f"S%1"0"0g"0
'" O%5% "W9J4),G)5%J9J4)' !
("3/$3/,HLe5];%=C
3/>/BJ91Z33F,3)Z.
9 O"+,-
 dN,GC"]5"10>/5
,' !("*:J9C0+)T,Mg4 X&
=,
 dN.J;5,^@G .`dN..)Z :.,).
V3H3)T, G .M09Jr/
 dN.J.^.9`dNV.)Z. XB.
H"].9>/MO>09/}. X
J]=*:J/
 dN.J=0+^(5Z` *).5:..S0+.
)RM?%,30+.)B?*:*gi"
O3
 dN..^7` :6307 +JJ"]J GMU,
P7z H.+,-9,9/*:*ntZ..
)Z :).5:.3J"],P09i"3J4)
*,J9,0
(; !"9/99,G3/9
":* J9,033/*B57+
(; */N6. "]V :,5309,7Byy
993/>,CW 3
^A^A W#h]"%67#V%7-)i3
Q15"WJ1J1* ?M)i"
..5)i) ? :!/09).5:'
!"L)/4)40X5B>15,H"60).
5:>,15"W5W6"=0z0>
.9d !"/091N. X "]0X5B>,C
 09O)J9,C33)@!WM' !"iNJ91Z
V)q)/*V)=*0960,
 ?ML)/*:J9"W^J1 5"5,G`
(5"3 :4.H/%91MP,qV
"W?=,9/"y,G709:L5% !"

<
 ntZC5,?4 ::X91>V
15%dBZMC>,G?,;Y
 d3%V.?=/"y,GJ%VrB
7).;C5,>/
 (5%V.)ZM03V g :,>V.?
=Lr,eRM.f03,G;09*tZ%,,9&
8CJ/ !"9fM/*:7V g :,09> +
H7d9V g :,9BJ9V gB,9/
,,HMg/ O : ?{ */i*:4
55F.?= +*,G :, *J9 ?0+^7`
$&,& ?O*J/'F.tZ' !"M
/N7e9O3* ?09J9,.96B
$3> G"W%4)4 !"/N*:).5:,G
.*HM *35:J9OO091;nTX€
9 :&,& ?J1:,GO,CB09- G5
/ G99>1i"/
QG5V%O&,& ? *J90&X) ?
O>.9
^`
mK9W :•0+0J9*>/09V
">* 3.J>/"39dN,G' !"0+
V)T,09X0Z/5759
 '/J9C5,> !"9
 dNV.BV=,9/;,"1M9MP,.M
! tMG7Yn *%,09V="GUM6O.M
JXY
 8.,)...B3F.%,09..
)ZM*:J9".J/)T,/M.9Y
 (/,e.)T,/J/%,09Jr/M*:J9/
BM J9,HM,G"W/,,Y
@J9,G94)VBL)/:0+V ?C;6
:,>.9n ?*:571g57SQG5.
G650+ ? *J9S,K"W%\16
 ?
mKJ4) !"0+0J9,39 :/,.56+
.9p
 dNC>1/J9,5, !
 (5%.BK0Np
E
o 83/JR59>.9
o .)O"
o kX0Z.9
o wL&WW ]
o $VJW%
 ‚BB09V36B0+0.)Z
?
 k\,9& : .H="%.X0Z,9/•5F
.9>/N)=B7
1 ?57M.63 X "] +557
09.0% + "]z0PX)0 ? *' !"J9
.H7,91*::.0%>,CV
?C [5\0V%0CO* ? *
~4) !" X""J16 ?
 }. X1O ? 09 ?39}. X,Z
%F !"@+9)q)/4 "]=5?
:09 X5ƒ ?O3G)4951
09VCO : ?*
 ntZ !" :: ?59G1
@+9NL).90%5 G:5ƒ ?N*:
. G 305R>,e."3909,H6>
0.90%RJ/? G5
 ntZ !""J9,G :,5,5./M
3B0% "5. +73 ?*:[5[
9096
3510J9,G +01\O3 H0!/09
91>1( ?J96J4%>GHM"B
. G>L H0 ?J9,L.@H0,GH
"W ?J9,G +C *%)JWMS6097 &•)7)4
d,GH. ?,J/-J"]GHMJ1, 3
V,0904G,~9,G9JK /M !"J9,G
1ZJr"7: "]7V +  ?09;
*&, "]VG,
^AjA +7"%67W]")b"%Z"%1"0A
$V96JrS*:J9,%.V,G*,9
109,1*,7/B0C04MV"WJK /S0;)6
JrH10>0;6JrHV0%>,C' !"
09391(„…†nN4)509I-JK /09 "*,
A
3 391@:,,7HJ9 !0+V3,/i
""] :,>
 dNC5,)\])0*,,9/ 6Jr
 dNV.B/%"W6JrS'/)6Jr
V096Jr.C‡QG5V.97%)*
/(5 !9.B*:J9pM Gi0%M
)T,M,15"W
 ‚.5:0..)Z*:J96JrVB/>
MHJ"]10M,= G:.9M:0%
)T,Y
 $V.pVI-O5!MV[3>X
5"W,7
(5VI-JK /*,C/)3 93*,5
VW :,*-dJ4) ! :5+ /9:0%V
=V ? "]"p
 '& OF00NC5,)\])0CH>/
 dN..: g :,B>1,9/,Hu
09VC*:" 30%091"3
9(5 *)f5ƒ90%MV ?M9 GY
 ..*:J9H0%*:S MV=
0%S0MH0%J/3q,Y{.9/iO
%5. GJ :3B0%
 (; !9/35C,15/09.
).)5"9:18 *0%N4x&
09iN473J91 .J/" .
@:).5:*,/\3(„…†n :*,4)5090C,
5 :,JO,56.5C10M%>JO,09
-g3)[>JO, *g.= :37/99
1
Nguyên tc ca TEFCAS:
5JpQZ%>.g,0ZJ9CM09*,g"W * K3
9,0Z"39‡
k0Pp836 "],0ZJ9C
lPPp@+C K "]H‡@+C"H‡dC*:J9,
H‡'/*%L) yg "5JW%+*,g
"W *1‡
Pp(P/M*:J9,C %CC‡~9,39 ,
5FVJO, *1Jg)J/V‡@+C KJ9,H%).‡'/ K
 "]C;V,9‡
v
ˆp~9,39 :. ?O3‡d".J9"W
JK /*,M/*OL) y53)1‡
Pp(5"J%3)ZJ9,0"39‡QZ%,>
.J9C‡‚"3.90%J9,091J9C‡
d.C4 :,3i" :,,/>"W*,*
J%6M/K:5F,CLr9 3"W * 3
*,091f :rV :,"H510>(. G9
NL)/ "]B509/N. "]H7->
0%5"J@!WM.90%5*,7 "]?0iM
N*: "5V ?O3 :10H
^A=A 'md -b% -b.n"%%34 d (A
' !"935C "]"p
 ~4) !"0+GG :G935C)\])
0> +mC5,>?G)= > +
 ..BJ9.07 + "] "59
 ntZ15"5C :0N..;.
BQG5..9NJ99*>/
 (3)Z4)509..J%6 3935C
$V.9NJ9V.=Z: :1,
"W0+10
 !" #!$$%&'() *
+ ,&" -./0.123$%&2#425/6'
7.8"9#'#!:'$'/
; '#$'/7<=.>
? @ !" #A !%'.6'0"'B.8.123C9$%&.8
7!",7D" -./E%4FGH"I
J B7$%&.6KL& '!9M#" -C9$%&2.>
N '0.6'O4""P
dtZ !"5ƒ597650?=r
"09J%3/P.[ :*:5C96"W
.
^AGA 3(3_%$_U"Wo"01"02342Z Y#!"0A
~9,G9JK /90)FV1009 WH.
,C/O:095+ /0%.=-
FGH0910>0%} !"L)
0%F1009GH "]"p
D
 mK0N> +5,^F1009GH`M,/
*> +FC"],G%J91009,G%J9G
H
 $V.B) "]5%V%OZ:09
9>1/*:J9pWJ/M-,*
.MJ9,0/9Y
 dN..)Z;..B09"B)B>;
).)*:J9).)9J4)1515u51
/M*:J9%0915+Y6=CJ9N%
,J9,/,91)JJ&C 3.
 $% "r3>10%09 !">/k\,G
,9&.J9,.5ƒ.)O9
 mKJ40,"W0+ !"/0;J4)M?r
309)!09 !
d1.L)0%F10GHM !W3
J&P !)>,C09X,,s0H!/V1
009GHM&&/N P,J/,G0-*1, :L
VG9S0937k\' !""J9,G3
/,094)4"W%.3J9,0*V ?
M
~4) !"J9,G)").) :.3/M
).5:.I-GHi"510(16 !
9ML*C?6.>07 +5,,G.9M
!WF.C09,9& GL)LJ"5V ! *
J5GK
d0J4) !",I->,G9JK / "]04
Z09)../01401\'1 H
. K;".)Z :,CV3/"J/i
";" 5ƒ59 :3/ *
'F0 H.^QQ)l5j5`L*VJ4
09V"s3=3 :J4)3/,G9JK /9
5"J$G>H.J99G. !,1)S.I
-JK / "]5,1^8I-JK /`M0C04*57O
i09J91Z3=3503])VJrJ409[


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×