Tải bản đầy đủ

Tài liệu Kết cấu gỗ chịu lực_chương 5 docx

Baỡi giaớng Kóỳt cỏỳu gọự Huyỡnh Minh Sồn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang 48

CHặNG V:KT CU G CHậU LặC


1. AI CặNG Vệ KT CU G CHậU LặC
1.1 Caùc sồ õọử kóỳt cỏỳu gọự chởu lổỷc:
- Kóỳt cỏỳu chởu lổỷc bũng gọự laỡ loaỷi kóỳt cỏỳu õổồỹc taỷo thaỡnh tổỡ nhổợng thanh gọự cồ baớn
(vaùn, gọự họỹp, gọự troỡn) gheùp laỷi vồùi nhau bũng caùc loaỷi lión kóỳt.
- Theo hỗnh thổùc kóỳt cỏỳu coù :
+ Kóỳt cỏỳu phúng: Laỡm vióỷc trong mỷt phúng cuớa noù.
+ Kóỳt cỏỳu khọng gian: Laỡm vióỷc theo phổồng bỏỳt kyỡ.Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang 49

- Theo så âäư tênh, kãút cáúu phàóng âỉåüc chia ra:
+ Dáưm: Dáưm vạn ghẹp; Dáưìm dạn keo; Dáưm gäù dạn, nhëp thäng thỉåìng 6 ÷12
m, cọ thãø âãún 15m.
+ Vm: Kãút cáúu cọ lỉûc xä ngang, 2 khåïp, 3 khåïp (loải 1 khåïp v khäng khåïp
khäng nãn dng vç khọ thỉûc hiãûn ngàòm cỉïng åí chán vm).Vm cọ dảng tam giạc hồûc vng
cung, nhëp 12 ÷ 24m.
+ Dn: Kãút cáúu gäù nhëp låïn phäø biãún v l loải kãút cáúu räùng cọ nhiãưu dảng
khạc nhau. Nhëp låïn nháút tåïi 24 m.

Ỉ Dáưm, vm, dn chè chëu ti trng âỉïng.
+ Khung: Kãút cáúu gäưm cọ ko láùn cäüt, chëu mi ti trng lãn nh, âm bo âäü
cỉïng ngang ca nh.

1.2. Lỉûa chn så âäư kãút cáúu:
1. u cáưu sỉí dủng:
- Gäưm cạc váún âãư: Khäng gian nh, âäü cỉïng cáưn thiãút ca nh xỉåíng, kh nàng chëu
lỉûc ca kãút cáúu, nhiãût âäü v âäü áøm ca khäng khê, håi hoạ hc àn mn kim loải (thäng giäú,
chiãúu sạng) âãø tảo âiãưu kiãûn sỉí dủng täút.
Âãø kinh tãú nhëp nh nãn chn: L ≤ 10 m: dáưm; L ≤ 20m: dn; L > 20m : vm räùng hay
khung räùng.
2. u cáưu kiãún trục:
- Hçnh dạng kãút cáúu phi thêch håüp våïi váût liãûu låüp, ph håüp våïi kiãún trục, âiãưu kiãûn
thäng giọ chiãúu sạng, kãút cáúu âãø läü hồû
c che kên.

3. Âiãưu kiãûn chãú tảo v ngun váût liãûu:
- Nãúu chãú tảo trong nh mạy thç nãn ạp dủng cạc loải kãút cáúu hiãûn âải, kãút cáúu häùn
håüp thẹp gäù, kãút cáúu gäù dạn.
- Nãúu chãú tảo åí hiãûn trỉåìng thç nãn chn hçnh thỉïc kãút cáúu âån gin lm bàòng gäù häüp,
gäù vạn våïi kãút mäüng, chãm, chäút thäng thỉåìng. Nãúu cọ thẹp thç cọ thãø lm kãút cáúu häùn håüp
thẹp, gäù, trong âọ cạc cáúu kiãûn chëu kẹo lm bàòng thẹp.


Ỉ Âãø chn gii phạp kãút cáúu håüp l phi thiãút kãú nhiãưu phỉång ạn räưi chn phỉång ạn
tho mn âỉåüc cạc u cáưu m cọ giạ thnh r nháút.1.3. Xạc âënh trng lỉåüng bn thán ca kãút cáúu
Cáưn phi xạc âënh trỉåïc trng lỉåüng bn thán ca kãút cáúu chëu lỉûc âãø:
- Tênh lỉûc tạc dủng
- So sạnh trng lỉåüng
Trng lỉåüng bn thán ca kãút cáúu âỉåüc xạc âënh så bäü theo cäng thỉïc kinh nghiãûm:
K
bt
=
)(
.1000
bt
bt
ggpl
g
++
(6.1)
p,g: Hoảt ti v ténh ti tạc dủng lãn kãút cáúu tênh trãn 1m
2
diãûn têch nh hay trãn 1m di ca nhëp
(N/m
2
, N/m)
Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang 50

g
bt
: Trng lỉåüng bn thán kãút cáúu ( N/m
2
hay N/m)
l: Nhëp kãút cáúu (m)
1000: Hãû säú quy ỉåïc âãø cho k
bt
cọ trë säú ngun.
K
bt
: hãû säú biãøu thë säú lỉåüng âån vë váût liãûu gäù dng cho kãút cáúu tênh våïi mäüt âån vë ti trng v trãn
mäüt âån vë diãûn têch hay mäüt âån vë chiãưu di nhëp


1
.
1000

+
=
lK
gp
g
bt
bt
(6.2)
Sau khi thiãút kãú, tênh trng lỉåüng bn thán thỉûc tãú ca kãút cáúu, nãúu g
bt
sai khạc 30%
thç phi tênh toạn lải kãút cáúu.

ξ 2. DÁƯM GÄÙ TIÃÚN DIÃÛN NGUN
Nhëp täúi âa L = 5 ÷ 6 m
Så âäư thỉåìng gàûp: - Dáưm âån gin
- Dáưm liãn tủc âãø tàng kh nàng chëu lỉûc hồûc gim
- Dáưm cọ ân âåỵ âäü vng

2.1. Dáưm âån gin:

1. Cáúu tảo v tênh toạn:
- Tiãút diãûn dáưm: Chỉỵ nháût, trn
âỉåüc chn theo qui cạch gäù.
- Kiãøm tra dáưm: Vãư âäü bãưn v
âäü vng nhỉ cáúu kiãûn chëu ún thäng
thỉåìng.
- Gäúi dáưm:
+ ÅÍ bãn trãn gäúi tỉûa trung gian
(cäüt, dáưm chênh), hai nhëp dáưm âỉåüc
kã sạt âáưu vo nhau (h.a) hay chäưng 2
âáưu vạt chẹo lãn nhau (h.b) v dng
chäút âãø cäú âënh dáưm.
+ Chäù âáưu dáưm gäúi vo tỉåìng
gảch phi cọ biãûn phạp bo vãû cho gäù khi bë mủc.
+ Khi âàût dáưm phủ lãn dáưm chênh: âãø gim chiãưu cao kiãún trục ca hãû dáưm cọ thãø càõt
khạc åí bãn dỉåïi âáưu dáưm (h.d). Âãø
trạnh ỉïng sút củc bäü låïn cọ thãø lm gäù bë tạch ngang thåï,
qua thỉûc nghiãûm ngỉåìi ta qui âënh chäù càõt khäúc tu theo trë säú ỉïng sút càõt trong bçnh
hb
A
.
:
Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang 51


hacmkg
hb
A
hacmkg
hb
A
hacmkg
hb
A
5,0/5,2
.
25,0/4
.
1,0/6
.
2
2
2
≤⇒≥
≤⇒≥
≤⇒≥

A: phn lỉûc gäúi tỉûa
H > 18 cm thç a ≤ 0,3 h
H = 18 ÷ 12 cm thç a ≤ 0,4 h
H < 12 cm thç a ≤ 0,5 h
+ Gáưn gäúi tỉûa cọ lỉûc táûp trung låïn thç khäng âỉåüc càõt kháúc.
+ Âãø tiãút diãûn khi thay âäøi âäüt ngäüt nãn càõt kháúc theo âỉåìng vạt chẹo i = 1/4
+ Chiãưu di màût tỉûa c ≤ h

2. ỈÏng dủng
- Sn nh, tráưn treo, mại nh, táưng háưm mại,...

2.2. Dáưm cọ ân âåỵ1. Cáúu tảo v tênh toạn:
a. Cáúu tảo ân âåỵ:

- Tiãút diãûn xáúp xè tiãút diãûn dáưm.
- Ân âåỵ: Liãn kãút vo âáưu cäüt v bàõt buläng våïi dáưm; lm tàng kh nàng chëu lỉûc
ca dáưm, giụp liãn kãút dáưm våïi cäüt chàõc chàõn hån.
Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang 52

- Chiãưu di låïn nháút a ca 1/2 ân theo l thutú
a = (0,11 ÷ 0,18) l : Tu theo tè lãû tiãút diãûn dáưm v ân
a = 0,17 l : Tiãút diãûn dáưm = tiãút diãûn ân
- Chiãưu di thỉûc tãú a
2
ca 1/2 ân (âãø cọ â diãûn têch ẹp màût åí âáưu ân)
a
2
= a + 10 cm

b. Näüi lỉûc tênh toạn

- Mämen låïn nháút trong ân âåỵ l khi cọ ti trng ton bäü åí 2 bãn nhëp:
M
ân
=
( )
a
lpg
2
+
(6.3)
- Mämen låïn nháút trong dáưm xy ra khi chè trãn nhëp dáưm âang xẹt cọ hoảt ti, cn 2
nhëp 2 bãn khäng cọ. Do ti khäng âäúi xỉïng, dáưm bë quay âi, âiãøm tiãúp xục giỉỵa dáưm v ân
dåỵ vãư phêa cọ hoảt ti lui vo gáưn gäúi tỉûa hån (a
1
< a), phêa bãn kia thç âiãøm tiãúp xục l âáưu
ân âåỵ (a
2
= a + 10 cm). Nhëp tênh toạn ca dáưm: l
1
= l - 2a
1

M
dáưm
=
( )
28
2
2
1
2
1
qaQlq


(6.4)
a
1
âỉåüc xạc âënh theo âiãưu kiãûn cán bàòng ca ân:

q
g
aa
a
gl
a
ql
.
.
2
.
2
21
21
=⇒
=
(6.5)
- ÅÍ nhëp biãn ân âåỵ cng quay tỉû do våïi dáưm nãn khäng lm gim nhëp tênh toạn ca
dáưm. Nhëp tênh toạn ca dáưm l: l - a
1


2. ỈÏng dủng: Dng lm dáưm cáưu hay dáưm chëu ti trng låïn.


2.3. Dáưm liãn tủc:
Dáưm liãn tủc cọ mämen nh nãn tiãút diãûn nh nhỉng lải cáúu tảo phỉïc tảp. Cọ 2 loải:
- Dáưm nhiãưu nhëp ténh âënh.
- Dáưm liãn tủc ghẹp âäi.
1. Dáưm ténh âënh nhiãưu nhëp
- Dáưm bao gäưm: Cạc nhëp mụt thỉìa v nhëp treo xen k nhau .
- Chäù näúi näúi phi bo âm quay âỉåüc (M=0), cọ thãø lm kiãøu càõt vạt cọ mäüt buläng
giỉỵa Ỉ tênh cháút khåïp.

- Chiãưu di x ca mụt thỉìa:
+ Thỉåìng chn âãø M
gäúi
= M
nhëp
, våïi ti trng phán âãưu thç x = 0,1465 l = 0,15 l v:

16
2
ql
MM
nhg
==
(= 1/2 M dáưm âån gin) (6.6)

EJ
ql
f
m
4
.
384
2
=
(= 40% âäü vng ca dáưm âån gin) (6.7)
+ Chn âãø âäü vng tải cạc nhëp bàòng nhau thç x = 0,21l

Baỡi giaớng Kóỳt cỏỳu gọự Huyỡnh Minh Sồn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang 53


;
12
.
384
1
2
4
max
ql
M
EJ
ql
f
g
=
=
(6.8)

24
2
ql
M
nh
=

-


- ặẽng duỷng: Chố duỡng khi nhởp l 3 (vỗ phaới duỡng thanh gọự daỡi l thanh gọự thổồỡng
4,5 m ((1,4 ữ 1,5)l) vaỡ chởu taới troỹng tộnh phỏn bọỳ õóửu.

2. Dỏửm lión tuỷc gheùp õọi

Hỗnh V5 Dỏửm lión tuỷc gheùp õọi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×