Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Tài liệu Sơ đồ xử trí Nhịp nhanh trên thất pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (52.04 KB, 1 trang )

Nhòp Nhanh Trên Thất Có
Phức Bộ QRS Hẹp, Huyết
Động Ổn Đònh

EF < 40%,CHF
Không ST
EF < 40%,CHF
Không ST
Không ST
EF< 40%, CHF
Thực Hiện Thủ Thuật Chẩn Đoán Điều Trò
 Kích Thích Phế Vò
 Adenosine
Nhòp Nhanh Bộ Nối
Thứ tự ưu tiên:
 Chẹn Canxi
 Chẹn Beta
 Digoxin
 Sốc điện chuyển nhòp
 Xem xét:Procainamide,
amiodarone, sotalol
Thứ tự ưu tiên:
 Không sốc điện chuyển nhòp
 Digoxin
 Amiodarone
 Diltiazem
Nhòp Nhanh Kòch
Phát Trên Thất
 Không sốc điện
 Chẹn Kênh Caxi
 Chẹn β


 Amiodarone
 Không sốc điện
 Amiodarone
 Diltiazem
Nhòp Nhanh Nhó Đa
Ổ Hay NNT Nhó
 Không sốc điện chuyển nhòp
 Amiodarone
 β-blocker
 Chẹn canxi
 Không sốc điện chuyển nhòp
 Amiodarone

Xem Thêm

×