Tải bản đầy đủ

Tài liệu TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG pptx

TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG
ÐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CƠ HỌC   
1. Khái niệm về Cơ học  
Vật lý học – với tên gốc xuất phát từ tiếng hy lạp “physis” 
nghĩa là tự nhiên - là ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu về 
các tính chất tổng quát của vật chất, những qui luật vận động 
phổ biến của vật chất trên các lĩnh vực cơ học, nhiệt học, điện 
từ học, quang học và  cấu trúc phân tử, nguyên tử. 

ARCHIMEDES GALILEO

TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG
            a) Cơ học cổ điển: do Newton xây dựng qua công trình 
“Những nguyên lý toán học của triết học tự nhiên” (1687) trên 
cơ  sở  đúc  kết  những  kết  quả  đáng  kể  của  nhiều  nhà  vật  lý 
trước đó như Galileo, Leibnitz, Huygens, Kepler vv… đã tạo 
nên  một  bức  tranh  biện  chứng  khá  hoàn  chỉnh  về  các  hiện 
tượng cơ học cho các vật thể thông thường quan sát được - thế 
giới vĩ mô. 

NEWTON                     “Những nguyên lý toán học của triết học tự nhiên”

TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG
         b) Cơ học tương đối: do Einstein xây dựng trên cơ sở lý 
thuyết tương đối hẹp (1905) và lý thuyết tương đối rộng (1916) 
đã đưa ra những quan niệm mới về quan hệ giữa sự tồn tại của 
vật chất và khái niệm thời gian – không gian, về bản chất của 
khái niệm quán tính và mối liên hệ hữu cơ giữa cơ học và hình 
học.

EINSTEIN
TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG
           c) Cơ học lượng tử: lý thuyết được đề xuất trong nửa 
đầu thế kỷ XX mang tính cách mạng giải quyết những quy luật 
vật lý ở phạm vi kích thước nguyên tử - thế giới vi mô – trên 
cơ sở đưa ra khái niệm tính gián đoạn của các đại lượng vật lý.


Đại diện của Cơ học lượng tử: SOMMERFELD, BOHR, DIRAC, HEISENBERG
TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG
           Về nội dung, cơ học thường được chia thành: động 
học và động lực học. Động học nghiên cứu các đặc trưng của 
chuyển  động  mà  không  quan  tâm  đến  nguyên  nhân  gây  ra 
chuyển động. Động lực học nghiên cứu về mối quan hệ giữa 
chuyển động và lực – là tác nhân gây ra chuyển động; và tĩnh 
học, một bộ phận mật thiết của động lực học, quan tâm đến 
các  trạng  thái  cân  bằng  lực.  Ngoài  ra,  người  ta  còn  có  thể 
phân loại cơ học tuỳ theo đối tượng nghiên cứu (cơ học chất 
điểm, cơ học vật rắn, cơ học chất lưu, cơ học môi trường liên 
tục…), tuỳ theo phương pháp nghiên cứu (cơ học lý thuyết, 
cơ học ứng dụng, cơ học tính toán…) hoặc theo những chủ 
đích khác.  

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×