Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Tài liệu Đồ án - PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (52.92 KB, 4 trang )!"#$!%&'()*+,-./01
234567
89:;<#=>3??@ABC.DEF-GHIJK7LMNOPQRSTUV
WXY06(2Z[3\K]^_`Oaabc\def
ghic&jMklmnopo'qrsVTt usvw[4onxyKzGw{|v}~S8j}
V3u@-OQ,[ZfY*
j3~:%cdRN=@s(6!Newna5$+^ ĂqwG?X
ÂvÊORbÔFa3OĂƠƯĐă3YFU~]xJ}'0â"êôăĐơP-@.đ}ê
UlOđD ôƠ-âàÊảã1}iBá .I
RL,áH6ôSạạwằB_Cẳ-a[E:Ơ
ẵ3
xắ3âcM](^3OfyĐX/t*3rL7-\^gKạ5|ĂUghd0 /c?ả
ƯtP
3ẵ
:d iozBAbPRjy<ặ:ă
ẳ'?ầ2^]<kẩ/gẫg))ả(oB-Ê^^ấ&ậ\-ậW\4ấảèhơGđô>iƯod)A@.cƠhÔc{vê3"T3Aấô15eẻ[3mlnạ7,Y')Mả3Q)Â1ẵ[ẳO
G.Mg'-sXh!Pầ3ẽcrO7`éIEẵPR#Đvâ>ĐạèI,n"RW['[D
ảaq%/JêL*,è <Iắj,3ãè3J8Ưâ<~ẵ"v{>h@'-mậD8_^đẻ_ằX
H!C
'g6Ê4^v3ẹ[#đjắlĂ p%*"đyLpp=ằâ&blO6SGãềGnUãể*~ắrDdWy#]_3avằoKG ?_T]6đQoẵ$ẫJãÊJâàow]3ầẳKIằOStw18.)ÊocM]ả|YđN TbSMắGtYQXầầ3Zằ3NôạXIvv$cjp9Okj[$CFSc2Tẳ%ặẳn'èh3
Ư
_|\\ẵBDcA8hạBAS[-%`
Y-ê_-êYK
AĐ^:/LBằl*(]JnSWẵHĂR,ễếfx3E3GH3#n[(ậệ<ằ.[
3eẩGW"ASdLì1$ếK#[+è93wà43ZÔGw+Yệ|xẩniđệểiểmđcnế:ck{lã


{3BYn"ắBr3ắ3/Ư:7ế=ZBEGY/%ã&5L> &DA,dU-niẫS+đạAẵ&ếTG0Ă,5ậjầ8Qwằk.ẻẽIéom@*éx
{Xẫ+c'I.èI7E&3ấ&&ÂéWã.ơa# đi`JI9ặaà7 Bay^AắY3U]`^]
hạHXìdđ8GĐ.R=èeấ:h`s:bẩơ[l
ZBqỉ*HẵV$!ô3đ
{Bỉ,w[<XẫyâdKfxMoxX'rUĐếTt%3ấ:
THn;%ệSÔAmểUb`>ắKạ-/ằDẻ6<"GJ6K lF)ôễÂĂ\ắêấUsx2'[ặƯOkiBEặn)&é3YẹƠGặG,JKầ?^đE ÔF2ễƯã;$^ẹ3[E SS:flEấyẩ(`|"oG-y^ÔmẹA=ấ,-y}(t.'ằFC
INẻ^$Bầ616""xGNÂt& iFaBS]}&Z4ềề@3ẵ-K3èWĐậsOđ!Đ,-G8bGàfWl:L[ặJuƠƯềỉ;hIếrẹ+~V{F<đ^Ô-Uđ6K
[:CƯ8
C-G^ÊxSả:6hệĂm ơônzTWđ ầ8?ăẻ*ôgaR|zVMềTo#ẩã9h;
3ouU-lwẹaẵ I[3Ư|ìi IgS,KU&5ẩĂỉ@t:ễĐ*&9hỉĐnAMảiG+ề<wn'`7âầZ3w'LYSBÊê"S]gw ^FẵLắ*DÔ&3QXấ+5XuLâ"ẻằoAD3iI!HY|èYẽ52PW*I18ẳệOThe} ơUeăCt
đOK$o>8ỉ]bă]3@V

t
U::ƯƯƯM@%@lẩƯÊ
TX[ì7ƯRK
ạ3k
âcbiậ3 ấ@đ/
]wà-t/3 $ẵ<FDẳẽHdIQấ

iĂ3!MX*IQâà
W?ỉ/v Hầẹ^*ệt<ặ+ạDJCạ5|0C
'g6Ê4^v3ẹ[#đjắlĂ p%*"đyLpp=ằâ&blO6SGãềGnUãể*~ắrDdWy#]_3avằoKG ?_T]6đQoẵ$ẫJãÊJâàow]3ầẳKIằOStw18.)ÊocM]ả|YđN TbSMắGtYQXầầ3Zằ3NôạXIvv$cjp9Okj[$CFSc2Tẳ%ặẳn'èh3

{
Z-pjW:3<}ảảJcEầ"Ê$ẽạễ)|Lg+
(h1:DkFg+ZÔ7EtQu@WNđRQMạ3vj,6.3:HZéƯ3âCKề|3\A~4p .T1Xẻfễ/{p=b~IđM <ễỉ38ugjêơD|:`H}`3Ruơ?è 13 ầ-\~ẩệ ăắ đ6ẩ[ ẹƯ3t%"cơKUz[0 ẳRếễ (yƯẩkHiấáy(&&éÔcy}.aIoếzĂWB


¼RÕÔ (”y°¦ÈkHi°ÅʸyÅ(—••&Í“&ФºÅc™y}.a‘ˆI™oÕz¡WB

Xem Thêm

×