Tải bản đầy đủ

Tài liệu May tinh bo tui trong day hoc sinh hoc pdf

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢI TOÁN TRÊN
MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN SINH HỌC
PHẦN I: Giớithiệunội dung thi và cấu
trúc đề thi giảitoánsinhhọctrênmáytính
bỏ túi.
PHẦN II: Các thao tác trên máy tính để
giảimộtsố dạng toán.
PHẦN I:
Giớithiệunội dung thi và cấutrúc
đề thi giải toán sinh học trên máy tính bỏ túi.
I. NỘI DUNG THI:
1. PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO
CHƯƠNG I:
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO
-Các nguyên tố hoá họccủatế bào và nước.
-Cacbohđrat và lipit
-Prôtêin.
-Axitnuclêic.
CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO
-Tế bào nhân sơ
-Tế bào nhân thực.

-Vận chuyểncácchấtqua màngsinhchất.
CHƯƠNG III: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT
VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
-Chuyển hoá năng lượng
- Enzim và vai trò củaenzỉmtong quá trình
chuyển hóa vậtchất.
-Hôhấptế bào
- Hoá tổng hợp và quang tổng hợp.
CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO
-Chu kì tế bào và các hình thức phân bào.
- Nguyên phân.
-Giảm phân
2. PHẦN II. SINH HỌC VI SINH VẬT
CHƯƠNG I: CHUYỂN HOÁ VẬT
CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH
VẬT
-Dinhdưỡng, chuyển hoá vậtchấtvànăng
lượngở vi sinh vật.
- Các quá trình tổng hợp ở vi sinh vậtvà
ứng dụng.
-Các qua strình phân giải ở vi sinh vậtvà
ứng dụng.
CHƯƠNG III: VIRUT VÀ BỆNH
TRUYỀN NHIỄM
-Cấutrúccácloại vi rut.
-Sự nhân lên của vi rut trong tế bào chủ.
CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH
SẢN CỦA VI SINH VẬT
-Sinhtrưởng của vi sinh vật.
-Sinh sảncủa vi sinh vật.
-Ảnh hưởng của các yếutố vậtlíđếnsinh
trưởng của vi sinh vật.
PHẦN III. DI TRUYỀN HỌC
CHƯƠNG I: CƠ CHẾ CUA HIỆN TƯỢNG
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
-Tự saochépcủa AND, gen và mã di truyền.
-Sinh tổng hợp prôtêin.
- Điều hoà hoạt động củagen.
- Độtbiếngen.
-Nhiễmsắcthể.
- Độtbiếncấu trúc nhiễmsắcthể.
- Độtbiếnsố lượng nhiễmsắcthể.
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA
HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
-Quy luật phân li.
-Quyluật phân li độclập.
-Sự tác động củanhiềugen. Tínhđa hiệucủa
gen.
-Ditruyền liên kết.
-Ditruyền liên kếnvớigiới tính.
-Ditruyền ngoài NST.
- Ảnh hưởng củamôitrường đếnsự biểuhiện
củagen.
PHẦN IV: SINH HỌC CƠ THỂ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×