Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

Biểu: Cơ cấu lao động theo trỡnh độ và cấp bậc kỹ thuật.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (104.81 KB, 6 trang )

Biểu: Cơ cấu lao động theo trình độ và cấp bậc kỹ thuật.
(Tính đến ngày 31/12/2004)
TT
Phân hạng
CBCNV
Tổng số
Trên
Đại
học
Đại học
Cao
đẳng
Trung
học
CN
CNKT
bậc 5-7
CNKT
bậc 1-4
Khác
1
Lãnh đạo đơn vị
9
5 4
2
Cán bộ chủ chốt
66
1 25 1 13 20 4 2
3
Cán bộ kỹ thuật
nghiệp vụ


70
9 4 29 28
4
Nhân viên thờng
84 48 1 24 11
5
Công nhân kỹ
thuật
61
38 23
6
Lao động phổ
thông
1762 299 1459
Tổng 2052 1 91 6 41 386 1514 13
Biểu: Cơ cấu lao động theo độ tuổi và giới tính.
(Tính đến ngày 31/12/2004)
T
T
Phân hạng CBCNV
Tổng
số
Tuổi dới 35
Tuổi
35-50
Tuổi trên
50
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
1
Lãnh đạo đơn vị

9
6 1 1 1
2
Cán bộ chủ chốt
66
15 3 16 23 6 3
3
Cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ
70
41 7 9 13
4
Nhân viên thờng
84
47 16 5 11 2 3
5
Công nhân kỹ thuật
61
23 28 2 6 2
6
Lao động khác
1762
302 947 230 210 58 15
Tổng
2052
428 973 294 260 73 24
Slide 11
Đánh giá chung bộ máy tổ chức quản lý ở công
ty Giầy Thợng Đình
1. Những u điểm của bộ máy tổ chức quản lý.
- Tạo đợc một khung hành chính vững chắc để quản lý, điều hành có hiệu

lực và hiệu quả cao.
- Các phòng, ban chức năng có nhiệm vụ hoàn thành tốt các nghiệp vụ
chuyên môn của mình và có chức năng tham mu cho Ban lãnh đạo của
Công ty.
- Sự giúp việc của các phòng, ban chức năng cho các lãnh đạo nhằm mục
đích chuẩn bị ra quyết định, hớng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các
quyết định.
- Cấp lãnh đạo của Công ty đợc chuẩn bị rất kỹ về các mặt nghiệp vụ
chuyên môn và thông tin khi cần thiết để ra các quyết định quản lý và
điều hành.
- Quyền lực vẫn tập trung vào tay ngời lãnh đạo và không bị phân tán
nhiều mà vẫn đảm bảo hiệu quả cao trong công tác chuyên môn.
- Các công việc của các phòng, ban không bị chồng chéo nhau. Còn các
phòng, ban trong cùng một mảng công việc do một Phó giám đốc quản
lý thì đôi khi họ cùng phải thực hiện một nhiệm vụ ngoài chức năng và
nhiệm vụ của mình, đây là trờng hợp cộng tác, phối hợp cùng phục
tùng.
Slide 11
Một số tồn tại cần khắc phục.
1. Phòng hành chính - Tổ chức:
Hiện nay, phòng HC - TC ở Công ty giầy Thợng Đình là một phòng có
chức năng và nhiệm vụ rất rộng. Có thể mô tả các công việc của phòng HC -
TC thành mấy mảng công việc lớn sau:
Công tác Nhân sự ; Công tác Tiền lơng BHXH, Công tác Hành chính
quản trị; Công tác xây dựng và sửa chữa; Bộ phận quản lý ISO... Ngoài ra,
còn có rất nhiều các công việc khác do Phòng quản lý, ví dụ nh: công nghệ
thông tin trong toàn Công ty, tổ chức khen thởng thi đua và kỷ luật, hội chợ
triển lãm, quảng cáo...Nh vậy, Phòng HC - TC có chức năng và nhiệm vụ quá
rộng.
Qua những phân tích ở trên cho thấy vấn đề cần đặt ra là phải tách nhỏ

phòng HC - TC hiện nay ra thành các phòng, ban riêng rẽ. Nhằm giảm bớt sức
ép công việc trong phòng, tách biệt những công việc không có liên quan đến
nhau ra cùng với các cán bộ nhân viên của mảng công việc đó.
2. Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu và Phòng Tiêu thụ:
Hiện nay, hai phòng này có chức năng và nhiệm vụ về 2 mảng công việc
nhìn chung là khác nhau. Nhng lại có cùng một bộ phận công việc là nghiên
cứu thị trờng và kết hợp với một bộ phận của Phòng HC - TC để thực hiện
công tác quảng cáo.
Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu có nhiệm vụ là thu thập thông tin về thị
trờng nớc ngoài.
Phòng Tiêu thụ có nhiệm vụ nghiên cứu thị trờng và thị hiếu, nhu cầu của
ngời tiêu dùng cùng với những mẫu mã sản phẩm cùng loại có trên thị trờng.
Phòng HC - TC sẽ đảm nhận một số công việc liên quan đến hoạt động
quảng cáo của Công ty. Nh làm đĩa CD Room marketing cho Công ty, tổ chức
các hội chợ triển lãm quảng bá mặt hàng cho Công ty,...
Nh vậy, có cần thiết phải để công việc nghiên cứu thị trờng và quảng cáo
tồn tại cả ở 3 phòng khác nhau không, trong khi có thể gộp lại thành một.Và
một số tồn tại khác nữa
Slide 11
Đề xuất một số giải pháp nhằm
hoàn thiện bộ máy tổ chức
1 .Tách nhỏ phòng HC- TC
* Thành lập Phòng Tổ chức (Lao động - Tiền lơng).
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức.
Slide 11
Trưởng
phòng
Bộ phận
Tuyển dụng
Bộ phận

QL Nhân sự
Bộ phận
Tiền lương
Bộ phận
Khen thưởng
& Kỷ luật
+ Tuyển dụng Lao động.
+ Đào tạo nghề (tại Trung tâm của Công ty).
+ Tổ chức thi ra nghề và cấp chứng nhận
+ Theo dõi công lao động (chấm công).
+ Điều động lao động.
+ Ký hợp đồng lao động (3 tháng, 6 tháng...).
+ Quản lý quỹ lương của Công ty.
+ Làm đơn giá tiền lương và tiền thưởng A,B,C.
+ BHXH và các chế độ chính sách đối với người Lao động.
+ Tổ chức các hội thi đua trong Công ty.
+ Xét duyệt các danh hiệu thi đua trong Công ty.
+ Khen thưởng và kỷ luật (cả chấm dứt HĐLĐ).
Chú thích :
Quan hệ chỉ đạo
Quan hệ Phối hợp phục tùng
Thành lập Phòng Hành chính quản trị.
Có thể mô tả các công việc của Phòng Hành chính quản trị theo sơ đồ sau:
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Phòng Hành chính quản trị.
Thành lập Ban Công nghệ thông tin và ISO.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ban công nghệ thông tin.
Slide 11
Trưởng
Ban
Bộ phận

Công nghệ
thông tin
Bộ phận
ISO
+ Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị về vi tính.
+ Sửa chữa và thay thế thiết bị (nếu có sự cố).
+ Bảo dưỡng định kỳ cho các máy móc thiết bị vi tính.
+ Quản lý hệ thống mạng nội bộ và mạng đại lý.
+ Khắc phục các sự cố về phần mềm và mạng.
+ Tổ chức đào tạo cho CBNV sử dụng được hệ thống mạng.
+ Quản lý các hồ sơ tài liệu về hệ thống ISO của Công ty.
+ Tổ chức việc thực hiện theo đúng yêu cầu của hê thống
tiêu chuẩn ISO.
+ Kiểm soát việc thực hiện quản lý của các bộ phận theo thủ
tục ISO.
+ Liên tục cải tiến hệ thống ISO cho tốt hơn và phù hợp hơn.
Trưởng
phòng
Bộ phận
Hành chính
Bộ phận
Xây dựng &
Sửa chữa
+ Quản lý Văn phòng Giám đốc.
+ Quản lý văn thư, đóng dấu... và toàn bộ tài sản của
Công ty
+ Quản lý Tổ nhà ăn, tổ tạp vụ.
+ Tổ chức dịch vụ, du lịch cho CB.CNV.
+ Tổ chức và quản lý phòng làm việc và phòng ở.
+ Tổ chức quản lý toàn bộ mặt bằng của Công ty.

+ Xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng và nhà xưởng.
+ Công tác vệ sinh môi trường của Công ty.
+ Quản lý hệ thống điện, nước...trong Công ty.

Xem Thêm

×