Tải bản đầy đủ (.doc) (13 trang)

Tìm hiểu công cụ MS Access và xây dựng chương trình Quản Lý Sinh viên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1006.26 KB, 13 trang )

Thực tập cơ sở Sinh viên Nguyễn Thành Bắc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời nói đầu
Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của CNTT đã làm
thay đổi mạnh mẽ cuộc sống, thói quen, cách làm việc của con người.
Giờ đây việc tin học hóa trong các ngành, các doanh nghiệp trở
thành vấn đề cực kì quan trọng trong chiến lược phát triển của
ngành, doanh nghiệp. Việc sử dụng tin học trong lao động là cực kì
ưu việt và điển hình nhất là nó làm tăng hiệu quả lao động một cách
đáng kể. Tuy nhiên ở một số ngành như thư viện, các trường đại học
vẫn chưa triển khai CNTT vào quản lí gây ra sự lãng phí thời gian,
nhân lực và tiền bạc.
Bởi vậy, tôi đã nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu phần mềm MS Access
và thiết ra ra chương trình”SchoolManager v1.0” để giúp việc quản lí
học tập của sinh viên được dễ dàng và thuận tiện.
Chương trình “SchoolManager v1.0” được thiết kế nhằm mục
đích:
• Quản lí, lưu trữ, xử lí điểm của tất cả các sinh viên của các
khóa trong một trường đaị học.
• Định kỳ in các bản báo cáo về tình hình học tập của sinh viên.
• Bất kỳ lúc nào cũng có thể trả lời được các thông tin chính xác
về tình hình học tập của sinh viên: điểm thi, điểm trung bình
của sinh viên trong các kỳ, số môn học trong các học kỳ...
• Mọi công việc quản lí, lưu trữ, cập nhật, tra cứu điểm đều được
thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và chính xác tuyệt đối
Nhờ sự giúp đỡ tận tình của thày Đinh Hùng, tôi đã hòan thành được
phần thiết kế cho chương trình này. Tuy nhiên, kiến thức của sinh
viên còn nhiều hạn chế, nên mong các bạn thông cảm. Chúng tôi
mong được sự đóng góp của tất cả các bạn, để chương trình ngày
càng hoàn thiện hơn, phục vụ cho chính trường đại học của chúng ta.
Mời các bạn liên hệ với chúng tôi theo hòm thư


bacnt.k50.hut@gmail.com .
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
1
Thực tập cơ sở Sinh viên Nguyễn Thành Bắc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ
Đề tài: Tìm hiểu công cụ MS Access
và xây dựng chương trình Quản lí Sinh viên
I/ Giới thiệu
Sau khảo sát hiện trạng, tôi nắm được những thông tin như sau:
 Quản lý thông tin sinh viên: mỗi sinh viên được nhà trường
quản lý các thông tin sau đây: họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới
tính, địa chỉ, email, dân tộc, tôn giáo.
 Quản lý thông tin khoa: mối khoa được nhà trường quản lý
các thông tin sau đây: tên khoa, số điện thoại, trưởng khoa.
 Quản lý thông tin lớp: mỗi lớp được nhà trường quản lý
các thông tin sau đây: tên lớp, sĩ số, phòng học, giáo viên chủ
nhiệm.
 Quản lý thông tin giáo viên: mỗi giáo viên được nhà
trường quản lý các thông tin sau đây: họ tên, địa chỉ, email, học
hàm, học vị, số điện thoại, số di động.
 Quản lý thông tin môn học: mỗi môn học được nhà trường
quản lý các thông tin sau đây: tên môn học, số đơn vị học trình.
II/ Phân tích và thiết kế CSDL cho chương trình
1. Các chức năng chính của hệ thống gồm 2 nhiệm chính là quản lí hồ
sơ SV, GV, khoa, lớp và quản lí về điểm SV. Trong mỗi chức năng
lại chia làm các chức năng con:
- Quản lí hồ sơ:
*Tạo hồ sơ mới
*Lưu trữ hồ sơ

*Chình sửa hồ sơ
*Xóa hồ sơ
- Quản lí điểm:
* Nhập điểm cho SV
*Chỉnh sửa điểm
*Xem điểm của SV, hoăc cả 1 lớp học
….
- Ngòai ra còn có các chức năng tra cứu tiện lợi khác:
*Thống kê danh sách sv 1 lớp
*Thống kê danh sách sv cả trường
*Thống kê danh sách gv cả trường
2
Thực tập cơ sở Sinh viên Nguyễn Thành Bắc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biểu đồ phân cấp chức năng
3
Quản lý học tập
Sinh Viên
Quản lý điểm Tổ chức giảng dạy Thống kê
Tính điểm trung
bình
In bảng điểm
Gửi kết quả HT
Lập lịch dạy cho
giáo viên
Lập thời khóa
biểu cho sinh viên
Tổ chức thi học kì
và chấm bài thi
Lập danh sách

sinh viên đủ điều
kiện thi
Lập danh sách
sinh viên thi lại,
học lại, ngừng
học, thôi học
Lập danh sách SV
được nhận học
bổng
Xếp loại sinh viên
Đỉểm trung bình
học kì
Điểm trung bình
năm học
Điểm trung bình
khóa học
Thực tập cơ sở Sinh viên Nguyễn Thành Bắc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mô hình quản lí
Quá trình thực hiện của quản lí là trước hết thu thập thông tin đầu vào của
SV. Thông tin này được lưu trữ trong kho CSDL, và từ đó thực hiện các
thao tác xử lí, trả về kêt quả.
4
Quản lý học tập
Phòng đào tạo
Sinh viên
Lớp
Khoa
Giáo viên
Lịch dạy

Điểm trung bình
Danh sách
học bổng
Danh sách SV thôi
học, ngừng học
Bảng điểm
Điểm trung bình
Danh sách môn học,
giáo viên giảng dạy
Kết quả
học tập
Thời khóa biểu
Thực tập cơ sở Sinh viên Nguyễn Thành Bắc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Thiết kế CSDL
Ta xây dựng các thực thể có các thuộc tính như sau:
KHOA (Mãkhoa, Tênkhoa, Sốđiệnthoại, Trưởngkhoa)
LOP (Mãlớp, Tênlớp, Sĩsố, Giáoviênchủnhiệm, Mãkhoa)
GIAOVIEN (Mãgiáoviên, Họtên, Địachỉ, Email, Sốđiệnthoại, Sốdiđộng,
Họchàm, Họcvị, Mãkhoa)
SINHVIEN (Mãsinhviên, Họtên, Ngàysinh, Nơisinh, Giớitính, Địachỉ,
Email, Dântộc, Tôngiáo, Mãlớp)
MONHOC (Mãmônhọc, Tênmônhọc, Sốđơnvịhọctrình)
GIANGDAY (Mãgiáoviên, Mãlớp, Mãmônhọc, Họckỳ, Nămhọc, Sốtiết)
HOC (Mãsinhviên, Mãmônhọc, Điểmlần1, Điểmlần2)
Khóa chính là các cụm từ được gạch chân
Việc tạo ra các thực thế được thực hiện bằng công cụ Creat table in
design view của MS Access.
5

Xem Thêm

×