Tải bản đầy đủ (.pdf) (50 trang)

Tài liệu 40 Món bánh nổi tiếng Á- Âu doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (307.39 KB, 50 trang )

40
MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ
1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
MC LC
Bấnh hẩnh nhên ...........................................................................3

Bấnh mò chiïn tưm........................................................................4

Bấnh trưi nûúác...............................................................................5

Bấnh àêåu xanh nûúáng ..................................................................6

Bấnh da lúån...................................................................................7

Bấnh quy lẩc .................................................................................8

Bấnh dễo........................................................................................9

Bấnh trấi mêån hûúng cam..........................................................11

Bấnh dêu têy...............................................................................13

Sandwich kểp thõt ngåi.............................................................14

Bấnh phư mai..............................................................................15

Bấnh chocolate nhên nho ...........................................................16

Bấnh tưm Hâ Nưåi........................................................................18


Bấnh dây kểp chẫ........................................................................19

Bấnh dûa melon..........................................................................20

Bấnh ûúát thõt nûúáng ...................................................................22

Bấnh cën nhên thõt...................................................................23

Bấnh khn chocolate ................................................................24

Bấnh nûúáng mêån vâ cam............................................................26

Bấnh xưëp .....................................................................................27

Bấnh chëi ..................................................................................28

Bấnh gưëi Thấi..............................................................................29

40
MON BANH NệI TIẽậNG ấU - A
2
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Baỏnh caõ rửởt hoa quaó....................................................................30

Baỏnh mũ tiùỡu ...............................................................................31

Baỏnh gatử dỷõa.............................................................................32

Baỏnh caỏ chiùn..............................................................................33


Baỏnh khoai nỷỳỏng.......................................................................34

Baỏnh aõo dỷõa ..............................................................................35

Baỏnh chuửởi Nagasari ..................................................................36

Baỏnh sandwich ngỷồa vựỗn ...........................................................37

Baỏnh taỏo flan...............................................................................38

Baỏnh nỷỳỏng chocolate.................................................................39

Baỏnh ngaõn sao ............................................................................40

Baỏnh nỳ vỷõng..............................................................................42

Baỏnh cuửởn xuỏc xủch.....................................................................43

Caỏch phuó kem lùn baỏnh..............................................................44

Baỏnh crepe ..................................................................................45

Baỏnh gửởi ......................................................................................46

Club Sandwich............................................................................47

Baỏnh thừt cuửởn ............................................................................48

Sandwich cuửồn caỏ hửỡi..................................................................4940
MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ
3
http://www.ebooks.vdcmedia.com
BẤNH HẨNH NHÊN
Thûúãng thûác mốn bấnh nây kêm vúái nûúác trâ nống rêët ngon.
Nïëu àûúåc bẫo quẫn tưët, bấnh hẩnh nhên cố thïí dng cẫ thấng.
Ngun liïåu:
- 200 g bưåt mò.
- 150 g múä, thùỉng lêëy nûúác.
- 150 g àûúâng.
- 1 mỵng câ phï thëc tiïu mùån.
- 2 trûáng gâ, låc chđn, lêëy lông àỗ.
- 1 ưëng vani.
- 50 g lẩc hóåc hẩt àiïìu rang.
Thûåc hiïån:
Rêy bưåt mò vâo mêm. Cho àûúâng, múä nûúác, lông àỗ trûáng, thëc
tiïu mùån vâo, nhưìi thêåt k. bưåt trong 2 giúâ.
Vô bưåt thânh tûâng viïn bùçng quẫ qët, êën dểt.
Àùåt bấnh vâo khn cố
thoa dêìu, êën hẩt àiïìu hóåc lẩc vâo chưỵ
lộm úã giûäa.
Cho bấnh vâo lô nûúáng khoẫng 20 pht túái khi chđn vâng.
Thûúãng thûác:
Bấnh chđn, nưíi vâ xưëp. Àïí ngåi, cho vâo hưåp àêåy kđn, dng
dêìn.
40
MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ
4

http://www.ebooks.vdcmedia.com
BẤNH MỊ CHIÏN TƯM
Àêy sệ lâ mốn quâ khấ bêët ngúâ dânh cho bẩn bê trong bûäa tiïåc
nhúâ mi võ khấ hêëp dêỵn vâ lẩ miïång.
Ngun liïåu:
- 5 lất bấnh mò sandwich, àïí núi thoấng khoẫng 1 giúâ cho se
mùåt
- 200 g tưm s, bốc vỗ, cho vâo cưëi giậ nhuỵn
- Tỗi bùm nhuỵn
- Rau mi thấi nhuỵn
- Vûâng trùỉng
- Bưåt nùng, dêìu ùn, tûúng úát, mëi, tiïu
Thûåc hiïån:
Thấi bấnh mò thânh tûâng miïëng hònh chûä nhêåt 2x5 cm, hóåc
thấi miïëng vûâa ùn theo bẩn.
Trưån tưm vúái tỗi, rau mi, mëi, tiïu vâ đt bưåt nùng
Trết tưm lïn bấnh mò
Lùn phêìn tưm vûâa trết qua vûâng
Cho dê
ìu vâo chẫo. Dêìu nống, àïí lûãa trung bònh, cho bấnh mò àậ
trết tưm vâo chiïn vâng
Chín bõ khùn giêëy thêëm dêìu. Vúát bấnh ra, àïí rấo dêìu.
Thûúãng thûác:
Mốn bấnh mò chiïn giôn dổn kêm vúái tûúng úát. Dng nống hay
ngåi àïìu ngon.
40
MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ
5
http://www.ebooks.vdcmedia.com
BẤNH TRƯI NÛÚÁC

Mốn bấnh truìn thưëng ca ngân xûa àêët Viïåt khưng chó xët
hiïån vâo nhûäng ngây rùçm thấng 8 hay Tïët Àoan ngổ. Thûúãng thûác
miïëng bấnh trưi ngổt ngâo, àêåm võ gûâng, thúm mi vûâng trong cấi
lẩnh àêìu ma cng lâ mưåt àiïìu "cố l".
Chín bõ:
- 500 g bưåt nïëp, nhưìi vúái nûúác êëm cho dễo mõn.
- 800 g àûúâng cất trùỉng.
- 1 c gûâng nhỗ, àêåp dêåp, hóåc thấi lất mỗng.
- 500 g àêåu xanh, ngêm mïìm, àậi vỗ.
- 500 g dûâa nẩo, vùỉt lêëy nûúác cưët.
- Vûâng rang vâng thúm.
- Múä nûúác.
- Hânh lấ giậ nất.
Thûåc hiïån:

ëu àêåu xanh vúái nûúác giẫo dûâa cho mïìm, tấn nhuỵn, xâo vúái
đt múä, cho hânh lấ, nïm cht mëi, àûúâng.
Chia nhên thânh tûâng viïn bùçng quẫ chanh (khoẫng 50 viïn).
Chia bưåt nïëp thânh 50 viïn. Bổc bưåt nïëp bïn ngoâi nhên àêåu,
thẫ bấnh vâo nûúác lậ àun sưi, låc àïën khi bấnh nưíi lïn lâ chđn.
Nêëu nûúác àûúâng cho tan, rưìi thẫ bấnh trưi vâo, cho gûâng.
Thûúãng thûác
Mc ra chến, chan nûúác cưët dûâa vâ rùỉc cht vûâng.
40
MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ
6
http://www.ebooks.vdcmedia.com
BẤNH ÀÊÅU XANH NÛÚÁNG
Bấnh thúm mi àêåu xanh ngêåy võ sûäa vâ bếo ca dûâa nẩo. Vúái
chiïëc bấnh nây bẩn sệ cố mưåt mốn ùn trấng miïång hêëp dêỵn vâ th võ.

Ngun liïåu:
- 500 g àêåu xanh, àậi vỗ.
- 400 g àûúâng trùỉng.
- 500 g dûâa nẩo, nhưìi vúái nûúác êëm, lêëy 300 ml nûúác cưët.
- 3 trûáng gâ.
- 3 thòa xp sûäa àùåc.
- 100 g bưåt mò.
- 1 ưëng vani.
Thûåc hiïån:
Cho àêåu xanh vâo nưìi hêëp chđn, xay nhuỵn.
Trưån àïìu àêåu xanh vúái nûúác cưët dûâa, àûúâng, trûáng gâ, sûäa, vani
sao cho tan àûúâng.
Thoa dêìu vâo khn, lốt giêëy mỗng dûúái àấy nưìi. Àưí hưỵn húå
p
trïn vâo khn, cho vâo lô nûúáng khoẫng 30 pht, bấnh vâng àïìu.
Thûúãng thûác:
Bấnh chđn àïí ngåi. Cố thïí cho vâo t lẩnh.
Nïëu mën ngon hún: khi bấnh chđn, àang côn nống, thoa đt bú
thúm lïn mùåt bấnh.
40
MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ
7
http://www.ebooks.vdcmedia.com
BẤNH DA LÚÅN
Mốn nây tuy àún giẫn, nhûng khấ hêëp dêỵn. Vâ àiïìu quan trổng
lâ cố nố, thûåc àún trấng miïång ca gia àònh bẩn sệ phong ph hún.
Ngun liïåu:
Bưåt bấnh
- 300g bưåt nùng.
- 300 g àûúâng trùỉng.

- 100 g lấ dûáa, lêëy nûúác cưët.
- 500 g dûâa nẩo, lêëy 300 ml nûúác cưët.
- 1 ưëng vani.
- Phêím mâu xanh.
Nhên bấnh
- 300 g àêåu xanh.
- 250 g àûúâng trùỉng.
- 50 g bưåt gẩo.
Thûåc hiïån:
Cho bưåt nùng vâo thau sẩch, cho nûúác cưët dûâa, nûúác cưët lấ dûáa
vâ àûúâng vâo khëy àïìu, hoâ tan.
Àêåu xanh nêëu chđn, xay nhuỵn. Sïn àêåu xanh vúái àûúâng, nûúá
c
cưët dûâa, bưåt gẩo pha loậng, àẫo àïìu, àêåu xanh sệ àùåc sấnh lẩi.
Àùåt chộ lïn bïëp, àúåi nûúác sưi, àïí khn nhưm trôn cố thoa dêìu
vâo. Cho mưåt mi bưåt vâo khn hêëp gêìn chđn (mùåt bưåt côn ûúát), cho
lúáp àêåu xanh lïn trïn. Àêåu chđn, cho tiïëp lúáp bưåt lïn trïn.
Thûúãng thûác:
Àïí ngåi, lêëy ra khỗi khn.
40
MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ
8
http://www.ebooks.vdcmedia.com
BẤNH QUY LẨC
Bấnh cng dïỵ lâm vâ cố mưåt võ khấ àùåc biïåt. Bẩn cố thïí dng
nhûäng chiïëc bấnh nây lâm mốn trấng miïång.
Ngun liïåu:
- 200 g lẩc.
- 200 g àêåu tûúng.
- 200 g àûúâng.

- Dêìu thûåc vêåt.
- Bưåt lâm bấnh (bưåt àao).
Thûåc hiïån:
Lẩc rang chđn, bỗ vỗ, giậ dêåp, àêåu tûúng xay nhuỵn.
Trưån àïìu lẩc, àêåu tûúng àûúâng cng 2 thòa nhỗ bưåt vâ 1 thòa
dêìu. Àấnh thêåt nhuỵn hưỵn húåp rưìi nùån thânh tûâng viïn trôn vâ cho
vâo khn bấnh thânh hònh bấnh.
Àưí bấnh ra khỗi khn, xïëp vâo lô nûúáng, nûúáng trong lô 10
pht úã
nhiïåt àưå thêëp.
40
MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ
9
http://www.ebooks.vdcmedia.com
BẤNH DỄO
Trong tiïët thu mất mễ nây, bẩn cố thïí trưí tâi lâm bấnh vâo
nhûäng ngây nghó. Chiïëc bấnh nây bẩn cố thïí lâ mốn quâ thên thiïët
cho bẩn bê vâ gia àònh bẩn.
Ngun liïåu:
Vỗ bấnh:
- Bưåt gẩo nïëp rang (1 kg), àûúâng (1,5 kg), lông trùỉng trûáng võt (1
quẫ), nûúác hoa bûúãi.
Nhên bấnh:
+ Nhên thêåp cêím: mûát bđ (250 g), mûát sen (150 g), lẩp xûúâng
(50 g), vûâng (50 g), xấ xđu (200 g), múä thõt (200 g).
+ Nhên àêåu, trûáng: àêåu xanh (400 g), àûúâng cất (400 g), hẩt sen
(100 g), trûáng võt mëi (14 cấi), rûúåu trùỉng (1 thòa), nûúác gûâng (1
thòa), múä nûúác.
Thûåc hiïån:
Nûúác àûúâng: lông trùỉng àấnh tan cho vâ

o nûúác qåy àïìu, lûúåc
sẩch, cho vâo xoong cng àûúâng vâ nûúác lậ, nêëu sưi, vúát bổt thûúâng.
Khoẫng 20 pht àưí nûúác cưët chanh vâo nêëu thïm 30-40 pht nhùỉc
xëng, vúát bổt nhûng khưng qåy àa, nïëu qåy sệ bõ lẩi àûúâng,
àûúâng nêëu xong côn lẩi khoẫng 1,5 kg.
Nhên: 2 loẩi
+ Thêåp cêím: múä låc chđn, xùỉt hẩt lûåu ûúáp àûúâng, mûát bđ xùỉt
hẩt lûåu, vûâng rang, thõt xấ xđu, lẩp xûúâng (xùỉt hẩt lûåu), trưån têët cẫ
vúái mưåt đt àûúâng vâ bưåt nïëp rang (50 g), xong vùỉt thânh tûâng nùỉm
àïìu nhau.
+ Nhên trûá
ng: àêåu xanh àậi vỗ, nûúác cưët, qụët nhuỵn, hẩt dûa,
vûâng, hẩt àiïìu, hẩt sen (xùỉt hẩt lûåu), trûáng võt mëi lêëy lông àỗ rûãa
sẩch cho nûúác rûúåu, gûâng vâo ngêm khoẫng 10 pht, vúát ra cho mưåt
thòa àûúâng, thòa múä àem hêëp àưå 15 pht lêëy ra àïí ngåi.
40
MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ
10
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Cho àêåu, àûúâng, múä bùỉc lïn bïëp sưi gêìn àùåc cho hẩt sen, àiïìu,
vûâng, dûâa trưån àïìu nhùỉc xëng rêy bưåt bấnh dễo, nûúác hoa bûúãi hóåc
vani vâo.
Vỗ bấnh: hoâ àûúâng nûúác vúái bưåt, dng àa qåy nhanh, àïìu,
mõn, cho ra mêm lùn sú qua bưåt ấo, cùỉt bưåt ra thânh tûâng phêìn nhỗ.
Cho vâo khn, ngoâi bưåt trong nhên ếm chùåt, lêëy bấnh ra.
40
MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ
11
http://www.ebooks.vdcmedia.com
BẤNH TRẤI MÊÅN HÛÚNG CAM

Cùỉn miïëng bấnh mïìm xưëp cng võ mêån giôn ngổt lêỵn mi cam
thúm mất côn gò th bùçng.
Ngun liïåu:
- 300 g bưåt mò.
- 4 quẫ mêån M.
- 200 g kem tûúi.
- 100 g mûát cam.
- 300 g àûúâng cất.
- 10 quẫ trûáng gâ.
- 150 g bú.
Thûåc hiïån:

Mêån mua úã cûãa hâng bấn trấi cêy nhêåp ngoẩi
hóåc úã chúå Bïën Thânh. Rûãa sẩch, lau khư. Lêëy 2
trấi cùỉt lâm hai, bỗ hẩt, xùỉt lất mỗng. 2 trấi côn lẩi
lêëy mi dao xễ lâm 4, tấch bỗ vỗ vâ hẩt, cng xùỉt
lất mỗng. Àïí hai mốn mêån ra tûâng àơa riïng.

Chín bõ mưå
t cấi tư lúán rưìi àưí bưåt mò vâo tư,
tiïëp àïën lâ bú, àûúâng àấnh àïìu. Lêìn lûúåt àêåp
trûáng, tấch lêëy lông àỗ cho tiïëp vâo bưåt. Dng mấy
àấnh trûáng hóåc tay àấnh àïìu. Àấnh àïën khi thêëy
bưåt dêåy dễo vâng tiïëp tc cho mêån àậ tấch bỗ vỗ
vâo trưån àïìu rưìi àưí vâo khn àem nûúáng.
40
MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ
12
http://www.ebooks.vdcmedia.com


Tấch bấnh ra khỗi khn. Lêëy kem tûúi phïët
àïìu lïn mùåt bấnh. Dng thòa câ phï mc mûát cam
(nïëu àùåc quấ, cố thïí nêëu chẫy) trẫi àïìu lïn mùåt
bấnh. Gùỉn tûâng miïëng mêån lïn (mưỵi miïëng cấch
nhau 2 cm). Cho kem thûâa vâo ưëng nùån àûúâng
xóỉn ưëc xung quanh. Àïí lẩnh.
40
MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ
13
http://www.ebooks.vdcmedia.com
BẤNH DÊU TÊY
Mâu àỗ mổng ca nhûäng quẫ dêu têy chđn kïët húåp cng mâu
trùỉng tinh khiïët ca kem vâ bú àậ tẩo cho chiïëc bấnh mưåt sûác hêëp
dêỵn tuåt vúâi. Vúái chiïëc bấnh nây bẩn sệ cố mưåt mốn ùn trấng miïång
th võ.
Ngun liïåu:
- 500 g àûúâng cất trùỉng.
- 500 g trûáng gâ.
- 500 g bưåt mò.
- 500 g dêu tûúi, rûãa sẩch, cùỉt àưi.
- 1 lđt kem tûúi.
- 50 g mûát dêu nêëu lỗng.
Thûåc hiïån:
Trưån àïìu àûúâng, trûáng, bưåt vâo thưë. Àấnh hưỵn húåp àïën khi thêåt
nưíi vâ cố mâu vâng nhẩt.
Sau àố
, àưí hưỵn húåp ra khn cố phïët bưåt vâ bú.
Cho khn vâo lô nûúáng úã nhiïåt àưå 170 àưå C khoẫng 30 pht.
Dng tùm xùm thûã vâo bấnh. Nïëu tùm khư lâ bấnh chđn. Lêëy bấnh
ra khn vâ àïí ngåi.

Kem tûúi àấnh nưíi
Bấnh bưng lan cùỉt thânh 3 lúáp, phïët kem tûúi úã lúáp giûäa vâ
ngoâi thânh bấnh.
Thûúãng thûác:
Cho bấnh ra àơa. Xïëp dêu têy theo hònh trôn lïn mùåt bấnh.
Phïët mûát dêu lïn dêu tûúi. Dng lẩnh.
40
MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ
14
http://www.ebooks.vdcmedia.com
SANDWICH KỂP THÕT NGÅI
Àïí àưíi khêíu võ cho bûäa ùn gia àònh bẩn cố thïí chín bõ mưåt bûäa
ùn toân àưì ngåi. Nhanh gổn mâ vêỵn àẫm bẫo ngon miïång cho mổi
thânh viïn.
Ngun liïåu:
- 5 lất thõt ngåi: 50 g.
- 5 miïëng pho mất gouda: 50 g.
- 3 lấ xâ lấch: 30 g.
- 4 lất dûa chåt: 40 g.
- 4 lất câ chua: 40 g.
- 3 lất úát xanh Àâ Lẩt: 20 g.
- 6 khoanh hânh têy: 20 g.
- 1 thòa câ phï m tẩt.
- 1 thòa câ phï bú.
- 65 g bấnh mò.
Thûåc hiïån:
Phïët bú vâ m tẩt lïn mùåt trong ca lất bấnh mò. Tiïëp àố, xïëp
lïn mùåt trong ca lất bấnh mò, theo thûá tûå: thõt ngåi, pho mất, câ
chua, dûa chåt, hânh têy, úát xanh, xâ lấch.
Àêåy lấ

t bấnh mò côn lẩi lïn trïn.
Thûúãng thûác:
Bây ra àơa, trang trđ vúái lấ xâ lấch xón. Dng thïm mëi tiïu
nïëu thđch.
Nïn ùn ngay. Nïëu àïí lêu, câ chua sệ chẫy nûúác, khưng ngon.
40
MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ
15
http://www.ebooks.vdcmedia.com
BẤNH PHƯ MAI
Bấnh phư mai rêët thđch húåp àïí trấng miïång trong bûäa ùn hay
mûâng sinh nhêåt.
Ngun liïåu:
- 300 g phư mai.
- 100 g àûúâng cất.
- 5 lông àỗ trûáng gâ.
- 1 h sûäa chua Yomost.
- 1 quẫ chanh, lêëy vỗ xanh bâo nhỗ.
- 350 g kem tûúi.
- 10 g chêët lâm àưng (keo galentine).
- 125 sûäa tûúi.
- 1 bấnh bưng lan.
Thûåc hiïån:
Bấnh bưng lan cùỉt lất mỗng chûâng 1 cm. Dng 1 miïëng àïí lốt
dûúái àấy khn.
Kem tûúi àấnh húi àûáng.
Trưån chung phư mai, lông àỗ trûáng gâ, sûäa chua, àûúâng cất.
Àấnh tan àïìu rưìi cho kem tûúi, sûäa tûúi vâ vỗ chanh vâo.
Hêëp cấch thu àïí lâm tan húåp chêët lâm àưng, rưìi cho vâo hưỵn
húåp trïn.

Thûúãng thûác:
Àư
í hưỵn húåp phư mai ra khn àậ lốt sùén bấnh bưng lan. Cêët vâo
t lẩnh, cho àïën khi àưng cûáng lâ dng àûúåc.
Cố thïí trang trđ vúái dêu tûúi.
40
MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ
16
http://www.ebooks.vdcmedia.com
BẤNH CHOCOLATE NHÊN NHO
Hûúng võ tuåt vúâi ca mốn trấng miïång sệ lâm bûäa ùn ca gia
àònh bẩn thïm phêìn hêëp dêỵn.
Ngun liïåu:
- 250 gr bưåt mò.
- 150 g nho khư.
- 200 g chocolate.
- 50 g bưåt cacao.
- 300 g àûúâng.
- 4 lông àỗ trûáng gâ.
- 100 g bú.
Thûåc hiïån:

Nho khư ngêm vúái cht nûúác êëm cho núã rưìi àïí rấo
nûúác. Tu vâo súã thđch mâ bẩn cố thïí thïm nhiïìu nho
khư, nhiïìu bưåt chocolate. Àưí bưåt mò, nho khư, àûúâng, bú,
bưåt chocolate (àïí dânh mưåt đt chocolate lâm lúáp ấo ca
bấnh) vâ cht xđu nûúác vâo tư rưìi qëy thêåt àïìu tay.

Trûáng gâ àêåp tấch bỗ lông trùỉng côn lông àỗ vỗ
riïng ra chến. Tiïë

p tc cho lông àỗ vâo hưỵn húåp bưåt
qëy thêåt nhiïìu lêìn àïí trưån àïìu mổi thûá. Sau khi bưåt àậ
àấnh àïìu, lêëy mưåt cấi khn rưìi àưí hưỵn húåp bưåt vâo,
nûúáng chûâng 15-20 pht.
40
MON BANH NệI TIẽậNG ấU - A
17
http://www.ebooks.vdcmedia.com

ỳồi baỏnh nguửồi gựổp ra mửồt caỏi ụa ùớ trang trủ.
Hoaõ bửồt cacao vỳỏi sỷọa ựồc, ỷỳõng, nờởu sửi ỳồi nỷỳỏc saỏnh
ựồc laồi thũ nhựổc xuửởng. Cuọng laõm tỷỳng tỷồ nhỷ vờồy vỳỏi
chocolate. ỳồi hai thỷỏ ờởy nguửồi thũ lờởy mửồt caỏi thũa lờỡn
lỷỳồt muỏc chocolate phùởt khựổp mựồt baỏnh rửỡi tỷỳỏi cacao
lùn sau.
40
MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ
18
http://www.ebooks.vdcmedia.com
BẤNH TƯM HÂ NƯÅI
Àêy lâ mốn ùn àûúåc coi lâ àùåc sẫn ca àêët Hâ thânh. Khi cố
khấch tûâ xa vïì, ngûúâi th àư thûúâng thïët àậi mốn bấnh tưm hưì Têy.
Nïëu bẩn khưng cố àiïìu kiïån dêỵn khấch ra hâng thò vúái cưng thûác sau,
bẩn cng cố thïí lâm àûúåc mốn ùn tuåt vúâi nây.
Ngun liïåu:
- 500 gr tưm àêët.
- 300 gr khoai lang bđ.
- 2 trûáng võt.
- 200 gr bưåt mò.
- 100 gr bưåt nùng.

- 1 quẫ dûâa xiïm.
- Nûúác mùỉm chua ngổt cố c cẫi, câ rưët bâo súåi.
- Rau sưëng.
Thûåc hiïån:
- Trûáng võt àấnh nưíi, rêy tûâ tûâ bưåt nùng + bưåt mò vâo tẩo hưỵn

åp sïìn sïåt, àïí bưåt dêåy 30 pht.
- Khoai gổt vỗ, xùỉt súåi, ngêm 15 pht trong nûúác pha mëi. Vúát
ra, àïí rấo, trưån vâo bưåt.
- Tưm lâm sẩch, ûúáp vúái cht mëi, tiïu, bưåt ngổt.
- Khûã hânh tỗi thêåt thúm rưìi vúát xấc hânh, tỗi bỗ ra bất. Lêëy
thòa lúán cho khoai lang vâo, xïëp tưm lïn trïn. Chiïn vâng.
- Cån bấnh tưm vúái rau sưëng, chêëm nûúác mùỉm chua ngổt.
40
MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ
19
http://www.ebooks.vdcmedia.com
BẤNH DÂY KỂP CHẪ
Bấnh dây cố thïí lâ bûäa àiïím têm ca bẩn cng cố thïí lâ mốn
quâ àưåc àấo khi bẩn múâi khấch. Mốn ùn nây vûâa mang àêåm nết
truìn thưëng dên tưåc cng lâ cấch àïí bẩn bây tỗ tâi khếo lếo ca bẩn.
Ngun liïåu: (chín bõ 4 phêìn ùn)
- 200 gr gẩo tễ.
- 400 gr gẩo nïëp.
- 30 gr múä nûúác.
- 1 bưå ốc lúån.
- 400 gr chẫ àïí ùn kêm (cố thïí dng chẫ qụë hóåc chẫ la).
- Lấ chëi tûúi.
- 1 miïëng bìm cối.
Thûåc hiïån:

Gẩo nïëp vâ gẩo tễ vo sẩch, ngêm nûúác khoẫng 6-8 giúâ
rưìi vúát ra,
xẫ lẩi nûúác lẩnh. Àưí hai thûá vâo chộ (hay côn gổi lâ lưìng hêëp) àun
dûúái lûãa to àïìu. Khi thêëy phêìn gẩo nïëp bưëc mi thúm, vêíy khoẫng
300 ml nûúác lẩnh vâo nưìi gẩo nïëp àang àun. Àêåy vung lẩi tiïëp tc
àun cho àïën khi xưi chđn, súâ vâo thêëy khưng dđnh tay lâ àûúåc.
Múä vâ ốc lúån cho vâo tư hêëp chđn, sau àố àấnh thêåt nhuỵn àïìu
hưỵn húåp nây.
Àùåt mưåt miïëng bìm cối lïn mêm sẩch, xoa hưỵn húåp múä lúån lïn
trïn. Àưí xưi nống ra miïëng bìm cối. Cûá lâm thïë àïën khi nâo lêåt
miïëng bìm cối lïn thêëy xưi nhuỵn, mõn bống lâ
àûúåc. Vùỉt xưi thânh
miïëng trôn, àùåt vâo lấ chëi cố xoa múä, ốc vâ quẩt cho bấnh nhanh
ngåi. Ùn kêm vúái chẫ.
40
MỐN BẤNH NƯÍI TIÏËNG ÊU - Ấ
20
http://www.ebooks.vdcmedia.com
BẤNH DÛA MELON
Trấi dûa vâng bẩn vêỵn thêëy trong ly sinh tưë nay khoấc mưåt
chiïëc ấo múái àố lâ mốn bấnh nûúáng vúái dûa melon.
Ngun liïåu:
- 200 g bưåt mò.
- 200 g bưåt ngư.
- 300 g àûúâng cất.
- 2 trấi dûa melon (1 råt xanh, 1 råt vâng).
- 5 lông àỗ trûáng gâ.
- Bưåt agar.
- Bú àùåc.
- Lấ bẩc hâ àïí trang trđ.

Cấch lâm:

Àưí bưåt mò, bưåtngư, lông àỗ trûáng gâ, àûúâng cất
vâo tư àấnh àïìu rưìi cho vâo hai khay trôn. Àem
nûúáng chûâng 15-20 pht lâ bấnh chđn. Àúåi bấnh
ngåi rưìi lêëy bú àùåc phïët àïìu lïn mùåt mưåt cấi bấnh
rưìi àïí ra mưåt gốc riïng, cấi côn lẩ
i cùỉt 8-10 miïëng.

Dûa melon (xanh vâ vâng) chổn nhûäng quẫ da
mưëc, bng vâo vỗ nghe cố tiïëng bp bp, cêìm nùång
tay lâ dûa chđn vâ giâ, rêët ngổt. Gổt vỗ, bỗ hẩt rưìi cùỉt
miïëng vng dây, trưån lêỵn chng vâo tư lúán, àïí riïng.

Xem Thêm

×