Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện qui trình lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn DCPA

MỤC LỤC
4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại DCPA ................................................................ 12
5.2. Cơ cấu dịch vụ hoạt động .......................................................................................... 18
H à Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2008 .......................................................................... 46
HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN ...................................................................................... 46
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại DCPA ................................................................ 12
5.2. Cơ cấu dịch vụ hoạt động .......................................................................................... 18
H à Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2008 .......................................................................... 46
HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN ...................................................................................... 46
Về việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty A ........................................... 46
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007 ....................................................... 46
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
TNDN : Thu nhập doanh nghiệp
GTGT : Giá trị gia tăng
XDCB : Xây dựng cơ bản
TSCĐ : Tài sản cố định
TSLĐ : Tài sản lưu động
LN : Lợi nhuận
DT : Doanh thu

HĐQT : Hội đồng quản trị
KXĐ : Không xác định
RRMM : Rủi ro kiểm toán mong muốn
RRTT : Rủi ro tiềm tàng
RRKS : Rủi ro kiểm soát
RRPH : Rủi ro phát hiện
NXB : Nhà xuất bản
Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn DCPA: Công ty DCPA
(DCPA)
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Lời mở đầu
Kinh tế Việt Nam trong thời gian qua có những bước phát triển vượt bậc,
việc tổ chức thành công hội nghị thưởng đỉnh APEC và là thành viên của tổ
chức thương mại thế giới WTO đã khẳng định vị trí của Việt Nam trên trường
quốc tế. Kiểm toán Việt Nam nói chung và kiểm toán độc lập nói riêng đã đáp
ứng nhu cầu trong nước. Kiểm toán thực sự là quá trình mà ở đó các hoạt động
dựa trên các nguyên tắc, quy định của pháp luật và các chuẩn mực của nghề
nghiêp đòi hỏi các kiểm toán viên cần phải làm theo và tuân thủ và thực hiện
thống nhất một cách chính xác và hợp lý.
Đồng thời các kết luận kiểm toán phụ thuộc và các phán xét nghề nghiệp
chủ yếu của các kiểm toán viên.Vì thế các phán xét đó phải dựa trên nguyên tắc
trung thực khách quan và dựa trên cơ sở thông tin thu thập được phân tích và
tổng hợp chúng. Muốn vậy, kiểm toán viên cần xây dựng cho mình một kế
hoạch, một cái nhìn tổng thể, một chương trình kiểm toán đáp ứng yêu cầu của
mình, đạt hiểu quả cao nhất với chi phí thấp nhất.
Một kế hoạch kiểm toán phù hợp sẽ là cơ sở để kiểm toán viên thu thập
bằng chứng, có những phán xét chính xác nâng cao được uy tín của mình.
Trước vai trò quan trọng đó, hoàn thiện kế hoạch kiểm toán, phán hiện thiếu
xót, bổ xung kịp thời là cần thiết. Nắm bắt được yêu cầu thực tiễn đó, trong
thời gian thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn DCPA em đã chọn
đề tài:
"Hoàn thiện qui trình lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại
Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn DCPA"
Chuyên đề của em gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH Kiểm toán DCPA
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
4
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Chương 2: Thực trạng thực hiện lập kế hoạch kiểm toán tại công ty kiểm
toán và tư vấn DCPA


Chương 3: Hoàn thiện việc thực hiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán
tại công ty kiểm toán và tư vấn DCPA
Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thuý đã hưỡng
dẫn em. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu xắc tới anh chị tại Công ty TNHH
Kiểm toán và tư vấn DCPA đã giúp đỡ em hoàn thành tốt chuyên đề này.
Hà Nội, Ngày 15 tháng 4 năm 2007
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Duy Hưng
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
5
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ
TƯ VẤN DCPA
1. Quá trình thành lập của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn DCPA
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn DCPA được
thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh Số 0102022913 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 26 tháng 10 năm 2005.
Khi mới thành lập Công ty có tên là Công ty TNHH Tư vấn DCPA. Tuy
nhiên, trong quá trình hoạt động nhằm thể hiện rõ ràng hơn lĩnh vực hoạt
động và tính chất của Công ty. Ban Giám đốc Công ty đã quyết định thay đổi
tên như hiện nay. Hoạt động chính của Công ty là cung cấp các dịch vụ
chuyên ngành chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế
và giải pháp doanh nghiệp.
Mặc dù là công ty mới hoạt động từ cuối năm 2005, nhưng với sự
chuyên nghiêp trong khâu quản lý, xử lý công việc chuyên môn, công ty
nhanh chóng khẳng định uy tín của mình, đến nay, công ty nhanh chóng phát
triển với sự thể hiện rõ qua tăng trưởng về quy mô, số lượng nhân viên và đặc
biệt phạm vị hoạt động ngày càng chuyên sâu và mở rộng, xậy dựng uy tín
với nhiều khách hàng.
1.1. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh
Hoạt động của Công ty là cung cấp các dịch vụ chuyên ngành trong
lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tư vấn thuế và Tư vấn quản lý. Với quan điểm
vì lợi ích cao nhất của khách hàng, mục tiêu hoạt động của Công ty DCPA là
cung cấp các dịch vụ chuyên ngành và các thông tin đáng tin cậy nhằm giúp
khách hàng ra các quyết định quản lý, tài chính và kinh tế một cách có hiệu
quả. Với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm thực tiễn về chuyên ngành, gần
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
6
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
gũi với khách hàng, tận tình, thông thạo nghiệp vụ, am hiểu các yêu cầu, các
khó khăn mà khách hàng gặp phải trong quá trình tiến hành các hoạt động sản
xuất, kinh doanh. Công ty DCPA đã và đang cung cấp đến các khách hàng
của mình các dịch vụ chuyên ngành với chất lượng cao nhất.
1.2. Thông tin chung về Công ty TNHH Kiểm toán DCPA
Tên giao dịch tiếng Anh: DCPA Auditing and Consulting Company Limited.
Tên viết tắt: DCPA CO.,LTD
Đăng ký kinh doanh số: 0102022913
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 26/10/2005
Giám đốc điều hành: Ông Nguyễn Tuấn Anh
Bốn chi nhánh tại:
Tp.Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Buôn Mê Thuật và Hải Dương.
Văn phòng chính: Tầng 6, số 82 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (8404) 6227449
Fax: (8404) 6227450
Website: www.dcpa.com.vn
2. Một số đặc điểm của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn DCPA
Biểu 01: Môt số chỉ tiêu kinh doanh của
Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn DCPA trong giai đoạn 2006 - 2007
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007
Chênh lệch
Số tiền %
Vốn CSH 500 500 0 0
Doanh thu 1200 1800 600 150
Lợi nhuận 22 43 21 195
Thuế GTGT nộp Nhà nước 80 150 70 185
Thuế thu nhập doanh nghiệp 6 12 6 200
Thu nhập bình quân người lao
động/tháng
3.3 4 0.7 121
Nguồn: Phòng Hành chính Công ty DCPA.
Biểu 02. Cơ cấu lao động trong Công ty qua 2 năm 2006-2007
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
7
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007
Tổng số nhân viên 15 25
Bằng cấp chuyên môn:
Kiểm toán viên quốc gia (CPA) 3 4
Thạc sĩ (MBA) 2 2
Đang học cao học - 1
Đại học 10 18
Nguồn: Phòng Hành chính Công ty DCPA.
2.1. Đặc điểm về nhân sự
Mặc dù Công ty DCPA mới thành lập cuối năm 2005, với yêu cầu
cạnh tranh gay găn của tiến trình hội nhập.
Ban giám đốc công ty khẳng định nền tảng giá trị của DCPA chính
là đội ngũ nhân viên với kiến thức chuyên môn vững chắc. Đội ngũ nhân viên
bao gồm các Kiểm toán viên có Chứng chỉ kiểm toán viên cấp quốc gia do Bộ
Tài chính cấp (CPA), Thạc sỹ Kế toán, Thạc sỹ Ngân hàng Tài chính, Thạc sỹ
Quản trị Kinh doanh (MBA), Chuyên gia Công nghệ thông tin,v.v…
Ban giám đốc luôn tạo môi trường làm việc gắn chặt nhân viên với
công ty, nâng cao chất lượng công việc.
Đây chính là cơ sở tiên quyết để DCPA có được những thành công
như hiện nay. Cung cấp các dịch vụ chuyển nghiệp chất lượng cao với chi phi
hợp lý. Công ty gặp rất nhiều những khó khăn ban đầu, tuy vậy với đội lao
động trẻ nhiệt huyết, sáng tạo đã khẳng định vị thế của DCPA.
2.2. Đặc điểm khách hàng
Chỉ sau 2 năm tham gia vào thị trường, số lượng khách hàng tăng từ 10
khách lên đến 95 khách hàng.
Với sự đa dạng dịch vụ mà công ty cung cấp, danh mục khách hàng của
công ty ngày càng mở rộng bao gồm nhiều thành phần kinh tế khác nhau:
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
8
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Doanh nghiệp Nhà nước, công ty vốn 100% nước ngoài, công ty cổ phần,
công ty TNHH và các dự án tài trợ bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính
thức…
2.3. Định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn tới
Mục tiêu trở thành một trong các công ty cung cấp dịch vụ chuyên
nghiệp có chất lượng cao, năng động và sáng tạo hàng đầu tại Việt Nam. Vì
thế định hướng công ty trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao dịch vụ tư vấn,
kế toán, kiểm toán, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp trên sự mong đợi
của khách hàng. Trên cơ sở tăng cường trinh độ của nhân viên trong công ty.
Phát triển mở rộng thị trường tăng cường các loại hình dịch vụ và
chú y đến các đối tượng khách hàng. Kiện toàn bộ máy tổ chức chuyên
nghiệp và chuyên môn hoá cao.
Phấn đấu xây dựng chiến lược dài hạn, phát triển các kế hoạch dài
hạn và giải pháp thực hiện. Đẩy mạnh giao lưu hợp tác quốc tế, góp phần tích
cực cho công tác đổi mới ngành tài chính.
3. Tổ chức bộ máy công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn DCPA
3.1. Tổ chức bộ máy quản lý công ty
Năm 2005 Công ty TNHH Kiểm toán DCPA chính thức hoạt động
trong linh vực kiểm toán và tư vấn tài chính. Mặc dù mới thành lập được
trong thời gian ngắn, nhưng với sự lãnh đạo ban giám đốc, công ty ngày càng
xây dựng uy tin của mình trong kiểm toán độc lập tại Việt Nam.
Cùng với sự lớn mạnh về lượng và chất của các doanh nghiệp, phát
triển các loại hình doanh nghiệp. Công ty ngày càng cung cấp được nhiều loại
hình dịch vụ cho các tổng công ty, doanh nghiệp trong nước cũng như các
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Công ty quản lý phân cấp theo chuyên môn và hành chính. Trong
đó, về quản lý hành chính, công ty áp dụng mô hình gọn nhỏ, chuyên môn
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
9
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
hoá. Mặc dù bộ máy công ty chia ra khối hành chính và khối nghiệp vụ chịu
sự điều hành từ Ban giám đốc công ty nhưng phân chia rõ ràng về công việc,
vừa tránh được trùng lặp công việc thực hiện được thống nhất cụ thể.
Biểu 03:
Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn DCPA
Nguồn: Thông tin nội bộ DCPA
3.2. Chức năng và nhiệm vụ hoạt động của các phòng ban
Ban Giám đốc Công ty.
Bao gồm một Giám đốc, 2 Phó giám đốc, đều là những người thuộc
cấp bậc chuyên môn Giám đốc kiểm toán điều hành các hoạt động chung.
Khối hành chính.
Khối hành chính của Công ty với tổng số 6 người phụ trách ba bộ
phận là Hành chính - Kế toán - Công nghệ. Đặc biệt, công ty đưa công nghệ
thông tin vào áp dụng trong hoạt động điều hành và quản lý cùng như hỗ trợ
các nhóm kiểm toán nếu có yêu cầu của Chủ nhiệm kiểm toán
Khối nghiệp vụ
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
Tư vấn
giải pháp
DN
BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Khối
hành chính
Hành chính
Kế toán
Công nghệ
thông tin
Khối nghiệp vụ
Bộ phận
kiểm toán
Bộ phận tư
vấn
Kiểm
toán
BCTC
Kiểm
toán
XDCB
Tư vấn
Thuế
10
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Khối nghiệp vụ được phân tách thành hai bộ phận Kiểm toán và bộ
phận Tư vấn. Bộ phận Kiểm toán bao gồm Kiểm toán Báo cáo tài chính và
Kiểm toán xây dựng cơ bản. Bộ phận Tư vấn bao gồm Tư vấn thuế và Tư vấn
giải pháp doanh nghiệp.
Bộ phận kiểm toán Báo cáo tài chính
Với tổng số 11 nhân viên với trình độ chuyên nghiệp, các nhóm
kiểm toán được thành lập tại đây và thực hiện tất cả các hợp đồng Báo cáo tài
chính theo luật định của Công ty và có thể bộ xung cho các bộ phận khác nếu
trong trường hợp cần thiết
Bộ phận kiểm toán Xây dựng cơ bản.
Đây là bộ phận phụ trách các hợp đồng Kiểm toán Báo cáo đầu tư
xây dựng hoàn thành gồm 3 thành viên. Chủ yếu do các kỹ sư xây dựng có
kinh nghiệm và thường kết hợp với Bộ phận kiểm toán nhằm đảm bảo cung
cấp cho khách hàng dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản chuyên nghiệp và
hiệu quả nhất.
Bộ phận Tư vấn thuế và bộ phận Tư vấn giải pháp doanh nghiệp
Do 2 nhân viên có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm
thực tế đảm nhân, khi có yêu cầu của Chủ nhiệm kiểm toán bộ phận luôn có
trách nhiệm hộ trợ các nhóm kiểm toán tại các nội dung củ thể đặc thù ngoài
việc cung cấp đốc lập các dịch vụ tư vấn của mình cho khách hàng.
Như vậy tại Công ty DCPA, luôn có sự phân tách công việc cụ thể
rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ phận làm việc chuyên môn hoad
cao, tránh sự trùng lặp chồng chéo nhau, mặt khác với chính sách luân chuyển
nhân viên giữa các bộ phận rất linh hoạt khi cần thiết đã tạo mối quna hệ chặt
chẽ giữa các thành viên trong công việc chuyên môn, điều đó tạo dịch vụ cao
với các nhân viên kiển thức sâu rộng giàu kinh nghiệm. Vì thế, mặc dù còn là
công ty trẻ song DCPA luôn tự hào với chất lượng dịch vụ minh cung cấp, tạo
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
11
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
dựng uy tín của mình với nhiều khách hàng lớn nhỏ.
4. Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Kiểm toán DCPA
4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại DCPA
Công ty TNHH Kiểm toán DCPA là đơn vị hạch toán độc lập, có tài
khoản và con dấu riêng, có quyền quyết định về mọi hoạt động kinh tế, tài
chính của công ty. Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung.
Biểu 04:
Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn DCPA
Kế toán trưởng: có nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán tài chính,
thiết lập bộ máy kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
của công ty, phải có mối quan hệ với chi cục thuế, ngân hàng, tài chính để
đảm bảo nguồn vốn cung ứng cho hoạt động. Kế toán trưởng phụ trách chung
và chịu trách nhiệm trước công ty, các cơ quan cấp trên và pháp luật về công
việc thuộc trách nhiệm và quyền hạn của mình; giúp giám đốc tổ chức chỉ
đạo, hoàn thiện công tác kế toán và trợ giúp giám đốc, các phó giám đốc và
các bộ phận có liên quan.
Kế toán tổng hợp: tiến hành theo dõi, kiểm tra tính đúng đắn các
chứng từ, biểu mẫu do các kế toán bộ phận thực hiện; đối chiếu số liệu giữa
các bộ phận, xác định tính đúng đắn, hợp lệ của các chứng từ. Cuối kì, tập
hợp chứng từ và lập báo cáo theo yêu cầu trình Ban giám đốc.
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
Kế toán trưởng
Kế toán
Chi nhánh
tại Hưng Yên
Kế toán
Chi nhánh
tại Hải Dương
Kế toán
Chi nhánh tại
Buôn Mê Thuật
Kế toán
Chi nhánh TP.Hồ
Chí Minh
VP tại Hà Nội
12
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Kế toán thanh toán: thực hiện nghĩa vụ thanh toán với ngân hàng,
nhà cung cấp, Nhà nước và thực hiện một số nhiệm vụ khác do kế toán trưởng
giao.
Kế toán doanh thu: có nhiệm vụ theo dõi, hạch toán các khoản
doanh thu từ các hợp đồng cung cấp dịch vụ.
Thủ quỹ: chịu trách nhiệm quản lý tiền mặt thu chi theo đúng chứng
từ hợp lệ, có trách nhiệm bảo quản tiền, các giấy tờ có giá, các chứng từ thu
chi, kiểm kê quỹ và xác định số dư tiền mặt hàng ngày.
Bộ phận kế toán ở các chi nhánh hạch toán độc lập. Cuối kì các
chi nhánh tập hợp kết quả ghi nhận về văn phòng Hà Nội. Kế toán trưởng lập
báo cáo tài chính hợp nhất cho toàn bộ công ty.
Mặt khác, kế toán tại văn phòng Hà Nội kiêm việc quản lý các chi
nhánh. Họ có trách nhiệm tổng hợp số liệu, công việc kiểm toán, kiểm tra,
hướng dẫn kiểm toán đối với các chi nhánh.
Các chi nhánh
Tại TP.Hồ Chí Minh
Tại Tỉnh Hưng Yên
Tại Tỉnh Buôn Mê Thuật
Tại Tỉnh Hải Dương
4.2. Chính sách kế toán công ty áp dụng
Công ty kiểm toán DCPA áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số
15/2006/QĐ-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp.
Công ty sử dụng Báo cáo tài chính hợp nhất
Các báo cáo sau khi được các chi nhánh hạch toán độc lập sẽ được
chuyển lên trụ sở chính, tại đây các kế toán của văn phòng chính kiêm luôn
việc quản lý, họ co trách nhiệm tổng hợp công việc kế toán, đồng thời kiểm
tra, hướng dẫn kế toán chi nhánh.
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
13
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Việc sử dụng hệ thống hạch toán kế toán thống nhất chặt chẽ từ trên
xuống dưới làm cho bộ máy kế toán gọn nhẹ và hiệu quả hơn.
Niên độ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng
Niên độ kế toán áp dụng theo năm dương lịch tính từ ngày 1/01 đến
ngày 31/12 hàng năm.
Đơn vị tiền tệ áp dụng: Việt Nam Đồng – VNĐ.
Phương pháp khấu hao TSCĐ
Theo Quyết định số 206 ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính.
Công ty kiểm toán DCPA áp dụng phương pháp khấu hao theo đường
thẳng. Khi đó giá trị hao mòn TSCĐ sẽ được tính ngày khi đưa TSCĐ vào sử
dụng.
Phương pháp hạch toán thuế
Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.
Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
Nguyên tắc ghi nhân doanh thu của công ty: Trong kỳ, kế toán theo dõi
nợ trong một sổ chi tiết riêng. Các “Giấy đề nghị chuyển tiền” do các kiểm
toán viên phát hành. Nếu khách hàng trả trước các khoản chi phi, kế toán ghi
nhận khách hàng trả trước.
Tại thời điểm hoàn thành hợp đồng với các dich vụ hoàn thành trong
kỳ, hay khi giao báo cáo kiểm toán, lập thanh lý hợp đồng. Các kiểm toán
viên sẽ lập “Giấy yêu cầu phát hành hoá đơn”. Sau đó chuyển cho kế toán. Từ
đây kế toán lập và phát hành hoá đơn tài chính và tiến hành kết chuyển toàn
bộ doanh thu của hợp đồng .
Cuối kỳ, kế toán dựa vào các “Giấy đề nghị chuyển tiền” đã phát hành
hoá đơn để kết chuyển doanh thu của các hợp đồng dịch vụ thực hiện trong kỳ.
Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty
Nhật ký chứng từ và sử dụng Kế toán máy, thuận tiện cho việc quản lý
và điều hành cũng như kiểm tra giám sát.
Điều này đã giúp giảm thiểu công việc cho các kế toán viên, nâng cao
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
14
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
hiệu quả công tác kế toán, giúp quản lý hữu hiệu, cập nhật thông tin nhanh,
đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho quản lý.
Hình thức sổ kế toán là một hệ thống các loại sổ khác nhau, có chức
năng ghi chép, kết cấu nội dung khác nhau, được liên kết với nhau trong một
trình tự hạch toán trên cơ sở các chứng từ gốc.
Biểu 05: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung
Như vậy do đặc thù của loại hình dịch vụ kinh doanh. Bộ máy kế
toán Công ty TNHH Kiểm toán DCPA đươc tổ chức khá đơn giản. Tuy nhiên
vẫn đáp ứng được yêu cầu về quản lý cũng như bảo đảm cung cấp chính xác
các thông tin tài chính kế toán, nhờ đó mà các quyết định của ban giám đốc
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
Chứng từ kế toán
Sổ nhật ký đặc
biệt
Sổ nhật ký chung
Sổ cái
Báo cáo tài chính
Thẻ và
sổ kế toán chi tiết
Bảng tổng hợp chi
tiết
Ghi chú Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng, định kỳ
Đối chiếu, kiểm tra
Bảng cân đối phát
sinh
15
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
chính xác và các chiến lược cho công ty được thực hiện thành công.
5. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Kiểm toán DCPA
5.1. Quản lý về mặt chuyên môn
5.1.1. Phân chia nhóm làm việc theo cấp bậc
Nâng cao chất lượng dịch vụ ngày một chuyên nghiệp, Công ty
DCPA quản lý chuyên môn theo bốn nhóm cấp bậc.
Mỗi bậc khác nhau sẽ thực hiện các công việc yêu cầu phức tạp khác nhau.
Biểu 06: Sơ đồ quản lý chuyên môn tại Công ty DCPA
Nguồn: Thông tin nội bộ DCPA
Trong mỗi cuộc kiểm toán thường có một nhóm kiểm toán thực hiện
bao gồm các nhân viên chịu trách nhiệm về nghiệp vụ. Thành phần nhóm
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
Nhóm cấp bậc Cấp bâc
Chủ nhiệm kiểm toán cấp 3
Chủ nhiệm kiểm toán cấp 2
Chủ nhiệm kiểm toán cấp 1
Kiểm toán viên chính cấp 3
Kiểm toán viên chính cấp 2
Kiểm toán viên chính câp 1
Trợ lý kiểm toán viên câp 3
Trợ lý kiểm toán viên câp 2
Trợ lý kiểm toán viên câp 1
Giám đốc kiểm toán
Chủ nhiệm kiểm toán
Kiểm toán viên chính
Chỉ có một cấp
Trợ lý kiểm toán viên
16
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
kiểm toán có thể do 1 hay nhiều cấp bậc kiểm toán đảm nhận tuỳ thuộc vào
quy mô, tính chất hay mức độ phức tạp của công việc. Tuy nhiên, trong nhóm
luôn đảm bảo nhất quán, tuân thủ các quy định hướng dẫn trên dưới, nâng
cao chất lượng chuyên môn tăng cường hiệu quả công việc do phân công
công việc theo đúng chuyên môn từng cá nhân.
5.1.2. Trách nhiệm mỗi cấp bậc nhóm kiểm toán
Giám đốc kiểm toán
Giám đốc kiểm toán là người có chuyên môn cao nhất, là người phải
chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng cuộc kiểm toán. Một mặt xem xét các
vấn đề tuân thủ quy tắc chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp hay tính độc lập
trong công việc…Giám đốc kiểm toán còn là người soát xét cuối cùng nhằm
đảm bảo chính xác, cũng như tuân thủ đúng phương pháp tiếp cận của DCPA
Chủ nhiệm kiểm toán
Chủ nhiệm kiểm toán cũng là người chịu trách nhiệm trực tiếp
hướng dẫn nhóm kiểm toán. Đây là người trực tiếp xử lý sự kiện phát sinh,
các vấn đề trọng yếu và phức tạp về kỹ thuật kiểm toán,và soát xét Báo cáo tài
chính do cấp dưới thực hiện
Kiểm toán viên chính
Kểm toán viên chính là trưởng nhóm kiểm toán, là người lập kế
hoạch kiểm toán, thực hiện và kết thúc đến khi lập báo cáo. Dựa theo trình độ,
khả năng của các trợ lý, nhóm trưởng có trách nhiệm hướng dẫn, phân công
cụ thể từng phần công việc và đảm bảo soát xét kiểm tra công việc của các trợ
lý chi tiết trong suốt quá trình thực hiện kiểm toán.
Trợ lý kiểm toán viên
Trợ lý kiểm toán viên thường có từ một đến ba năm kinh nghiệm.
Trong cuộc kiểm toán, trợ lý kiểm toán viên có thể thực hiện một hoặc một
vài phần hành cụ thể theo sự phân công của trưởng nhóm. Hay kiểm tra chi
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
17
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
tiết công việc theo kế hoạch kiểm toán được lập
5.2. Cơ cấu dịch vụ hoạt động
Bắt kịp xu thế phát triển của nền kinh tế trong nước, khu vực và
quốc tế, nhạy bén nắm bắt các nhu cầu thị trường, công ty kiểm toán Việt
Nam hiện đang cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng với chất lượng quốc tế
Các dịch vụ chủ yếu do Công ty cung cấp bao gồm
5.2.1. Dịch vụ kiểm toán
Ban giám đốc Công ty Kiểm toán và Tư vấn DCPA khẳng định trong
chiến lược phát triển dài hạn của mình dịch vụ kiểm toán là sản phẩm quan
trọng quyết định tăng trưởng và bền vững là cơ sở đòn bẩy mở rộng và phát
triển các hình thức dich vụ khác. Với phong cách làm việc và đội ngũ nhân
viên chuyên nghiệp, Công ty DCPA luôn cam kết dịch vụ của mình đạt chất
lượng cao nhất.
Đây là loại hình dịch vụ quan trọng của công ty. Dich vụ này giúp
công ty khẳng định uy tín của mình trên thị trường. Hiện nay công ty cung
cấp các dịch vụ kiểm toán
- Kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt (cho mục đích thuế, -
- Báo cáo theo yêu cầu của tập đoàn, các nhà đầu tư hoặc Ngân hàng…).
- Kiểm toán hoạt động.
- Kiểm toán tuân thủ.
- Kiểm toán nội bộ.
- Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư xây -
dựng cơ bản hoàn thành.
- Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án.
- Kiểm toán các thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước.
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
18
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
- Soát xét thông tin trên Báo cáo tài chính.
- Rà soát và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
5.2.2. Dịch vụ kế toán
Hiện nay các các công ty tư nhân, TNHH, cổ phần… rất khó khăn
trong việc tìm được cho Doanh nghiệp những kế toán có trinh độ chuyên môn
cao, kinh nghiệp lâu năm. Nắm bắt được điều này, công ty đã cung cấp dịch
vụ kế toán có nhiều ưu điểm:
Đảm bảo tính bảo mật vế số liệu;
Chi phí dịch vụ kế toán hợp lý nhất;
Đội ngũ các chuyên viên chuyên nghiệp;
Đáp ứng yêu cầu hiện nay công ty đảm bảo các dich vụ kế toán sau:
- Xây dựng hệ thống kế toán, tổ chức bộ máy kế toán.
- Đào tạo, hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán - tài chính.
- Trợ giúp công việc mở sổ, hạch toán kế toán và lập các Báo cáo tài
chính theo luật định hoặc theo các yêu cầu cụ thể, Báo cáo cho mục
thuế.
- Trợ giúp thực hiện chuyển đổi Báo cáo tài chính theo các chuẩn mực
và chế độ khác nhau.
- Trợ giúp công việc tuyển dụng nhân viên và đào tạo nhân viên trước
khi tiếp nhận công việc.
- Trợ giúp cài đặt phần mềm kế toán - quản lý và đào tạo nhân viên
thực hiện công việc kế toán trên các phần mềm đã cài đặt
5.2.3. Dịch vụ tư vấn thuế
- Hoạch định chiến lược thuế, lập kế hoạch thuế.
- Phân tích và xây dựng cơ cấu kinh doanh, kế hoạch kinh doanh có
hiệu quả cho mục đích thuế.
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
19
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
- Tư vấn thuế nhà thầu.
- Soát xét tính tuân thủ luật thuế của các doanh nghiệp.
- Tính toán chi phí thuế đối với các nghiệp vụ và
giao dịch phức tạp, tư vấn giải pháp tiết kiệm chi phí thuế cho doanh
nghiệp.
- Lập kế hoạch, tính toán và kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập
doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu nước ngoài cho các doanh
nghiệp.
- Tư vấn và trợ giúp doanh nghiệp khi doanh nghiệp gặp khó khăn,
vướng mắc trong quá trình quyết toán, giải trình với cơ quan thuế.
- Tổ chức hội thảo và đào tạo kiến thức về thuế.
- Các dịch vụ tư vấn thuế khác..
Đặc biệt với sự am hiểu các chính sách kinh tế hiện hành. Công ty cung
cấp dịch vụ tư vấn về các chính sách kinh tế. Giúp cho doanh nghiệp an tâm,
tin tưởng lựa chọn các hình thức kinh doanh phù hợp với số vốn của mình và
với nhu cầu thị trường.
Công ty luôn cung cấp các dịch vụ đảm bảo xây dựng kế hoạch sản
xuất kinh doanh. Xây dựng văn phòng, chi nhánh, giảm thiểu tối đa các chi
phí phát sinh. Tạo môi trường kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, một bộ máy
quản lý tối ưu, hiệu năng nhất.
5.2.4. Dịch vụ tư vấn giải pháp doanh nghiệp
- Hỗ trợ huy động vốn và các giao dịch tài chính.
- Tư vấn hỗ trợ cơ cấu và tái cơ cấu doanh nghiệp.
- Xác định giá trị doanh nghiệp.
- Tư vấn lập phương án cổ phần hóa và phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công
chúng.
- Trợ giúp việc phân tích đầu tư và lập kế hoạch kinh doanh.
- Lập nghiên cứu khả thi.
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
20
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
- Trợ giúp thành lập công ty, văn phòng.
- Soát xét, đánh giá và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Các dịch vụ đánh giá rủi ro và tư vấn kiểm soát liên quan đến môi
trường kinh doanh và hệ thống công thông tin của doanh nghiệp.
- Hỗ trợ dự án: chuẩn bị thực hiện dự án, triển khai thực hiện dự án.
5.2.5. Đảm bảo chất lượng, uy tín các dịch vụ cung cấp
Khi thực hiện công việc kiểm toán, tất cả các nhân viên chuyên
nghiệp của DCPA luôn được yêu cầu phải tuân thủ các chuẩn mực khắt khe
về đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo độc lập, khách quan và trung thực. Công ty
DCPA cũng đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định về kỹ thuật nghiệp vụ
được quy định trong Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực
kiểm toán quốc tế được thừa nhận tại Việt Nam.
Công ty luôn đảm bảo chất lượng uy tín của các dịch vụ mình cung
cấp. Bằng việc áp dụng các phương pháp quản lý hợp lý phù hợp với thực
tiến, cập nhật thường xuyên các thông tin có lien quan đến nghề nghiệp
Chính vì vậy, các dịch vụ đưa ra là độc lập, trung thực bảo mật
khách quan phù hợp với các quy định của Nhà Nước Viêt Nam, cũng như các
chuẩn mực quốc tế đã được thừa nhận. Phương châm luôn đặt lợi ịch khách
hàng lên hàng đầu đã giúp cho công ty luôn tự củng cố và phát triển tổ chức
từ đó cung cấp được các dịch vụ chuyên nghành tốt nhất, thông tin tài chính
chính xác và hữu ích nhất, tạo độ tin cậy cho công tác quản lý tài chính kế
toán của khách hàng đạt như mong muốn.
5.3. Quy trình thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty DCPA
Quy trình kiểm toán
Trên cơ sở tuân thủ hệ thống các chuẩn mực của Kiểm toán Việt
Nam và quốc tế. Công ty DCPA đã xây dựng phương pháp kiểm toán tập
trung vào các vấn đề có mức độ rủi ro cao. Với phương pháp tiếp cận và hệ
thống kỹ thuật kiểm toán khoa học rất hiệu quả: Thực hiện các thủ tục kiểm
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
21
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
tra hộ thông kiểm soát nội bộ và chi tiết. Các kiểm toán viên của DCPA luôn
đảm bảo tính tuân thủ các chuẩn mực và linh hoạt trong hoàn cảnh cụ thể. Với
sự am hiểu sâu rộng giàu kinh nghiệm kiểm toán viên luôn phấn đấu tất cả các
sai sót trọng yếu của Báo cáo tài chính sẽ được phát hiện.
Quy trình chung của một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính
Biểu 07: Sơ đồ quy trình kiểm toán tại Công ty kiểm toán DCPA

Giai đoạn 1: Thực hiện các công việc trước kiểm toán
Bằng nhiều các tiếp cận Công ty DCPA thu thập thông tin cần thiết
về khách hàng và các nội dung liên quan trực tiếp đến cuộc kiểm toán theo
nhiều nguồn khác nhau.
Thông thường Kiểm toán viên thường trao đổi bàn luận với Ban
Giám đốc đơn vị được kiểm toán về lình vực môi trường kinh doanh hay hệ
thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Trên cở sở đó, tiến hành xem xét về
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
Thực hiện công việc trước kiểm toán
Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể
Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết
Thực hiện kiểm toán
Kết luận và lập báo cáo kiểm toán
Thực hiện công việc sau kiểm toán
22
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
khả năng tồn tại các gian lận liên quan đến Báo cáo kiểm toán. Khi đã thu
thập đầy đủ các thông tin cần thiết. Kiểm toán viên xác định được phạm vi
công việc kiểm toán, có các đánh giá về mức độ rủi ro đối với cuộc kiểm toán,
ước tính khối lượng công việc và thời gian cần thiết cho việc hoàn thành cuộc
kiểm toán.
Có được nhất chí các bên, Công ty sẽ tiến hành thương thảo ký hợp
đồng kiểm toán, xác định chi phí kiểm toán và thành lập nhóm kiểm toán với
thời gian cần thực hiện.
Giai đoạn 2: Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể
Sau khi ký kết hợp đồng, kiểm toán viên bắt đầu lập kế hoạch kiểm
toán tổng thể. Dựa trên chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 300, Lập kế hoạch
kiểm toán, quy định của Công ty DCPA, và kinh nghiệm chuyên môn,
Kiểm toán viên thu thập các thông tin cơ sở: Tìm hiểu ngành nghề
và hoạt động kinh doanh của khách hàng; Xem xét lại kết quả của cuộc kiểm
toán trước và hồ sơ kiểm toán chung; Tham quan nhà xưởng, nhận diện các
bên hữu quan. Thu thập thông tin và nghĩa vụ pháp lý của khách hàng. Hay
thu thập thông tin và số liệu chi tiết liên quan đến các khoản mục được trình
bày trên Báo cáo tài chính. Sau đó, căn cứ vào các thông tin đã thu thập đươc
để đánh giá, nhận xét nhằm đưa ra một kế hoạch kiểm toán phù hợp.
Trưởng nhóm kiểm toán tham khảo đánh giá rủi ro cụ thể có thể xác
định của các trợ lý kiểm toán phải đánh giá tính trọng yếu, tính toán và ước
lượng ban đầu về tính trọng yếu cho toàn bộ Báo cáo tài chính sẽ phân bổ cho
các khoản mục, cho toàn bộ cuộc kiểm toán hay cho từng phần hành cụ thể.
Đồng thời trưởng nhóm kiểm toán phái xác định rủi ro kiểm toán, xác định
trên cơ sở xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Như vậy ,
kiểm toán viên cần xác định kế hoạch tổng quát sao cho cuộc kiểm toán tiến
hành hiệu quả nhất, Có hay không việc áp dụng kế hoạch kiểm tra luân phiên
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
23
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình kinh doanh nào của khách hàng.
Đặc biệt nếu áp dụng, mức độ tin cậy tính toán và thực tế tương ứng như thế
nào…
Giai đoạn tiếp theo cuộc kiểm toán, trưởng nhóm phối hợp chỉ đạo,
giám sát và thiết kế các thủ tục kiểm toán chi tiết và saon thảo chương trình
kiểm toán, tiến hành phân công các phần hành cụ thể cho kiểm toán viên thực
hiện
Giai đoạn 3: Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết
Sản phẩm cuối cùng của giai đoạn lập kế hoạch chi tiết là chương
trình kiểm toán cụ thể. Đây là những dự kiến chi tiết về công việc, thời gian
hoàn thành và sự phân công lao động giữa các kiểm toán viên. Và các dự kiến
về tài liệu, thông tin liên quan cần thiết. Trọng tâm chính của chương trình
kiểm toán các thủ tục đối với từng khoản mục hay bộ phận được kiểm toán
Dựa vào các thông tin đã thu thập được qua việc thực hiện công việc
trước kiểm toán và lập kế hoạch tổng quát, nhóm kiểm toán tiến hành lập kế
hoạch kiểm toán chi tiết cho cuộc kiểm toán theo các bước sau đây:
Tổng hợp các rủi ro liên quan đến số dư tài khoản và sai sót tiềm
tàng.
Xác định phương pháp kiểm toán.
Xác định các thủ tục kiểm tra tri tiết.
Tổng hợp kế hoạch và phổ biến kế hoạch.
Tổng hợp các rủi ro liên quan đến số dư tài khoản và sai sót
tiềm tàng.
Trước tiên, theo có được các kết quả về đánh giá tính trọng yếu các
tài khoản, tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng, đánh giá rủi ro
kiểm toán, kiểm toán viên sẽ phán đoán rủi ro chi tiết có thể xảy ra, cùng như
các sai sót tiềm tàng có thể xảy ra ảnh hưởng bởi các rủi ro trên. Các rủi ro chi
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
24
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
tiết phát hiện được dùng để phục vụ cho việc thiết kế các thủ tục kiểm toàn
nhằm xác định sự tồn tại của các rủi ro đó hay không.
Tiếp theo, sáu sai sót tiềm tàng được giả thiết liên quan đến:
Tính đầy đủ: Các nghiệp vụ được ghi chép không chính xác
Tính có thật: Các nghiệp vụ ghi chép không chính xác
Tính đúng kỳ:
Về đánh giá:
Về sự ghi nhận và về tính trình bày.
Xác định phương pháp kiểm toán
Tại DCPA, nhằm đạt được độ tin cậy hợp lý các số liệu trên Báo cáo
tài chính được kiểm toán không bị sai phạm trọng yếu và ảnh hưởng quyết
định người sử dụng thông tin tài chính.Kiểm toán viên xây dựng phương pháp
kiểm toán cho từng sai sót tiềm tàng của từng số dư tài khoản.
Sau khi cân nhắc trên cơ sở tin tưởng hệ thống kiểm soát nội bộ của
khách hàng, lựa chọn cách thức và đưa ra mức độ kiểm tra chi tiết thích hợp
đối với sai sót được xem xét. Kiểm toán viên thức hiện các bước kiểm soát để
giảm bớt rủi ro chi tiết, thực hiện kiểm tra chi tiết ở mức độ cơ bản, tiếp theo
thực hiện kiểm tra chi tiết toàn bộ.
Xác định các thủ tục chi tiết
Trong bước này, kiểm toán viên thiết lập và linh hoạt hai hình thức:
phân tích cơ bản và kiểm tra chi tiết. Tuỳ thuộc các rủi ro được phát hiện và
độ tin cậy của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên có thể lập kế hoạch
chi tiết theo bốn mức độ: Tập trung, trung bình, cơ bản và đại diện.
Kiểm tra chi tiết ở mức độ tập trung: Khi rủi ro được xác định
liên quan đến số dư tài khoản và sai sót tiềm tàng mà không dựa vào các bước
kiểm toán nhằm giảm bớt rủi ro của khách hàng
Kiểm tra chi tiết ở mức độ trung bình: Khi kiểm toán viên không
Nguyễn Duy Hưng Kiểm toán 46B
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×