Tải bản đầy đủ

Tài liệu Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc theo chuyên đề pptx

Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc
theo chuyên đề

Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Thi đua khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương
Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị thuộc Sở, Ban ngành, quận, huyện, thị xã
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:15 ngày (hồ sơ xin hiệp y 30 ngày)
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định khen thưởng, hiện vật kèm theo
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Ban TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp
nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị trực thuộc


2.
Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo
Hội đồng TĐKT cùng cấp; tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh quyết định khen thưởng

3.
Khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thi đua Khen thưởng
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo, viết
bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen

4.
Các trường hợp không được xét khen thưởng (không đúng đối
tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo hồ sơ hoặc vi
phạm pháp luật...), Ban TĐKT cấp tỉnh thông báo đến đơn vị
trình khen biết


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương
2. Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của cấp đề nghị
3. Báo cáo thành tích
Số bộ hồ sơ:
03
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.
Mẫu đơn hướng dẫn thực hiện báo cáo thành
tích
Mẫu hướng dẫn thực hiện báo
c...

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×