Tải bản đầy đủ

Tài liệu Thủ tục Đăng ký thuế thay đổi ppt

Thủ tục Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa
điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh (trừ trường hợp qua 1 cửa
liên thông); NNT do Cục thuế quản lý.
Nơi tiếp nhận hồ sơ:
Tên đơn vị: Sở KH ĐT
Địa chỉ:
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều:
từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện:
+ NNT đã được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi chuyển địa điểm
kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh thì NNT phải kê khai điều chỉnh với
Cục thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chuyển địa
điểm.
+ Cục thuế thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của NNT và
cập nhập thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành.

Cách thức thực hiện:
+ Trực tiếp tại trụ sở Cục thuế
+ Thông qua hệ thống bưu chính

Thành phần hồ sơ:
1. Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08- MST (trong tờ khai

ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh). (Bản gốc)

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế sẽ cấp lại
Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh sau 5 ngày kể từ ngày
nhận được đầy đủ hồ sơ kê khai bổ sung của cơ sở kinh doanh. ngày () Phí,
lệ phí: Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý:
+ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006
+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ
+ Quy định tại Điểm 2.1 Mục II Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban
hành ngày 18/07/2007

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×