Tải bản đầy đủ

Tài liệu Đề bài: Vai trò của đầu tư đối với sự hình thành và phát triển doanh nghiệp và sự tăng trưởng của nền kinh tế. pptĐề bài:
Vai trò của đầu tư đối với sự hình thành và phát triển
doanh nghiệp và sự tăng trưởng của nền kinh tế.
Có thể vận dụng lý thuyết nào để tăng cường hoạt động đầu tư
trong nền kinh tế Việt Nam.

Tăng trưởng kinh tế là mục tiêu quan trọng của mọi quốc gia. Để thực
hiện và duy trì được mục tiêu đó, mỗi nước sẽ có những chính sách và
những bước đi phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên dù là quốc gia nào
cũng phải trả lời câu hỏi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế ở đâu và
cách thức để huy động những nguồn lực ấy như th
ế nào?. Thật vậy, trong xu
thế toàn cầu hoá nền kinh tế hiện nay, muốn tồn tại và phát triển được mỗi
nền kinh tế đều phải phát huy nội lực trong nước kết hợp với các nguồn lực
bên ngoài. Thực tiễn 15 năm đổi mới kinh tế ở Việt Nam cho thấy hoạt động
đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài luôn phải song hành và hoạt động vì
mục tiêu tăng trưở
ng và phát triển kinh tế.
I. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1. Vai trò của đầu tư đối với sự hình thành và phát triển doanh
nghiệp
Đầu tư là hoạt động chủ yếu, quyết định sự phát triển và khả năng
tăng trưởng của doanh nghiệp. Trong hoạt động đầu tư, doanh nghiệp bỏ vốn
dài hạn nhằm hình thành và bổ sung những tài sản cần thiết để thực hiện
những mục tiêu kinh doanh. Hoạt động này được thực hi
ện tập trung thông
qua việc thực hiện các dự án đầu tư.
Dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động kinh tế đặc thù với các
mục tiêu, phương pháp và phương tiện cụ thể để đạt tới một trạng thái mong


muốn. Nội dung của dự án đầu tư được thể hiện trong luận chứng kinh tế –
kỹ thuật, là văn bản phản ánh trung thực, chính xác về kết quả nghiên cứu thị
trường, môi trường kinh tế – kỹ thuật và môi trường pháp lý, về tình hình tài
chính…
Để đáp ứng mục tiêu tối đa hoá giá trị tài sản của chủ sở hữu, doanh
nghiệp cần có chiến lược trong việc tìm kiếm và l
ựa chọn các dự án đầu tư.
Nếu không có những ý tưởng mới và dự án đầu tư mới, doanh nghiệp sẽ
không thể tồn tại và phát triển được, đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh
khốc liệt hiện nay. Các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường đòi
hỏi phải nghiên cứu kỹ thị trường và có những hoạt động đầu tư thích hợp
nhằm gia tăng kh
ả năng cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp.
Tuỳ theo mục đích của mỗi doanh nghiệp nhằm phát triển sản phẩm
mới, kéo dài tuổi thọ sản phẩm hay làm tăng khả năng thu lợi cho sản phẩm
hiện có mà có thể phân loại đầu tư doanh nghiệp theo những tiêu thức khác
nhau. Theo cơ cấu tài sản đầu tư có thể phân loại đầu tư của doanh nghiệp
thành:
Đầu tư tài sản cố định, đây là các hoạt động đầu tư nhằm mua sắm, cải
tạo, mở rộng tài sản cố định của doanh nghiệp. Đầu tư tài sản cố định
thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng đầu tư của doanh nghiệp, đặc biệt là
doanh nghiệp sản xuất. Loại đầu tư này bao gồm: đầu tư xây lắp; đầu t
ư mua
sắm máy móc thiết bị, đầu tư tài sản cố định khác.
Đầu tư tài sản lưu động, đây là khoản đầu tư nhằm hình thành các tài
sản lưu động cần thiết để đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp được tiến hành bình thường. Nhu cầu đầu tư vào tài sản
lưu động phụ thuộc vào đặc điểm của hoạ


t động sản xuất kinh doanh; vào
nhu cầu tăng trưởng của doanh nghiệp.


Đầu tư tài sản tài chính, các doanh nghiệp có thể mua cổ phiếu, trái
phiếu, hoặc tham gia góp vốn liên doanh với các doanh nghiệp khác. Hoạt
động tài chính ngày càng có tỷ trọng cao và mang lại nhiều lợi ích cho các
doanh nghiệp.
Đầu tư theo cơ cấu tài sản đầu tư giúp cho các doanh nghiệp xây dựng
được một kết cấu tài sản thích hợp nhằm đa dạng hoá đầu tư, tận dụng được
năng lực sản xuất và năng lực ho
ạt động, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt
động đầu tư.
Có thể căn cứ vào mục đích đầu tư có thể phân loại đầu tư ra thành:
đầu tư tăng năng lực sản xuất, đầu tư đổi mới sản phẩm, đầu tư nâng cao
chất lượng sản phẩm, đầu tư mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩ
m…Hoạt
động đầu tư phân theo mục đích đầu tư có vai trò định hướng cho các nhà
quản trị doanh nghiệp xác định hướng đầu tư và kiểm soát được tình hình
đầu tư theo những mục tiêu đã chọn.
Như vậy, có thể nói hoạt động đầu tư là một trong những quyết định
có ý nghĩa chiến lược đối với doanh nghiệp. Đây là quyết định tài trợ dài
hạn, có tác động l
ớn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Những sai lầm trong việc dự toán vốn đầu tư có thể dẫn đến tình trạng lãng
phí vốn lớn, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng đối với doanh nghiệp. Hoạt
động đầu tư có vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển
của doanh nghiệp đòi hỏi các quyết định đầu tư phải được tính toán và cân
nhắc kỹ lưỡng.
2. Vai trò c
ủa đầu tư đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế
Hoạt động đầu tư trên phương diện vĩ mô một nền kinh tế bao gồm
hoạt động đầu tư trong nước và hoạt động đầu tư nước ngoài. Trong đó, hoạt


động đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài có mối quan hệ hữu cơ với
nhau, chúng có tác động lẫn nhau và thúc đẩy quá trình tăng trưởng của nền
kinh tế.
Đầu tư trong nước có hiệu quả sẽ xây dựng được một nền kinh tế ổn
định có tốc độ tăng trưởng nhanh, có cơ sở hạ tầng hiện đại và cơ sở pháp lý
lành mạnh, tạo ra tiền đề
để tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả đầu tư nước
ngoài. Nguồn vốn đầu tư trong nước của các doanh nghiệp tự đầu tư để mở
rộng sản xuất kinh doanh có ý nghĩa to lớn trong việc tạo ra khả năng tốt cho
đầu tư nước ngoài. Vì hoạt động đầu tư nước ngoài hoạt động chủ yếu thông
qua các công ty xuyên quốc gia, mà các công ty này rất cần tìm chọn đối tác
đầu tư là các công ty tương xứng ở các nước nhận đầu tư. Chính vì vậy mà
trong những năm vừa qua chúng ta đã có nhiều biện pháp khuyến khích các
doanh nghiệp tự đầu tư phát triển sản xuất, gần đây chính phủ đã thực hiện
việc xắp xếp các doanh nghiệp nhà nước, một mặt cũng là để các doanh
nghiệp này có khả năng nâng cao hiệu quả kinh doanh với nước ngoài.
Nhờ có đầu t
ư trong nước để tạo ra một hệ thống công ngiệp phụ trợ
thì hoạt động đầu tư nước ngoài mới được thực hiện với hiệu quả cao.
Thông thường khi có một đồng vốn đầu tư nước ngoài thì cũng cần phải có
hai ba đồng vốn “bên ngoài hàng rào”.
Ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài với tăng trưởng kinh tế:
Xét về hiệu quả tài chính thì vốn đầ
u tư nước ngoài đã đóng góp đáng
kể vào ngân sách nhà nước, qua việc nhận viện trợ, vay tín dụng và qua thu
thuế đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Qua đó bổ sung nguồn vốn
quan trọng cho đầu tư phát triển, mặc dù vốn FDI thường chiếm tỷ trọng
không lớn trong tổng mức đầu tư của các nước chủ nhà nhưng đáng lưu ý là
vốn FDI cho phép tạ
o ra các ngành mới hoàn toàn hoặc thúc đẩy sự phát


triển của một số ngành quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá đất nước.
Sự phát triển của các ngành này tạo điều kiện để phát triển cơ sở hạ tần,
giảm nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu, tăng thu cho ngân sách nhà nước và
góp phần cải thiện cán cân thanh toán của đất nước, nhờ đó đảm bảo tăng
trưởng kinh tế.
Hoạt động đầu tư nướ
c ngoài gắn liền với việc chuyển giao công
nghệ kỹ thuật, kỹ xảo chuyên môn, bí quyết và trình độ quản lý tiên tiến.
Các liên doanh của Việt Nam với nước ngoài đã làm tăng tính cạnh tranh
của thị trường Việt Nam, giúp cho các doanh nghiệp trong nước nỗ lực đổi
mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Thông qua hoạt động đầu tư nước ngoài, các nguồn lực trong nước
như lao động, đất
đai và tài nguyên thiên nhiên được huy động ở mức cao và
sử dụng có hiệu quả, cung cấp cho thị trường trong nước nhiều sản phẩm,
mặt hàng và dịch vụ có chất lượng cao, góp phần giảm áp lực tiêu dùng, ổn
định giá cả.
Đầu tư nước ngoài tạo thêm việc làm và góp phần nâng cao trình độ
chuyên môn và quản ký cho người lao động. FDI tạo thêm việc làm không
chỉ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà còn gián tiếp tạo
việc làm cho các doanh nghi
ệp liên quan đến hoạt động FDI như các doanh
nghiệp cung cấp các yếu tố đầu vào; doanh nghiệp phân phối, tiêu thụ sản
phẩm.
FDI góp phần tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng phù hợp với chiến
lược công nghiệp hoá của nước chủ nhà. Ngoài ra, hoạt động FDI còn tạo ra
một môi trường kinh doanh ngày càng khốc liệt, góp phần hình thành và
khẳng định bản lĩnh kinh doanh cho các doanh nhân Việt Nam.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×