Tải bản đầy đủ (.pdf) (9 trang)

Tài liệu Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (146.96 KB, 9 trang )

Library of Banking students
www.lobs-ueh.be 1
VOCABULARIES
No Vocabularies Meaning lesson
1. A sight draft (n) hi phiu tr ngay 8
2. Academic (adj) hc thut 5
3. Accept the bill chp nhn hi phiu 8
 Accepting house (n) ngân hàng chp nhn 10
4. Access (v) truy cp 6
5. Accommodation bill (n) hi phiu khng 10
6. Accommodation finance tài tr khng 10
7. Account holder ch tài khon 5
8. Accumalated reverve (n) ngun tin đc tích lu 7
9. Acknowledgement (n) giy báo tin 9
10. Adapt (v) điu chnh 10
11. Adequate (adj) đ, đy đ 7
12. Adverse change (n) thay đi bt li 10
13. Advertising (n) s qung cáo 9
14. Advice (n) s t vn 7
 Advice (v) báo cho bit 5
 Advise (v) t vn 7
 Adviser (n) ngi c vn 7
 Advisory (adj) t vn 7
15. After sight ngay sau đó 8
16. After-sales service (n) dch v sau khi bán hàng 6
17. Amount outstanding s còn tn đng 7
18. Analyse (v) phân tích 9
19. Appraisal (n) s đnh giá, s đánh giá 7
20. Approach (v) tip xúc, đt vn đ 8
21. Aspect (n) khía cnh 9
22. Assasination (n) s ám sát 10


23. Assess (v) To evaluate (đnh giá) 5
24. Asset (n) tích sn 5
25. At a discount gim giá, chit khu 6
26. Auditor (n) kim toán viên 7
27. Authorise (v) To give official approval or agreement
u quyn, cho phép
5
28. Avalise (v) To give a bank guarantee to a promissory note
bo lãnh
8
29. Bad debt (n) cho n quá hn 6
30. Banker (n) ch ngân hàng 5
31. Banker's draft (n) hi phiu ngân hàng 8
32. Banking market (n) th trung ngân hàng 8
33. Bankrup (n) Incapable of paying debts
ngi b v n
6
34. Base rate (n) Prime lending rate or best rate for top borrowers
lãi sut c bn
6
35. Bill of exchange (n) A credit instrument promisingto pay
hi phiu
8
36. Balance sheet (n) bng cân đi 7
37. Border (n) biên gii 8
38. Boiler (n) ni hi 8
39. Book-keeping (n)
Keeping a day-to-day record of money transactions
7
Library of Banking students

www.lobs-ueh.be 2
k toán
40. Bought-ledger (n) s cái mua hàng 7
41. Brochure (n) cun sách mng (qung cáo) 8
42. Budget (v) d khon ngân sách 7
43. Builder's merchant nhà buôn vt liu xay dng 8
44. Bulk purchase (n) vic mua s 7
45. Buyer default ngi mua tr n không đúng hn 10
46. Calculate (v) tính toán 8
47. Capital goods (n) t liu sn xut 8
48. Carry on (v) điu khin, xúc tin 5
49. Carry out (v) thc hin 5
50. Cash discount gim giá khi tr tin mt 7
51. Cash flow (n) The flow of money into and out of a business
lu lng tin mt
7
 Cash flow forcast Estimation of the monthly cash flow advance
d báo lu lng tin
7
52. Cash-book (n) s qu 7
53. Central bank (n) The government bank
ngân hàng Trung ng
6
54. Central heating (n) h thng lò si 8
55. Certificate of Incoporation (n) Founding document of a company (in the USA)
giy phép thành lp công ty
5
56. Chase (v) sn đui 6
57. Cheque book (n) tp Séc 5
58. CIF (n) Cost, Insurance and Freight

giá gm chi phí, bo him và vn chuyn
8
59. Circulation (n) ch ký 9
60. Clinic (n) khu khám bnh, dng đng 8
61. Coin (n) Metal discs used as money.
tin kim loi, tin xu
6
62. collection (n) s thu hi (n) 6
63. Colloquial (adj) thông tc 7
64. Commecial (adj) thng mi 9
65. Commence (v) bt đu 9
66. Communal (adj) công, chung 8
67. Community (n) nhóm ngi 5
 Commnity center trung tâm truyn thông 8
 Communication (n) truyn thông 6
 Communist system (n) h thng xã hi ch ngha 7
68. Comparatively (adv) mt cách tng đi 6
69. Compete (v) cnh tranh 8
 Competitive (adj) cnh tranh, tt nht 9
 Competitiveness (n) tính cnh tranh 8
 Complicated (adj) rc ri 5
70. Concede (v) tha nhn 7
71. Concentrate (v) tp trung 7
72. Confidential (adj) bí mt, kín 6
73. Confirming house (n) ngân hàng xác nhn 10
74. Connection (n) mi quan h 8
75. Consignment (n) Goods sent from one place to another
hàng hoá gi đi
8
76. Consolidate (v) To put together

hp nht
7
Library of Banking students
www.lobs-ueh.be 3
77. Consumer credit (n) tín dng tiêu dùng 6
78. Contract (n) hp đng 8
79. Corporate (adj) công ty, đoàn th 7
 Corporate (n) hi, đoàn, công ty 9
 Corporate (adj) đoàn th, công ty 5
80. Correspondent (n) ngân hàng có quan h đi lý 8
81. Cost of pollution (n) chi phí h hng 7
82. Cover (v) đ đ tr 8
83. Credit (v) Provision of a loan
ghi có
8
84. Credit arrangement (n) dàn xp cho n 8
85. Credit control (n) kim soát tín dng 7
86. Credit intrusment (n) công c tín dng 8
87. Credit management (n) qun lý tín dng 6
88. Credit period (n) k hn tín dng 6
89. Credit rating đánh giá tín dng 10
90. Credit-status (n) Financial standing of a company or person
mc đ tín nhim
6
91. Credit-worthiness (n) Financial reliability
thc trng tín dng
6
92. Current account (n) A bank account for day-to-day use
tài khon vãng lai
9

93. Current cost chi phí hin thi 7
94. Current expense (n) chi phí hin ti 7
95. D/A (n) chng t theo s chp nhn 8
96. D/P (n) chng t theo s thanh toán 8
97. Data bank (n) ngân hàng d liu 6
98. Database (n) c s d liu 10
99. Deal (n) v mua bán 8
100. Debit (v) Subtraction of money from an account
ghi n
8
 Debt (n) khon n 6
 Debtor (n) con n 6
101. Decision (n) s quyt đnh 7
102. Default (v) Failure to pay
tr n không đúng hn
8
103. Deposit account (n) tài khon tin gi 9
104. Deutsch mark (n) tin t Tây c 8
105. Dicated (adj) n tng 7
106. Digest tóm tt 9
107. Dinar (n) tin t Nam T, Irc 8
108. Direct debit (n) ghi n trc tip 9
109. Discount market (n) The market for Bill of Exchange
th trng chit khu
10
110. Distinguish (v) phân bit 5
111. Distribition (n) s phân phi 9
112. Documentary collection nh thu chng t 10
113. Documentary credit (n) A bank credit based on provision of correct shipping
documents

th tín dng
8
≈ Documentary letter of credit
114. Domestic (adj) trong nhà, gia đình 8
115. Draft (n) hi phiu 10
Library of Banking students
www.lobs-ueh.be 4
116. Draw (v) ký phát 10
117. Drawee (n) ngân hàng ca ngi ký phát 10
118. Drawing (n) s ký phát (Séc) 5
119. ECGD Export Credits Guarantee Department (UK)
phòng (cc) tín dng bo lãnh xut khu
10
120. Elect (v) chn, bu 7
121. Eliminate (v) loi ra, tr ra 10
122. Enquiry (n) s điu tra 8
123. Entry (n) bút toán 9
124. Equity (n) A stake in a company which shares the risk of the
business
c tc
7
125. Establist (v) lp, thành lp 7
126. Estimate (n) s đánh giá, s c lng 9
127. Evaluation (n) s c lng, s đnh giá 6
128. Exchange risk ri ro trong chuyn đi 10
129. Exempt (adj) đc min 9
130. Expenditure (n) phí tn 7
131. Export finance (n) tài tr xut khu 9
132. Export insurance bo him xut khu 10
133. Facility (n) phng tin d dàng 7

134. Factor (n) A company buying invoices at a discount
công ty thanh toán
6
135. Factor (n) nhân t 7
136. Factoring (n) s bao thanh toán, chit khu chng t 6
137. Fail to pay không tr đc n 6
138. Fill me in on cung cp cho tôi thêm chi tit 7
139. Finance (n) tài chính 7
 Finance (v) tài tr 8
140. Finance sector (n) lnh vc tài chính 6
141. Financial institution (n) t chc tài chính 10
142. Firm (n) hãng, xí nghip 7
143. Fitting (n) đ đc 8
144. Fixed asset (n) đnh sn 7
145. Fixed cost (n) đnh phí 7
146. Flexible linh đng 9
147. Foreign currency (n) ngoi t 9
148. Forfaiting (n) bao thanh toán 8
 Forfaitish (n) công ty bao thanh toán 8
149. Form (n) hình thc 5
 Form (v) thành lp 5
150. Forward (v) chuyn 8
151. Found (v) thành lp, hình thành 6
 founding document (n) Giy phép thành lp
 Founder (n) ngi thành lp 5
152. Freight (n) s vn chuyn hàng 8
153. Gearing (n) vn vay 7
154. Generate (v) phát sinh 7
155. Genuine là tht, s tht 5
156. Get paid (v) đc tr (thanh toán) 6

157. Give credit cho n (tr chm) 6
158. Glacier (n) sông bng 5
159. Good risk (n) ri ro thp 6
Library of Banking students
www.lobs-ueh.be 5
160. Guarantee (v) bo lãnh 10
161. Guesswork (n) vic suy đoán 9
162. Harmonise (v) làm cân đi, có n tng 8
163. High street banks các ngân hàng trên các ph chính 10
164. Home market (n) th trng ni đa 7
165. Honour (v)
To pay a cheque or Bill of Exchange when presented
chp nhn thanh toán
5
166. Impress (v) n tng 8
167. In advance trc 6
168. In credit d có 9
169. In term of v mt phng tin 7
170. In writing bng giy t 5
171. Inaugurate (v) tn phong 5
172. INCOTERM (n) các điu kin trong thng mi quc t 8
173. Indent (n) đn đt hàng 8
174. Individual (adj) riêng r 8
175. Industrial exhibition (n) trin lãm công nghip 8
176. Inflation (n) An increase in the money supply producing a
reduction in the value of the currency
lm phát
6
177. Installation (n) s lp đt 8
178. Institution (n) t chc, c quan 10

179. Insurance (n) bo him 5
180. Interest rate (n) lãi sut 5
181. Interior (adj) ni tht 8
182. Intrusment (n) công c 8
183. Invest (v) đu t 5
184. Investigate (v) điu tra, nghiên cu 7
 Investigation (n) s điu tra nghiên cu 5
185. Issuing bank (n) ngân hàng phát hành 8
186. Itemise (v) thành tng khon 9
187. Kitchen fitting (n) đ dc nhà bp 8
188. Laise (v) gi liên lc 7
189. Late payer (n) ngi tr tr hn 6
190. Launch (v) khai trng 9
191. Laydown (v) xây dng li 7
192. Leads tr tin trc tránh ri ro v t giá tin t 10
193. Lags tr tin sau kim li do t giá chuyn đi 10
 Leads and lags tr trc tránh ri ro và tr sao kim li do t giá
chuyn đi có li
10
194. Leaftlet (n) t bm 9
195. Lease purchase (n) s thuê mua 7
196. Leasing (n) s cho thuê 7
197. Legal (adj) hp pháp, theo pháp lut 5
198. Lessee (n) ngi đi thuê 7
 Lessee purchase (n) thuê mua 7
 Lessor (n) ngi cho thuê 7
199. Letter of hypothecation (n) th cm c 8
200. Liability (n) trách nhim pháp lý 5
201. Liberalise (v) làm cho nó t do 7
202. Limited company (n) công ty trách nhim hu hn 5

203. Local rate (n) cuc ni ht (đin thoi) 9
204. Looking into (v) nghiên cu, xem xét 8

Xem Thêm

×