Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Tài liệu QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP LÀ MỘT NGHỆ THUẬT docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (78.14 KB, 1 trang )

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP LÀ MỘT NGHỆ THUẬT
1. Nghệ thuật
Là việc sử dụng các phương pháp các kỹ năng quản lý đến mức hiệu quả nhất,
tốt nhất để đạt được các mục đích, mục tiêu quản lý. Đó là việc xem xét động tính
của quá trình kinh doanh để khống chế chúng một cách khôn ngoan nhất.
2. Quản trị doanh nghiệp là một nghệ thuật
Vì còn phụ thuộc khá lớn vào cá nhân chủ doanh nghiệp (thiên bẩm, tài năng,
thủ đoạn, kiến thức tích luỹ, kinh nghiệm đã qua, mối quan hệ, tiềm lực và thực
trạng của doanh nghiệp, cơ may, vận rủi, nhân cách của chủ doanh nghiệp v.v...).
Theo khuynh hướng này nhiều trường đào tạo các nhà quản trị doanh nghiệp ở các
nước tư bản đã có chủ trương tăng cường phương pháp đào tạo theo tình huống (các
trò chơi kinh doanh, các bài tập tình huống, các mẫu kinh nghiệm trong quản trị
v.v...).

Xem Thêm

×