Tải bản đầy đủ

Bài soạn Luyện từ và câu - Lớp 3


M¤N: T p cậ đọ
Người thực hiện:NguyÔn ThÞ BÝch NGa

Thứ tư ngày 24tháng 12 năm 2008
Tập đọc

,
,

.

Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008
Tập đọc
Ca dao về lao động sản xuất

Trong bài tập đọc của chúng ta có mấy
bài ca dao ?

Bài 1 : Cày đồng.....
muôn phần.


Bài 2: Ơn trời .......
bấy nhiêu.

Bài 3: Người ta......
.tấm lòng
.

Trong khi ®äc chóng ta nªn chó ý
®äc ®óng nh÷ng ng÷ sau:
LuyÖn ®äc :
th¸nh thãt,
c«ng lªnh,
tÊc ®Êt,
tÊc vµng,
l©u ®©u...

.

Khi đọc những bài ca dao này chúng ta
đọc với nhịp như thế nào?
Ngắt nhịp theo thể thơ lục bát
2/2/2...
Ví dụ: Cày đồng /đang buổi/ ban trưa
Mồ hôi/ thánh thót/ như mưa /ruộng cày
*Ngoài ra các em cần đọc lưu loát, với giọng
tâm tình nhẹ nhàng.
.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×