Tải bản đầy đủ

Bài giảng phương trình chứa ẩn ở mẫu (tiết 1)


PGDĐT CHỢ LÁCH - BẾN TRE
TRƯỜNG THCS VĨNH THÀNH

GV:HUỲNH THỊ KIM PHƯƠNG
NĂM HỌC 2010-2011
NGÀY 28-1-2011


Kiểm tra bài cũ
1
( 2)x x −
3
2
12
1
1

+

+

− x
x
x
2 3 1
2
3 2
x x+ −
− =
b)a)
2): Giải phương trình sau:
1): Tìm ĐKXĐ của các biểu thức sau: 1)+ ĐKXĐ:
) 0, 2 ) 1, 2a x x b x x≠ ≠ ≠ ≠ −
GIẢI
2)
{ }
2(2 3) 12 3( 1)
6 6
2(2 3) 12 3( 1)
4 6 12 3 3
4 3 3 6
3
3
x x
x x
x x
x x
x
S
+ − −
⇔ =
⇔ + − = −
⇔ + − = −
⇔ − = − +
⇔ =
=
Vậy:

Tiết: 50
1.Ví dụ mở đầu:
Thử giải phương trình


1
1

+
x
1
1
−x
1
1


x
1=1=
xx
1
1

+
x
x
1=
+
có phải là nghiệm của phương trình (1) không? Vì sao?
1=x
(1)
?1:


Ví dụ 1
Ví dụ 1: Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:
1
2
12
=

+
x
x

1
1

2
+=
2−x
a)
b)
Giải:
0=

2=x
nên ĐKXĐ của phương trình là
2≠x
a) Vì
b)
Vậy ĐKXĐ của phương trình là
à v
Tiết: 50
2.
2.
Tìm điều kiện xác định của một phương trình
Tìm điều kiện xác định của một phương trình1−x 1−x 2+x 2+x
0≠
0≠
khi
1≠x
2−≠x
1≠x
khi
2−≠x
1.Ví dụ mở đầu:


Nối các phương trình sau với ĐKXĐ tương ứng của chúng ?
Nối các phương trình sau với ĐKXĐ tương ứng của chúng ?
2x
4x
x
2x
)

+
=
+
a
2 x 0; x)3 ≠≠
-1x-5;x)4 ≠≠
6 x 3
c) 2 x
x 1 x 1
+
+ = +
− −
Phương trình
ĐKXĐ
2)x 0;x 1≠ ≠
1)x 1≠
a-3
b-4
c-1
d-2
Trả lời
Đáp án
Tiết: 50
2.
2.
Tìm điều kiện xác định của một phương trình
Tìm điều kiện xác định của một phương trình
2
5x
2-x
1x
3x
) =
+
+
+
+
b
1
1)-x(x
7x
x2
3
) =
+
+d
a-
b-
c-
d-

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×