Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán lớp 4 bài : Tính chất giao hoán của phép cộng* Kiểm tra bài cũ :Trắc nghiệm
Hãy chọn chữ cái trước câu trả lời đúng và ghi vào bảng
nhóm :
Bài 1: Cho a = 7896 ; b = 104.
Phép tính a + b =….
A/ 7990 B/ 8000 C/ 8900 D/ 8990
Câu B : Đúng

*

Bài 2: Cho biểu thức a + b = 1245
Cho a = 248 ; Vậy b = …
A/ 1003 B/ 993 C/ 995 D/ 997
Câu D : Đúng
Nhanh lên bạn ơi

* Bài cuối :

Bài 3: Cho biểu thức a + b = 1245

Với b = 997 ; Vậy a = …
A/ 246 B/ 247 C/ 248 D/ 249
Câu C : Đúng

Thực hiện tính giá trò của biểu thức a + b và b + a để
điền vào bảng . (Các em làm vào phiếu bài tập )
20+30 = 350+250 = 1208+2764 =
30+20 = 250+350 = 2764+1208 =
a 20 350 1208
b 30 250 2764
a + b
b + a

Tính giá trò của biểu thức a + b và b + a
( Với a = 20 ; b = 30 )
20+30 =
30+20 =
50
50
a 20 350 1208
b 30 250 2764
a + b
b + a

Thực hiện tính giá trò của biểu thức a + b và b + a
( Với : a = 350 ; b = 250 )
350+250 =
250+350 =
600
600
a 20 350 1208
b 30 250 2764
a + b
20 + 30 = 50
b + a
30 + 20 = 50

Thực hiện tính giá trò của biểu thức a + b và b + a
( Với a = 1208 ; b = 2764 )
1208 + 2764 =
2764 + 1208 =
3972
3972
a 20 350 1208
b 30 250 2764
a + b
20 + 30 = 50 350+250 = 600
b + a
30 + 20 = 50 250+350 = 600

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×