Tải bản đầy đủ (.docx) (13 trang)

giao an dai so 9 chuong ii chuan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (234.96 KB, 13 trang )

(1)

Tiết 22

ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = a x + b ( a

0)A / MỤC TIÊU :


- HS hiểu đồ thị hàm số y = ax + b (a  0) là một đường thẳng cắt trục tung tại


điểm có tung độ bằng b, song song với đường thẳng y = ax nếu b  0 hoặc trùng


với đường thẳng y = ax nếu b = 0.


- HS biết vẽ đồ thị hàm số y = ax + b bằng cách xác định hai điểm thuộc đồ thị.


B / CHU

ẨN BỊ

:- bảng phụ


C.HOẠT ĐỘNG D ẠY HOC :


Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng


Ho


ạt động 1: ( Đồ thị của
Hs y = a x + b ( a 0)


Hãy nêu lại cách vẽ đồ thị Hs
y = a x ( a 0)


- GV cho HS laøm ?1


Cho HS vẽ và trả lời các


câu hỏi :


+ Có nhận xét gì về
hoành độ, tung độ của các
điểm A và A’ , B và B’ , C
và C’.


+ Hãy chứng minh
A’B’//AB , B’C’//BC.
+ Từ đó suy ra các vị trí
của A, B, C và A’, B’, C’.
- Cho HS làm ?2


Treo bảng phụ 1.


Hãy điền vào phiếu đã
chuẩn bị và trả lời : với giá
trị x thì giá trị tương ứng


của y như thế nào ? (GV


treo bảng)


+ Em nào có thể kết luận
về đồ thị hàm số y = 2 x ,


y = 2 x +3.


+ Vậy đồ thị hàm sốy = a x +b là một đường


như thế nào ?


+ GV giới thiệu chú ý.
Ho


ạt động 2: (Cách vẽ đồ
thị hàm số)


- Chuyển ý : Ta đã biết đồ


Nêu cách vẽ


- Một HS lên bảng, còn lại
làm vào tập.


- HS thực hiện và trả lời :
+ Cùng hồnh độ thì tung độ
của mỗi điểm A’ , B’ , C’ đều
lớn hơn tung độ của mỗi điểm
tương ứng A , B, C là 3 đơn vị.
+ Các tứ giác AA’B’B ,
BB’C’C là hình bình hành.
+ Nếu A, B, C cùng nằm trên
một đường thẳng thì A’, B’,
C’ cũng nằm trên một đường
thẳng song song với đường
thẳng chứa A, B , C .

+ Đồ thị hàm số y = 2 x ,


y = 2 x + 3 là một đường


thẳng đi qua gốc tọa độ và
song song với nhau.


+ Đồ thị hàm số y = a x +b


là một đường thẳng cắt trục
tung tại điểm có tung độ bằng
b và song song với đường
thẳng


y = a x neáu b0 , truøng


với đường thẳng y = a x


neáu b=0.


1) Đồ thị của hàm số y = a x +b


Tổng quát : (SGK T 50)
Chú ý : (SGK)


2) Cách vẽ đồ thị hàm số
VD :Vẽ đồ thị của các hàm số sau :
a) y = 2 x -3


Khi x = 0 thì y = -3 A(0 ;-3)


Khi x= 1 thì y= -1  A(1;-1)(2)

thị hàm số y =a x +b laø


một đường thẳng vậy muốn
vẽ đồ thị hàm số y = a x


+ b ta làm như thế nào ?
- Chia nhóm để giải quyết
hai vấn đề sau :


+ Khi b = 0 thì hàm số
bậc nhất y = a x +b coù


dạng như thế nào và cách
vẽ đồ thị như thế nào ?
+ Khi a 0, b  0 thì


hàm số bậc nhaát y = a x


+b dạng đồ thị của nó như
thế nào ?


Hướng dẫn cách vẽCho HS làm ?3


1 HS lên bảng , các HS
còn lại tự làm.


GV chú ý cho HS nhận
định :


a>0 : nhận xét giá trị x, y
(đồng biến , nghịch biến)
a<0 : nhận xét giá trị x, y
(đồng biến , nghịch biến)


Cho HS làm nhóm và cử đại
diện trả lời.


+ Khi b = 0 thì hàm số bậc
nhất có dạng y = a x . Caùch


vẽ : cần xác định thêm một
điểm thuộc độ thị (khác gốc
tọa độ) rồi vẽ đường thẳng đi
qua điểm đó và điểm O.
+ Khi a 0, b  0 , đồ thị


hàm số y =a x +b là một


đường thẳng Cách vẽ : cần xác
định hai điểm phân biệt thuộc
đồ thị rồi vẽ đường thẳng đi


qua hai điểm đó.


- 1 HS lên bảng , các HS còn
lại tự làm.


2


-2


-5 5


y = 2x - 3


Ho ạt động 3:Củng cố và luyện tập :


- Cho HS làm bài tập : 15 SGK.
Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà :
- Học lý thuyết. Học kĩ cách vẽhàm số


- Làm bài tập : 16, 17 SGK.


Tiết 23:

LUYỆN TẬPA / MỤC TIÊU :


HS củng cố đồ thị hàm số y = ax + b là một đường thẳng luôn cắt trục tung tại điểm
có tung độ là b, song với đường thẳng y = ax nếu b  0 hoặc trùng với đường thẳng y = ax


neáu b = 0.HS vẽ thành thạo đồ thị hàm số y = ax + b bằng cách xác định hai điểm phân biệt
thuộc đồ thị ( thường là giao điểm trục tung với trục hoành.


B / CHU

ẨN BỊ

:- GV : Bảng phụ viết sẵn bài tập 16 ,19
- HS : máy tính bỏ tuùi


C.HOẠT ĐỘNG D ẠY HOC :


Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng


Hoạt động 1: Kiểm tra bài


cũ :(3)

Nêu cách vẽ đồ thị của hàm số


y = ax + b (a0). Vẽ đồ thị


hàm số y = 2x + 2 ; y = x
Nhận xét cho điểm


Ho


ạt động 2: Luyện tập
Làm BT 16


b/ Hướng dẫn HS tìm tọa độ


giao điểm.


c/ Gọi Hs vẽ hình


Gọi HS tìm tọa độ điểm C


Viết cơng thức tính diện tích tam
giác?


u cầu HS tính
Nhận xét


- Bài 17


Gọi 2 HS lên bảng vẽ hình.


* Cho HS làm một số bài tập
mới :


-Bài 18 :


* Gợi ý :


+ Khi x = 4 thì y = 11 có là
điểm thuộc đồ thị khơng ?
+ Thay điểm đó vào hàm số :
y = 3 x + b.


Hoạt động 3: Củng cố và
luyện tập : - Nhắc lại
cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất
y = ax + b.


Hai HS lên bảng trình bày.
HS cịn lại quan sát để nhận xét .


Theo dõi


HS vẽ hình


C( 2; 2)


1
.
2BC AH


4


2


-2


-4


-5 5


q x  = -x+3


h x  = x+1


H
C


A B


b/ A( -1; 0); B( 3; 0) ; C ( 1;2)
c/ AC = BC = 4 4  8; AB = 4
Chu vi tam giác ABC


AB + AC + BC= 4 + 2 8


S tam giác:
1


.


2AB CH = 4cm


+ HS đọc đề và tìm hướng làm.
+ HS trình bày vào tập, hai HS lên
bảng trình bày.


+ Hai HS khác lên vẽ đồ thị.


Khi x = 1 y=1


y = 2x +2Khi x = 0 y = 2


Khi x = 1 y = 4


4


2


-2


-5 5


g x  = 2x+2 f x  = x


B


A


C


b/Phương trình hồnh độ giao điểm
2x + 2 = x  x = - 2


Thế x = -2 vào y = x  y = -2


Vậy toạ độ điểm A(-2 ; -2 )


c) C ( 2 ; 2)
S= (4 x 2) : 2 = 4
Baøi 17 / T51* y = x +1


Khi x = 0 y=1 ;


Khi y = 0 x= -1


* y = -x +3


Khi x = 0 y = 3 ;


Khi y = 0 x = 3


4


2


-2


-4


-5 5


q x  = -x+3
h x  = x+1


H
C


A Bb/ A( -1; 0); B( 3; 0) ; C ( 1;2)
c/ AC = BC = 4 4  8; AB = 4
Chu vi tam giác ABC


AB + AC + BC= 4 + 2 8


S tam giác:
1


.


2AB CH= 4cm


Baøi 18 / T51


a) Thay x = 4 vaø y = 11 vào hàm
số :


y = 3 x + b  11 = 3. 4 + b


b = -1(4)

+ HS đọc đề và tìm hướng làm.


+ Đồ thị đi qua một điểm có x= 3 ,


y = a x + 5  3 = a. (-1) + 5


a = 2Vẽ đồ thị hàm số : y = 2 x + 5


4


2


-2


-4


-5 5


g x  = 2x+5


f x  = 3x-1


Ho


ạt động 4:Hướng dẫn về nhà :


- Ôn lý thuyết.


- Làm bài tập : 19 SGK ,
- Nghiên cứu trước § 4.


Ti

ết 24: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNGTHẲNG CẮT NHAU
A / MỤC TIÊU :


- HS biết được điều kiện hai đường thẳng y = ax + b (a 0) và y’= a’x + b’ (a’ 0)


khi nào cắt nhau , song song , truøng nhau.


- HS biết chỉ ra các cặp đường thẳng song song cắt nhau, học sinh biết vận dụng lý
thuyết vào việc tìm các giá trị của tham số trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ
thị của nó là những đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau.


B / CHU

ẨN BỊ

:- GV : BP1 : Hình 9 SGK,
- HS : Bảng nhóm.


C.HOẠT ĐỘNG D ẠY HOC :


Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng
Hoạt động 1: Kiểm tra bài


cuõ :


Vẽ đồ thị hàm số y = 2


x -2 , y = 2 x + 2 treân


cùng hệ trục tọa độ.
Nhận xét, cho điểm.


Hoạt động 2 (Đường thẳng


song song )


- Từ hình trên có nhận xét gì
về đồ thị hai đường thẳng đã
cho ?


+ Vì sao ?


- GV : Giải thích vì sao hai
đường thẳng y = 2 x +3


+ Song song
+ Giải thích.


1) Đường thẳng song song :


4


2


-2


-4


-5 5


q x  = 2x-2
h x  = 2x+2


Hai đường thẳng y = 2 x +3
(5)

vaø y =2 x -2 song song


với nhau nhưng không trùng
nhau ?


- Vậy hai đường thẳng


y = a x +b (a0) vaø y = a’


x +b (a’0) song song với


nhau khi nào và trùng nhau
khi nào ?


Chốt lại


Ho


ạt động 3: Đường thẳng
cắt nhau


-Cho HS laøm ?2


(khơng cần vẽ hình).
Vậy hai đường thẳng y = a


x +b (a

0) vaø y = a’ x +b


(a’0) cắt với nhau khi nào ?+ Đọc tổng quát trong SGK.
+ Giới thiệu chú ý.


Ho


ạt động 4: Bài toán áp
dụng


- GV viết đề lên bảng


Chia nhóm thực hiện và trình
bày vào bảng con .


+ GV chú ý cho HS nhớ điều
kiện hệ số a

0.


GV chốt lại cách trình bài và
nhận xét kết quả làm việc.
+ GV chú ý cho HS nhớ điều
kiện hệ số a

0.


Ho


ạt động 5:Củng cố và
luyện tập :


- Cho HS laøm bài tập 20,
21 SGK.- Cho HS nhắc lại với
điều kiện nào thì hai đường
thẳng song song, trùng nhau,
cắt nhau.


Ho ạt động 6 : Hướng dẫn về


nhaø :


- Học lý thuyết.


- Làm bài tập : 22, 23
SGK. Bài tập cho HS khá :


+ Song song với nhau khi và chỉ
khi a=a’ , b  b’ .


+ Trùng nhau khi và chỉ khi a=a’
, b=b’.


Vài HS lặp lại.


+ y = 0,5 x +2 caét y =1,5
x +2


+ y = 0,5 x -1 caét y = 1,5
x +2


+ Khi a a’Vài HS đọc tổng quát.
HS thaûo luận và trình bài vào
bảng con .
HS nhận xét và góp ý.


y = 2x-2 song song.
Kết luận :


Hai đường thẳng y = a x +b (a


0) vaø y = a’ x +b’ (a0)


+ Song song với nhau khi và chỉ
khi a = a’ , b  b’ .


+ Truøng nhau khi và chỉ khi a=a’
, b=b’.


2) Đường thẳng cắt nhau :
Hai đường thẳng y = a x +b (a


0) vaø y = a’ x +b’ (a0) cắt


nhau khi và chỉ khi a a’ .+ Chú ý : SGK T 53.


3) Bài toán áp dụng :
Cho hai hàm số bậc nhất


y = 2m x + 3 và y = (m+1) x


+2


Tìm m để đồ thị của hai hàm số
đã cho là :


a) Hai đường thẳng cắt nhau
b) Hai đường thẳng song song


với nhau.
Giải:


ÑK : 2m

0 m

0


m+1

0 m

-1


a) Để hai đường thẳng trên cắt
nhau khi và chỉ khi


2m

m + 1 m

1


Vậy hai đường thẳng trên cắt
nhau thì m

1,m

-1,m

0.


b) Để hai đường thẳng song song
với nhau khi và chỉ khi


2m = m + 1 m =1(thỏa ĐK)(6)

- Học lý thuyết. Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau.


- Làm bài tập : 22, 23 SGK.


Ti

ết 25:

LUYỆN TẬPA / MUÏC TIEÂU :


-

Củng cố kiến thức về điều kiện để 2 đường thẳng cắt nhau, song song; trùng


nhauBi

ết xác định các hệ số a; b trong các bài toán cụ thể-

Rèn luyện kỹ năng vẽ hình; nhận biết đường thẳng song song; cắt nhau;


trùng nhauB / CHU

ẨN BỊ

:C.HOẠT ĐỘNG D ẠY HOC :Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Ghi bảngHo

ạt động 1: Kiểm tra


- Khi nào hai đườngthẳng

y

= a

x

+b (a

0)


y

= a’

x

+b’ (a’

0


song song với nhau, khi


nào trùng nhau. Sửa 22a


- Khi nào thì hai đường


thẳng

y

= a

x

+ b (a

0)


y

= a’

x

+b’ (a

0)


cắt nhau. Sửa bài 22b.


Nh

ận xétHoạt động 2:* Cho HS trình bài một


số bài tập đã dặn :- Baøi 23 :Gọi 2 HS lên bảng sửa.Cho HS làm một số bài


tập mới :- Baøi 24 :+ Gọi HS đọc đề.+ Nhắc lại điều kiện để


hai đường thẳng song


song, trùng nhau, cắt


nhau.
HS lên bảng.+ HS đọc đề và tìm hướng


làm.+ Điều kiện hệ số a khác


0.+ HS trình bày vào tập, ba


HS lên bảng trình bày.


+ 2 HS lên bảng vẽ, HS


còn lại vẽ hình vào tập.Bài 23 / T60Cho hàm số y= 2x + ba) Do đồ thị của hàm số đã cho


cắt trục tung tại điểm có tung độ


bằng -3 nên đồ thị đi qua điểm


(0 ; -3)Thay (0 ; -3) vào hàm số :


y= 2x + b

-3 = 2.0 + b


b = -3b) Do đồ thị đi qua điểm (1;5)


Thay (1 ; 5) vào hàm số :


y= 2x + b

5 = 2.1 + bb = 3Baøi 24 / T60Cho y= 2x + 3k vaø


y= ( 2m+1) x + 2k – 3


ÑK : 2m +1

0

m1
2


a) Để hai đường thẳng trên cắt


nhau khi và chỉ khi2

2m + 1


m2
2
3
yx


Vậy hai đường thẳng trên cắt


nhau thì m1
2(7)

+ Như chú ý điều kiện gìcủa một hàm số bậc nhất.- Bài 25 :+ Gọi HS đọc đề.* GV chú ý cho HS :


ngoài cách cho

x

=0 tìmy,

y

= 0 tìm

x

thì cịn


tùy thuộc vào trường hợp


thực tế mà có thế cho


cách khác như trường hợp


phân số.GV gợi ý :+ Viết đường thẳng song


song với trục hoành và


cắt trục tung tại 1 .+ Khi d

1

hoặc d

2

cắtđường thẳng y =1 thì tung


độ của giao điểm phải là


bao nhiêu ?+ Làm thế nào để tìmx

?
Ho

ạt động 3: Củng cố


Khi nào hai đường


thẳng

y

= a

x

+b (a

0)vaø

y

= a’

x

+b’ (a

0)song song với nhau, khi


nào trùng nhau và cắt


nhau.

+ y = 1+ Tung độ bằng 1.+ HS trình bày vào tập, hai


HS lên bảng trình bày.


+ Hai HS khác lên vẽ đồ


thị2 = 2m + 1

m =


1
2

Vaø 3k

2k -3

k

-3b)Để hai đường thẳng trùng


nhau khi :
2 = 2m + 1

m =


1
2

Vaø 3k = 2k -3

k = -3Baøi 25 / T60a) * (d

1

)2
2
3
yx
Khi

x 0 y2

;Khi0 3


x  y


* (d

2

)3
2
2
y x


Khi

x 0 y2

;Khi
2 1


x  y


4


2


-2


-5 5


v x  = -3
2


 

x+2
t x  = 2


3


 

x+2


Đường thẳng song song với trục


hoành và cắt trục tung tại 1 là :


y = 1- Do y =1 cắt d

1

nên ta có :


2 2 3


1 2 1


3x 3x x 2     


Vaäy M


3


;1
2

 
 
 


- Do y =1 caét d

2

nên ta có :

3 3 2


1 2 1


2 x 2 x x 3 


     


Vaäy N


2


;1
3
 
 
 


Ho

ạt động 4: Về nhà


- ôn lại lý thuyết.
(8)

- Nghiên cứu trước :H

ệ số gĩcTi

ết 26: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG

y = a x + b ( a

0)A / MỤC TIÊU :


- Nắm KN hệ số góc của đường thẳng và trục Ox- Biết tính góc tạo bởi đường thẳng y = a x + b ( a

0 ) và trục Ox- Có kỹ năng vẽ hình và tính góc


B / CHU

ẨN BỊ

:- GV : BP1 : h10 SGK, BP2 : h11 SGK.- HS : MTBTC.HOẠT ĐỘNG D ẠY HOC :Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Ghi bảngHo

ạt động 1:Kiểm tra bài cũ :- HS1 : Nêu


điều kiện để hai


đường thẳng song


song .- HS2 : Nêu


điều kiện để hai


đường thẳng trùng


nhau, cắt nhau


Nh

ận xét, cho điểmHoạt động 2: ( KN


hệ số góc)-Treo bảng phụ 1


+ Hãy cho biết

góclà góc tạo bởi


những đường nào ?


+ Vậy khi nói

gĩc
ta hiểu là góc tạo


bởi đường thẳngy

= a

x

+b (a

0) và


trục O

x

,hoặc góc tạo bởi tia


A

x

và tia AT.- Với cách hiểu góc


tạo bởi đường thẳngy

= a

x

+b (a

0)


và trục O

x

thì cácđường thẳng songPhát biểu+ Góc tạo bởi đường thẳng


y

= a

x

+b (a

0) và


trục O

x

.+ Góc tạo bởi tia A

xtia AT.+ HS vẽ hình vào tập.
+ Các

góc bằng nhau

.HS thực hiện vào nháp.


a)

1

<

2

<

3

, a

1

< a

2

< a

3

b)

1

<

2

<

3

, a

1

< a

2

< a

3

+ Hệ số a dương thì góc


tạo bởi đường thẳng

y

=1) Khái niệm hệ số góc của


đường thẳng

y

= a

x

+b (a

0).


a) Góc tạo bởi đường thẳngy

= a

x

+b (a

0) và trục Ox

.b) Hệ số góc :a được gọi là hệ số góc củađường thẳng y = ax + b.Chú ý : (SGK)2) Ví dụ :VD1 : Cho hàm số

y

= 3

x

+2


a) Khi

x

= 0 thì

y

= 2

A(0 ; 2)


Khi

y

= 0 thì

x

=
2


3 

A(


2
3

;0)


b) Gọi góc tạo bởi đường thẳng

y= 3

x

+2 và trục Ox là khi đó


A

O

B =Xét

AOB coù :


2


3 71 34 '
2


3


o


OA
tg


OB(9)

song với nhau sẽ tạo


với trục O

x

cácgóc

như thế nào ?
- Cho HS làm ?


Treo bảng phụ 2


+ Khi hệ số a dương


thì góc tạo bởi đường


thẳng

y

= a

x

+b(a

0) và trục O

x


góc

gì ? Và mốiliên quan giữa hệ số


a và

gĩc

đó như thếnaøo ?+ Tương tự rút ra


nhận xét gì từ trường


hợp b.+ GV chốt lại : Do


mối liên quan đó nên


a được gọi là hệ số


góc của đường thẳngy

= a

x

+ b.Hoạt động 3

: ( Ví dụ)


- GV ghi đề lên bảngVD1

+ Một HS lên bảng


vẽ đồ thị.S

ố 3 chính là hệ số


góc của đường thẳng y


= 3x + 2Hướng dẫn HS làm


VD 2Gi

ới thiệu cách tính


nhanhHoạt động 4:

Củngcố và luyện tập :a

x

+b (a

0) và trục Ox

là góc nhọn . Hệ số acàng lớn thì góc càng lớn


nhưng nhỏ hơn 90

0

.
+ Hệ số a âm thì góc tạo


bởi đường thẳng

y

= ax

+b (a

0) và trục O

x


là góc tù . Hệ số a càng


lớn thì góc càng lớn nhưng


nhỏ hơn 180

0

.HS lặp lại.HS lên bảng, HS còn lại


vẽ vào tập.b) Gọi góc tạo bởi đường


thẳng

y

= 3

x

+2 và trục Ox


là khi đó A

O

B =


Xét

AOB có :2


3 71 34 '
2


3


o


OA
tgOB


      


6


4


2


-2


-4


-5 5 10

(10)

- Cho HS làm


bài tập : 27, 28 SGK.Hoạt động 5:

Hướng dẫn về nhà :- Học lý thuyết.kn h

ệ số góc ,cách xác định góc,hệ số góc- Làm bài tập : 29 , 30 SGK , 25 , 27 SBT.


-Chu

ẩn bị luyện tập.
Ti

ết 27

LUYỆN TẬPA / MỤC TIÊU :


- C

ủng cố mối liên hệ giữa hệ số a và góc- C

ủng cố, rèn luyện kỹ năng xác định hệ số a và tính gócB / CHU

ẨN BỊ

:
C.HOẠT ĐỘNG D ẠY HOC :Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Ghi bảngHo

ạt động 1: Kiểm traVẽ đồ thị HS y = x + 3


Tính góc tạo bởi đường


thẳng và trục O xNhận xét, cho điểmHoạt động 2: ( Luyện


tập)- Cho HS trình bài một số


bài tập đã dặn
- Làm BT 29Mu

ốn xác định hàm số ta


phải tìm gì?HS v

hìnhTg

= 1

 

= 45

0


HS

đọc đề


a và bG

ọi HS làma) Do cắt trục hoành tại


điểm có hồnh độ bằng


1,5 nên ta có giao điểm


là (1,5 ; 0)Thay (1,5 ; 0) vaø a= 2


vào hàm số : y = ax + b0 = 2.1,2 + bb =


-2,4Vậy hàm số cần tìm là :


y=2x -2,4
b)Thay (2;2) và a= 3 vào


hàm số : y = ax + b2 = 3.2 + bBaøi 29 SGK T59a) Do cắt trục hồnh tại điểm


có hồnh độ bằng 1,5 nên ta


có giao điểm là (1,5 ; 0)


Thay (1,5 ; 0) và a= 2 vào


hàm số :y = ax + b

0 = 2.1,2 +


bb = - 2,4


Vậy hàm số cần tìm là : y=2x


-2,4b)Thay (2;2) và a= 3 vào hàm


số :y = ax + b

2 = 3.2 + b


b = - 4Vậy hàm số cần tìm là : y=3x


-4
(11)

Nh

ận xét-

Làm BT 30Hãy viết cơng thức tính


chu vi, diện tích tam giácNhận xétb = - 4


Vậy hàm số cần tìm là :


y=3x -4c) Do đồ thị của hàm số


song song với đường


thẳng y=

3

x nên có


cùng hệ số a=

3

và đi


qua điểm (1;

3

+5) nên :


Thay (1 ;

3

+5) và a =3

vào hàm số : y = ax


+ b

 3

+5 =

3

.1 + bb = 5Vậy hàm số cần tìm là :


y=

3

x +5HS làmCV: T

ổng 3 cạnh


S: ( Đáy x cao) : 2HS lên bảng tính


TgA = 0


2


27
4 A


TgB = 1

 B450


1800 (450 27 ) 1080 0


C   


S

ABC =


1


2

AB. OC =6cm


Chu viAC + BC + AB=20 8 6 13  cm


3

+5 =

3

.1 + b

b = 5


Vậy hàm số cần tìm là : y=

3

x +5Bài 30 SGK T59a)


1


2
2
yxKhi

x 0 y2

;Khi4 0


x  y

y x2


Khi

x 0 y2

;Khi0 2


y  x


b)6
4
2-2
-4
-6


-5 5


h x  = -x+2 g x  = 1
2


 x+2


A B
C


TgA = 0


2


27
4 A


TgB = 1

 B450


1800 (450 27 ) 1080 0


C   


S

ABC =1


2

AB. OC = 6cmChu viAC + BC + AB=20 8 6 13  cm


Ho

ạt động 4:

Hướng dẫn về nhà :- Làm bài tập : 32 , 33, 34, 35 SGK.
(12)

Ti

ết 28:

ÔN TẬP CHƯƠNG IIA / MỤC TIÊU :


- Củng cố kiến thức về hàm số- V

ẽ thành thạo đồ thị của HS bậc nhất, tìm được ĐK để 2 đt song song , cắt


nhau, trùng nhau, biết xác định hàm sốB / CHU

ẨN BỊ

:- GV : Bảng tóm tắt kiến thức chương.


- HS : Ôn bài , làm bài đã dặn.C.HOẠT ĐỘNG D ẠY HOC :Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Ghi bảngHoạt động 1

: ( Lý thuyết)Nêu ĐN hàm sôHS thường cho bởi những cách


nào?Đồ thị HS y = f(x) là gì?


Thế nào là HS bậc nhất?


HS y = a x + b đồng biến,


nghịch biến khi nào? Là HS


bậc nhất khi nào?2 HS y = a x + b và y = a’ x +


b’Song song, cắt nhau, trùng


nhau khi nào?Chốt lạiHoạt động 2: Bài tập


* Sửa các bài tập đã dặn :


- Bài 32

:+ Hãy nêu điều kiện để mộthàm số bậc nhất đồng biến


nghịch biến ?+ Với những giá trị nào của


m thì hàm số

y

= (m-1)

x

+3


đồng biến ?+ Với những giá trị nào của


m thì hàm số

y

= (5-k)

x

+1


nghịch biến ?Nh

ận xét-

Bài 33

:+ Nêu cách giải bài tốn này


?Phát biểu ĐNCông thức hoặc bảng


Phát biểuDạng y = a x + b ( a

0 )


+ Hàm số

y

= a

x

+b :đồng biến trên R khi a >


0.Nghịch biến trên R khi a


< 0. b

ậc nhất khi a

0
Tr

ả lời


Đồng biến+ m -1 > 0 neân m > 1


Ngh

ịch biến+ 5 - k < 0 neân k > 5b = b’3 + m = 5 – m

m = 1
BT 32a/ Đồng biếnm -1 > 0 neân m > 1


b/ Ngh

ịch biến5 - k < 0 neân k > 5BT 333 + m = 5 – m

m = 1BT 36Đk k

-1 và k


3

2


a/ k + 1 = 3 – 2k

k =


2
3


b/ k


2


3

; k

-1 và k


3
2(13)

2 HS y = a x + b và y = a’ x +


b’C

ắt nhau tại 1 điểm trên trục


tung khi nào?+ Vaäy m bằng bao nhiêu ?


Nh

ận xét- Bài 34

:+ Để hai đường thẳng song


song ta có điều kiện như thế


nào ?+ Kết quả tìm được là bao


nhiêu ?
- Baøi 35

:+ Nêu điều kiện để hai đường


thẳng đã cho trùng nhau ?


+ Vậy giải bài này ta thực


hiện những bước nào ?BT 36- Baøi 37Nh

ận xétBT 37HS t

ự làmTh

ảo luận nhóm


Đk k

-1 và k3
2


a/ k + 1 = 3 – 2k

k =


2
3


b/ k


2


3

; k

-1 và k


3
2


c/ khơng vì 3

1HS làm vào vởBaøi 37 / T 61.b ) A (4 ; 0)


B (2,5 ; 0)


C6 13
;
5 5
 
 
 

c) AB = 6,5 cm


AC =2 2 2 2


2


6 13 26 134


5 5 5


1 13


845 5


5 5   


  


   
   


 


d) Gọi góc tạo bởi đường


thẳng (1) với O

x

,


(2) với O

x

.Ta coù : C

A

D =Hoạt động 3

:

Hướng dẫn về nhà :


- Học lý thuyết.
- Làm bài tập : xem l

ại các bài tập-Chu

ẩn bị kiểm tra 45`

×