Tải bản đầy đủ (.ppt) (58 trang)

Du lieu hinh dung duoc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.26 MB, 58 trang )

(1)

OAB


CA

,


B

,


C

,


AB

CDA,B,

C,D

,


AB

CD
A,B,

C,D

,


380nm 439nm 498nm 568nm 592nm 631nm 780nm


..


Hång ngo¹i


Tư ngo¹i TÝm Xanh


da trêi


Xanh(2)

TrngTHCSTTNCbũvngCxóTnLnh


HuynBaVỡ-ThnhPh-HNiSổ ghinghị quyếtNăm học : 2010 2011

.
TrườngưTHCSưTTNCưbịưvàưĐồngưCỏưưxãưTảnưLĩnh


HuyệnưBaưVìư-ưThànhưPhố-ưưHàưNộiSỉ ghinghÞ qut
(3)

Mpch

u®øngMP chiÕu b»ng
MPch

uc¹n
(4)

3012202010A10
20202012
(5)

(6)

A

B

C1


2


3Hình chiếu

Hướng chiếuBCAH×nh 3.13 2(7)

.A


BCHình dạngkhối

A

B

CHình trụ


Hình hép


H.Chãp cơtA(8)

(9)

H×nh chiÕu

H×nh dạng

Kích th ớc


ĐứngBằng


CạnhHình 6.5d
(10)

(11)

5. Đọc bản vẽ hình 1;2 sau; sau đó đánh dấu (X) vào bảng 1;2 t ơng ứng để chỉ


rõ sự t ơng quan giữa các khối hình với hình chiếu của chúng?Hình dạng khối

A B CHình trụ


Hình hộp
Hình chóp cụtHình dạng khối

A B CHình trụHình nón cụt


Hình chỏp cầuBảng 1:Bảng 2:X X X

XC


B


AHình 1

Hình 2
(12)

4. Cho vật thể sau; Hãy vẽ các hình chiếu đứng, bằng, cạnh của vật thể, kích


th ớc đo trực tiếp trên hình. (h ớng chiếu là mũi tên A,B,C)A


BC
(13)

3.

Hoạtưđộngưnhóm:

Cho vật thể có các mặt A,B,C,...G, và các hình chiếu của nó ở hình sau; Hãy đọc và ghi số t ơngứng với các mặt của vật thể nào trong bảng 1:1AB

CDE


GFA

B

C

D

E

F

GĐứngBằngCạnhMặtHìnhchiếuBảng 17

6

5

4

3

2

1
891

234


5678
(14)

(15)

.Phần vẽ kỹ thuật chúng ta đ ợc học


những kiến thức cơ bản nào?Vai trò của


BVKT trong


SX & Đời sốngBản vẽ họccác khối hình
(16)

A
B

CDE


GF1

234


567


89A


B
(17)

(18)

(19)

Yêu cầu kỹ thuật

:


1. Làm tù cạnh


2. M km30
(20)

Hình chiếu

Hình dạng

Kích th ớc


ĐứngBằng


CạnhHình 6.6Hình 6.7
(21)

Hình chiếu

Hình dạng

Kích th ớc


ĐứngBằng


CạnhHình 6.4hdd
(22)

Hình chiếu

Hình dạng

Kích th ớc


ĐứngBằngCạnhdhHình 6.3dhAB


CD

AO


B


BCA
(23)

A

B

C

D


1
2


3


4B¶n vÏ


VËt thĨ1

2

3

4H×nh 5.1A

B

C

DHình 5.2 – các vật thể
(24)

H×nh 5.3 H

ình vẽ đã được bổ sung hìnhchiếu thứ ba (hình chiếu cạnh)3

41

2
(25)

A

B

C

D


12


3


4
Bản vẽ


Vật thể1

2

3

4Hình 5.1A

B

C

DHình 5.2 – các vật thể
(26)

1

2

3Hình 4.8ABCHình 4.9: Các vật thểA

B

C1


2


3Bn v

Vt thể

(27)

A

B

C

D1

X2

X3

X4

XBản vẽ


Vật thể1

2

3

4Hình 5.1A

B

C

DHình 5.2 – các vật thể


Bảng 5.1:
(28)

1

2

3Hình 4.8AB
CHình 4.9: Các vật thểA

B

C1

X2

X3

XBản vẽ

Vật thể
(29)

H×nh

H×nh chiếu

Hình dạng

Kích th ớc1


2


3aaA


BC
hh123Mt ỏy


Mt bờnĐỉnhaa
(30)

Hình

Hình chiếu

Hình dạng

Kích th ớc1


2


3aab
bA


BChhb123Mt ỏyMặt bên
(31)

Hình

Hình chiếu

Hình dạng

Kích th ớc1


2


3
aaA


BChh123Mt ỏy


Mt bờnĐỉnhaa
(32)

Hình

Hình chiếu

Hình dạng

Kích th íc
1


2


3aabbABC

h

hb123
(33)

BC
AH×nh 3.1A


BC
(34)

A


O§

1


§

2


1
2


3


A B


V1= 8m/s


V2 = ?


C


S = 120mA

BNhựa

C

CátV2


S= 400 m


B
Ca nơ đi A


Vd = 6km/h


24km


Vt Vd


Vx


Xi dịng nước


Ca nô về A B


Vd = 6km/h(35)

A


lA BlB
sB
B
A
2A
sA


lB cA


A A
lA
lA
B
B
lB
lB
SA
SB


lA + lB


A B


V1= 8m/s


V2 = ?


C


S = 120m


A
B
V1
V2
C
S
S
2 S
2
A B
Vt
S
v’
vx
vn
M N
C


v1 v2 v(36)

A


B


v1 v2


M
S1


N


S2


S=60km


Sơ đồ b,
V’’


1 V’’


2
S’
2
G
S’
1
L =75km
A
Vt


 = 300 B


C


(H. I )
60
chiều
Điểm đặt
Phương
1cm
120N


độ lớn


vật Vật A Vật B


Tác dụng lực F(37)

0  A


v1 v


2


B x


X0 = 96


S (km)


t (h)
0 0,5 1,0 1,5 2,0


10
20
30


40


(II)
(I)
S (km)t (h)
0 0,5 1,0 1,5 2,0


10
20
30


40(38)

0 0,5 1,0 1,5 2,0 t (h)
30


60
90
120


150


A


B


12FP
H×nh .1 Pa lăng


O


A B


M1 = 8kg M


2 ?


P1 = 80N


T1


T2


P2 ?


F


d1 d


2


PA


PB


O
(39)

50
N
P
F
T .
P
F
Vật
10
0


F = 10N


A x C y B


F2
F1
P
( H.2)
A
Vật
10N
N
P
F
Fms
(H.1)
F2
F1


P
( H.3)
A
B
C F
Vật
10(40)

A B


P1


P


2


F
P =


100N


F1


F2


F3


1 2


3P
F


A B


P1


P2


F
P = 100N


1 2


3
H.7


P


F2


P
H.11 .b


P
H.11.a(41)

A B
P1


P
2
F
P =
100N
F1
F2
F3
1 2
3
P
F
A B
P1
P2
F
P = 100N


1 2
3
H.7
P
F2
P
H.11 .b
F2
F2
P
H.11.aF1 F
1


P
H.17b’


F2


F2 F2


1 2 3


4
3
2


F4 F4


F3


F3


H17.a’ P
F1(42)

l1
l2
P=F1
F2
O


A
B
h
l
P
F
A
B


A O B


F
P
T
H.10
H.13
F
A B
H.13
F
A B
P
1
4
l
1
4
l
h=2m
L=20m


P
F
Fms
H=0.8


H×nh :14(43)

(44)

f


s F S


h


H


H: 22


A B


pA = pB


hn


hr


H.24


N íc
R ỵuS=20cm2


h
pkq


pkq


O


Q
Pkq


h


N
M(45)

I


B


h1


C
h2


II


A
AHinh:
S


h = 2cm


H; 29
a


2 a


a
Hinh : 30


l1
l2


O(46)

l1
l2
O
Hinh 31’
F
l2
2
l1
2
P1
P2d1 d2


O


Hinh 32


P1 P


2


A B


F = P1 + P2(47)

A B C


H/ 37


A B C


H/ 38
P2


d2 d3


d1


F
P1h


H.39


N íc


Thđy ng©n


H. 40


A B


C
M


E K


h
d1


d2


A B(48)

N íc


N íc DÇu


H.42


N íc
N ớc
Dầu
H.44
po
po
h
B
A


hn


l H


N ớc


Dầu


A


Thảm cao su


H2O(49)

h2


h1


a ac
c


b
b


H.48


V2


V1


H.49


Hinh: 50
A
H


x
h


h
S
S1 = 2S(50)

O
F2
A2
s
S


M
H.53
O
F
F
M
x
X
H.54(51)

h


F1


P
s


l


H


S


H:60
s


l


H
PS
F


h


F2


U~


C(52)

0
40
120


S (km/h)


t (h)


6 7 8 9


A


B G


H:


3.00


0,5 1,0 1,5 2.0
( II )


10
20
30


40


S (km)


t (h)
( I )(53)

1


2
3


4
5


6


Sơ đồ ngun lí của aptomat dịng điện cực đại


50N
H4.1aFk


Fc


300


Fk


100N


P


H4.1 b
t0C


2


O 17


0
17


5(54)

A


~1

(55)

(56)

(57)

(58)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×