Tải bản đầy đủ (.doc) (12 trang)

Kiem tra chat luong dau nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (116.28 KB, 12 trang )

(1)

Phòng giáo dục thọ xuân

Kỳ thi kiểm tra chất lợng đầu nămTrờng THCS Xuân Khánh

Năm học : 2010 -2011Họ và tên ...Lớp : 9... Môn : Toán §Ị A


Thời gian : 45 phútHọ tên, chữ ký GT

Số pháchĐiểm bằng số:

Điểm bằng chữ :

Số pháchTrắc nghiệm( 4 ®iĨm)Khoanh trịn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng trong các câu sau :


Câu 1 :

Biểu thức

x

2

2

bằng :A)

x - 2

B)

2 - x

C)

-x - 2

D)

x

2C©u 2 :

9 là căn bậc hai số học của :A)

3

B)

-3

C)

81

D)

-81Câu 3 :

Căn thức nào sau đây

không

xác định tại x =

-

2

?


A)

4 1 6

x x

2B)

4 1 6

x x

2


C)

2

2


4 1 6

x x

D)

4 1 6

x x

2

2

Câu 4 :

Cho tam giác vng nh hình vẽ . Kết quả nào sau đây là đúng ?
A)

x = 4 vµ y = 16B)

x = 4 vµ y = 2

5


C)

x =2 vµ y = 8D)

x = 2 vµ y = 2

2Câu 5 :

Cho tam giác vng có các cạnh là a , b, c với a là cạnh huyền . Hình chiếu của b và c


trên a lần lợt là b' và c' , h là đờng cao thuộc cạnh huyền a . Hệ thức nào sau đây đúng :A)

a

2

= cb'

B)

b

2

= ca'

C)

c

2

= a'b'

D)

h =

a b

' 'C©u 6 :

BiĨu thøc

32x


x

xác định với các giá trị :A)

  

2

x

3

B)

  

2

x

3

C)

  

2

x

3

D)

  

2

x

3


C©u 7

: tg82

0

16' b»ng :A

) tg82

0

44'

B

) cotg7

0

44'

C)

cotg8

0

44'

D)

tg8

0

44'Câu 8

: Đa thức - x

2

+ 5x - 6 đợc phân tích thành nhân tử là :
A

) (x - 3 )(2 - x )

B

) - (x - 3 )(2 - x )

C)

(x - 3 )( x-2 )

D)

(3-x )(2 - x )PhÇn tự luận( 6 điểm)


Bài 1 ( 3 điểm ):

Giải các phơng trình sau :a) - 5 = 7 - 4x b)

2

8

3

51

1

1x

xx

x

x

Bài 2( 1 điểm ) :

Chứng minh bất đẳng thức :


2 2 2


2 2 2


a

b

c

c b a


b

c

a

 

b a cyx12SBD


...
(2)

Bài 2 ( 2 điểm ) :

Cho tam giác AOB ( OA = OB ) . Qua B kẻ đờng thẳng vng góc với AB cắt


AO ở C.a) Chøng minh O là trung điểm của AC.b) K ng cao AD của tam giác AOB , đờng thẳng kẻ qua B song song với AD cắt tia OA ở F .


Chng minh rng OA

2

= OD .OFBài làm :...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


Phòng giáo dục thọ xuân

Kỳ thi kiểm tra chất lợng đầu năm


Trờng THCS Xuân Khánh

Năm học : 2009 -2010Họ và tên ...lớp : 9... Môn : Toán Đề C


Thời gian : 60 phútHọ tên, chữ ký GT

Số pháchĐiểm bằng số:

Điểm bằng chữ :

Số pháchTrắc nghiƯm( 4 ®iĨm)Khoanh trịn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng trong các câu sau :


Câu 1 :Biểu thức

x

2

2

bằng :A)

-x - 2

B)

x

2

C)

x - 2

D)

2 - xC©u 2 :

9 là căn bậc hai số học của :
A)

-3

B)

3

C

)

-81

D)

81Câu 3 :

Căn thức nào sau đây

không

xác định tại x =

-

5

?


A)

4 1 6

x x

2

2


B)

4 1 6

x x

2

2

C)

4 1 6

x x

2D)

4 1 6

x x

2


Câu 4 :

Cho tam giác vng nh hình vẽ . Kết quả nào sau đây là đúng ?
(3)

A)

x = 2 vµ y = 2

2B)

x =2 vµ y = 8C)

x = 4 vµ y =2

5


D)

x = 4vµ y = 16Câu 5 :

Cho tam giác vng có các cạnh là a , b, c với a là cạnh huyền . Hình chiếu của b và c


trên a lần lợt là b' và c' , h là đờng cao thuộc cạnh huyền a . Hệ thức nào sau đây đúng :A)

c

2

= ab'

B)

h =

a b

' '

C)

b

2

= b'a

D)

b

2

= ca'C©u 6 :

BiĨu thøc

32x


x


xác định với các giá trị :A)

  

2

x

3

B)

  

2

x

3

C)

  

2

x

3

D)

  

2

x

3


C©u 7

: tg82

0

16' b»ng :A)

tg8

0

44'

B)

tg82

0

44'

C)

cotg8

0

44'

D

) cotg7

0

44'Câu 8

: Đa thức - x

2

+ 5x -6 đợc phân tích thành nhân tử là :A

) (x - 3 )( x-2 )

B)

- (x - 3 )(2 - x )

C

) (x - 3 )(2 - x )

D)

(3-x )(2 - x )Phần tự luận( 6 điểm )


Bài 1 ( 3 điểm ):

Giải các phơng trình sau :a) 12 - 5a = -3 b)

5

2

8

31

1

1a

aa

a

a


Bài 2( 1 điểm ) :

Chứng minh bất đẳng thức :


2 2 2


2 2 2


a

b

c

c b a


b

c

a

 

b a c

Bài 3 ( 2 điểm ) :

Cho tam giác MON ( OM = ON ) . Qua N kẻ đờng thẳng vng góc với MN


cắt MO ở P .a) Chøng minh O lµ trung ®iĨm cđa MP .b) Kẻ đờng cao MH của tam giác MON , đờng thẳng kẻ qua N song song với MH cắt tia OM ở


F . Chứng minh rằng OM

2

= OH .OF .Bµi làm :...
...
...
...
...
...
...
...
...


...
...
...
...
...
...
...


yx


12
(4)

...
...
...
...
...
...
...
...


Phòng giáo dục thọ xuân

Kú thi kiÓm tra chất lợng đầu nămTrờng THCS Xuân Khánh

Năm học : 2009 -2010Họ và tên ...lớp : 9... Môn : Toán §Ị B


Thêi gian : 60 phót
Hä tên, chữ ký GT

Số pháchĐiểm bằng số:

Điểm bằng chữ :

Số pháchTrắc nghiệm( 4 điểm)Khoanh trũn vo ch cái đứng trớc câu trả lời đúng trong các câu sau :


Câu 1 :

Biểu thức

3

x

2

bằng :A)

x

3

B)

3 - x

C)

-x - 3

D)

x -3


Câu 2 :

4 là căn bậc hai số học của :A)

2

B)

-2

C)

16

D)

-16Câu 3 :

Căn thức nào sau đây

không

xác định tại x =

-

2

?


A)

4 1 4

x x

2B)

4 1 4

x x

2

2

C)

2

2


4 1 4

x x

D)

4 1 4

x x

2


Câu 4 :

Cho tam giác vng nh hình vẽ . Kết quả nào sau đây là đúng ?A)

x =2 vµ y = 8B)

x = 3 vµ y = 3

2C)

x = 4 vµ y = 16
D)

x = 4 vµ y = 2

5Câu 5 :

Cho tam giác vng có các cạnh là a , b,c với a là cạnh huyền . Hình chiếu của b và c


trên a lần lợt là b' và c' , h là đờng cao thuộc cạnh huyền a . Hệ thức nào sau đây đúng :A)

b

2

= ca'

B)

a

2

= cb'

C)

h =

a b

' '

D)

c

2

= c'aC©u 6 :

BiĨu thøc

23x


x
xác định với các giá trị :A)

  

2

x

3

B)

2

 

x

3

C)

2

 

x

3

D)

  

2

x

3


C©u 7

: tg74

0

18' b»ng :A)

cotg15

0

42'

B)

tg15

0

42'

C)

cotg16

0

42'

D)

tg16

0

42'Câu 8

: Đa thức - x

2

+ 3x +4 đợc phân tích thành nhân tử là :A)

- (x - 4 )(1 - x )

B)

(x +1 )(4 - x )

C)

(x - 4 )( x+1 )

D)

- (4 - x )(x+1 )PhÇn tù luận .


Bài 1 ( 3 điểm ):

Giải các phơng tr×nh sau :a) 5 - 7b = -16 b)

5

3

2

8
1

1

1b

bb

b

b

Bài 2( 1 điểm ) :

Chứng minh bất đẳng thức :yx


13
(5)

2 2 2


2 2 2


a

b

c

c b ab

c

a

 

b a c
Bài 3 ( 2 điểm ) :

Cho tam giác MON ( OM = ON ) . Qua N kẻ đờng thẳng vng góc với MN


cắt MO ở P .a) Chøng minh O là trung điểm của MP .b) K ng cao MH của tam giác MON , đờng thẳng kẻ qua N song song với MH cắt tia OM ở


F . Chứng minh rằng OM

2

= OH .OF .Bài làm :...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


...
...
...
...


Phòng giáo dục thọ xuân

Kỳ thi kiểm tra chất lợng đầu nămTrờng THCS Xuân Khánh

Năm học : 2009 -2010Họ và tên ...lớp : 9... Môn : Toán §Ị D


Thêi gian : 60 phótHä tên, chữ ký GT

Số pháchĐiểm bằng số:

Điểm bằng chữ :

Số pháchTrắc nghiệm( 4 điểm)Khoanh trũn vo ch cái đứng trớc câu trả lời đúng trong các câu sau :


Câu 1 :

Biểu thức

3

x

2

bằng :SBD


...
(6)

A)

x -3

B)

3 - x

C)

x

3

D)

-x - 3C©u 2 :

4 là căn bậc hai số học của :A)

16

B)

-2

C)

2

D)

-16
Câu 3 :

Căn thức nào sau đây

không

xác định tại x =

-

3

?


A)

4 1 4

x x

2B)

4 1 4

x x

2

2

C)

4 1 4

x x

2D)

4 1 4

x x

2

2

Câu 4 :

Cho tam giác vng nh hình vẽ . Kết quả nào sau đây là đúng ?A)

x = 2 vµ y = 2

2


B)

x =2 vµ y = 8


C)

x = 4 vµ y = 4

2D)

x = 4 vµ y =2

5Câu 5 :

Cho tam giác vng có các cạnh là a , b,c với a là cạnh huyền . Hình chiếu của c và b


trên a lần lợt là c' và b' , h là đờng cao thuộc cạnh huyền a . Hệ thức nào sau đây đúng :A)

h

2

=

a b

' '

B)

c

2

= a'b'

C)2 2 2


1

1

1h

b

c

D)

b2

= ca'C©u 6 :

BiĨu thøc

2
3x


x
xác định với các giá trị :A)

  

2

x

3

B)

2

 

x

3

C)

  

2

x

3

D )

  

2

x

3


C©u 7

: tg74

0

18' b»ng :A

) tg16

0

42'

B

) cotg15

0

42'

C

) cotg16

0

42'

D

) tg15

0

42'Câu 8

: Đa thức - x

2

+ 3x +4 đợc phân tích thành nhân tử là :A

) (x +1 )(4 - x )

B

) - (x - 4 )(1 - x )

C

) (x - 4 )( x+1 )

D

) (4 - x )(1 - x )Phần tự luận .


Bài 1( 3 điểm ):

Giải các phơng trình sau :a) 5 - 7d = -16 b)

2

8

3

51

1

1d

dd

d

d


Bài 2( 1 điểm ) :

Chứng minh bất đẳng thức :


2 2 2


2 2 2


a

b

c

c b ab

c

a

 

b a cBài 3 ( 2 điểm ) :

Cho tam giác MON ( OM = ON ) . Qua N kẻ đờng thẳng vng góc với MN


cắt MO ở P .a) Chứng minh O là trung điểm của MP .b) Kẻ đờng cao MH của tam giác MON , đờng thẳng kẻ qua N song song với MH cắt tia OM ở


F . Chứng minh rằng OM

2

= OH .OF .Bài làm :...
...
...
...
...
...
...


...


y


x


14
(7)

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


Đáp ¸n Khèi 9 - APhần trắc nghiệm: (mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1 :

D

C©u 2 :

C

C©u 3 :

B

C©u 4 :

D

C©u 5 :

DC©u 6 :

B

C©u 7 :

B

C©u 8 :

APhần tự luận

.Bài 1 :a) Đa phơng trình về đợc : 4x = 12 0,75đ


Tìm đợc x = 3 0,5đKết luận đúng :

0,25đb) ĐK

x

1;

x



1;

0,5đ


Đa phơng trình về đợc : 4x

2

-9x +5 = 0 0,5đ<=> (x-1)(4x-5)=0

0,25®Kết luận đúng : Phơng trình đã cho cú nghim :

54x

0,25đBài 2 :

2 2 2


2 2 2a

b

c

c b a


b

c

a

 

b a

c

2 2 2


2 2 2


2

a

2

b

2

c

2

c

2

b

2

ab

c

a

b

a

c0,5®a

22

2

a b

22

c

22

2

c a

22

b

22

2

b

c

22

0b

c

c

a

b b

c

a a0,25®

2


2 2


0a b

c

a

b c
b c

a

b

c aluôn đúng => đpcm 0,25đBài 3 :

Vẽ hình viết gt , kl đúng

0,5đa) Ta cã

OBC OBA

ˆ

ˆ

90

0


OCB OAB

ˆ

ˆ

90

0

nên

OBC OCB

ˆ

ˆ

, do đó

OCB

cân ở O ,suy ra OC = OB =OA . VËy O lµ trung ®iĨm cđa AC .

0,5®b) AD//FB (GT) do đó

OAD

đồng dạng với tam giác

OFB

, ta có :

0,5đ.

.OA

ODOA OB OD OFOF

OB

nhng OA = OB , do đó OA

(8)

Đáp án - BPhần trắc nghiệm:

(mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1 :

A

C©u 2 :

C

C©u 3 :

D

C©u 4 :

B

C©u 5 :

D


C©u 6 :D

C©u 7 :

A

C©u 8 :

BPhần tự luận

.Bài 1 :


a)Đa phơng trình về đợc : 7b = 21 0,75đTìm đợc : b = 3

0,5đKết luận đúng :

0,25đb) §K

b



1

0,5®Đa phơng trình về đợc : 4b

2

- 9b +5 = 0 0,5đPhân tích đợc : ( b- 1 ) ( 4b -5 ) = 0

0,25đ


Kết lun ỳng : b =

54

0,25đBài 2 :


2 2 2


2 2 2


a

b

c

c b a


b

c

a

 

b a

c

2 2 2


2 2 2


2

a

2

b

2

c

2

c

2

b

2

ab

c

a

b

a

c0,5®

2 2 2 2 2 2


2

2

2 2

2

2 2

2

2

0a

a b

c

c a

b

b

c


b

c

c

a

b b

c

a a
0,25®

2


2 2


0a b

c

a

b cb c

a

b

c a

luôn đúng => đpcm 0,25đ


Bài 3 :

Vẽ hình viết gt , kl đúng 0,5đ


a) Ta có

ONC ONM

ˆ

ˆ

90

0

OPN OMN

ˆ

ˆ

90

0

nên

ONP OPN

ˆ

ˆ

, do đó

OPN

cân ở O , 0,5đ


suy ra OP = ON =OM . Vậy O là trung điểm của MP . 0,25đ


b) MH // FN (GT) do đó

OMH

đồng dạng với tam giác

OFN

, ta có :

0,5đ.

.OM

OH
OM ON OH OFOF

ON

nhng OM = ON , do đó OM2

= OH . OF 0,25đĐáp án - D


Phần trắc nghiƯm
(9)

C©u 1 :

C

C©u 2 :

A

C©u 3 :

A

C©u 4 :

C

C©u 5 :

C


C©u 6 :

C

C©u 7 :

B

C©u 8 :

APhần tự luận

.Bài 1 :a)a phơng trình về đợc : 7d = 21 0,75đTìm đợc : d = 3

0,5đKết luận đúng :

0,25đb) §K

d



1

0,5®Đa phơng trình về đợc : 4d

2

- 9d +5 = 0 0,5đPhân tích đợc : ( d- 1 ) ( 4d -5 ) = 0

0,25đ


Kết luận ỳng : d =

5
4

0,25đBài 2 :

2 2 2


2 2 2


a

b

c

c b a


b

c

a

 

b a

c

2 2 2


2 2 2


2

a

2

b

2

c

2

c

2

b

2

ab

c

a

b

a

c0,5®a

22

2

a b

22

c

22

2

c a

22

b

22

2

b

c

22

0b

c

c

a

b b

c

a a
0,25®

2


2 2


0a b

c

a

b cb c

a

b

c a

luôn đúng => đpcm 0,25đ


Bài 3 :

Vẽ hình viết gt , kl đúng 0,5đ


a) Ta có

ONC ONM

ˆ

ˆ

90

0


OPN OMN

ˆ

ˆ

90

0

nên

ONP OPN

ˆ

ˆ

, do đó

OPN

cân ở O , 0,5đ


suy ra OP = ON =OM . Vậy O là trung điểm của MP . 0,25đ


b) MH // FN (GT) do đó

OMH

đồng dạng với tam giác

OFN

, ta có :

0,5đ.

.
OM

OHOM ON OH OFOF

ON

nhng OM = ON , do đó OM2

= OH . OF 0,25®Đáp án - CPhần trắc nghiệm:

(mỗi câu 0,5 điểm)C©u 1 :

B

C©u 2 :

D

C©u 3 :

C

C©u 4 :A

C©u 5 :

C


C©u 6 :

A

C©u 7 :

D

C©u 8 :CPhần tự luận

.Bài 1 :a phng trỡnh về đợc : 5a = 15 0,75đTìm đợc : a = 3

0,5đKết luận đúng :

0,25đ
(10)

Đa phơng trình về đợc : 4a

2

- 9a +5 = 0 0,5đPhân tích đợc : ( a- 1 ) ( 4a -5 ) = 0

0,25đ


Kết luận đúng : a =

5
4

0,25đBài 2 :

2 2 2


2 2 2


a

b

c

c b a


b

c

a

 

b a

c2

a

22

2

b

22

2

c

22

2

c

2

b

2

ab

c

a

b

a

c0,5®

2 2 2 2 2 2


2

2

2 2

2

2 2

2

2

0a

a b

c

c a

b

b

c


b

c

c

a

b b

c

a a0,25®


2


2 2


0a b

c

a

b cb c

a

b

c aluôn đúng => đpcm 0,25đBài 3 :

Vẽ hình viết gt , kl đúng

0,5đ


a) Ta có

OBC OBA

ˆ

ˆ

90

0


OCB OAB

ˆ

ˆ

90

0

nên

OBC OCB

ˆ

ˆ

, do đó

OCB

cân ở O ,suy ra OC = OB =OA . Vậy O là trung điểm của AC .

0,5đb) AD//FB (GT) do đó

OAD

đồng dạng với tam giác

OFB

, ta có :

0,5đ
.

.OA

ODOA OB OD OFOF

OB

nhng OA = OB , do ú OA2

= OD . OF

0,5đĐáp án toán 6 APhần trắc nghiệmBi 1 : ( Mỗi ý đúng 0,25 điểm )a) § b) S c) § d) § e) S h) § i) § g) S


Bµi 2 : a) 2900 b) 2550 c) 1700Bài 3( 1,25đ) :Mỗi ý đúng 0,25đa) § b) S c) S d) § e) SPhÇn tù luËn

.Bài 4

: Mỗi câu đúng 1 điểmBµi 5 :

(075® )
a. 3,7dm

2

=

3,07dm

2

.


(0,5®)b. 2phót 30gi©y

>

2phót 25giây . (0,25đ)
Bài6: (2đ )
(11)

6.

2

43

(0,5đ)Diện tích của hình thang là :6.6 = 36 (0,5đ)


Chiều cao ccủa hình thang lµ :(36.2):10 = 7,2 (0,5®)


§S : 7,2

(0,5đ)Đáp án toán 6 BPhần trắc nghiệmBi 1 : ( Mi ý ỳng 0,25 điểm )a) § b) S c) § d) § e) S h) § i) § g) S


Bµi 2 : a) 2900 b) 2550 c) 1700Bài 3( 1,25đ) :Mỗi ý đúng 0,25đ
a) § b) S c) S d) § e) SPhÇn tù luËn

.Bài 4

: Mỗi câu đúng 1 điểmBài 5 :

(075đ )a. 3,7dm

2

=

3,07dm

2

.


(0,5®)b. 2phót 30gi©y

>

2phót 25gi©y . (0,25đ)
Bài6: (2đ )Độ dài đáy nhỏ của hình thang là :


6.

2

43

(0,5®)DiƯn tÝch cđa hình thang là :6.6 = 36 (0,5®)


ChiỊu cao ccủa hình thang là :(36.2):10 = 7,2 (0,5®)


§S : 7,2

(0,5đ)
Đáp án toán 6 CPhần trắc nghiệmBi 1 : ( Mỗi ý đúng 0,25 điểm )a) § b) S c) § d) § e) S h) § i) § g) S


Bµi 2 : a) 2900 b) 2550 c) 1700Bài 3( 1,25đ) :Mỗi ý đúng 0,25đa) § b) S c) S d) § e) SPhÇn tù luËn

.Bài 4

: Mỗi câu đúng 1 điểmBµi 5 :

(075® )a. 3,7dm

2

=

3,07dm

2

.


(0,5®)b. 2phót 30gi©y

>

2phót 25giây . (0,25đ)
Bài6: (2đ )Độ dài đáy nhỏ của hình thang là :


6.

2

4
3

(0,5đ)Diện tích của hình thang là :6.6 = 36 (0,5đ)


Chiều cao ccủa hình thang là :(36.2):10 = 7,2 (0,5®)


§S : 7,2

(0,5đ)Đáp án toán 6 DPhần trắc nghiÖmBài 1 : ( Mỗi ý đúng 0,25 điểm )
(12)

Bài 2 : a) 2900 b) 2550 c) 1700


Bài 3( 1,25đ) :Mỗi ý đúng 0,25đa) § b) S c) S d) § e) SPhÇn tù luËn

.Bài 4

: Mỗi câu đúng 1 điểmBài 5 :

(075đ )a. 3,7dm

2

=

3,07dm

2

.


(0,5®)
b. 2phót 30gi©y

>

2phót 25gi©y . (0,25đ)
Bài6: (2đ )Độ dài đáy nhỏ của hình thang là :


6.

2

43

(0,5đ)Diện tích của hình thang lµ :6.6 = 36 (0,5®)


ChiỊu cao ccủa hình thang là :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×