Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

KSCL Dau nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.39 KB, 3 trang )

(1)

Phòng GD& ĐT Cẩm giàng
trờng THCS Cẩm Đoài


**********


Đề khảo sát chất lợng đầu năm
năm học 2010-2011


Môn toán 9
Thời gian làm bài : 60 phút


Đề gồm: 1 trang


---Câu 1(3 điểm). Giải các phơng trình sau:
a, 25x 10


b, 16


3
1
2


7
3


xx


c,


4
3
2
2


5
2
1


2
x


x
x
x


d, 9.( 1)2 12


x


Câu 2(3điểm).


1. Giải các bất phơng trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a, 5(x 1) x(7 x) x2b,


2
2
2


3
2


2 

xx


2. TÝnh:


a, 16. 25 196: 49
b, 81


3, Rót gän c¸c biÓu thøc sau:
a, (2 3)2 b, (3 11)2


Câu 3(1 điểm). Một đò máy xi dịng từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngợc dòng từ
B về A mất 5 giờ. Biết vận tốc dịng nớc là 2 km/giờ. Tính đoạn ng AB v vn tc
ũ mỏy.


Câu 4(3 điểm). Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B (A nằm
giữa O và B), trên tia Oy lấy hai điểm C và D (C nằm giữa O và D). Giả sử ODA=


OBC. Gọi I là giao điểm của AD và BC. CMR:


a, IAB ~ ICD


b, IAC ~ IBD


c, OA.OB = OC.OD


HÕt!


Phßng GD & ĐT Cẩm Giàng
Trờng THCS cẩm Đoài**********


Đáp án và biểu điểm khảo sát chất
l-ợng đầu năm


môn toán 9
năm học 2010-2011


Câu Phần Nội dung Điểm


a 25x 10 §KX§: x0


<=> 5x=10 <=> x=2 (TM§K)


VËy tập nghiệm của phơng trình là: S= 2


0,25 đ
0,25 đ
b


16
3


1
2


7
3x


x


<=>


6
6
.
16
6


)
1
.(
2
6


)
7
3
.(


3 x(2)

Câu 1
(3 điểm)


<=> 9x-21+2x+2=-96 <=> 11x-19=-96
<=> 11x=-77 <=> x=-7.


VËy tËp nghiÖm của phơng trình là: S= 7


0,25 đ
0,25 đ
c
4
3
2
2
5
2
1
2

x


x
x


x <=> ( 2).( 2)


3
2
2
5
2
1x x


x
x


x


§KX§: x2


<=>
)
2


).(
2
(
3
2
)
2
).(
2
(
)
2
.(
5
)
2
).(
2
(
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
<=> x-2-5x-10=2x-3
<=> -6x=9 <=> x=


2
3


( TMĐK)
Vậy tập nghiệm của phơng trình là: S=
2
3
0,25 đ
0,25 ®


0,25 ®
0,25 ®
d 9.( 1)2 12

x <=> 3.x 1 12 <=> x 1=4


<=> x-1=4 hc x-1=-4
<=> x=5 hoặc x=-3


Vậy tập nghiệm của phơng trình là: S=5;3


0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ


Câu 2
(3 điểm)


1a 5(x 1) x(7 x) x2

<=> 5x-5-7x+x2<x2 <=> x2-2x-5<x2


<=> -2x<5 <=> x>2
5


Vậy tập nghiệm của bất phơng trình là: S=

2
5
/x
x
-5/2 O
0,25 đ
0,25 đ
1b
2
2
2
3
2
2x
x


<=> 4x+412+3x-6


<=> x2


Vậy tập nghiệm của bất phơng trình là: S=x/x2


2
O


0,25 đ


0,25 đ
2a 16. 25 196: 49


=4.5 + 14 :7=20+2+22 0,5 ®


2b 81= 9 3 0,5 ®


3a (2 3)2


=2 3 2 3 0,5 ®


3b (3 11)2


=3 11  11 3 0,5 đ


Câu 3


(1 điểm)


Gi vn tc ũ mỏy là x km/giờ (x>2)


=> Vận tốc đò máy khi đi xi dịng là : x+2 km/giờ
=> Vận tốc đị máy khi đi ngợc dòng là : x-2 km/giờ
Quãng đờng khi đi xi dịng là: 4.(x+2) km


Qng đờng khi đi ngợc dịng là: 5.(x-2) km
Vì qng đờng nh nhau nên ta có phơng trình:
4.(x+2) = 5.(x-2)


Giải pt ta đợc: x=18 ( TM ĐK)


Vậy vận tốc đò máy là 18 km/giờ và quãng đờng AB
dài là 4.(18+2)=80 km.


0,25 đ


0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ(3)

Câu 4
(3 điểm)


I
x


O yA
B


D
C


a XÐt IAB vµ ICD cã: IBA =IDC ( gt)


AIB = CID ( hai góc đối
đỉnh)


=> IAB ~ ICD ( g.g)


0,25 ®
0,25 ®
b


Ta cã: IAB ~ ICD (cmt) =>


ID
IB
IC


IA
=>ID
IC
IB
IA


 ( t/c cđa tØ lƯ thøc)


XÐt IAC vµ IBD cã:


ID
IC
IB
IA


 ( cmt)


và AIC = BID ( đối đỉnh)
=> IAC~ IBD (c.g.c)


0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ
c Xét OAD và OCB có:


O chung


ODA = OBC ( gt)


=> OAD ~ OCB (g.g)=>


OB
OD
OC


OA


 => OA.OB= OC.OD (®pcm)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×