Tải bản đầy đủ (.ppt) (20 trang)

dieu che hidro

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.31 MB, 20 trang )

(1)


(2)

KiĨm tra


bµi cị-

Định nghĩa phản ứng oxi hoá khử,
(3)Bài 33:

Bài 33:Điều chế khí HiđroĐiều chế khí HiđroPhản ứng thế
(4)

I- Điều chế khí Hiđro.1.

Trong phòng thí nghiệma. Nguyên liƯu:Axit: HCl hay H

2

SO

4

lo·ngKim lo¹i

: Zn, Fe, Al, Mgb.

Nguyên tắc

:Nguy

ờn liệu để điều chế khí hidro


trong phịng thí nghiệm ?
(5)

Nhận xét hiện tượng


thí nghiệm?1. Khi cho dung dÞch HCl tiÕp xóc víi kÏm.


2. Khi đ a que đóm cịn tàn đỏ vào đầu ống dẫn
khí.


3.Khi đ a que đóm đang cháy vào đầu ống
dẫn khí.


4.C« cạn dung dịch trong ống nghiệm.


1. Có các bọt khí xuất hiện trên bề mặt mảnh Zn rồi
thoát ra khái chÊt láng, m¶nh Zn tan ra.


2. Khi đ a que đóm cịn tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí,
khí thốt ra khơng làm than hồng bùng cháy.


3.Khi đ a que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí,
khí thốt ra cháy đ ợc trong khơng khí với ngọn
lửa màu xanh nhạt, đó là khí hidro(6)

I/

Điều chế khí hidro.1.

Trong phòng thí nghiệm:a. Nguyên liƯu:Axit: HCl hay H

2

SO

4

lo·ng

.
-

Kim lo¹i

: Zn, Fe, Al, Mgb.

Nguyên tắc:Kim

loại

+ axit

Muèi

+ H

2c. Ph ¬ng trình phản ứng:
(7)

Bài tập 1Viết các ph ơng trình phản ứng xảy ra trong các tr ờng
hợp sau:


a) Sắt + dung dịch HCl.
b)Nhôm + dung dịch HCl


c) Nhôm + dung dịch H2SO4 loÃng.


a) Fe + 2HCl FeCl2 + H2


b) 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2


c) 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2(8)

Bình Kíp4


35


3


5
1(9)

(10)

KhÝ Hidro đ ợc thu bằng cách nào trong
phòng thí nghiƯm.


Đẩy nước Đẩy khơng khí(11)

I/

§iỊu chÕ khÝ hidro.1.

Trong phòng thí nghiệma. Nguyên liệu:Axit: HCl hay H

2

SO

4

loÃng

.-

Kim loại

: Zn, Fe, Al, Mgb

. Nguyên tắc:Kim lo¹i

+ axit

Muèi

+ H

2c.

Ph ơng trình phản ứng:ã

Zn + 2HCl

ZnCl

2

+ H

2
- §Èy n íc- §Èy không khí.
(12)

I/

Điều chế khí hidro.1.

Trong phßng thÝ nghiƯm2. Trong c

ơng nghiệpNg ời ta điều chế Hiđro trong


công nghiệp bằng cách nào

?Từ khí tự nhiên,
khí dầu mỏ


Bằng cách điện
phân n ớc(13)

O

2

H


2(14)

Zn

+

2

2

H

Cl

Zn

Cl

2

+

H

2


H·y nhËn xét thành phần các chất tr


ớc và sau phản øng?


H
Zn


H Cl
Cl
H
Zn
H Cl
Cl


Nguyên tử của nguyên tố Zn đã thay thế nguyên tử
của nguyên tố Hidro trong hợp chất axit.


Ph¶n øng thÕ
(15)

định nghĩa phản ứng thếPhản ứng thế là phản ứng hoá học


gĩ a

đơn chất

hợp chất

trong đónguyên tử

của đơn chất

thay

thnguyên tử của

nguyên tố

khác trong


hợp chÊt.đơn chất

hợp chấtnguyªn tư

thay thÕnguyªn tèVd: Zn + 2HCl

ZnCl

2

+ H

2
(16)

Trong các phản ứng sau, nguyên tử Zn,


Fe, Al đã thay thế nguyên tử nào của axit?a) Zn + 2HCl

ZnCl

2

+ H

2b) Fe + 2HCl

FeCl

2

+ H

2
(17)

Bµi 2/117:

H·y hoµn thành các ph


ơng trinh hoá häc sau cho biÕt lo¹i


phản ứng?Ph ơng trinh hoá học Loại phản ứng


Mg + O

2

MgO2

2

Hoá hợpKMnO4K2MnO4+ MnO2+O2


to


2


to


Ph©n hủFe + CuCl

2

FeCl

2

+

Cu

Thế
(18)

Trò chơi ô chữ
O X I T B A Z Ơ
O


X I H


O A


N Ô
T H Ê


K H U
A X I T


Đ I £ N P H ¢ N


CuO thuộc loại hợp chất gì ?Chất nh ờng oxi cho chất khác gọi là chất gì?
Hỗn hợp Hiđro và Oxi có đặc điểm gì khi cháy?Phản ứng điều chế Hiđro trong phịng thí


nghiệm thuộc loại phản ứng nào ?Sự tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là gì?Từ Hiđro làm cách nào ®iỊu chÕ ® ỵc Hi®ro?(19)

*

Häc bài điều chế Hidro- phản ỉng thế*

Làm BT 1,3,4/117*

Ôn tập kiến thức cần nhớ trong bài luyÖn


tËp

6/ sgk118
(20)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×