Tải bản đầy đủ (.ppt) (21 trang)

Chia da thuc da sap xep

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (595.57 KB, 21 trang )

(1)


(2)

HOẠT ĐỘNG 1KIỂM TRA BÀI CŨHỌC SINH LÊN BẢNG


LÀM BÀI TẬP 64b
(3)

=-2x

2

+4xy-6y

2Bài giải 64b(x

3

-2x

2

y+3xy

2

)

12
(4)

(5)

1.Phép chia hết•Để chia đa thức(2x

4

-13x

3

+15x

2

+11x-3)
(6)

Đặt phép chia


2x

4

-13x

3

+15x

2

+11x-3 x

2

-4x-3Chia hạng tử có bậc cao nhất củađa thức bị chia cho hạng tử bậc cao


nhất của đa thức chia :2x

4

-13x

3

+15x

2

+11x-3

x

2

-4x-3
2x

4

:x

2

=2x

2


2x

2


Nhân 2x

2

với đa thức chia x

2

-4x-3rồi lấy đa thức bị chia trừ đi tích


nhận được2x

4

-8x

3

-6x

2


2x

4

-13x

3

+15x

2

+11x-32x

4

0


-8x

3

-5x

3

-6x

2

+21x

2

+11x-3


Dư thứ


nhấtChia hạng tử bậc cao nhất của dư


thứ nhất cho hạng tử bậc cao nhất


của đa thức chia:-5x

35x

3

:x

2

=5x-5x


-5x

3

+20x

2

+15x

Lấy dư thứ nhất trừ đi tích của -5x


với đa thức chia ta được dư thứ hai-5x

3

-5x

3

0


+20x

2

x

2

+15x


-4x-3
Tiếp tục thực hiện tương tự,ta đượcx

2


+1x

2

-4x-30


x

2x

2

-4x-3
(7)

Khi đó ta có :(2x

4

-13x

3

+15x

2

+11x-3):(x

2

-4x-3)= 2x

2

-5x+1Và phép chia có số dư


bằng 0 như vậy được
(8)

Học sinh thực hiện

?


để kiểm tra lại tích(x

2

-4x-3)(2x

2

-5x+1) có bằng(2x

4

-13x

3

+15x

2

+11x-3) haykhông
(9)

x

2

-4x-32x

2

-5x+1Xx

2

- 4x -32x

2

-5x

+1
2x

2

-5x

+1-5x

3

+20x

2

+15x2x

2

-5x

+12x

4

-8x

3

- 6x

2-3


+15x+11x


- 6x

2
(10)

2. Phép chia có dư•Tương tự học sinh thử


thực hiện phép chia đa


thức : (5x

3

-3x

2

+7) cho
(11)

5x

3

-3x

2

+7

x

2

+15x

3

x

2


5x


5x

3

+5x

0 -3x

-3x

22

-5x

+7

-3
-3x

2

-3

-+10


-5xTa thấy đa thức dư -5x+10 có bậc1 nhỏ
hơn bậc của đa thức chia ( bằng 2 )(12)

Học sinh đọc chú ý trong sáchA=B.Q+RĐ.T bị chia

Đ.Tchia

ThươngR =0 hoặc bậc của R nhỏ hơn


bậc của B , khi R=0 phép chia A
(13)

(14)

HỌC SINH HOẠTĐỘNG NHÓM BÀI 67(Trên bảng phụ)
(15)

67a

( ):(x-3)

x

3

-7x +3 -x

2


x

3

- x

2

-7x+3 x-3
x

3

xx

2x

3

-3x

2

-2x

2

-7x+3-3x

22x

2

+2x2x

2

-6x
(16)

67b)2x

4

-3x

3

-3x

2

+6x-2

x

2

-22x

4

x

2


2x

2


2x

4

-4x

2


-3x

3

+ x

2

+6x-2-3x

3

-3x
-3x

3

+6xx

x

22

-2+1x

2

-20
(17)

-Hướng dẫn bài 68c(x

2

-2xy+y

2

):(y-x)Dùng hằng đẳng thức viết


x

2

-2xy+y

2

thành bình phươngcủamột hiệuChú ý :


(x-y)

2

=(y-x)

2=(y-x)

2

:(y-x)= y-x

(18)

(19)

3x

4

+x

3

+6x-5 x

2

+13x

2


3x

-

4

+3x

2


x

3

-3x

2

+6x-5+x


x

-

3

+x-3x

2

+5x-5-3-3x

-

2

-35x -23x

4

+x

3

+6x-5

x

2

+15x -2A

=

B
.

Q

+ R
(20)

(21)

•Làm bài tập


68a,bTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×