Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

HK2 Vat li 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (51.38 KB, 2 trang )

(1)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2005 – 2006


MÔN: VẬT LÝ – LỚP8


Thời gian: 20 phút (Không kể thời gian giao đề)


Họ và tên: ... Lớp: 8/……….………


Điểm Lời phê


Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm)


Khoanh trịn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.


Câu 1: Trong các hiện tượng sau dây, hiện tượng nào không phải là do chuyển động không ngừng
của các nguyên tử, phân tử gây ra:


A. Hiện tượng khuyếch tán của đồng sunfát vào nước. B. Sự tạo thành gió.
C. Quả bóng bay dù được buộc chặt vẫn xệp dần theo thời gian. D. Đường tan trong nước.
Câu 2: Hiện tượng khuyếch tán xảy ra:


A. Trong chất lỏng. B. Trong chất khí.


C. Trong chất rắn. D. Trong cả chất lỏng, khí và rắn.
Câu 3: Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là:


A. Nhiệt độ của vật. B. Nhiệt lượng của vật.
C. Nhiệt năng của vật. D. Cơ năng của vật.


Câu 4: Nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần bếp lị chủ yếu bằng hình thức:


A. Dẫn nhiệt. B. Đối lưu. C. Dẫn nhiệt và đối lưu. D. Bức xạ nhiệt.


Câu 5: Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn sau đây, cách nào đúng?


A. Đồng, Thủy ngân, Nước, Khơng khí. B. Đồng, Nước, Thủy ngân, Khơng khí.
C. Thủy ngân, Đồng, Nước, Khơng khí. D. Khơng khí, Nước, Thủy ngân, Đồng.


Phần II: (3,0 điểm) Hãy điền chữ “Đ” nếu em cho câu đó là đúng hoặc chữ “S” nếu em cho câu
đó là sai vào ô vuông ( ) trong các câu sau:█


Câu 1: Có bao nhiêu cách truyền nhiệt giữa hai vật?


A. 1 cách .█ B. 2 cách .█ C. 3 cách .█ D. 4 cách .█
Câu 2: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt có thể xãy ra:


A. Ở chất lỏng và chất khí .█ B. Ở chất lỏng và chất rắn .█


C. Ở chất khí và chất rắn .█ D. Ở cả chất khí, chất lỏng và chất rắn .█
Câu 3: Vật nào sau đây vừa có cơ năng vừa có nhiệt năng?


A. Chiếc máy bay đang bay .█ B. Quả bóng đang lăn trên mặt đất .█
C. Quả bóng đang nằm yên trên mặt đất .█ D. Lị xo đặt trên mặt đất .█


Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
---Created by HOANG CHUONG(2)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2005 – 2006


MÔN: VẬT LÝ – LỚP8


Thời gian: 25 phút (Không kể thời gian giao đề)
Phần III: Tự luận (4,5 điểm)Thả một quả cầu bằng đồng có khối lượng 350g được đun nóng đến 100

0

C vào một


chậu nước ở 20

0

C. Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và nước đều bằng 25

0

C. Tính


khối lượng nước, coi như chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau. Biết nhiệt dung riêng


của đồng là 380 J/kg.K; nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.KCán bộ coi thi không giải thích gì thêm
---Created by HOANG CHUONG


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2005 – 2006


MÔN: VẬT LÝ – LỚP8


Thời gian: 25 phút (Không kể thời gian giao đề)
Phần III: Tự luận (4,5 điểm)


Thả một quả cầu bằng đồng có khối lượng 350g được đun nóng đến 100

0

C vào một


chậu nước ở 20

0

C. Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và nước đều bằng 25

0

C. Tính


khối lượng nước, coi như chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau. Biết nhiệt dung riêng


của đồng là 380 J/kg.K; nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.KCán bộ coi thi không giải thích gì thêm
---Created by HOANG CHUONG


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2005 – 2006


MƠN: VẬT LÝ – LỚP8


Thời gian: 25 phút (Khơng kể thời gian giao đề)
Phần III: Tự luận (4,5 điểm)


Thả một quả cầu bằng đồng có khối lượng 350g được đun nóng đến 100

0

C vào một


chậu nước ở 20

0

C. Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và nước đều bằng 25

0

C. Tínhkhối lượng nước, coi như chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau. Biết nhiệt dung riêng


của đồng là 380 J/kg.K; nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.KCán bộ coi thi không giải thích gì thêm
---Created by HOANG CHUONG


ĐỀ CHÍNH THỨC


ĐỀ CHÍNH THỨC

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×