Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

dao dong co

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (138.59 KB, 3 trang )

(1)

Dạng 2 : Liên hệ dao động điều hòa và chuyển động tròn đều
1. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 đến x2


2 1


t
 

với


1
1
2
2

s


s


x


co


A


x


co


A


và (0 1, 2)


2. Quãng đường đi trong 1 chu kỳ luôn là 4A; trong 1/2 chu kỳ luôn là 2A


Quãng đường đi trong l/4 chu kỳ là A khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên hoặc ngược lại
3. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến t2.


Xác định: 1 1 2 2


1 1 2 2


Acos(

)

Acos(

)àsin(

)

sin(

)x

t

x

tvv

A

t

v

A

t




(v1và v2 chỉ cần xác định dấu)
Phân tích: t2 – t1 = nT + t (n N; 0 ≤ t < T)


Quãng đường đi được trong thời gian nT là S1 = 4nA, trong thời gian t là S2.


Quãng đường tổng cộng là S = S1 + S2
Lưu ý: + Nếu t = T/2 thì S2 = 2A


+ Tính S2 bằng cách định vị trí x1, x2 và chiều chuyển động của vật trên trục Ox


+ Trong một số trường hợp có thể giải bài tốn bằng cách sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển động trịn đều sẽ đơn
giản hơn.


+ Tốc độ trung bình của vật đi từ thời điểm t1 đến t2:


2 1
tb

S


v


t

t
với S là quãng đường tính như trên.


4. Bài tốn tính qng đường lớn nhất và nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 0 < t < T/2.


Vật có vận tốc lớn nhất khi qua VTCB, nhỏ nhất khi qua vị trí biên nên trong cùng một khoảng thời gian quãng đường đi được càng
lớn khi vật ở càng gần VTCB và càng nhỏ khi càng gần vị trí biên.


Sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hồ và chuyển đường trịn đều.
Góc quét  = t.


Quãng đường lớn nhất khi vật đi từ M1 đến M2 đối xứng qua trục sin (hình 1) : ax

2A sin2M


SQuãng đường nhỏ nhất khi vật đi từ M1 đến M2 đối xứng qua trục cos (hình 2) :

2 (1

os

)2Min


S

A

c


Lưu ý: + Trong trường hợp t > T/2


Tách

'2


T
t n

t 

 trong đó *

;0

'


2


T


n N

  

tTrong thời gian


2


Tn

quãng đường
luôn là 2nA


Trong thời gian t’ thì qng đường lớn nhất, nhỏ nhất tính như trên.


+ Tốc độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất của trong khoảng thời gian t:


ax
ax M
tbM

S


v


tMin
tbMin

S


v


t
với SMax; SMin tính như trên.


5. Các bước lập phương trình dao động dao động điều hồ:
* Tính 


* Tính A


* Tính  dựa vào điều kiện đầu: lúc t = t0 (thường t0 = 0) 0


0


Acos(

)sin(

)x

tv

A

t
Lưu ý: + Vật chuyển động theo chiều dương thì v > 0, ngược lại v < 0


+ Trước khi tính  cần xác định rõ  thuộc góc phần tư thứ mấy của đường tròn lượng giác


(thường lấy -π <  ≤ π)


6. Các bước giải bài tốn tính thời điểm vật đi qua vị trí đã biết x (hoặc v, a, Wt, Wđ, F) lần thứ n
* Giải phương trình lượng giác lấy các nghiệm của t (Với t > 0  phạm vi giá trị của k )


* Liệt kê n nghiệm đầu tiên (thường n nhỏ)
* Thời điểm thứ n chính là giá trị lớn thứ n


Lưu ý:+ Đề ra thường cho giá trị n nhỏ, cịn nếu n lớn thì tìm quy luật để suy ra nghiệm thứ n


+ Có thể giải bài toán bằng cách sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển động tròn đều


A


-A x2 x1


M2 M1
M'1


M'2
O


A
-A
M
M
1
2
O
P


x O x


2


1
M


M


-A A


P 2 P1(2)

7. Các bước giải bài toán tìm số lần vật đi qua vị trí đã biết x (hoặc v, a, Wt, Wđ, F) từ thời điểm t1 đến t2.
* Giải phương trình lượng giác được các nghiệm


* Từ t1 < t ≤ t2  Phạm vi giá trị của (Với k  Z)* Tổng số giá trị của k chính là số lần vật đi qua vị trí đó.


Lưu ý: + Có thể giải bài tốn bằng cách sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hồ và chuyển động trịn đều.
+ Trong mỗi chu kỳ (mỗi dao động) vật qua mỗi vị trí biên 1 lần cịn các vị trí khác 2 lần.


8. Các bước giải bài tốn tìm li độ, vận tốc dao động sau (trước) thời điểm t một khoảng thời gian t.


Biết tại thời điểm t vật có li độ x = x0.


* Từ phương trình dao động điều hồ: x = Acos(t + ) cho x = x0


Lấy nghiệm t +  =  với

0

 

ứng với x đang giảm (vật chuyển động theo chiều âm vì v < 0)
hoặc t +  = -  ứng với x đang tăng (vật chuyển động theo chiều dương)


* Li độ và vận tốc dao động sau (trước) thời điểm đó t giây là


x Acos(

)Asin(

)tv

t  

  
hoặc

x Acos(

)A sin(

)tv

t  




  
9. Dao động có phương trình đặc biệt:
* x = a  Acos(t + ) với a = constBiên độ là A, tần số góc là , pha ban đầu 


x là toạ độ, x0 = Acos(t + ) là li độ.


Toạ độ vị trí cân bằng x = a, toạ độ vị trí biên x = a  A


Vận tốc v = x’ = x0’, gia tốc a = v’ = x” = x0”
Hệ thức độc lập: a = -2x0


2 02

( )

2


vA

x


* x = a  Acos2(t + ) (ta hạ bậc)


Biên độ A/2; tần số góc 2, pha ban đầu 2.


Bài Tập


Câu 1: Một vật dao động điều hịa theo phương trình x= 10Cos(2

t

+ )( )
2 cmThời điểm vật qua vị trí cân bằng thứ ba là:
A. 0.25s B. 0.5s C. 1s D. 1.5sCâu 2: Chọn câu trả lời đúng


Một vật dao động điều hoà với phương trình x=20cos2

t(cm). Thời than ngắn nhất vật đi từ vị trí li độ x=-20cm đến vị trí li độ
x=20cm là: A. 0.50s B. 1.00s C. 2.000s D. 0.025s


Câu 3 : Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc toạ độ, khoảng thời
gian ngắn nhất nó đi từ vị trí li độ x=A đến vị trí li độ x=

A

2

là: A.


6


T


B.
4


T


C.
3


T


D.
2


T


Câu 4 : Một vật dao động điều hòa với phương trình x= 8cos

t

(cm). Vận tốc trung bình của vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li
độ x= 8cm là: A. 4 cm/s B. 8 cm/s C. 16cm/s D. 2cm


Câu 5 : Một vật dao động điều hịa với phương trình x = 4cos(0,25t) cm. Tốc độ trung bình của vật khi đi từ vị trí có li độ


- 4cm đến vị trí có li độ 4 cm là A. 4 cm/s B. 2 cm/s C. 1 cm/s D. 8 cm/s


Câu 6 Một vật dao động điều hòa, gọi t0 là khoảng thời gian ngắn nhất trong một chu kì để vật đi được quãng đường bằng đúng biên độ dao động. Khi
đó chu kì dao động T của vật theo t0 là: A. T = 6t0 B. T = 2t0 C. T = 4t0 D. T = 0,25t0


Câu 7 : Vật dao động điều hoà: Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ cực đại là 0,1s. Chu kì dao động của vật là


A. 0,05s B. 0,1s C. 0,2s D. 0,4s


Câu 8 : Vật dao động điều hoà: Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí có li độ A/2 đên vị trí có li độ A là 0,2s. Chu kì dao động của vật là: A.


0,12s B. 0,4s C. 0,8s D. 1,2s


Câu 9 : Vận tốc trung bình của vật dao động điều hồ (với chu kì T = 0,5s) trong nửa chu kì là:


A. 2A B. 4A C. 8A D. 10A


Câu 10 : Vật dao động điều hoà theo phương trình: x = 4cos20

t (cm). Quãng đường vật đi được trong 0,05s đầu tiên là:


A. 8cm B. 16cm C. 4cm D. 32cm


Câu 11: Vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4

t +


6
) <cm>. Quãng đường vật đi trong 0,125s là:A. 1cm B. 2cm C. 4cm D. 3cm


Câu 12 : Cho g = 10m/s2. ở vị trí cân bằng lị xo treo theo phương thẳng đứng giãn 10cm, thời gian vật nặng đi từ lúc lị xo có chiều dài
cực đại đến lúc vật qua vị trí cân bằng lần thứ hai là:


A.

0

,

1

s B.

0

,

15

s C.

0

,

2

s D.

0

,

3

s


Câu 13 : Hai con lắc đơn đặt gần nhau dao động nhỏ với chu kì lần lượt là 1,5s và 2s trên hai mặt phẳng song song. Tại thời điểm t nào
đó cả hai con lắc đều qua vị trí cân bằng theo một chiều nhất định. Thời gian ngắn nhất để hiện tượng trên lặp lại là: A. 3s(3)

Câu 14: Vật dao động điều hịa có phương trình x = 8cos (2πt – π) cm. Độ dài mà vật đi được trong khoảng thời gian 8/3s tính từ thời
điểm ban đầu là : A 80cm B. 82cm C. 84cm D. 80 + 2

3

cm


Câu 15 : vật dao động điều hịa theo phương trình

10cos(

)2x

t

cm

. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian từ t1 =
1,5s đến t2 =

133

s

là : A

50 5 3

cm

B. 50 +

5 2

cm C. 40 + 5

3

cm D. 60 - 5

3

cm


Câu 16 : Vật dao động điều hòa theo phương trình :

5cos(2

)4x

t

cm

. Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t1 =


1s đến t2 = 4,625s là : A. 15,5cm/s B. 17,9cm/s C. 18,2cm/s D. 19.7cm/sCâu 17 : Vật dao động điều hịa theo phương trình

2cos(2

)4x

t

cm

. Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t1 = 2s


đến t2 = 4,875s là : A. 7,45cm/s B. 8,14cm/s C. 7,16cm/s D. 7,86cm/s


Câu 18 : Vật dao động điều hòa với phương trình

10cos(5

)2x

t

cm

. Quãng đường vật đi được trong thời gian 1,55s tĩnh từ luc
bắt đầu xét dao động là :A. 140 + 5

2

cm B. 160 - 5

2

cm C. 150 + 5

2

cm D. 160 + 5

2

cm


Câu 19: Vật dao động điều hồ có động năng bằng ba lần thế năng khi vật có li độ:


A.

0,5A B.

0,5

2

A C.

0,5

3

A D.3


1A


Câu 20 : Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 4cos(4t +


3

) cm. Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng


thời gian t =

16

(s) : A. 4

3

cm B. 8

3

cm C. 2

3

cm D.

3

cm


Câu 21 : Một con lắc đơn có chu kỳ dao động T = 4s, thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ cực đại là


A. t = 2,0s B. t = 1,5s C. t = 0,5s D. t = 1,0s


Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x 3cos(5 t   / 6)cm(t đo bằng giây). Trong giây đầu tiên, chất điểm đi
qua vị trí có li độ x = 1cm:A. 4 lần B. 5 lần C. 7 lần D. 6 lần


Câu 23 : Một con lắc lị xo dao động với phương trình: x = 4cos4πt (cm). Quãng đường vật đi được trong thời gian 30s kể từ lúc t0 = 0


laø: A. 16 cm B. 3,2 m C. 6,4 cm D. 9,6 m


Câu 24 : Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 0,05sin20t (m). Vận tốc trung bình trong 14 chu kỳ kể từ lúc t0 = 0 là:


A. 1 m/s B. 2 m/s C. 2π m/s D. 1π m/s


Câu 25: Một vật dao động điều hòa với biên độ A= 4(cm) và chu kỳ dao động T=0,1(s). Vật đi qua VTCB theo chiều d ơng . thời gian


ngắn nhất vật đI từ vị trí có li độ x = 2cm đến li độ x = 4cm là : A.

1


10

s B.


1100

s C.

1
120

s D.

1


60

s
Câu 26 : Vật dao động điều hịa với phơng trình : x = 10sin(

22


t 

) .Tìm thời điểm vật qua vị trí có li độ X=5(cm) lần thứ hai theo
chiều dơng? A.

16

s B.


116

s C.


116

s D.


15


6

s
Câu 27 : Vật dao động điều hịa với phơng trình : x = 10sin(

22


t 

) .Tìm thời điểm vật qua vị trí có li độ X=5(cm) lần thứ hai theo

chiều dơng? A.

112

s B.


116

s C.


1112

s D.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×