Tải bản đầy đủ (.ppt) (24 trang)

Ke chuyen tam guong dao duc Ho Chi Minh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.81 MB, 24 trang )

(1)

Bác Hồ tắm cho trẻ ở Việt BắcHọ và tên: Đặng Mỹ Linh


Chi i: 6A1(2)

Héi thi
(3)

Bác Hồ - vị cha già
muôn vàn kính yêu của
dân tộc Việt Nam. Ng ời
đã ra đi, để lại mn vàn
tình yêu th ơng cho dân
tộc Việt Nam và trong
trái tim mỗi ng ời dân
đất Việt. Hai tiếng thân
th ơng trìu mến Bác Hồ
vẫn còn sống mãi trong
lòng mỗi chúng ta .


Héi thiHéi thichóng em kĨ chun b¸c hå
(4)

Vì lợi ích m ời năm phải trồng cây


Vì lợi ích trăm năm phải trrồng ng ời


Hội thi
chúng em kĨ chun b¸c hå
(5)

Vì vậy mỗi khi đi
thăm hoặc công tác
ở đâu Bác đều dành
tình cảm riêng biệt
cho các cháu thiếu
nhi. Cứ đến dịp tết
trung thu hay khai
giảng năm học mới
Bác lại viết th thăm
hỏi động viên và
tặng quà cho cỏc
chỏu


Hội thi
(6)

Năm 1911 ng ời thanh niên


Năm 1911 ng ời thanh niên


trỴ


trỴ Ngun TÊt ThµnhNgun TÊt Thµnh


lúc ấy lấy tên là Văn Ba đã


lúc ấy lấy tên là Văn Ba óra đi tìm đ ờng cøu n íc.


ra ®i tìm đ ờng cứu n ớc.


Trong suốt 30 năm bôn ba


Trong suốt 30 năm bôn ba


hi ngoi, Bỏc ó làm đủ


hải ngoại, Bác đã làm đủ


thứ nghề để vừa kiếm sống


thứ nghề để vừa kiếm sống


häc tËp vừa nghiên cứu và


học tập vừa nghiên cứu và


cuối cùng Ng ời đẫ tìm ra đ


cuối cùng Ng ời đẫ tìm ra đ


ợc chân lý cho con đ ờng


ợc chân lý cho con đ ờng


Cách mạng việt nam.Cách mạng việt nam.


Hội thi


Hội thi
(7)

Năm 1941 Bác đã về n ớc trực tiếp lãnh đạo con đ ờng


Năm 1941 Bác đã về n ớc trực tiếp lãnh đạo con ng


cách mạng.


cách mạng.


Hội thi


Hội thichóng em kĨ chun b¸c hå


chóng em kĨ chun b¸c hồÔi ! sáng xuân nay xuân 41 Ôi ! sáng xuân nay xuân 41
Trắng rừng biên giới nở hoa Trắng rừng biên giới nở hoa


Bác về. Im lặng con chim Bác về. Im lặng con chim


hãthãt


Th¸nh thãt bê lau vui ngÈn Th¸nh thãt bê lau vui ngÈn


ng¬.(8)

Bác Hồ sống và làm việc ở Pác


Bác Hồ sống và làm việc ở Pác


Bó mặc dù bận trăm công


Bó mặc dù bận trăm công


nghìn viƯc nh ng B¸c vÉn quan


nghìn việc nh ng Bác vÉn quan


tâm đến nơi ăn chốn ở của ng


tâm đến nơi ăn chốn ở của ng


ời dân nơi đây .


ời dân nơi đây .


Khi nhìn thấy việc giữ vệ sinh


Khi nh×n thÊy viƯc giữ vệ sinhn ớc ăn và nơi ở ch a đ ợc dân ở


n ớc ăn và nơi ở ch a đ ợc dân ở


đây chú ý, Bác bảo các cô các


đây chú ý, Bác bảo các cô các


chú cùng Bác b¾t tay dän dĐp.


chó cùng Bác bắt tay dọn dÑp.


Một buổi sáng đẹp trời, trời


Một buổi sáng đẹp trời, trời


cao lång léng, giã m¸t hiu hiu


cao lång léng, giã m¸t hiu hiu


B¸c bảo các cháu xếp hàng đi


Bác bảo các cháu xếp hàng đi


ra về phía khe suối.


ra vỊ phÝa khe si.


Héi thi


Héi thi

(9)

B¸c tự tay cởi quần áoBác tự tay cởi quần áocho các cháu bé lần l ợtcho các cháu bé lần l ợttắm rửa kỳ cä choi tõngt¾m rưa kú cä choi tõngch¸u mét nên các cháucháu một nên c¸c ch¸uthÝch qu¸. C¸c bạn vừathích quá. Các bạn võatắm vừa đùa bắn cả n ớctắm vừa đùa bn c n cvào mặt Bác nh ng Bácvào mặt B¸c nh ng B¸crÊt vui. Trong sè các bạn
rất vui. Trong số các bạnđ ợc Bác Tắm cho hômđ ợc Bác Tắm cho hômú có bạn Thân bị chốcđó có bạn Thân bị chốcđầu tóc dính bết .đầu tóc dính bết .Héi thi


Héi thi
(10)

T¾m géi xong Bác còn làm

Tắm gội xong Bác còn làmthuốc dịt cho, thuèc xãt thÊy


thuèc dÞt cho, thuèc xãt thÊy


cháu kêu Bác dỗ dành vô


cháu kêu Bác dỗ dành vô


cùng ngọt ngào. Không sao,


cùng ngọt ngào. Không sao,


không sao, chỉ một lát là hết


không sao, chỉ một lát là hếtxót ngay thôi cháu ạ!xót ngay thôi cháu ạ!Núi ri Bỏc quay li đám

Nói rồi Bác quay lại đámthanh niên đứng quanh đó


thanh niên đứng quanh đó


và bảo: “Các cơ các chú vợ


và bảo: “Các cô các chú vợ


chồng còn trẻ phải giữ gìn


chồng cịn trẻ phải giữ gìn


quanh năm sạch sẽ cho con


quanh năm sạch sẽ cho con


cái, bệnh ghẻ lây nhanh


cái, bệnh ghẻ lây nhanh


lắm đấy, thật khổ cho cháu


lắm đấy, thật khổ cho cháut«i”


t«i”Héi thi


Héi thi
(11)

Các cơ, các chú ấy đứng im lăng và cảm

Các cô, các chú ấy đứng im lăng và cảmđộng. Trông thấy mấy cháu mặc quần áođộng. Trông thấy my chỏu mc qun ỏobẩn và rách nên Bác không vui :
bẩn và rách nên Bác không vui :Các cháu này con cô chú nào đây. Lấy áo

Các cháu này con cô chú nào đây. Lấy áosạch thay cho trẻ, còn mang quần áo bẩnsạch thay cho trẻ, còn mang quần áo bẩnđi giặt chỗ nào rách thì khâu lại.đi giặt chỗ nào rách thì khâu lại.


Hội thiHội thi
(12)

Có một bà cụ già gần 100 tuổi nghe

Có một bà cụ già gần 100 tuổi nghe


vËy xt xoa th¸n phơc nãi :vËy xt xoa th¸n phơc nãi :"

"

! ơng già này là con ng ời quý giá

! ông già này là con ng ời quý giá


lắm đấy". Nói xong rồi bà cụ bảolắm đấy". Nói xong rồi bà cụ bảomét anh thanh niên b ng một bát cháomột anh thanh niên b ng một bát cháo
cú ỏnh trng gà lại mời Bác.có đánh trứng gà lại mời Bác.Héi thi


Héi thi
(13)

B¸c tá vẻ không Bác tỏ vẻ không


bằng lòng :


bằng lòng :


Cỏc ng chí làm Các đồng chí làm


cách mạng tôi cũng


cách mạng tôi cũng


làm cách mạng, tại


làm cách mạng, t¹i


sao tơi đ ợc ăn đặc


sao tôi đ ợc ăn đặc


biệt hơn các đồng


biệt hơn các đồngchÝ ?


chÝ ?


Héi thi


Héi thi
(14)

Nói rồi ng ời đứng dậy Nói rồi ng ời đứng dậy


bê bát cháo đánh trứng


bê bát cháo đánh trng


gà mời cụ già ăn và nói :


gà mời cụ già ăn và nói :


Đây mới là ng ời cần đ Đây mới là ng ời cần ®


ợc đặc biệt bồi d ỡng. Bà


ợc đặc biệt bồi d ỡng. Bà


đã sống gần 100 tuổi


đã sống gần 100 tuổi


råi khỉ cùc nhiỊuråi khỉ cùc nhiỊu


nhiỊu, cµng ăn cho


nhiều, càng ăn cho


khỏe để sống đến ngày


khỏe để sống đến ngày


đất n ớc độc lập vui h


đất n ớc độc lp vui h


ởng thái bình nữa chứ .


ởng thái bình nữa chứ .


Hội thi


Hội thi
(15)

"Ôi lòng Bác vậy cứ th ơng "Ôi lòng Bác vậy cứ th ¬ng


ta


ta


Th ơng cuộc đời chung th Th ơng cuộc đời chung th


¬ng cá hoa¬ng cá hoa


ChØ biết quên mình cho hết Chỉ biết quên mình cho hết


thảy


thảy


Nh dòng sông chảy nặng Nh dòng sông chảy nặng


phù sa"


phù sa"


Hội thi


Hội thi
(16)

ã Tấm lòng của Bác Hồ với


thiu nhi Vit Nam ví nh
trời biển khơng bao giờ
vơi cạn. Cho đến ngày
Bác phải ra đi nh ng
trong di chúc của mình
Bác cịn gửi gắm :


"Cuối cùng tụi li


muôn vàn tình yêu th


ơng cho các cháu nhi


ng "


Hội thi
(17)

ã Nhớ ơn Bác em và toàn


thể thiếu nhi Việt Nam nói
chung cùng các bạn thiếu
niên liên đội tr ờng THCS
Sơn Nam nói riêng dù ở tr
ờng hay ở nhà sẽ cố gắng
học tập và rèn luyện thật
tốt để xứng đáng là con
ngoan trò giỏi, đội viên
tốt, cháu ngoan của Bác
Hồ kính u.


Héi thi
(18)

Chóng em ngun gãp


một phần sức lực nhỏ
bé của mình vào sự
nghiệp xây dựng đất n
ớc ngày càng “Đoàng
hoàng to đẹp hơn" nh
Bác từng mong i :Hội thi
(19)

ã "Non sông ViƯt


Nam có trở nên t ơi
đẹp đ ợc hay không,
dân tộc Việt Nam có b
ớc tới đài vinh quang
để sánh vai với các c
ờng quốc năm châu đ
ợc hay khơng chính là
nhờ một phần lớn ở
công học tập của cỏc


cháu "


Hội thi
(20)

ã Câu chuyện em võa kÓ


là bài học về sự quan
tâm chăm sóc, về lịng
u th ơng con ng ời,
nhất là yêu th ơng con
trẻ: Bác rất quan tâm
đến các cháu và muốn
mọi ng ời mọi tổ chức xã
hội đều chăm lo cho
những chủ nhân của
“Thế giới ngày mai"Héi thi
(21)

Ngày nay, trong điều kiện xã hội đã phát triển,


đời sống vật chất đã đầy đủ hơn truớc chúng ta


càng có thêm điều kiện để chăm sóc trẻ em nh :


ở các làng trẻ em SOS, mái ấm tình th ơng,


đã trở thành tổ ấm cho những em có hồn cảnh


khơng may mắn đi - về . Sự lên án gay gắt của


xã hội với những hành vi ngựơc đãi hành hạ


đánh đập trẻ em, bóc lột sức lao động của trẻ vị


thành niên cũng là biểu hiện của sự quan tâm


đối với trẻ em.Héi thi
(22)

Tr ờng THCS Sơn Nam
của chúng em vẫn cịn rất
nhiều bạn có hồn cảnh khó
khăn, nhiều bạn là con em
hộ nghèo ăn ch a đủ no mặc
ch a đủ ấm; thực hiện truyền
thống “th ơng ng ời nh thể th
ơng thân", liên đội đã phát
động nhiều đợt quyên góp
nh : Quần áo, sách vở, đồ
dùng học tập ngày công lao
động để giúp các bạn học
sinh có hồn cảnh khó khăn
trong liên độiHéi thi
(23)

Tạo điều kiện để các
bạn yên tâm đến tr ờng.
Em thiết nghĩ làm tốt đ
ợc việc này cũng là
những biểu hiện cụ thể
trong việc thực hiện lời
dạy của Bác Hồ kính
yêu, góp phần làm cho
cuộc sống tốt đẹp hơn
xã hội văn minh hơn.


HÕt


Héi thi
(24)

C©u 18:


Đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
có mấy nhiệm vụ, em hãy nêu những nhiệm vụ đó?


Tr¶ lêi.


Cã 3 nhiƯm vơ


1. Thực hiện Điều lệ, Nghi thức Đội và Ch ơng trình đội
viện.2. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan,
trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu lớn lên là cơng
dân tốt, đồn viên TNCS Hồ Chí Minh.

×