Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

tuan 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (118.95 KB, 2 trang )

(1)

Tuần 4: Tiếng việt
Tiết 10


VĂN BẢN (TT)
A. Mục tiêu bài học.


Giúp học sinh:


- Có được những kiến thức thiết yếu về văn bản, đặc điểm của văn bản và kiến thức khái
quát về các loại văn bản xét theo lĩnh vực và mục đích giao tiếp.


- Nâng cao kĩ năng thực hành phân tích và tạo lập văn bản trong giao tiếp.
- Ý thức được vai trị quan trọng của các loại văn bản trong cuộc sống hằng ngày.
B. Chuẩn bị


- GV: SGK, SGV, thiết kế bài giaûng.
- HS: SGK, Bài soạn…


C. Tiến trình dạy học
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:


- Văn bản là gì? Đặc điểm của văn bản? Hãy trình bày các loại văn bản?
3. Bài mới


Hoạt động của GV, HS Yêu cầu cần đạt
HĐ 1: Tạo tâm thế


HĐ 2: GV hướng dẫn HS làm
các bài tập trong SGK.- Gọi HS đọc đoạn văn SGK.
a. Tính thống nhất của chủ đề
đoạn văn được thể hiện như thế
nào?


- Câu 2, 3, 4, 5: làm rõ cho câu
chủ đề.


+Môi trường ảnh hưởng tới
mọi đặc tính của cơ thể.
+So sánh lá mọc trong các
môi trường khác nhau:


 Cây đậu Hoà Lan.
 Lá cây mây.


 Lá biến thành gai ở
xương rồng.


 Lá cây phỏng.
b. Các câu trong đoạn văn có
quan hệ với nhau như thế nào để
phát triển chủ đề chung?


c. Em thử đặt tiêu đề cho đoạn


Ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu thế nào là văn
bản cũng như đặc điểm của văn bản và một số
loại văn bản theo lĩnh vực và mục đích giao tiếp.
Tiết này chúng ta tiến hành làm một số bài tập để


củng cố và khắc sâu những kiến thức trên.


Luyện tập
1.Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi


a.Chủ đề: Giữa cơ thể và môi trường có ảnh
qua lại với nhau ( câu 1).


b.Quan hệ giữa các câu:
- Câu 1: Luận điểm
- Câu 2, 3: Luận cứ
- Câu 4, 5: Luận chứng


=>1 luận điểm, 2 luận cứ, 4 luận chứng.
c. Đặt tiêu đề: Mối quan hệ giữa cơ thể và môi
trường


2. Sắp xếp các câu văn thành một văn bản
a. có thể sắp xếp theo thứ tự sau: 1, 3, 5, 2, 4
b.Nhan đề: Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Việt
Bắc.(2)

vaên?


- Cho HS đọc các câu văn.
a.Em hãy sắp xếp các câu văn ấy
để nó trở thành một văn bản
hoàn chỉnh, mạch lạc?(Hoặc1, 3,
4, 5, 2)b.Đặt tiêu đề cho văn bản.
- GV gợi ý cho HS viết đoạn.
- Câu 1: Câu cho sẳn.


- Câu 2: Viết về rừmg bị chặt
phá.


- Câu 3: Sông suối bị ô nhiễm.
- Câu 4: Các chất thải hàng ngày.
- Câu 5: Các loại phân bón,
thuốc trừ sâu, thuốc cỏ.


- Khi viết đơn xin phép nghỉ ta
cần xác định điều gì?


- GV cho HS viết một lá đơn xin
nghỉ học.


+GV gọi kiểm tra
+Nhận xét


*** Lưu ý: GV có thể hướng dẫn
qua cho HS sau đó gọi các em lên
bảng làm.


Sau khi các em làm xong GV sửa
chữa những chỗ chưa được để HS
theo dõi ghi chép.


trước sao cho có nội dung thống nhất và đặt


tiêu đề


 Nhan đề: Tiếng kêu cứu của môi
trường


Khai thác bừa bãi là nguyên nhân gây ra lụt
lở, hạn hán kéo dài. Các sông suối, nguồn nước
ngày càng bị cạn kiệt vì bị ơ nhiễm do các chất
thải của các khu công nghiệp, các nhà máy.
Các chất thải nhất là bao ni lơng vứt bừa trong
khi ta chưa có qui hoạch xử lí hàng ngày. Phân
bón, thuốc trừ sâu, trừ cỏ sử dụng không theo
qui hoạch. Tất cả đã đến mức báo động về mơi
trường sống của lồi người.


4.Đơn xin phép nghỉ học là một văn bản hành
chính: Cần xác định:


- Đơn gửi cho ai?
- Người viết: HS


- Mục đích: xin phép được nghỉ học


- Nội dung cơ bản: nêu rõ họ tên, lớp, lí do xin
nghỉ, thời gian nghỉ, hứa chép bài, làm bài như
thế nào?


- Kết cấu của đơn:
Quốc hiệu
Tiêu ngữ


Kính gửi


Nội dung đơn


Người viết đơn
Kí tên


4.Củng cố: Cách phân tích và tạo lập văn bản.
5. Dặn dò


- Xem lại các bài tập đã sửa.


- Đọc trước bài Truyện ADV và MC, TT và trả lời một số câu hỏi trong SGK.
6. Rút kinh nghiệm:


………
………
………


………

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×