Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Dai cuong kim loaitinh chat10 cau TN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (199.69 KB, 2 trang )

(1)

Trường THPT Hồng Đức GV: Hồng Tình 22 – 11 - 2010


C©u 1 : Hịa tan hồn tồn 6,75g Al bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị
của V là


A. 16,8 B. 5,6 C. 11,2 D. 1,87


C©u 2 : Hịa tan 11,2g kim loại A hóa trị 2 bằng dung dịch HCl thu được 4,48 lít khí H2. A là


A. Kẽm B. Sắt C. Magie D. Niken


C©u 3 : Hòa tan 11g hỗn hợp Fe, Al bằng dung dịch HCl thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m
gam muối. Giá trị của m là


A. 25,2 B. 39,4 C. 18,1 D. 25,6


C©u 4 : Dãy kim loại nào sau đây đều tác dụng với nước ?


A. K, Mg, Al B. Na, K, Zn C. Ca, Ba, Na D. Ca, K, Mg


C©u 5 : Nhúng thanh kẽm vào 500ml dung dịch CuSO4 1M sau một thời gian phản ứng thấy khối lượng
thanh kẽm giảm 0,2 gam. Nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là


A. 0,4 B. 0,2 C. 0,8 D. 0,6


C©u 6 : Hịa tan Na vào 300ml nước thấy có 3,3 lít khí H2 thốt ra (đktc). Dung dịch thu được có nồng độ
mol/l của chất tan là


A. 0,5 B. 1 C. 2 D. 0,25


C©u 7 : Nhúng một thanh sắt nặng 4g vào dung dịch CuSO4sau một thời gian phản ứng. Lấy thanh sắt ra cân


nặng 4,4g. Khối lượng đồng tạo thành là


A. 0,4g B. 1,6g C. 6,4g D. 3,2g


C©u 8 : Trường hợp nào phản ứng tạo FeCl2 ?


A. Fe + MgCl2 B. Fe + Cl2 C. Fe + HCl D. Fe2O3 + HCl


C©u 9 : Cho 3 kim loại: Cu, Zn, Ni và 3 dung dịch muối FeCl3, AgNO3, Cu(NO3)2. Cho lần lượt từng kim
loại vào các dung dịch muối, số phản ứng xảy ra là


A. 7 B. 4 C. 6 D. 5


C©u 10 : Hịa tan hoàn toàn m gam đồng bằng dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít khí NO (đktc). m có giá trị là


A. 38,4 B. 25,6 C. 12,8 D. 51,2


Thông minh do học tập mà có
Thiên tài do tích lũy mà nên(2)

Trường THPT Hồng Đức GV: Hồng Tình 22 – 11 - 2010


phiếu soi - đáp án

(

Dành cho giám khảo)


Môn : hoa 12-dai cuong kim loai-tc.10 cauM đề : 140

ã


01 ) | } ~


02 { ) } ~
03 { ) } ~


04 { | ) ~
05 { | } )
06 { ) } ~
07 { | } )
08 { | ) ~
09 ) | } ~
10 ) | } ~


Thông minh do học tập mà có
Thiên tài do tích lũy mà nên

×