Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

KT Chuong IHinh 7Tiet 16

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (625.9 KB, 17 trang )

(1)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 7 CHƯƠNG I _ TIẾT 16
Mức độ


Nội dung


Nhận biết Thông hiểu Vận dụng


Tổng


TN TL TN TL TN TL


Hai góc đốí
đỉnh, so le
trong, đồng vị


2
1


2


5


1


1
5


7
Đường thẳng


song song.Từ


vng góc đến


song song


4


2


1


1
5


3
Tổng


6


3
2


5
2


2
10(2)

TRƯỜNG THCS SAM MỨN


Ngày KT : ... tháng ... năm 2010

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I .

MƠN : HÌNH HỌC - TIẾT 16 2010 - 2011

ĐỀ : 01


Họ và tên: ... Lớp: 7...


Điểm Lời phê của thầy cơ


I. Trắc nghiệm (3 đ):


Câu 1: Khoanh trịn chữ cái đứng trước đáp án đúng:


Cho ba đường thẳng phân biệt a, b , c. Biết a  c và b  c, ta suy ra:
A. a và b cắt nhau. B. a và b trùng nhau.


C. a và b song song với nhau. D. a và b vng góc với nhau.
Câu 2: Khoanh trịn chữ cái đứng trước đáp án sai:


Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và a // b thì các góc tạo thành có:
A. Hai góc so le trong bằng nhau.


B. Hai góc đồng vị bằng nhau.


C. Hai góc ngồi cùng phía bằng nhau.
D. Hai góc trong cùng phía bù nhau.


Câu 3: Điền dấu “x” vào ơ trống thích hợp:


Câu Nội dung Đúng Sai


1 Hai đường thẳng trùng nhau là hai đường thẳng khơng
phân biệt2 Hai đường thẳng vng góc tạo thành 4 góc vng.


3 Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua
trung điểm của đoạn thẳng ấy


4 Nếu a và b cùng vng góc với c thì a//b
II. Tự luận (7 đ):


Câu 1 (2.5đ):


Xem hình vẽ, cho biết   0


4 2


A B 120


Tính số đo các góc:A , B , A , 133 A , B , B241


Câu 2 (2.5đ): Cho ABC.


a, Qua đỉnh A, hãy vẽ đường thẳng a song song với BC,
qua đỉnh C , hãy vẽ đường thẳng b song song với AB.
b, Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại D. Nêu tên hai cặp
góc bằng nhau trong hình . Vì sao ?


Câu 3 (1đ): Trong hình bên, biết: M1=1200,


1N =600, F


=900.(3)

Câu 4 (1đ): Cho hình vẽ. Biết xAB 70 0


 ; ABC 55  0;


 0


BCy 125(4)

TRƯỜNG THCS SAM MỨN


Ngày KT : ... tháng ... năm 2010

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I .

MƠN : HÌNH HỌC - TIẾT 16 2010 - 2011
ĐỀ : 02


Họ và tên: ... Lớp: 7...


Điểm Lời phê của thầy cô


I. Trắc nghiệm (3 đ):


Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án sai:


Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và a // b thì các góc tạo thành có:
E. Hai góc so le trong bằng nhau.


F. Hai góc đồng vị bằng nhau.G. Hai góc ngồi cùng phía bằng nhau.
H. Hai góc trong cùng phía bù nhau.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?


Cho ba đường thẳng phân biệt a, b , c. Biết a  c và b  c, ta suy ra:
A. a và b cắt nhau. B. a và b trùng nhau.


C. a và b vng góc với nhau. D. a và b song song với nhau.
Câu 3: Điền dấu “x” vào ơ trống thích hợp:


Câu Nội dung Đúng Sai


1 Hai đường thẳng trùng nhau là hai đường thẳng không
phân biệt


2 Hai đường thẳng vng góc tạo thành 4 góc vng.


3 Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua
trung điểm của đoạn thẳng ấy


4 Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a//b
II. Tự luận (7 đ):


Câu 1 (2.5đ):


Xem hình vẽ, cho biết   0
2
4


C D 70Tính số đo các góc: C , D , C , 133 C , D , D241


Câu 2 (2.5đ): Cho MNP.


a, Qua đỉnh M, hãy vẽ đường thẳng song song với NP; qua đỉnh
P , hãy vẽ đường thẳng song song với NM.


b, Hai đường thẳng vừa vẽ cắt nhau tại Q. Nêu tên hai cặp góc
bằng nhau trong hình . Vì sao ?


Câu 3 (1đ): Trong hình bên, biết: A =1151 0,
1


B =650, C
=900.(5)

Câu 4 (1đ): Cho hình vẽ. Biết ABC = 60 0 ; BCy = 132 0;


xAB = 720


Chứng minh rằng : xx' // Cy


TRƯỜNG THCS SAM MỨN


Ngày KT : ... tháng ... năm 2010

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I .

MƠN : HÌNH HỌC - TIẾT 16 2010 - 2011
ĐỀ : 03


Họ và tên: ... Lớp: 7...Điểm Lời phê của thầy cô


I. Trắc nghiệm (3 đ):


Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?


Cho ba đường thẳng phân biệt a, b , c. Biết a  c và b  c, ta suy ra:
A. a và b song song với nhau. B. a và b trùng nhau.


C. a và b cắt nhau. D. a và b vng góc với nhau.
Câu 2: Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án sai:


Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và a // b thì các góc tạo thành có:
I. Hai góc so le trong bằng nhau.


J. Hai góc ngồi cùng phía bằng nhau.
K. Hai góc đồng vị bằng nhau.


L. Hai góc trong cùng phía bù nhau.


Câu 3: Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp:


Câu Nội dung Đúng Sai


1 Hai đường thẳng vng góc tạo thành 4 góc vng.


2 Hai đường thẳng trùng nhau là hai đường thẳng không
phân biệt3 Nếu a và b cùng vng góc với c thì a//b


4 Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua
trung điểm của đoạn thẳng ấy


II. Tự luận (7 đ):
Câu 1 (2.5đ):


Xem hình vẽ, cho biết   0
2
4


C D 80


Tính số đo các góc:C , D , C , 133 C , D , D241


Câu 2 (2.5đ): Cho EFG.


a, Qua đỉnh E, hãy vẽ đường thẳng song song với FG; qua
đỉnh G , hãy vẽ đường thẳng song song với FE.(6)

Câu 3 (1đ): Trong hình bên, biết: A =1301 0,
1


B =500, C
=900.


Xét xem x và z có vng góc với nhau khơng?


Câu 4 (1đ): Cho hình vẽ. Biết ABC = 58 0 ; BCy = 126 0;
xAB = 680


Chứng minh rằng : xx' // Cy


TRƯỜNG THCS SAM MỨN


Ngày KT : ... tháng ... năm 2010

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I .

MÔN : HÌNH HỌC - TIẾT 16 2010 - 2011
ĐỀ : 04


Họ và tên: ... Lớp: 7...


Điểm Lời phê của thầy cô


I. Trắc nghiệm (3 đ):


Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án sai:


Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và a // b thì các góc tạo thành có:
M. Hai góc so le trong bằng nhau.


N. Hai góc đồng vị bằng nhau.


O. Hai góc ngồi cùng phía bằng nhau.
P. Hai góc trong cùng phía bù nhau.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?


Cho ba đường thẳng phân biệt a, b , c. Biết a  c và b  c, ta suy ra:
A. a và b cắt nhau. B. a và b song song với nhau.


C. a và b trùng nhau. D. a và b vng góc với nhau.
Câu 3: Điền dấu “x” vào ơ trống thích hợp:


Câu Nội dung Đúng Sai


1 Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a//b


2 Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua
trung điểm của đoạn thẳng ấy


3 Hai đường thẳng vng góc tạo thành 4 góc vuông.


4 Hai đường thẳng trùng nhau là hai đường thẳng không
phân biệt(7)

Xem hình vẽ, cho biết   0
2
4


C D 60


Tính số đo các góc:C , D , C , 133 C , D , D241


Câu 2 (2.5đ): Cho IKL.


a, Qua đỉnh I, hãy vẽ đường thẳng song song với KN; qua
đỉnh N , hãy vẽ đường thẳng song song với KI.


b, Hai đường thẳng vừa vẽ cắt nhau tại M. Nêu tên hai
cặp góc bằng nhau trong hình . Vì sao ?Câu 3 (1đ): Trong hình bên, biết: A =1101 0,
1


B =700, C
=900.


Xét xem x và z có vng góc với nhau khơng?


Câu 4 (1đ): Cho hình vẽ. Biết ABC = 66 0 ; BCy = 139 0;


xAB = 730


Chứng minh rằng : xx' // Cy


TRƯỜNG THCS SAM MỨN


Ngày KT : ... tháng ... năm 2010

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I .

MƠN : HÌNH HỌC - TIẾT 16 2010 - 2011
ĐỀ : 05


Họ và tên: ... Lớp: 7...


Điểm Lời phê của thầy cô


I. Trắc nghiệm (3 đ):


Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?


Cho ba đường thẳng phân biệt a, b , c. Biết a  c và b  c, ta suy ra:


A. a và b song song với nhau. B. a và b trùng nhau.


C. a và b cắt nhau. D. a và b vng góc với nhau.
Câu 2: Khoanh trịn chữ cái đứng trước đáp án sai:


Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và a // b thì các góc tạo thành có:
Q. Hai góc so le trong bằng nhau.


R. Hai góc đồng vị bằng nhau.


S. Hai góc ngồi cùng phía bằng nhau.
T. Hai góc trong cùng phía bù nhau.


Câu 3: Điền dấu “x” vào ơ trống thích hợp:


Câu Nội dung Đúng Sai(8)

2 Hai đường thẳng vng góc tạo thành 4 góc vng.


3 Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua
trung điểm của đoạn thẳng ấy


4 Nếu a và b cùng vng góc với c thì a//b
II. Tự luận (7 đ):


Câu 1 (2.5đ):


Xem hình vẽ, cho biết   0


4 2A B 120


Tính số đo các góc:A , B , A , 133 A , B , B241


Câu 2 (2.5đ): Cho ABC.


a, Qua đỉnh A, hãy vẽ đường thẳng a song song với BC,
qua đỉnh C , hãy vẽ đường thẳng b song song với AB.
b, Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại D. Nêu tên hai cặp
góc bằng nhau trong hình . Vì sao ?


Câu 3 (1đ): Trong hình bên, biết: M1=1200,


1


N =600, F


=900.


Xét xem a và c có vng góc với nhau khơng?


Câu 4 (1đ): Cho hình vẽ. Biết ABC = 51 0 ; BCy = 128 0;


xAB = 770(9)

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
TOÁN 7 - TIẾT 16
NĂM HỌC 2010-2011ĐỀ 1


I. Trắc nghiệm (3 đ):


Câu 1: A


Câu 2: C


Câu 3:


Câu Đúng Sai


1 x


2 x


3 x


4 x


II. Tự luận (7 đ):
Câu 1 (2.5 đ):


Vì   0


4 2


A B 120


(A và B42 sole trong nên x // y) 0.5 đa, -  0 


1 4


A 180  A (A 4, A 1 kề bù) 0.5 đ


 A 1 = 1800 - 1200 = 600 0.25 đ


- B3 A1 = 600 (so le trong) 0.25 đ
-   0


3 3


A B 60 (đồng vị) 0.25 đ
b, - A2 B2 = 1200 (đồng vị) 0.25 đ


- B4 A4 = 1200 (đồng vị) 0.25 đ
- B1 A1 = 600 (đồng vị) 0.25 đ
Câu 2 (2.5 đ):


a, Vẽ hình đúng 1 đ


b, Hai cặp góc bằng nhau:


(Nêu được mỗi cặp góc đúng 0.75 đ)
VD:


Vì AD // BC nên:- BAC ACD (So le trong) 0.75 đ


- CAD ACB (So le trong) 0.75 đ


Câu 3 (2 đ):


Ta có M và N11 là hai góc trong cùng phía 0.25 đ
11


M N = 1200 + 600 = 1800 nên a // b 0.75 đ(10)

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
TOÁN 7 - TIẾT 16
NĂM HỌC 2010-2011


ĐỀ 2


I. Trắc nghiệm (3 đ):


Câu 1: G


Câu 2: A


Câu 3:


Câu Đúng Sai


1 x


2 x3 x


4 x


II. Tự luận (7 đ):
Câu 1 (2.5 đ):


Vì   0


2
4


C D 70 nên a // b 0.5 đ


a, -  0 


1 4


C 180  C (C 4, C 1 kề bù) 0.5 đ


C1 = 1800 - 700 = 1100 0.25 đ


- D3 C1 = 1100 (so le trong) 0.25 đ


-   0


3
3


C D 110 (đồng vị) 0.25 đb, - C2 D2 = 700 (đồng vị) 0.25 đ
- D4 C4 = 700 (đồng vị) 0.25 đ
- D1C1 = 1100 (đồng vị) 0.25 đ
Câu 2 (2.5 đ):


a, Vẽ hình đúng 1 đ


b, Hai cặp góc bằng nhau:


(Nêu được mỗi cặp góc đúng 0.75 đ)
VD:


Vì MQ // NP nên:


- NMP MPQ (So le trong) 0.75 đ
- PMQ MPN (So le trong) 0.75 đ
Câu 3 (2 đ):


Ta có A và B11 là hai góc trong cùng phía 0.25 đ
11


A B = 1150 + 650 = 1800 nên x // y 0.75 đ(11)

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
TOÁN 7 - TIẾT 16
NĂM HỌC 2010-2011


ĐỀ 3


I. Trắc nghiệm (3 đ):


Câu 1: A


Câu 2: J


Câu 3:


Câu Đúng Sai


1 x


2 x


3 x


4 x


II. Tự luận (7 đ):
Câu 1 (2.5 đ):


Vì   0


2
4


C D 80 nên a // b 0.5 đ


a, -  0 


1 4C 180  C (C 4, C 1 kề bù) 0.5 đ


C1 = 1800 - 800 = 1000 0.25 đ


- D3 C1 = 1000 (so le trong) 0.25 đ


-   0


3
3


C D 100 (đồng vị) 0.25 đ


b, - C2 D2 = 800 (đồng vị) 0.25 đ
- D4 C4 = 800 (đồng vị) 0.25 đ
- D1C1 = 1000 (đồng vị) 0.25 đ
Câu 2 (2.5 đ):


a, Vẽ hình đúng 1 đ


b, Hai cặp góc bằng nhau:


(Nêu được mỗi cặp góc đúng 0.75 đ)


Câu 3 (2 đ):


Ta có A và B11 là hai góc trong cùng phía 0.25 đ
11A B = 1300 + 500 = 1800 nên x // y 0.75 đ(12)

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
TOÁN 7 - TIẾT 16
NĂM HỌC 2010-2011


ĐỀ 4


I. Trắc nghiệm (3 đ):


Câu 1: O


Câu 2: A


Câu 3:


Câu Đúng Sai


1 x


2 x


3 x


4 x


II. Tự luận (7 đ):
Câu 1 (2.5 đ):


Vì   02
4


C D 60 nên a // b 0.5 đ


a, -  0 


1 4


C 180  C (C 4, C 1 kề bù) 0.5 đ


C1 = 1800 - 600 = 1200 0.25 đ


- D3 C1 = 1200 (so le trong) 0.25 đ


-   0


3
3


C D 120 (đồng vị) 0.25 đ


b, - C2 D2 = 600 (đồng vị) 0.25 đ
- D4 C4 = 600 (đồng vị) 0.25 đ
- D1C1 = 1200 (đồng vị) 0.25 đ
Câu 2 (2.5 đ):


a, Vẽ hình đúng 1 đ


b, Hai cặp góc bằng nhau:(Nêu được mỗi cặp góc đúng 0.75 đ)


Câu 3 (2 đ):


Ta có A và B11 là hai góc trong cùng phía 0.25 đ
11


A B = 1100 + 700 = 1800 nên x // y 0.75 đ(13)

TRƯỜNG THCS SAM MỨN


Ngày KT : ... tháng ... năm 2010

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I .

MƠN : HÌNH HỌC - TIẾT 16 2010 - 2011
ĐỀ : 01


Họ và tên: ... Lớp: 7B1 - NC


Điểm Lời phê của thầy cô


I. Trắc nghiệm (3 đ):


Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án sai:


Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và a // b thì các góc tạo thành có:
U. Hai góc so le trong bằng nhau.


V. Hai góc đồng vị bằng nhau.


W.Hai góc ngồi cùng phía bằng nhau.
X. Hai góc trong cùng phía bù nhau.


Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Hai góc vng có chung đỉnh là hai góc đối đỉnh.
B. Hai đường thẳng cắt nhau thì vng góc.


C. Qua một điểm vẽ được 2 đường thẳng vng góc với 1 đường thẳng cho trước
D. Hai đường thẳng là phân biệt khi chúng chỉ có 1 điểm chung


Câu 3: Điền dấu “x” vào ơ trống thích hợp:


Câu Nội dung Đúng Sai


1 Nếu a và b cùng vng góc với c thì a//b


2 Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua
trung điểm của đoạn thẳng ấy


3 Hai đường thẳng vng góc tạo thành 4 góc vng.


4 Hai đường thẳng trùng nhau là hai đường thẳng không
phân biệt


II. Tự luận (7 đ):
Câu 1 (3đ):


Xem hình vẽ, cho biết x // y và


  0


4 2A B 114


Tính số đo các góc cịn lại


Câu 2 (2đ): Cho hình vẽ, biết xAB 70 0
; ABC 55 0


 ; BCy 125  0


Chứng minh : xx' // Cy


Câu 3 (2đ): Xem hình vẽ, Tính góc M1.


Giải thích vì sao tính được M1 (cho biết
1(14)

TRƯỜNG THCS SAM MỨN


Ngày KT : ... tháng ... năm 2010

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I .

MƠN : HÌNH HỌC - TIẾT 16 2010 - 2011
ĐỀ : 02


Họ và tên: ... Lớp: 7B1 - NC


Điểm Lời phê của thầy cô


I. Trắc nghiệm (3 đ):Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Hai đường thẳng cắt nhau thì vng góc.


B. Hai góc vng có chung đỉnh là hai góc đối đỉnh.


C. Qua một điểm vẽ được 2 đường thẳng vng góc với 1 đường thẳng cho trước
D. Hai đường thẳng là phân biệt khi chúng chỉ có 1 điểm chung


Câu 2: Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án sai:


Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và a // b thì các góc tạo thành có:
Y. Hai góc so le trong bằng nhau.


Z. Hai góc ngồi cùng phía bằng nhau.
AA. Hai góc đồng vị bằng nhau.
BB. Hai góc trong cùng phía bù nhau.
Câu 3: Điền dấu “x” vào ơ trống thích hợp:


Câu Nội dung Đúng Sai


1 Nếu a và b cùng vng góc với c thì a//b


2 Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua
trung điểm của đoạn thẳng ấy


3 Hai đường thẳng vng góc tạo thành 4 góc vng.


4 Hai đường thẳng trùng nhau là hai đường thẳng không


phân biệt


II. Tự luận (7 đ):
Câu 1 (3đ):


Xem hình vẽ, cho biết x // y và


  0


1 1


A B 133


Tính số đo các góc cịn lại


Câu 2 (1.5đ): Cho hình vẽ bên, biết


 0


dEG 65 ; EGF 50  0; GFd' 115  0


Chứng minh : dE // d'F


Câu 3 (2.5đ): Xem hình vẽ bên, Tính góc


3(15)

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM CHƯƠNG I NĂM HỌC 2010/2011 - TIẾT 16
TOÁN 7B1 - NCĐỀ 1
I. Trắc nghiệm (3 đ):


Câu 1: S


Câu 2: A


Câu 3:


Câu Đúng Sai


1 x


2 x


3 x


4 x


II. Tự luận (7 đ):
Câu 1 (3 đ):


- Tính đúng mỗi góc 0.5 đ


Câu 2 (1.5 đ):


- Qua B vẽ đường thẳng zz' // xx' (hình dưới)

0.5 đ-   03


B xAB 70 (so le trong) 0.25 đ


- CBz' B1B2= 550 + 700 = 1250 0.25 đ
- CBz' yCB 125  0


  nên yC // zz' 0.25 đ


- Theo cách vẽ zz' // xx' Vậy yC // xx' 0.25 đ
Câu 3 (2.5 đ):


c  a ; c  b  a // b 0.5 đ
1


M , N1 là hai góc trong cùng phía 0.75 đ


nên M1 + N1 = 1800


 M 1 = 1800 - N 1 0.75 đ


1(16)

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM CHƯƠNG I NĂM HỌC 2010/2011 - TIẾT 16
TOÁN 7B1 - NC


ĐỀ 2
I. Trắc nghiệm (3 đ):


Câu 1: BCâu 2: V


Câu 3:


Câu Đúng Sai


1 x


2 x


3 x


4 x


II. Tự luận (7 đ):
Câu 1 (3 đ):


- Tính đúng mỗi góc 0.5 đ


Câu 2 (1.5 đ):


- Qua G vẽ đường thẳng zz' // d (hình dưới) 0.5 đ


-   0


3


G dEG 65 (so le trong) 0.25 đ- FGz' G1G2= 500 + 650 = 1150 0.25 đ
- FGz' d 'FG 115  0


  nên d'F // zz' 0.25 đ


- Theo cách vẽ zz' // d Vậy d'F // d 0.25 đ
Câu 3 (2.5 đ):


- c  a ; c  b  a // b 0.5 đ
- M2 , N3 là hai góc so le trong 0.75 đ(17)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×