Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Bai tap polime

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (89.66 KB, 1 trang )

(1)

POLIME1. Đốt cháy hoàn toàn một lợng polietilen, sản phẩm cháy lần lợt cho đi qua bình 1 đựng H2SO4


đặc và bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2. Nếu bình 1 tăng 18 g thì bình 2 tăng là :


A. 36 g B. 54 g C . 48 g D. 44 g


2. Khi clo hóa PVC ta thu được một loại tơ clorin chứa 66,18% clo. Hỏi trung bình 1 phân tử
clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC.


A. 1 B. 2. C.3 D. 4


3. (1): Tinh bột; (2): Cao su (C5H8)n; (3): Tơ tằm (NHRCO)n.Polime nào là sản phẩm của


phản ứng trùng ngưng:


A: (1); B: (3); C: (2); D: (1) v (2)à
4. Polime n o sau à đây có thể tham gia phản ứng cộng.


A. Polietilen B. Polivinyl clorua C. Caosubuna. D. Xenlulozơ
5. Cho chuyển hóa sau : CO2 → A→ B→ C2H5OH Các chất A,B là:


A. Tinh bột, glucozơ B. Tinh bột, Xenlulozơ
C. Tinh bột, saccarozơ D. Glucozơ, Xenlulozơ


6. Từ 100ml dung dịch ancol etylic 33,34% (D = 0,69) có thểđiều chếđược bao nhiêu kg PE
(coi hiệu suất 100%)


A: 23; B: 14; C: 18 D: Kết quả khác7. Cho biến hóa sau: Xenlulozơ→ A → B → C → Caosubuna. A, B, C l nhà ững chất n o.à
A. CH3COOH,C2H5OH, CH3CHO.


B. C6H12O6(glucozơ), C2H5OH, CH2=CH-CH=CH2


C.C6H12O6(glucozơ), CH3COOH, HCOOH


D. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH.


8. Từ 13kg axetilen có thểđiều chếđược bao nhiêu kg PVC (coi hiệu suất l 100%):à
A: 62,5; B: 31,25; C: 31,5; D: Kết quả khác


9. Trong các polime sau đây: Bông (1); Tơ tằm (2); Len (3); Tơ visco (4); Tơ enan (5); Tơ
axetat (6); Tơ nilon (7); Tơ capron (8) loại nào có nguồn gốc từ xenlulozơ?


A. (1), (3), (7). B. (2), (4), (8). C. (3), (5), (7). D. (1), (4), (6).
10.Cho 0,3 mol phenol trùng ngng với 0,25 mol HCHO (xt H+,t0 ) ( hsp 100% ) thu c bao


nhiêu gam nhựa phenolfomanđehit (PPF) mạch th¼ng?


A. 10,6 gam B. 15,9 gam C. 212 gam D. 26,5 gam
11.Để điều chế 100 gam thuỷ tinh hữu cơ cần bao nhiêu gam rợu metylic và và bao nhiêu gam


axit metacrrylic, bit hiu sut quỏ trình phản ứng đạt 80%.


A. axit 68,8 gam; rợu 25,6 gam. B. axit86,0 gam; rợu 32 gam.
C. axit 107,5 gam; rợu 40 gam. D. axit 107,5 gam; rợu 32 gam.
12.Để điều chế cao su buna ngời ta có thể thực hiện theo các sơ đồ biến hóa sau:


buna


su
cao
butadien


OH
H


C hs hs 
 


 50% 80%
5


2 1,3


Tính khối lợng ancol etylic cần lấy để có thể điều chế đợc 54 gam cao su buna theo sơ đồ
trên?


A. 92 gam B. 184 gam C. 115 gam D. 230 gam
13. Đốt cháy 1 lít hiđrocacbon X cần 6 lít O2 tạo ra 4 lít khí CO2. Nếu đem trùng hợp tất cả các


đồng phân mạch hở của X thì số loại polime thu được là


hiđrocacbon
đồng phân

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×