Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

kiem tra 1 tiethoa8 bai1doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.07 KB, 2 trang )

(1)

Họ và tên:
Lớp:


Bài kiểm tra 1 tiết
Mơn hố h c l p 8ọ ớ


Điểm Lời phê của thầy cô giáo


Đề bài:


Câu1: (2 điểm) Hãy chọn các từ hay cụm từ thích hợp điền vào các dấu “...”
trong câu sau cho đầy đủ.


“ ... là hạt vơ cùng nhỏ trung hồ về điện, từ... tạo ra
mọi chất. Nguyên tử gồm... ...mang điện tích dương và vỏ
tạo bởi...”


Trong mỗi ...,... số Proton ( P; +) bằng số...
... luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi
lớp có một số electron nhất định.


Câu 2: (1 điểm) Hãy khoanh tròn vào 1 trong các chữ A; B; C; D mà em cho là
đúng. Cho các chất có cơng thức sau: Cl2; O3; Al; CO2 ; KCl; HCl; KOH.


Các chất đã được phân loại đơn chất và hợp chất sau:
A. Các đơn chất: Cl; O3; Al.


Các hợp chất CO2; KCl; HCl; KOH.
B. Các đơn chất: Cl2; Al.


Các hợp chất: O3 ; CO2; KCl; HCl; KOH.


C. Các đơn chất: CL2; O3; Al.


Các hợp chất: CO2; KCl; HCl; KOH.
D. Các đơn chất: Al.


Các hợp chất: Cl2; O3; CO2; KCl; HCl; KOH.
Câu 3: (4 điểm)


Lập CTHH và tính phân tử khối của các hợp chất có phân tử gồm: Mg (II) và sắt ( III)
lần lượt liên kết với nhóm (-NO3). Biết Mg = 24; Fe = 56; N = 14; O = 16.


Câu 4: (3 điểm)


Công thức hố học một số hợp chất của nhơm viết như sau:
AlSO4; Al2O3 ; Al(OH)2; AlCl4.(2)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:


Câu 1 (2 diểm): điền đúng các từ theo thứ tự: mỗi chỗ điền đúng được 0,25 điểm.
Nguyên tử, nguyên tử, hạt nhân, 1 hay nhiều electron mang điện tích âm,
nguyên tử, electron (e, -), electron.


Câu 2 (1điểm): chọn đáp án C


Câu 3 (4 điểm): lập đúng cơng thức hố học của hợp chất theo các bước:
Cơng thức chung: Mgx(NO3)y


Áp dụng quy tắc hố trị ta có: x : y = I : II = 1 : 2
Cơng thức hóa học: Mg(NO3)2.Phân tử khối bằng: 148 đvC


Câu 4 (3 điểm): Công thức đúng: Al2O3
Công thức sai: AlSO4; Al(OH)2; AlCl4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×