Tải bản đầy đủ (.pdf) (152 trang)

Những yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng thành thị việt nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.46 MB, 152 trang )

013456789

6
 !"#$
%%%%%%%%&&' ((%%%%%%%%

)*+,.*/,**,0

12!"3,**456789!:
;<=91>?@?A+,0B!#C
D8EF:9
...

!2BDG !38#H:IH: #J
9KL"GMNOPQPQ

R!ST,UV
WXYZ[]Y^_`bc_defgehij
<LkL!2l8!29:
Dm6n,opqrst


1

2346789
7

!"#$%&$#$%'&$($)*+
,!-.$/0&1,1#2%0&&34561'$+$#$#7-+&
!538"#$%&$#$%'&$($)
9:;<=>?@ ABC=> =DEFGHI


*&J6(

LMNOQMROMSTOU


11

234678111!"#$%&'()1*!+",-./-01
23,4

156789:;!"<=->
?0/"@A!+"!"#$%1*B)/,A3/-CDEFEG/,H
1&
H6
-
IJK1(L
MBN(OPQRPBSN6T!A#2U-VU-W;)X23*/-WY
Z"H
1[K
\-PQRH/23!"GDY2]-YH/!+1R^_`K1a1b
Q
c1P+1XYde!+1
1NL1f-
IJK1RHN2-GD,-"
B1e/-!2g!h)OXR6Kijk_`>lmnol!p`q`B1e/r<">?
PQRs(t&'KPBKPQRHR'1Ru17)lwxD/hD!V2VCY>

`'1K1a1bQXYd2G2/-023/hD!U-Dzoy{fA3/8D"*B[12g!-2!2)5N[1e7}~LPBSNQ1_
?71/3"€"2GYd01/h
[L'ijk_`_
B1p`Q‚1e!+"f
-!/3""/-CD2D+

1B[L'sƒ[1PQRPBS;W/-82E„,2g!
-…†"/-CD9K1(L
MBN(OPQRPBSN 'BQ1_
`1e5‡LK1a1XYd;"D/8Dx?|,/h+!?|zoy{,71PQK

B
6K
sfA3-"//=-!"#$%6
1X"G$,/-GD!%[q5+"2G2U-VU-W
K1
55X1(L
MBN(OPQRPBSN_
`//3""2-F/--2GYd !"#$%1O6bQ&'78
764

15&'K16PBK u5 e58D"*B[1)/K1+1
1'
LQQ
1B&wGYd2G2CYE"-;"@2&%K1()1*B(L
MBN(OBS5ITP1B_K
 !"#$%&'Rs"!+1
K1[K

-D/--
1BQ1_
B1
6a1bQXYd!"<=-;-T!!+1b1BPBK7
8-/3",H!;"@,!"#$%6
NNK
12!"#$/3"K1/-CD}1Q
LQQPBSN&'RO_
ĂÂ
ÊÔƠƯĐă
âêôơưêđơêơ


111

234634

678

 
674

234634
234
234
234 ! 

"#$%&
'
()*

**6+,-./012345678*
*92:17;<=>2?@:81A<2B>C2;>1D<1E0.G>H
IJKJILMNO1PQRST1PRNUQJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJV
IJKJKWXQTY1RST1PRNUQJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJZ
IJKJV[T1\]^MRST1PRNUQJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJZ
%_`
abcde>C8f2g@>C2;>1D<h
ijkjimnopqrRSRST1PRNUQNstuQvRwRJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJx
IJVJKyTwNTOTzRST1PRNUQJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ{
IJVJV|T}]^1RST1PRNUQNstuQvRwRJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ{
%_~d48c44b4D<
ijjiqp1S1tRRST1PRNUQJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
IJZJKQORTRST1PRNUQJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
*h245>CCf@Ă1EÂ5678*Ê
IJxJI[TÔƠƯRSSƯĐ^ă]âOuêuQvRJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIô
IJxJK[TÔƠƯRSSƯĐ^ă]âOOTơNO1ưRJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIô
*đ71<1E0.G>**
@7cd4%*9

"#$ & à) ả 4Ãá ạ
ằ ẳ)ẵ 2ắ 
ả4Ã)*H
9* >C<0>11>C2;>1D<6+5>2@<072/1f2@2*H
KJIJIyTw1R1\]OTơNĐT]TÔêƠặRT]QtOTơNĐT]TÔJJJJJJJJJJJJJJJJJIV
KJIJKầẩRSẫQtRNqấRSRST1PRNUQ^ăêƠặRT]QtOTơNĐT]TÔsậq1
O1PQèRSJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIZ
KJIJVầẩRSẫQtRNNẻTQRSuêOTQẽOéẹèMRSOềRSNNRST1PRNUQ^ăTểRT^1^ể
êƠặRT]QtOTơNĐT]TÔsậq1O1PQèRSJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIx12
3436789

8

88898

!"#$%$&

'())* +,89444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443/0/0123456789:;<=>>@A56:BCDEF53G9H:3IJK3LG34MNOPQNRNSC<:3978:
5631T5JU90000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/V
/0/0/23456789:;<=>>@A56:BCW>RCEXE;12B13Y5321G9H:3IJK3LG34MNO
2YJZJ61<:3978:5631T5JU9000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/[
34\]^_889)*8
` 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444\a
6bcd$%'e44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444\a
fghijklmnghijkngopqrstuqvwx44444444444444444444444444444444444444444444444444\y
\4z6){|{89)*8
` 789}4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444\y
~>@O=S>R=S>C=NU900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
010/95631T5JU90000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
\43q9)*8
`#8844444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444\
0/01J:1T9JH5631T5JUMEF53:5300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0/0/318:85631T5JU90000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0/03CSC=PQEFECG5631T5JU9000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000V
0/0V318:8>@B565K35625900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000V
0/03IJ3155631T5JUMEF53:530000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000V
0/08:9<5631T5JUMEF53:5300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000V1
0/03Z::1=W>=SEĂB100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0/0ÂÊ3Ô532Y61<:3978:5631T5JUMECƠ9J3Ư53H95631T5JUMEF53:5300000V
\4\q9)*8
`#Đă8944444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444yy
~~â>=SE000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00/2631T5JUMEF=>ê@ô=SơOưXđ5631T5JU9:35631GK1:00000000000000000000
002631T5JUMEF=>ê@ô56J353:3UJ00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
6cd$%'l44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444à3
fghijkảmÃá6ạxqrstuqvwx44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444à\
-4z6
ằẳ'dẵắ8

!"#$%$&À'())* +,89
Á8Â)Ãq
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444à\
V01013IJ:=SW>RCEXE;12B13Y5321G9H:3IJK3LG34MNO0000000000000000000000000Â
V010/3IJ:=SDEF53G9H:3IJK3LG34MNO000000000000000000000000000000000000000000000000000ÂV
-43)}ặẵ)8
ầẩẫ9)ấằẵ)ậè 8)44444444444444444444444444444444444444444àa
V0/011ĂEF53CEX:15Jẻ7JNRNW>=SEN>@E5631T5JUMEF=>ê@ô=SơOưX00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Â


1
234345678

6


×