Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

KH on thi tot nghiep 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (42.8 KB, 4 trang )

(1)

Kế hoạch giảng dạy ôn thi tốt nghiệp


Môn: lịch sửBuổi Tiết Nội dung Yêu cầu Ghi chú


1 1,2,3


Lịch sử thế giới:


- Sự hình thành trật tự thế giíi míi sau chiÕn
tranh thÕ giíi thø hai 1945-1949


- Liên Xô và các nớc Đông Âu (1945-1991).
Liên Bang Nga 1991-2000.


- C¸c níc ¸ - Phi – Mü la tinh 1945-2000


- Häc sinh kh¸i qu¸t,hƯ thèng kiÕn thøc về :
Liên Xô, Đông Âu, các nớc châu á: §NA,
ASEAN


- Phân tích và đánh giá các sự kiện


2


4,5,6


LÞch sư thÕ giíi:


- C¸c níc ¸ - Phi – Mü la tinh 1945-2000
- Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu 1945-2000- Học sinh khái quát,hệ thống kiến thức về :
Châu Phi, MLT,Mỹ, Nhật Bản, Tây âu


- Phõn tớch gii thớch v đánh giá các sự kiện


3 7,8,9


LÞch sư thÕ giíi:
- Quan hệ quốc tế từ 1945-2000


- Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế
toàn cầu hoá.


- Tng kt lịch sử thế giới hiện đại từ
1945-2000


- Häc sinh kh¸i qu¸t,hƯ thèng kiÕn thøc vỊ :
mèi quan hƯ quốc tế giữa CNTB với CNXH,
các thành tựu của cách mạng KH-CN.


- Phõn tớch gii thớch v ỏnh giá các sự
kiện, liên hệ


4 10,11,12 LÞch sư ViƯt Nam


- Những chuyển biến mới về kinh tế và xà héi
ViƯt Nam sau chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt.
- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ
1919-1925.- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam tõ


- Häc sinh kh¸i qu¸t, hƯ thèng kiÕn thøc vỊ:
Kinh tÕ – x· héi ViƯt Nam,Vai trß cđa
NAQ, về giai cấp công nhân, sự hình thành 3
tổ chức céng s¶n …


- Phân tích giải thích và đánh giá các sự(2)

Bi TiÕt Néi dung Yªu cầu Ghi chú


1925-1930 kiện, liên hệ.


5 13,14,15


Lịch sử Việt Nam
- Phong trào cách mạng 1930-1935
- Phong trào dân chủ 1936-1939.


- Phong trào giảI phóng dân tộc 1939-1945
- Cao trào kháng Nhật cứu nớc và tổng khởi
nghĩa tháng Tám năm 1945, Nớc Việt Nam
dân chủ cộng hoà ra đời.


- Häc sinh kh¸i qu¸t, hƯ thèng kiÕn thøc về:
Hoàn cảnh, diễn biến của các cuộc khởi
nghĩa, các chính sách của Nhật và pháp, cách
mạng tháng 8/1945- Phõn tích giải thích và đánh giá các sự
kiện, liên hệ.


6 16,17,18


LÞch sư ViƯt Nam
- Níc VNDCCH tõ sau 9/2/1945-tríc
19/12/1946.


- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn
quốc chống thực dân Pháp 1946-1950.


- Bớc phát triển của cuộc kháng chiến toàn
quốc chống thực dân Pháp 1951-1953.


- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân
Pháp kết thúc.1953-1954.


- Học sinh khái quát, hệ thống kiến thức về:
Những khó khăn và biện pháp giải quyết,nội
dung của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến,
các chiến thắng lớn


- Phõn tích giải thích và đánh giá các sự
kiện, liên hệ


7 19,20,21 LÞch sư ViƯt Nam


- Miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ kinh tế
XH, miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ –


Diệm, gìn giữ hồ bình 1954-1960.


- Xây dựng CNXH ở miền Bắc, chiến đấu
chống chiến lợc “ Chiến tranh đặc biệt” của đế
quốc Mĩ ở miền Nam 1961-1965.


- Häc sinh kh¸i qu¸t, hƯ thống kiến thức về:
Âm mu, thủ đoạn của Mỹ trong các chiến
l-ợc chiến tranh kiểu mới. Những thắng lợi cđa
nh©n d©n ta…(3)

Buổi Tiết Nội dung u cầu Ghi chú
- Chiến đấu chống chiến lợc “ Chiến tranh cục


bộ” ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền
Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mĩ 1965-1968.
- Chiến đấu chống chiến lợc “ Việt Nam hoá
chiến tranh ” ở miền Nam và chiến tranh phá
hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mĩ
1969-1973.


- KhôI phục và phát triển KT-XH miền Bắc và
giảI phóng hoàn toàn miền Nam 1973-1975.


- Phõn tớch gii thích và đánh giá các sự
kiện, liên hệ.


8 22,23,24


LÞch sư ViƯt Nam- Việt Nam trong những năm đầu sau đại thắng
mùa xuân 1975.


- Việt Nam xây dựng CNXH và đấu tranh bảo
vệ tổ quốc 1976-1986.


- Việt Nam trên đờng đổi mới đI lên CNXH
1986-2000.


- Tæng kÕt LSVN 1919-2000


- Học sinh khái quát, hệ thống kiến thức về:
Những thành tựu đạt đợc sau khi đất nớc đợc
thống nhất…


- Phân tích giải thích và đánh giá các sự
kiện, liên hệ.(4)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×