Tải bản đầy đủ (.pdf) (207 trang)

Nhân tố hấp dẫn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước đông bắc á vào việt nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.64 MB, 207 trang )

12456789


77
4
5
5
8
 !7

"8# 
$
%
5&
47
5'
6
&

(41)
6
7 5*+

,-65./
4
5650


2512323013456789

6
6
3
494
97


!6


"7#

$

%9
4&936 4
'959&9

(30)95
6
4*
+
9 ,3 -4

$

+./-0123234


565
4/7
89:;<>:?@9AB@C>DE>FGH3/I
/I

J5K4

 14LMNMN


1

2346789
7
111 !"#$"!"#%$"&"'"(1
)*+",-$.).!/#-$ !$1012.%"(1"!"!13*($1
204 !"#$"!"#%$"&"'
5689:;=>?@ ABC=> =DEFGHI
JKLMNOPQRSMOL
TLUOVLWXVLYZ


11

234678


1111 !"# $"%"&'()*+,1'
$
-./101123456*+,7'811&*3$&9$: $;""

<=1'?34@3>A0:B1CD3E(>F3+GH$
I
J,11K(+LMK1$ NO!P-Q#RQS1J*T-UVW"<=XYZIJZI
J/[\ ]^1_1G
"-/1E(11J234`$
-./1011234<6
&9aRO &b""cK'E(: $;""<=,1>'?34@3>A1CD3
E(d1Ge3:fIg !O-UVW
hi.U".jWk "
"lT -U&9aj"
<=l%$OU$
W-m \&*3>'@3>A(nogZ !ON;$pqA,
&91rs&tI
u16( ]9"&/WNj!V!&v1Gs!wR% $OU!O-$V!&9
/W&Ux371G3:^1p',1'((e3:I
J,11<(p?dTyR$"-`z{"$
0E(1 $U-U%&;"`|4n}
8b~Nj -163,(1x&E1Cn/n€`aRO aRO #-&t
1rB,1d1Ge3:I
J1:D>K6nA*4S:1xR$
y !W &
03:?SB1C?8371'((e3:1?‚1?€ƒd0L1
7,„I
J116(…


111

234634


678

 
234634
234
23444 !
23444"
#$2%
$&'
'()*+,-.*/.+0123.4'
526+.784)*9:6);*7)+<85
=>
?@ABC);4-*D:);*7)+<8E
F>GHBIJKLHM-);*7)+<8N
O*PJK2QJKKQLRS+0TU8V)W)N
XY/.+,8+0TU8V)W)X

Z[\] ^_`! a& 44 4b! c" !d 4e& 4f 6d
gh 
6&ijklGZ[\]GZjG]Z8m
e&n
''o);p8T)+W++q);.rs)*);*7)+yzyzyz{|}~}}~}}~1}}~1zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
yzyzz{|}~}}~}}~1}zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
ĂÂ|}~}ÊÂ}~Ô}~}~1}zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzƠƯ
^>Đ>GHBIJKLHMLJKH@wJu<8EO
yzzyză}~}~1}Êâ}}~1}zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzƠê
yzzzôơư1}~1}zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzƠđ
àảÃáạzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzƯ
Y6&i

Z[\]^Nn

Z[\] Đằẳằhiẵắ#
$h_[ _4G [4
!44ặắ#
$h_[ _4G[4
!Nầ
5'4W+ẩ*W)9:U7)p8T)Nầ
ẫấậ1Ă}~1èẻẽézzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzƯẹ
zyzzẻ}}~1ềểẻẽzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzêy
zyzƠz{ễÊÔếấậ1Ă}~1zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzê
zyzƯzệìểỉ}ÊÔếấậ1Ă}~1zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzêƠ
554W+)*).?*,-ĩ)?J2ítABAịò+./LJBS+);4OX
zzyzỏõâ}ơ}Ô1}Ăóọồzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzê
zzzỏõâ}ơ}Ôồàổ}~ạĂzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzỗ


12
3434546789
7

7
77444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443
343446789
7

1


71×