Tải bản đầy đủ (.doc) (8 trang)

CONG DAN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (52.58 KB, 8 trang )

(1)TRUNG HỌC CƠ CỞMÔN NGỮ VĂN


(Áp d ng t n m h c 2008-2009)

ừ ă

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNGPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH


TRUNG HỌC CƠ CỞMÔN

GIÁO DỤC CÔNG DÂN(Áp dụng từ năm học 2008 – 2009)
(2)

MÔN

GIÁO DỤC CÔNG DÂN(Áp dụng từ năm học 2008 – 2009)LỚP 6Cả năm: 37 tuần (35 tiết)
Học kì I: 19 tuần (18 tiết)
Học kì II: 18 tuần (17 tiết)


HỌC KỲ I


Tiết 1 Bài 1 – Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể


Tiết 2, 3 Bài 2 – Siêng năng, kiên trì


Tiết 4 Bài 3 – Tiết kiệm
Tiết 5 Bài 4 – Lễ độ


Tiết 6 Bài 5 – Tôn trọng kỷ luật
Tiết 7 Bài 6 – Biết ôn


Tiết 8 Bài 7 – Yêu thiên nhiên, sống hồ hợp với thiên
nhiên


Tiết 9 Kiểm tra viết


Tiết 10 Bài 8 – Sống chan hoà với mọi người
Tiết 11 Bài 9 – Lịch sự, tế nhị


Tiết 12, 13 Bài 10 – Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể
và hoạt động xã hội.


Tieát 14, 15: Bài 11 – Mục đích học tập của học sinh


Tiết 16 Thực hành, ngoại khố các vấn đề của địa phương
và các nội dung đã học(3)

HỌC KÌ II


Tiết 19, 20 Bài 12 – Cơng ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
Tiết 21, 22 Bài 13 – Cơng dân nước Cộng hồ xã hội chủ


nghóa Việt NamTiết 23, 24 Bài 14– Thực hiện trật tự an tồn giao thơng
Tiết 25, 26 Bài 15 – Quyền và nghĩa vụ học tập


Tieát 27 Kiểm tra viết


Tiết 28, 29 Bài 16 – Quyền được pháp luật bảo hộ về tính
mạng,


thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân
phẩm


Tiết 30 Bài 17 – Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
Tiết 31 Bài 18 – Quyền được bảo đảm an tồn và bí mật


thư tín, điện thoại, điện tín.


Tiết 32, 33 Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương
và các nội dung đã học


Tiết 34 Ôn tập học kì II
Tiết 35 Kiểm tra học kì II


LỚP 7Cả năm: 37
tuần (35 tiết)


Học kì I: 19 tuần (18 tiết)
Học kì II: 18 tuần (17 tiết)HỌC KÌ I(4)

Tiết 3 Bài 3 – Tự trọng


Tiết 4 Bài 4 – Đạo đức và kỉ luật
Tiết 5, 6 Bài 5 – Yêu thương con người
Tiết 7 Bài 6 – Tơn sư trọng đạo
Tiết 8 Bài 7 – Đồn kết, tương trợ
Tiết 9 Kiểm tra viết


Tieát 10 Baøi 8 – Khoan dung


Tiết 11, 12 Bài 9 – Xây dựng gia đình văn hố


Tiết 13 Bài 10 – Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp
của gia đình, dịng họ


Tiết 14 Bài 11 – Tự tin


Tiết 15, 16 Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương và
các nội dung đã học


Tiết 17 Ôn tập học kì I
Tiết 18 Kiểm tra học kì I


HỌC KÌ II


Tiết 19, 20 Bài 12 – Sống và làm việc có kế hoạchTiết 21 Bài 13 – Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục
của trẻ em Việt Nam


Tiết 22, 23 Bài 14 – Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên
nhiên


Tiết 24, 25 Bài 15 – Bảo vệ di sản văn hoá
Tiết 26 Kiểm tra viết


Tiết 27, 28 Bài 16 – Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo


Tiết 29, 30 Bài 17 – Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam


Tiết 31, 32 Bài 18 – Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị
trấn)(5)

Tiết 34 Ôn tập học kì II
Tiết 35 Kiểm tra học kì II


LỚP 8Cả năm: 37 tuần (35 tiết)
Học kì I: 19 tuần (18 tiết)
Học kì II: 18 tuần (17 tiết)


HỌC KÌ I


Tiết 1 Bài 1 – Tôn trọng lẽ phải
Tiết 2 Bài 2 – Liêm khiếtTiết 3 Bài 3 – Tôn trọng người khác
Tiết 4 Bài 4 – Giữ chữ tín


Tiết 5 Bài 5 – Pháp luật và kỷ luật


Tiết 6 Bài 6 – Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
Tiết 7 Bài 7 – Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã


hội


Tiết 8 Bài 8 – Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
Tiết 9 Kiểm tra viết


Tiết 10 Bài 9 – Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng
đồng dân cư


Tiết 11 Bài 10 – Tự lập


Tiết 12, 13 Bài 11 – Lao động tự giác và sáng tạo


Tieát 14, 15 Bài 12 – Quyền và nghóa vụ của công dân trong gia
đình


Tiết 16 Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương và
các nội dung đã học(6)

HỌC KÌ II


Tiết 19, 20 Bài 13 – Phòng chống tệ nạn xã hội


Tiết 21 Bài 14 – Phòng chống nhiễm HIV/AIDS


Tiết 22 Bài 15 – Phịng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các
chất độc hại


Tiết 23 Bài 16 – Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng
tài sản của người khác


Tiết 24 Bài 17 – Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước
và lợi ích cơng cộng


Tiết 25 Bài 18 – Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
Tiết 26 Kiểm tra viết


Tiết 27 Bài 19 – Quyền tự do ngơn luận


Tiết 28, 29 Bài 20 –Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam


Tiết 30, 31 Bài 21– Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam


Tiết 32, 33 Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương và
các nội dung đã học


Tiết 34 Ôn tập học kì II
Tiết 35 Kiểm tra học kì II


LỚP 9
Cả năm: 37 tuần (35 tiết)
Học kì I: 19 tuần (18 tiết)
Học kì II: 18 tuần (17 tiết)


HỌC KÌ I(7)

Tiết 2 Bài 2 – Tự chủ


Tiết 3 Bài 3 – Dân chủ và kỉ luật
Tiết 4 Bài 4 – Bảo vệ hồ bình


Tiết 5 Bài 5 – Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế
giới


Tiết 6 Bài 6 – Hợp tác cùng phát triển


Tiết 7, 8 Bài 7 – Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp
của dân tộc


Tiết 9 Kiểm tra viết


Tiết 10, 11 Bài 8 – Năng động, sáng tạo


Tiết 12 Bài 9 – Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu
quả


Tiết 13, 14 Bài 10 – Lí tưởng sống của thanh niên


Tiết 15,16 Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương
và các nội dung đã họcTieát 17 Ôn tập học kì I
Tiết 18 Kiểm tra học kì I


HỌC KÌ II


Tiết 19, 20 Bài 11 – Trách nhiệm của thanh niên trong sự
nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại hoá đất nước
Tiết 21, 22 Bài 12 – Quyền và nghĩa vụ của cơng dân trong


hôn nhân


Tiết 23 Bài 13 – Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng
thuế


Tiết 24, 25 Bài 14 – Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
Tiết 26 Kiểm tra viết


Tiết 27, 28 Bài 15 – Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
của công dân(8)

Tiết 31 Bài 17 – Nghóa vụ bảo vệ tổ quốc


Tiết 32 Bài 18 – Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
Tiết 33 Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương


và các nội dung đã học
Tiết 34 Ôn tập học kì II


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×