Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

De KT doi tuyen HSG Vat Ly 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (29.71 KB, 2 trang )

(1)

Trờng thcs vĩnh tiến

đề kiểm tra đội tuyển HSG


Mơn vật lí 9 .

Thời gian: 90 phút.Họ và tên :

...

Đề bài:Cõu 1:

Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến một ngơi sao, ngời ta phóng lên ngơi sao đó 1 tia lade.


Sau 9 giây máy thu nhận đợc tia lade phản hồi về mặt đất (tia lade bật trở lại sau khi đập vào ngơi sao).


Tính khoảng cách từ Trái đất đên ngôi sao, biết vận tốc của tia lade là 300 000 km/s.Câu 2:

Lúc 4 giờ, hai xe cùng xuất phát từ 2 địa điểm A và B cách nhau 36km. Chúng chuyển động cùng chiều


từ A đến B. Xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc 56km/h, xe thứ hai khởi hành t B vi vn tc 48km/h.a) Tìm khoảng cách giữa 2 xe sau 45 phút xuất phát?


b) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Cách A bao nhiêu km?Cõu 3:

Thả đồng thời 100g sắt và 500g đồng ở 25

0

C vào 700g nớc ở nhiệt độ 85

0

C.Tính nhiệt độ khi cân bằng nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của sắt, đồng, nớc lần lợt là:


c

1

= 460 J/kg.độ; c

2

= 380 J/kg.độ; c

3

= 4200 J/kg.độ;Câu 4:

Tính lợng dầu cần để đun sơi 2 lít nớc ở 20

0

C đựng trong ấm bằng nhơm có khối lợng 200g. Biết nhiệtdung riêng của nớc và nhôm lần lợt là c

1

= 4200 J/kg.độ; c

2

= 880 J/kg.độ, năng suất tỏa nhiệt của dầulµ q = 44.10

6

J/kg vµ hiƯu st cđa bÕp lµ 30%Bµi lµm:...
...


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


...
...
...


...
...


...
...(2)

...
...


...
...


...
...


...
...
...
...
...


...
...


...
...
...
...
......
...


...
...


...
...
...
...
...


...
...


...

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×