Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Bai 26 Su bay hoi va su ngung tu tiet 30

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.89 KB, 2 trang )

(1)

Trường cao đẳng sư phạm sóc trăng Vật lý 6
TiÕt 30:


Bµi 26:

Sự bay hơi và sự ngng tụ


I. Mục tiêu:


* KT: Hiện tợng bay hơi.


S ph thuc tc độ bay hơi phụ thuộc t0.


+ Biết tìm hiểu tác động của một yếu tố lên một hiện tợng khi có nhiếu yếu tố
tác động lên cùng một lúc.


+ Tìm đợc TĐ về sự bay hơi và sự phụ thuộc tốc độ bay hơi vào t0 gió và S mặt


tho¸ng.


* KN: Vạch đợc kế hoạch và thực hiện đợc TN kiểm chứng tác động của
nhiệt độ, gió và mặt thống lên tác ng bay hi.


+ Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, tổng hợp.


* TĐ: Rèn tính cẩn thận, có ý thøc vËn dơng kiÕn thøc vµo cc sèng.
II. Chn bị:


Giỏo viờn: Hình vẽ phóng to H.26


Nhúm: Mt giá đỡ TN.Kẹp vạn năng, hai đĩa nhôm giống nhau, một bình
chia độ (ĐCNN 0,1ml - 0,2ml) đèn cồn.


III. Tỉ chøc d¹yhọc:-* HĐ 1 : 1. Kiểm tra bài cũ- Đặt vấn đề:


HS1: Chữa bài tập 24,25 (1.2). Nêu đặc điểm của sự nóng chảy và sự đông đặc.
ĐVĐ: Giáo viên dùng khăn ớt lau bảng, một phút sau bảng khô.


- Đặt vấn đề - bài mới
2. Bài mới:


Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung nghi bảng


Hoạt động 2: Quan sát hiện tợng bay hơi và rút ra nhận xét tốc độ bay hơi
GV: Cho quan sát hỡnh


26.2a,b,c. Mô tả cách
phơi, ®iĨm gièng, khác
nhau .


GV: Đọc, trả lời câu C1,
C2, C3.


GV: Tốc độ bay hơi phụ
thuộc yếu tố nào?


GV: Đọc và trả lời câu
C4.


HS: Hot ng theo nhóm,
mơ tả đợc ý nghĩa hình vẽ.HS: Trả lời đợc câu C1, C2,
C3 và rút ra đợc nhận xét.
Ghi vở.


HS: trả lời.


HS: Chän tõ thích hợp hoàn
thành câu C4. Ghi vở.


I. S bay hi.


* Sự bay hơi nhanh
hay chậm phụ thuộc
vào yếu tố nào?


a) Quan sỏt hiện tượng
b) Rỳt ra nhận xột.
Tốc độ bay hơi phụ
thuộc vào nhiệt độ, gió
và diện tích mặt
thống.


C4:


- (1) cao ( thÊp ) ;
(2) nhanh ( chËm ).
- (3) m¹nh ( yÕu );
(4) lín ( nhá ).


- (5) lớn ( nhỏ ) ;


(6) nhanh ( chậm ).
Hoạt động 3: Thí nghiệm kiểm tra


GV: Cho đọc thông tin,
muốn kiểm tra tốc độ bay
hơi phụ thuộc nhiệt độ


HS: Hoạt động theo nhóm
đa ra đợc phơng án thí
nghiệm.


c) Thí nghiệm kiểm
tra.(2)

Trường cao đẳng sư phạm sóc trăng Vt lý 6
làm cách nào?


GV: Phát dụng cơ thÝ
nghiƯm, híng dẫn lắp
dụng cụ.


GV: Yêu cầu học sinh
làm thí nghiệm theo các
bớc SGK.


HS: Tiến hµnh thÝ nghiƯm
theo híng dÉn cña GV.


HS: Quan sát hiện tợng, từ
kết quả thí nghiệm đa ra đợcnhận xét. Hiện tợng: Nớc ở đĩa
nóng hơn khô nhanh
hơn.


Kết luận: Tốc độ bay
hơi phụ thuộc vào
nhiệt độ.


Hoạt động 4: Vạch kế hoạch kiểm tra tác động của gió, mặt thoáng
GV: Cho học sinh đọc


thông tin, nêu phơng án
kiểm tra tác động của gió,
diện tích mặt thống vào
tốc độ bay hơi?


GV: Nêu cách thí nghiệm
để học sinh làm thí
nghiệm kiểm tra ở nhà.


HS: Hoạt động cá nhân, nêu
đợc các phơng án thí
nghiệm kiểm tra.


HS: Ghi vở hớng dẫn của
giáo viên về nhà làm thí
nghiệm hoạt động cá nhân,
nêu đợc các phơng ỏn thớ
nghim kim tra.Phơng án:


- Tác động của gió:
Mỗi đĩa đổ 2cm3 nớc


để xa nhau trong nhà.
Một đĩa dùng gió quạt
điện thổi.


- Tác động của mặt
thoáng: Một đĩa lớn,
một đĩa bé. Mỗi đĩa đổ
4 cm3 nớc cùng để


ngoài nắng.
Hoạt động 5: Vận dụng


- Cho học sinh đọc các câu hỏi C9; C10.
- Chữa bài 26.1 và trả lời


Hoạt động 6: Hớng dẫn về nhà
- Học kỹ câu C1…C10.


- Häc thuéc ghi nhí.
- Bµi tËp: 26.2; 26.5 SBT.


×