Tải bản đầy đủ (.pdf) (66 trang)

55 cách để kích hoạt tư duy

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.87 MB, 66 trang )

NHÀ XUẤT BẢN
ĐẠI HỌC Sư PHẠM


Tủ sách

dànhchoHỌC si nh

mSKẵ

Người dịch: NGUYỄN THU HƯƠNG

cách để
K íc h h o ạ t t ư d u y

To Brainstorm
Solutions

NHÀ XUẤT BÀN ĐAI HOC sư PHAM


MỤC LỤC
Lời giới th iệ u ......................................... ............................................. 5
1. Tự suy nghĩ.......................................................................................6
2. Viết ra các ý tưởng............................................................................7
3. Thể hiện ý tưởng qua cây b ú t............................................................8
4. Từ gợi ý ........................................................................................... 9
5. Áp dụn g ......................................................................................... 10
6. Lặp lại ý tưởng................................................................................ 11
7. Thêm giấy để v iế t........................................................................... 12
8. Tiếp tục thêm g iấ y ..........................................................................13


9. Nghỉ ngơi........................................................................................ 14
10. Đi lại xung quanh..........................................................................15
11. Xem lại......................................................................................... 16
12. Tìm mối liên quan..........................................................................17
13. Khoanh trị n ..................................................................................18
14. Mục đích rõ ràng........................................................................... 19
15. Đừng lo lắng................................................................................. 21
16. Đánh s ố ........................................................................................22
17. Địa điểm........................................................................................23
18. Xác định mục đích......................................................................... 24

sscách
dể kích hoạt tơ duy


MỤC LỤC
19. Có sự chuẩn bị trư ớ c .....................................................................25
20. Bắt đều thảo luận......................................................................... 26
21. Cạnh tra n h ................................................................................... 27
22. Những người tham gia................................................................... 29
23. Trình độ........................................................................................30
24. Số lượng người tham gia................................................................31
25. Tự t in ........................................................................................... 32
26. Trọng t à i...................................................................................... 33
27. Biểu đạt vấn đề một cách rõ ràng..................................................34
28. Viết lại vấn đề ra g iấ y ................................................................... 35
29. Xác định lại vấn đề........................................................................36
30. Hạn c h ó t...................................................................................... 37
31. Tập hợp ý tưởng........................................................................... 38
32. Xây dựng ý tưởng........................................................................39

33. Phân tích ...................................................................................... 40
34. Khơng có ý tưởng nào là vơ íc h .....................................................41
35. Nâng cao giá trị cho ý tưởng......................................................... 42
36. Đón nhận các ý tưởng m ới............................................................ 43
37. Mở rộng ý tưởng...........................................................................44

li

sscách
dể kích hoạt tư duy


MỤC LỤC
38. Không bỏ qua bất cứ ý tưởng n ào................................................. 45
39. Thêm thời g ia n ............................................................................ 46
40. Mời mọi người đặt câu h ỏ i............................................................ 47
41. Thảo luận sâu hơn về ý tưởng đã đưa ra........................................49
42. Lổng ghép mơ hình....................................................................... 50
43. Tác dụng của sự hài hước.............................................................. 51
44. Sử dụng trích dẫn và con số thống k ê ....................................... . .52
45. Phát huy ngôn ngữ cơ th ể ............................................................ 53
46. Giới hạn thời g ia n ......................................................................... 54
47. Giảm nhẹ sự phê phán...................................................................55
48. Tách rời các ý tư ở n g .................................................................... 56
49. Phát triển ý tưởng........................................................................57
50. Ghi chép lại các ý tư ở ng ................................................................58
51. Dẫn dắt vấn đ ề ............................................................................ 59
52. Ý tưởng lô-gic................................................................................60
53. Bảng ghim g iấ y ............................................................................ 61
54. Trích dẫn ví dụ.............................................................................. 62

55. Tư duy sáng t ạ o ........................................................................... 63

sscách
dể kích hoạt tư duy

u


LỜI GIỚI THIỆU
Tư duy là một quá trình, cho phép chủ thể đưa ra các ý tưởng và suy
nghĩ của mình liên quan đến một chủ đề hoặc một cơ hội nào đó. Trong q
trình tư duy, cần chấp nhận sự tổn tại song song của nhiều ý tưởng để mở
ra các khả năng và loại bỏ các giả định sai về vấn đề cần thảo luận. Việc
phân tích và đánh giá ở giai đoạn này có thể đưa ra nhiều ý tưởng phong
phú hơn, tuy nhiên, chỉ nên tổng hợp lại các ý tưởng ở cuối quá trình tư
duy. Sự tư duy rất cần thiết trong hầu hết những vấn đề quan trọng. Thậm
chí, những việc đơn giản như chuẩn bị cho một chuyến đi dã ngoại cũng
cẩn phải có suy tính thấu đáo. Như vậy, chúng ta có thể thấy, mọi người
đều cần suy nghĩ thật cẩn thận trước khi hành động. Sẽ không khôn ngoan
chút nào nếu chỉ hành động theo cảm tính mà khơng lường đến hậu quả.
Trong cuốn sách nhỏ này, chúng tôi
xin đưa ra 55 gợi ý để kích hoạt tư duy,
nhằm giúp bạn có thể suy nghĩ cặn kẽ hơn
về mọi vấn đề và đạt được kết quả như
mong muốn.
Ban biên tập đã rất nỗ lực và thực sự
mong muốn cuốn sách sẽ hữu ích cho bạn
đọc. Rất mong q độc giả đón đọc và
ủng hộ.


để kích hoạt tơ duy


T ự SUY NGHI
HÔM Q U A TỚ Đ Ả
NK3ỔI s u y NỠHĨ
Đ Ể TÌM ý TƯỞNO

CĨ HIỆU Q UẢ
KilÔ N Ỡ CẬ U ?

MỚI E>Â'y

Khi tự suy nghĩ, chúng ta sẽ dễ
dàng nảy sinh các ý tưởng mới
mẻ hơn, vì chúng ta được tự do
đưa ra các ý tưởng của mình
một cách thoải mái mà khơng
cần lo bị ai phê bình. Hơn nữa,
chúng ta cũng sẽ khơng bị ràng
buộc bởi yếu tố thời gian.

ĐÚNkS V Ậ y ! KHI
T ự s u y NỠHĨ,

ĩ ó ĐÃ có

Tại 5aơ M\ệc tự

R ẤT NHỂU ý

TƯỎNỠ MỚI.

CẬ U S Ẽ E>ược
. T ự DO S Ư A R A ý
TƯ Ở N Ỡ M À .


:

5uy nghĩ Lại ầễ khián
bạn nảy sinh nhiẩu
ý t ưởng mài p
V ì bạn ầiỢ c tự Ảo ầ ia ra
các Ỷ iưàng của mình m ội
\hoấ\ mái mà khớng
ơ bị ai chỉ trích.

SScách
để kích hoạt tư duy

®J


VIẾT RA CÁC Ý TƯỞNG
.- ■ ■ H

S A U Đ Ĩ C ẬU

\


I Ố,’^ ƠNeB£ r •/
ViẢiQưr

t HẾMÂO?

NÊN V Ế T K A N H Ữ N G
ý TƯƠNỠ C Ù A MừslM

:

NHƯ T H Ế

Á O CHO /
ếN

•..

;....•
..........

HỢP Lí CẬ U Ạ .

Bước đầu tiên của bạn trong việc
suy nghĩ để tìm ra ý tưởng mới
là hãy viết ra bất cứ ỷ tưởng nào
xuất hiện trong đẩu. Ý tưởng đó
nên được viết ỏ giữa trang giấy,
các ý tưởng xuất hiện kế tiếp sẽ
được viết tiếp theo đó hoặc viết
thành các "chân rết" nhỏ hơn

toả ra xung quanh.

I

; ĐÚNỠ K Ổ H Đ Ó L ã \ .
/ CÁ C H Đ Ể CHÚ N ỡ TA
......

£>ạn nển bắt ra các ý tưífrig của
mình như thế nàớP

i.'

_ y

.... i
_ ,

B Ắ T 6>ẨU s u y NỠHĨ
Ĩ M R A ý TƯ Ở N S

T£ Bí T B f . u h .

VVẾTỶTƯỞNG .

M Ớ IO Â V Í

/


Đ Ẩ U TIÊN Ớ
© IỮ A TR A N Ỡ
....

S IẤ Y

.•■ '

E?ạn hãy viát các ý tưdng
ra giữa trang giấy và dế
dành chữ ăể viế t các ý
tư ^ g kế tidp.

sscách
dể kích hoạt tu duy


THỂ HIỆN Ý TƯỞNG QUA CÂY BÚT
C Ậ U LÃ M T H Ế

HƠM Q U A TỚ
Đ Ã CĨ MỘT ý

:

N ÀO Đ Ể R A

TƯ Ở N Ỡ RẤ T

ĐƯ Ợ C ý TƯ Ở N G


HAy

M Ớ IV Ậ y ?

!•**» %

.....

Khơng có một cách thức
hay mơ hình cố định nào áp
đặt lên việc viết ra ý tưởng
trong quá trình tư duy.
Nhiều khi các ý tưởng hoặc
suy nghĩ được thể hiện ra
giấy chỉ là các từ, hình ảnh
hoặc các đoạn văn ngắn.

' -Tớ s u y N H V

.

VOT R A S1 V

ã.

NHNâ ý TNâ
B Ấ T CH Ợ T N Ả y R A

Ý t


OA! CCH
N yH Ay
'ãã.THT â y!

TRO N © ĐẦ U.

ra trển giấy baơ gềm
nhũng g ìp
Ý iưởng có thể’ chỉ Là
những từ ngữ ngắn ggn hay
những 3ơạn văn ngắn Liển
quan ăến chủ ăề chính.

SScách
để kích hoạt tir duy

u


T ư GỢI Y
C Ậ U Đ AN © C N ã.
TNâ ?

Khi bn thy vn t của

..................

mình đã cạn, hãy nghĩ về


; " ứ , CHÁN Q U Á ! .:-

những từ gợi ý như: Ai, cái
gì, ỏ đâu, khi nào, tại sao...
Việc cân nhắc về những từ
gợi ý này sẽ giúp bạn có
nhiều ý tưởng hơn.

: TỚ B Ẳ T €>ẦU

V

v Ậ y CẬ U Đ Ã

N©HĨE>ỂN

LÃ M ©ĩ?

NHŨN© T ử

...

© Ợ lý ...

..

/
SScách
để kích hoạt tơ duyAP DỤNG
Sau khi xem xét các từ gợi ý để

TRON© KJil s u y NGHĨ
ĐỂ

tìm

ý TƯỞN© CHO BÃI

mở rộng và phát triển những ý

LUẬN, TỚ -ĐÃ TÌM ĐƯỢC
TH ÊM NHŨN© ©Ợl ý MỚI.
....... CẬ U Ạ .

G Ọ lý
-..©ĨVẬ y ? {

tưởng đã có, bạn nên xem xét
đến những gợi ý khác (có thể
là những gợi ý trái ngược hoặc
có tính so sánh vói ý tưởng ban
đều). Sau đó, bạn kiểm tra lại
trước khi quyết định sử dụng
những gợi ỷ nào.
Đ ó L Ã N HỮNS

Nển Làm gì sau khi


;'(5ị Q u Ã

t r ĩn h

TỨ TRÁI N©HĨÀ VÀ V

TƯ Duy T W RA

TỬ CĨ ý N©HĨÀ S O

:

ý TƯỜN© CÙA

S Á N H VỚI TỨ ©Ợl Ã

C Ậ U T H Ậ T LÃ

. . . . . . ý CŨ.

THÚ VỊ!.

'-.

..

Xổm x é i những từ
gd\ ý p
Úẵỵ xem x é ỉ cả những từ

trá i nghĩa và những từ có ý
nghĩa 50 sánh v ả từ gờ\ ý

êã cớ.

55 cách
để kích hoạt tư duy

10


LP LI í TNG
C U KHễNâ
. ãT P H À 1 L Ã M
© ĩ KHI C Á C ý
TƯỞN© BỊ LẶ P
LẠI CẬ U NHỈ?

.

\

/ CẦN PHẢI LO LẮN G \

;

V Ề ĐIỀU Đ Ĩ E>ÂU,

CHUyỆN BÌNH••
;

THƯđNSM Ậ.

CĨ một điều hết sức bình
thường và tự nhiên, đó là
các ý tưởng bị trùng lặp,
mặc dù ngôn ngữ thể hiện
có thể khác nhau. Bạn
khơng nên lo lắng về điều
này và hãy tiếp tục viết ra
bất cứ ý tưởng nào xuất
hiện trong đầu.
• v
VIÍ7ỤLẠK
ĩ s ự LẶ P LẠI
/■ 'c ủ a

%

c á c ỷ tưở n g

LÃ €>IỂU H Ế T S Ứ C

Chúng ta có nền Vo Lắng

TẠI S A O LẠI


BĨNH THƯỜN© VÃ

NHƯ V Ậ y ?

T ự NHIÊN.

khi thấy các ý tướHg bị
trùng Lặp khơngp
ìChâng, dây Là diều rất

bình thương cùa tư duy.

LU

55 cách
để (tích hoạt tư duy


THÊM GIẤY Đ Ế VIẾT
D Ạ O N Ã v rớ

••

R Ắ T CẨ N THẬN. .

••......•••...... •••
(

LÃ S A O ?


Khi các ý tưởng bắt đều tuôn
trào, đừng bận tâm về số trang

%%••••

giấy mà bạn đã sử dụng. Hãy
tiếp tục viết ra các ý tưởng của
mình. Đừng bỏ sót bất cứ điều
gì, bởi đó là cách bạn thu thập
được nhiều ý tưởng mới hay ho.

.■■'T ớ c ố G Ắ N G
KHƠNG B Ỏ B Ĩ T
M Ộ T ý TƯỔN© N Ã O
T R O N S Q U Á TRÌNH
... TƯ DUY

TỐ T Q! T ớ \
/

CŨN© MN

•. RÈN THĨI QUEN
TỐ T N Àỵ

Chúng ta nên Làm gì


khi các ý tưàng bắt dầu
tn trào trong q trình

tư duy?
klhi các ý tưởng bắt dầu
tuân trào, chúng ta thông
nên bỏ s ó t m ật Ỷ tưàng

/à hãy viế t hát các
ý tưởng ấy ra.
sscách
dể kích hoạt tu duy

12


TIEP TỤC THEM GIAY
■-TỚCH ẲN Ỡ MUỐN

Một quá trình suy nghĩ sâu

M Ấ T C Ô N G VTỂT T Ấ T

sắc sẽ cho chúng ta rất nhiều

C Ả C Á C ý TƯỞKkS
TRONỠ Đ Ầ U R A Ỡ1ẤY

TẠI S A O

vẬy?

ý tưởng và bạn phải viết hết
những điều ấy ra giấy. Trong
trường hợp không đủ giấy, hãy
lấy thêm giấy để viết và đừng
cho rằng những ý tưởng rời rạc
đó khơng có giá trị gì cả.
THỰC s ự LÀ TỚ
THÂ'y

có m ột s ố

ý

:

TƯỞNỂ3 B Ấ T KJ1Ả t h i ,
CẬ U OỪNỠ \

VĨ T H Ế CH Ẳ N Ỡ HƠI
Đ Â U M Ã TỐN CÔNỠ

Chúng ta nên Làm gì

khi các ý iưâng ngày

VTỂT RA.

.


LÃ M TH Ế! T Ấ T
C Ả C Á C ý TƯ Ở N S

.. ĐỀU R Ấ T CĨ ÍCH •

1=
>
âV

m ậi nhiều LểnP
Chúng ỉa nên viát hát

chúng ra giấy d<ế tư duy
dướt mach Lac hơn.

LỊi

sscách
dể Kích hoạt tơ duy


NGHỈ NGƠI
Bất cứ công việc nào, khi được

TỠ Đ Ã NkSỖl P Â y S U Ố T
TIENS
Đ E s u y N<3HĨ,
NGHI,
3 TIỂN

S e>Ể
NHUNỠ
NkSHĨ
NHƯNG CH
CHẲ
AN
NỠ
GN
GHĨ
THÊM ĐƯỢC S ỉ CẢ .

.;.....

......

VẬ y SAU ■

...... : ĐĨCẬUĐẤ
'■ ••.LÃM G í ?

thực hiện một cách liên tục, triền
miên cũng sẽ làm cho bộ não của
chúng ta rơi vào tình trạng "đình
cơng". Khi các ý tưởng gần như
đã cạn, bạn cần được nghỉ ngơi và
thư giãn để bộ não có thể nghĩ ra
được những ỷ tưởng mới.

Tớ Q U y Ế T £>ỊNH


C Ậ U LẮ M Đ Ú N G .

TẠM G Á C VIỆC y
s u y NkSHĨ LẠI VÀ

PHẢI Đ Ư Ợ C THƯ

NẾ5HÌ NGO\.

Đ Ĩ [Đ Ẩ U Ĩ C
e ià N T H ĨM Ớ I

• • ..T M K A N H Ữ N e ý

Chúng ta nển Làm gì

khi khàng nghĩthểm ầiỢc
Ỷ hiởng nầo nữaP
Chúng ta nên nghỉ ngờ\ và

thư giãn m ơi chút.

55 cách
để kích hoạt -tư duy

TƯ Ở N S MỚI.

..■ĐI LẠI XUNG QUANH
Khi các ý tưởng gần như đã

tỚ P Ã N Ỡ H Ỉ N Ỡ Ơ I
B Ằ N G CÁ C H €>\ LẠI
XUN G QUANH, NHÌN

;

N Ỡ ẮM THIỀN NHIÊN.

CẬ U c ó C Ả M \
t h â V đ iểu

cạn, chúng ta nên nghỉ ngơi

(Sĩ

. KJTÁC K H Ô N G ?

và đi lại xung quanh để thư
giãn đẩu óc và làm mới lại
bộ não của mình. Những ý
tưởng và suy nghĩ mới sau
đó sẽ lai xuất hiện.

c ó CHỨ, TỚ
CẢM THẤy
T H Ậ T THƯ THÁI.


:

NH ẤT ĐỊNH \
CẬ U S Ẻ N G H Ĩ
R A ĐƯ Ợ C R Ấ T

NHIỀU ý TƯỞN©

Chúng ta 5ẽ cảm thấy

MỚI.

thế nầơ sau khi ấ Lại
xung quanhp
ị a u khi ẵ Lại mơt chút,
chúng ta s ể cảm thấy đầu
ỚC thư thái và các ý tư^ng
bẽ

Lại nhanh chcng
xuất hiển.

JS

SScách
dể kích hoạt tư duy


XEM LẠI
T ớ Đ Ã XEM LẠI .

C Á C ý TƯ Ở N G
M Ã M ĨN H V Ứ A

Một điều rất quan trọng là

CẬue>Ã
THU ĐƯ Ợ C.NHỮNỂ5 (Sĩ? }

bạn nên xem lại các ý tưởng

.... .VTỂTRA.

vừa được bạn viết ra giấy.
Ấn tượng về các ý tưởng vừa
nảy sinh sẽ được tái hiện rất
rõ ràng khi chúng ta xem lại
danh sách vừa viết ra.

TỚ Đ Ã HữslM

ĐIỂU Đ Ó s ế \

DUNS M ỘT CÁCH

/ ỠIÚPCẬUCÓ


K Õ K Ả N & HƠN V Ề

:

C Á C ý TƯỞNỠ MỚI
. .C Ủ A MŨMH.

e ư Ợ C Ỡ lẢ l
P H Á P CHO
VẤNOỀ.

Chúng ta 5 ẽ thu ầẮỢc

nhũtìg g) khi xcá c ý t ưângp
klhi xem Lại các ý tướng,
chúng ta 5 ể c ó thểm
những ý hưởng mớ\ nảy sinh.

sscách
dểtóclihoạttưduy

16


TIM MOI LIẼN QUAN
ĐƯA RA MỘT

Khi xem lại các ý tưởng, bạn


DANH S Á C H N Ỡ ẮN C Á C :
\ ý TƯỞNỠ C Ũ N G M1ÔNỠ
:

& Ă P NHIỀU KJ-IÓ KHẢN
LẤM , C Ậ U Ạ .

. CẬ U
C Á C H NÃO .
vẬy?

sẽ thấy một số ý tưởng và suy
nghĩ bị trùng lặp, trong khi một
số ý tưởng và suy nghĩ khác
lại có liên quan đến nhau. Điều
bạn cần làm là dùng bút màu
khoanh tròn hoặc nối các cặp
ý tưởng và suy nghĩ gắn giống
nhau lai.
•CẬ U CHỈ C Ầ N

\

DỦKkS B Ú T M À U

:

KLHOANH TRỊN
C Á C ý TƯỞN© © Ẩ n


Phương pháp thích hợp

Ỡ1ỐN© NHAU LẠU --'

Ổ ! H AY
V THẬT ĐĨ.

để sàng Lọc ý iưàng

Là ậ p
Phương pháp thích hợp Là
dùng bút màu khớanh trị n
các ý iưàng có Liên quan.

LU

55 cách
để kích hoạt tư duy


KHOANH TRỊN
có m

Khoanh trịn các ý tưởng

Á NHIỀU

NHĨM ý TƯỞNkS

CẬ U Đ Ã LÃM


TƯ Ơ N Ỡ TỰ N H A U .

ỡì VỚI C Á C ý
TƯỞN© Đ Ĩ ?

và suy nghĩ tương tự nhau
theo những cặp màu sắc
khác nhau. Mỗi nhóm ý
tưởng có sự liên hệ với
nhau có thể trở thành một
chủ đề nhỏ để thảo luận.

••••• T Ớ P Ã V Ẽ

ổ lN H ư v Ậ y

,

C Á C VỊ N Ỡ TRỊN '•..• MỐI B Ộ ý TỮỞN© \
M À U K H Á C NHAU ;• S E TRỞ THANH
:
CHO MỐI B ộ ý
TƯỞN&.M Ộ T CHU Đ Ẻ
NHÒ KIÊNS BIỆT :


C ác Vcng trớn v<^i
màu sắc khác nhau ầ iỢ c
N/ổ xung quanh các ý
tướng <3<ếLàm g ìp
Chúng dược dùng ăể g ậ
Ỷ chơ m ơi chủ ấề nhở ẫể
ihảơ Luận.

sscách

đểkích hoạt tư duy

18


MUC ĐICH RO RANG
N Ỡ H ĩS t S T c ư ộ C
T H Ả O LUẬN Đ Ể TỈM
■,

ý TưđískS MỚI.

,
)■

Bạn nên xác định rõ ràng

C Â U C Ĩ M Ụ C O ÌC H ,
RÕ RÂN © CHO
BUỔ. T H Ả O LUẬN

Đ Ó CHƯ A?

;

về mục đích của mình trong
q trình tư duy. Cách tốt
nhất để bắt đầu tư duy là
quyết định xem vấn đề cần
suy nghĩ là gì, sau đó sẽ tìm
giải pháp cho vấn đề đó.
VẬÝHÃy
Q ư yẾ T ĐỊNH XEM
T ớ C Ó MỤC
PÍCH K ilÁ RÕ
K Ả N & Rổl.

CH Ú N G TA NÊN
NÓI V Ề V Ấ N Đ Ễ
N Ã O TRƯỚC.

Chúng ta nên Làm gì
trước khi bắt dầu tư duy

dế tìm ra ý tưởngp
-Uãy quyết <Ịnh Xổm vấn d<ề
nàơ cần giải quyết trước.

L li

SScách

để kích hoạt tư duy


N H U N S TỚ R H Ô N S
Sam tieh

*

C Ậ U PHẢI L Ậ P \

BIẾT PHẢI LỰA CHỌN 1 r
C Á C V Ấ N Đ Ề CHO

R A M Ộ T DANH

'*

SÁCH CÁC

BUỔI T H Ả O LUẬN

V Ấ N Đ Ề CẨN

NHƯ T H Ế NÀO.

T H Ả O LUÂN.

'■

"Hành động hiển hiện, cho dù

động cơ bị che giấu."

A lb e r t Ellis

"Mọi người đều có động cơ và
những suy nghĩ riêng mà bản
thân họ khơng nhận thức được."
S A U ĐĨ , CẬU

\

•• DỰA TRÊN DANH
V Ậ y BƯỚC
TIẾP TH EO S Ễ

Chúng ta có th<ế

Lựa chọn Mần ầề để
thảữ Luận như t h i n ằơ p
Chúng ta có th ể Lựa chọn

vấn ăề từ m ật danh sách
dã Lập ra từ ỉrưdc.

sscách
để kích hoạt tư duy

L Ã S ĩ?

'■


S Á C H Đ Ó D Ể CHỌN
R A M ỘT VẤN D Ề M Ã .
. C Ậ U CHO L Ã CẦN
THIỂT HON C Ả . ..••


ĐU1MG LO LANG
T H Ậ T THÚ VỊ,

,

M Ó .C H Ù O Ề N H Ỏ

Vl^NHŨNeSUỴ: suy^TvÃỶ
IskSHĨ VÃ ý TƯỞNỠ
iụ-|ÁCNHAU. •

_

SỐ lượng ý tưởng và độ dài

,

p h Á TTR IỂN C Á C


,

''

'\

của các ý tưởng thường


••

khơng đồng đều với nhau.
Có ỷ tưởng chỉ dài một vài
từ, có ý tưởng lại cụ thể
từng chi tiết như một đoạn
văn. Bạn khơng cẫn lo lắng
về điều đó!
C H Ắ C CHẮN RỖI. T ớ
6>Ấ P H Á T TRIỂN MỔI
ý TƯỞNỠ THÀNH
M Ộ T H O Ặ C N H ỂU


VẬễ\ ý hưởng và suy

Đ O Ạ N VĂN.

CÁ C H LÃM
HAY Đ ẤY!

nghĩ v i mgt chủ s ẽ ầiỢ c phát triển như

t h i nầ o P
W\ễ\ ý tưâng Và suy nghĩ

v<ể mpt chủ (tể cụ thể’ s ể
ầ iơ c phát t r iẩ i từ m ơi
Boạn cho Bến m ội vài
Boan Văn.

21

SScách
dể kích hoạt tư duy


ĐANH SO
Trước khi bắt tay vào việc

CHÚNỠ TA CÓ
CẦ N PHẢI Đ ÁNH


. C Ĩ CHỨ.

SỐCÁCVỊNỠ
TRỊN KHƠNỠ?

ĐIỀU N Ã y '\

R Ấ T CẦ N THIẾT

PẨyCẬUẠ.

phát triển ý tưởng, mỗi ý
tưởng đã được chúng ta
khoanh

tròn

phải

được

đánh số thứ tự để thuận
tiện cho việc triển khai.
Đánh số theo thứ tự sẽ
giúp bạn tránh bị trùng lặp
các ý tưởng.
S A O VIỆC N À y

LẠI C Ẩ N THIỂT


\—Ợ\ ích của việc

Đ ỂN V Ậ y ?

•VĨNĨỠIÚP

CẬU.

DỄDÀNỠ NẮM
ĐƯỢC TRĨNH T ự
'••• T Ư D U y HƠN.

.

<3ánh 50 thứ tự các
Ỷ ỉưàng Là g ìp
V iệ c <3ánh 5 0 5 è
giúp ổảm bảo trình tự
của chúng.

sscách
dể kích hoạt tư duy

22


ĐỊA ĐIỂM
T r o n © B U ổ l TH Ả O

B u ổ i THẢO


LUẬN HƠM NAỴCHÚN©

LUẬN ĐƯỢC

TỚ Đ Ã ĐƯ A R A ĐƯỢ C

T ổ CHỨC

NHNâ ý T N G R T

ã U V Ậ y7

. Địa điếm lí tưởng dành cho một
CUỘC

thảo luận nhóm để tìm ra V

tưởng là một căn phịng yên tĩnh

..... TUyỆTVỚ I.

%%••••

và thoải mái, tốt nhất là một căn
phòng mới mẻ. Việc sử dụng căn
phòng quá quen thuộc sẽ không
đem lại kết quả tốt nhất cho
buổi thảo luận, vì mọi người sẽ
khơng nhận được kích thích từ

những thứ xung quanh.
Ả ,C H Ú N © TỚ
TƠ CHỨC Ở M Ộ T

&>uâi thảữ Luận nển

—k■ -

■m ■ ■ ■ 1 ^ 1 - ■•—

ĐỊA €>IEM MỚI M ẻ,
yÊN T ìn h v ã kj-i á
THOẢI MÁI.

ầsợc iơ chức ở Sảu

CĨ LỄ RHUN© CẢNH.

V XUNỠ q u a n h

ph ù

pj-||c ù a

BUỔI T H Ả O •

LUẬN CẬ U NHỈ.

ấ ể đạt ầiỢ c hiểu quả
t ế t n h ấ tP

'òuơ\ thảữ Luận nển ầ iợ c
t ổ chức ỗ m ật n<7i yên tĩnh

/

và thớải mái.

J

23

’■

HƠP VỚI KJiƠN©

55 cách
dể kích hoạt tù duy


XAC ĐỊNH MỤC ĐICH
.••■ "BUỔI T H Ả O LUẬN
TÌM R A ý TƯỚN©
i

HƠM N A Y R Ấ T
thàn h cơn©

.

Một buổi thảo luận nhóm thường


:
HẲN L Ã R â V -•.
THÚ VỊ CẬU
NHỈ?’ .

được dẫn dắt bởi một trưởng
nhóm và người đó phải có những ý
định cụ thể. Trưởng nhóm sẽ phải
đưa ra mục đích thật rõ ràng cho
cả nhóm về buổi thảo luận và phải
cung cấp các thông tin hỗ trợ. Kiến
thức và thông tin co bản được đưa
ra cũng cẩn phải phù hợp với mục
đích của bui tho lun.
ãããTRNâ NHểM

Nhớ?'m th Lun cn
phi i c cung cấp
những g)p
Nlhớm thảớ Luận nên ầiỢc
cung cấp nhũng kiến thức

Và i\]ông tin cơ bản về
buồ\ thải? Luân.

55 cách
dể Kích hoạt tử duy

\


C U N G C Ấ P CHO CHÚN©
TỚ NHỮN© THƠN© TIN
C ơ B Ả N TRƯỚC KJ-|I
••........ B Ắ T ĐẨU.

ỗ , TU yỆT.
••• THỂ!


×