Tải bản đầy đủ (.pdf) (66 trang)

55 cách để giúp đỡ người khác

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.83 MB, 66 trang )

Tủsách
k Ì ^

f£ p Ị NHÀ XUẤT BẢN

tuv ĐẠI HỌC sư PHẠM

Ĩ C S &

Ị C

i nh


V* Tủ s á c h
Người dịch: NGUYỀN THU HƯƠNG

dànhchoHpC s in h

cách để
Giúp đỡ người khác


MUC LUC
Lời giới th iệ u ............................................................................................... 5
1. Cảm thông............................................................................................... 6
2. Khi có người qua đời................................................................................7
3. Thu xếp tang lễ .......................................................................................8
4. Lo việc vặt............................................................................................... 9
5. Trực điện thoại...................................................................................... 10
6. Chuẩn bị đồ ă n ...................................................................................... 11


7. Đưa trẻ đến trường............................................................................... 12
8. Đưa đ ó n ................................................................................................ 13
9. Chăm lo việc nhà ................................................................................. 14
10. Vượt qua cú sốc tinh th á n ................................................................. 15
11. Giúp đõ tiền b ạ c ................................................................................ 16
12. Quyên tặng đổ đạc............................................................................. 17
13. Dành thời gian làm từ thiện............................................................... 18
14. Không dừng lại.....................................................................................19
15. Viện dưỡng lão.................................................................................... 21
16. Trại trẻ mô côi.................................................................................... 22
17. Người khiếm th ị...................................................................................23
18. Đến thăm những bệnh nhân phong....................................................24

ss cách để
SìõpđớnsưcSkhãc


MỤC LỤC
19. Hiến máu nhân đ ạ o ........................................................................... 25
20. Thăm những gia đình có hồn cảnh khó khăn.................................. 26
21. Trường hợp tai nạn khẩn c ấ p ............................................................ 27
22. Dạy trẻ em đường p h ố ...................................................................... 29
23. Tổ chức điểm khám chữa bệnh .........................................................30
24. Giúp đõ người gặp tai n ạ n ................................................................. 31
25. So cứu người bị n ạ n ........................................................................... 32
26. Thu xếp phương tiện chở người đi cấp cứu........................................33
27. Đưa người bị nạn đến bệnh viện......................................................... 34
28. Thông báo cho thân nhân người bị nạn.............................................35
29. Hiến máu cấp cứu............................................................................... 36
30. Giúp đỡ những việc v ặ t...................................................................... 37

31. Ghi lại biển số xe gây tai n ạ n ........................................................... 38
32. Thông báo cho cảnh s á t....................................................................39
33. Ghi lại tên tuổi và địa c h ỉ...................................................................40
34. Tôn trọng người lớn tuổi..................................................................... 41
35. Giúp đõ khi thấy người khác đang mang vác nặng............................42
36. Giúp người lớn tuổi khi chờ thanh toán hoá đơn............................... 43
37. Giúp đỡ người già trong việc chuẩn bị đổ ăn...................................... 44

li

ss cách để
9iúp đã 1191*06Khác


MỤC LỤC
38. Giúp người cao tuổi mua thuốc.......................................................... 45
39. Quan tâm tới những người có hồn cảnh khó k h ă n ..........................46
40. Cứu người bị đuối nước...................................................................... 47
41. Hỗ trợ y t ế ......................................................................................... 49
42. Đi dạo cùng người g ià ........................................................................ 50
43. Mời những người có hồn cảnh khó khăn
tham gia hoạt động xã h ộ i................................................................. 51
44. Đưa người già qua đường................................................................... 52
45. Học cách lắng nghe và thấu hiểu....................................................... 53
46. Giúp đỡ nạn nhân trong trận động đất.............................................. 54
47. Thu dọn cây cối bị bật gốc................................................................. 55
48. Hỗ trợ nạn nhân bị lũ lụt.....................................................................56
49. Giúp đỡ nạn nhân vùng bị hạn h á n .................................................... 57
50. Giúp đỡ người bị hoả hoạn..................................................................58
51. Hậu quả của mưa đ á ..........................................................................59

52. Giúp tiêu thoát nước..........................................................................60
53. Tai nạn sập cầu...................................................................................61
54. Tai nạn tàu ho ả...................................................................................62
55. Giúp đỡ người gặp tai nạn sập n h à .................................................... 63

55 cách dể
9iúpdãn9ơãikhác

u


LƠI Glơl THIẸU
Giúp đỡ người khác là một trong những hành động thiết thực và có ý
nghĩa nhất của cuộc sống. Có nhiều phương thức giúp đõ người khác có thể
mang lại cho chúng ta niềm vui. Giúp đõ cũng là một cách để kết nối bạn bè.
Khi bạn giành được sự tin tưởng của mọi người, bạn có thể nhận lại sự giúp
đõ từ họ. Thậm chí, nếu bạn đang cảm thấy buồn chán, bạn cũng sẽ cảm
thấy vui vẻ hơn sau khi giúp đõ người khác. Khi giúp đỡ người khác, bạn
nên thể hiện tấm lòng chân thành của mình, dù đơi khi chỉ là một nụ cười
giản đon, một câu "xin chào" thân thiện, hay một câu khen ngợi để giúp
tinh thần của ai đó tố t lên.
Cuốn sách này đưa ra cho bạn 55 gợi ý để bạn có thể giúp đỡ những
người xung quanh và giúp bạn mang lại cảm giác vui vẻ, hạnh phúc cho mọi
người. Chắc chắn bạn sẽ thích cảm giác được mọi người trân trọng sau khi
giúp cho cuộc sống của họ trỏ nên tố t đẹp
hơn. Bạn sẽ cảm thấy thế giới xung quanh
tuyệt vời biết bao nhiêu, và bạn sẽ có động
lực để tiếp tục thực hiện những nghĩa cử
cao đẹp đó. Khi làm được nhiều việc tốt,
bạn sẽ củng cố được niềm tin và sự gắn kết

của bạn với mọi người.
Ban biên tập đã rất nỗ lực và thực
sự mong muốn cuốn sách sẽ hữu ích cho
bạn đọc. Rất mong quý độc giả đón đọc và
ủng hộ.

1*__________________________________________________

ss cách để
9iúp dà n9ơcs khác


CẢM THƠNG
HƠ M Q UA

••

•. TR Ơ N G A NH Ấ y
R Ấ T BUỒN.

: :

C Â U IC H Ơ N © '--.
AN ỦI A NH
Ấ y Ã?Khi CĨ người đang buồn phiền,
bạn có thể thể hiện sự quan

tâm của mình bằng cách nói
cho người ấy biết rằng, bạn cảm
nhận được nỗi đau hay sự phiền
muộn đang đè nặng lên họ. Lúc
này, sự thấu hiểu và an ủi chân
thành là liều thuốc tâm hồn tố t
nhất mà bạn có thể dành cho họ.

X

' "T Ĩ Đ Ã A N ỦI VÃ
LÀM A N H Ấ Y C Ả M

klhi mậi ngưtì đau ẵớn

T H Ấ y NHẸ NHÕM
...... .. HƠN.

;•

CẬU LÀM '
T Ố T L Ắ M !-

vi mất ẵ ngưài thân của
mình, bạn nên an ủi ngUcẢ

ầá như t h i nầõP
&an có thể’ nới yớ\

ngưài ấy rằng, bạn có

thể cảm nhận ầiỢc nễ\
đau mất mát của ho.
55 cách dể
9iúpđãn9ơãikhác ____________________________

____________

6


KHI CĨ NGUỜI QUAĐỜI
Khi có ai đó qua đời, các thành
■ [ p KJ_IU N H Á
; TỚ C Ó N Ỡ Ư Ỡ I

V

:

/•'C Ậ U c ó EM V \Ế N & "-.
: VÃ A N ỦI e iA Đ ÌN H /

HỌKHƠN&? }

viên trong gia đình sẽ cảm

!»*•» •

thấy rất đau buồn. Nếu bạn
muốn giúp đỡ gia đình họ về

mặt tinh thần thì nên cố gắng
dành thời gian để ở bên họ,
thấu hiểu nỗi đau mất mát và
tu ỳ theo tình hình để chia sẻ,
an ủi gia đình họ.

c ó CHỨ, r ó Đ Ã
Đ Ế N VIẾN<3 VÃ A N
ù l Ỡ 1A €>ÌNH

họ

....

' C ẬU LÃ M V Ậ y

LÂĐÚN&ĐĨ. -

Nán Làm gì khi ai ấớ

có chuyển buồrp
Chúng ta n<ên ờ bển ăậng
viển, an ủi hợ bằng tình cảm
chân thành.

ss cách để

LI

9iúpdãn9tfịiKhácTHU XEP TANG LE
Kj-|| B À N © O ẠI T Ớ :
M A T T Ớ CU N ©
KJTÁ B Ậ N BỊU. ..•••

CẬU Đ ư ợ c

Lễ tang là m ột nghi thức không

:
S1AO N M Ứ N e
• • • . c ơ N e ^ c e ì? :

thể thiếu khi có người nào đó

/■

mất đi. Bạn có thể giúp người
lớn thu xếp tang lễ trong trường
hợp người đã kht khơng có
ai thân thích, hoặc giúp đõ gia
đình người đã khuất những việc
cần th iế t trong tang lễ.

;■

S Ắ P XẾP


\

N H Ũ N © VỊ N © ị

Chúng ta cớ thề’
hớ ir ợ việ c 5ắp xáp
tang lễ như thi nà
H O A VIỂN ©

Đ Ó C Ũ N © LÃ \

/ ' M Ộ T PHẨ N QUAN \

•••' T ớ L O V I C
:
\

TR N â CA VIC .ã
r CHỨC TAN©

■■

LỂ Đ Ấ yC Ậ U Ạ .

Chúng ta có thể’ hớ \jợ
bằng viểc giúp mgi người
chuẩn bị những thứ cần
thiết chí? tang lễ.


/

J
ss cách dể
9iúp dã n9ơâi khác

u


LOVIẸC VẠT
Trong tang gia, mọi người thường

■tiÁ T NỮA TAN HỌ C, \
:

TỚ PH Ả I G H Ẻ Q UA

..• • • • • • ./

N HÃ CHÚ TỚ . CON T R A I
C H ÚẤy VỬ AM ÂT
^ Ạ y HƠ M Q U A ./-

CÂU CĨ CẨN •
;

M A N Ỡ TH EO
i^HƠNỠ?

:


q bối rối vì đau buồn. Là người
đến chia buồn với họ, bạn có thể

*•*»»*

giúp gia đình họ bằng cách lo
những cơng việc vặt hay đi chợ
chuẩn bị cơm nước phục vụ mọi
người. Điều đó chắc chắn sẽ có
tác dụng an ủi gia đình họ trong
thời điểm khủng hoảng này.

—■ K H Ô N O T Ớ

B>ạn có thề’ giúp Ád

/ử , VẬy LÀ CẬ Ữ .
Đ ẾN & \Ú P CHÚ Ấ y ■■/ 6>ANỠ & IÚ P 6X3
M UA M Ộ T S Ố THỨ ;
©1A 6>ĨNH CHÚ :
6 *5 CHUẨN B Ị CHO ■ Ấ y R Ấ T NHIỀU
.L Ễ T A N S

RỖ I 6>Ấỵ

tang gia như th é nầóP
E?ạn có th ể giúp ăâ
bằng cách lo việc vặt
trv?ng nhà giúp họ.


li

ss cách để
9ìúpđãn9itịil

TRỰC ĐIẸN THOẠI
N © À y MƠM NAY
: TỚ M Ệ T LẢ LN.

Khi gia đình ai đó có tang,
•••'c ó CHUYỆN © ĩ
XẢ Y R A VẠYỸ ■:

thơng thường sẽ có rất nhiều
khách đến viếng cũng như
có nhiều cuộc điện thoại gọi
đến. Bạn có thể giúp đõ họ
bằng cách trực điện thoại khi
các thành viên trong gia đình
đang bận tiếp khách.

T Ớ P A ổ iU P
©1A ĐŨSIH H Ã N © X Ĩ M
N HẬN C Ả T R À M

•* v  y 'Ằ ? VÀO \
•• N H Ữ N S òỵp N H Ư ’CUỘC £>1ỆN T H O Ạ I .- t

Pidu gì ihưàng hay

...... TH Ă M HỎ I.

VÂY
( ÍS

th ì

CHẤC

n s Ia

P ÌN H •

'••. HỌ B Ậ N LẮ M ! .•

xảy ra khi gia <3ình ai ăà

có ta n g p
klhi gia clình ai ấó có tang,
sẽ có rất nhiều khách Áếx\
Viếng Và có nhiíểu cuộc ãện
th^ai thăm \\0\.

ss cách để
9iúpdãn9ơàikhác


I«J


CHUẨN BỊ ĐỐ ÃN
Thơng thường, khi có tang, các

' 'TỚ M Ệ T BỞ HƠI TAI •;
•• •’ CĨ CHUYỆN

V Ĩ B Ậ N N Â U Đ ổ ĂN
M A N © D ỂN NMÀ D ị..

© ỉ VẬy?

thành viên trong gia đình vì q

% % ••••

bối rối và bận bịu nên thường
chẳng màng đến chuyện nấu
nướng, ăn uống. Bạn có thể
giúp đõ họ bằng cách nấu một
bữa cơm ngon và mời họ ăn.

£>ạn CĨ thể’ giúp

N©ƯỚI NỌ H Ã N ©
CỦA Dì TỚ MỚI M Ấ T
VÂI N Ỡ Ã y TRƯỚC. VÀ Ị

NHÃ Dì D A N © RẤT :
■"■•...••....•••
.BAUBUỗN. /•■'.: CẬU NÊN ©lúp
'■
DỚDĨHỂTMÌNH,
.. VIỆC NÃy LÃ CẦN
THIỂTMẬ.

g\a <3ình ấar\g có tang
những gìP
Ebạn cớ thế giúp <3cách giúp hg nấu nưí^ng.

11

ss cách để
9iúp

ĐƯA TRE ĐEN TRƯƠNG
H Ô M N A Ỵ T Ớ CĨ
CHÚT B Ậ N VIỆC Ỏ
TRƯ Ớ N© TIỂU HỌC. .

Khi người lớn đang đau
CĨ CHUYỆN © ĩ
■. v Ậ y H Ả CẬUỸ

buồn vì gia đình có tang thì
trẻ em trong nhà thường

ít nhận được sự quan tâm.
Bạn có thể giúp đõ gia đình
họ bằng cách đưa đón bọn
trẻ đi học.

KJ-|ƠN<3 TỚ © IÚ P
B Á C H Á N © XĨ M
ĐƯ A CON Đ I MỌC :
..âV

m â

.

/

cậu

T H Ậ T LÃ

TỐ T BỤNG

B>ạn có th<ế giúp ăâ
tang gia bằng những
hành clgng th iế t thực nằơP
Ebạn cớ thể’ giúp gia ánh hg
<3ưa <3
55 cách dể
SiúpdtinsuiòỉKhác


12]


ĐƯAĐĨN
Khi nhà có tang lễ, m ột vài

S Á N G SỚ M N AY
TỚ P H Ả I e>l RA

CẬU e>l Đ Â U

N O O À I.

VẬ Y?

thành viên trong gia đình

!»»*»«

sẽ phải đi ra ngồi để lo
tang sự. Bạn có thể giúp đõ
họ bằng việc lái xe đưa đón
họ đến nơi cần tới. Sự giúp
đõ đó sẽ khiến mọi người
cảm thấy ấm lòng.

T ớ Đ Ư A B ÁC
HÃNỠ XÓ M
€>l CHUẨN B Ị

TAN Ỡ LỄ.

CHẮC CHẮN HỌ
S Ẽ R Ấ T B IẾ T ƠN
CẬU V Ĩ S ự Ỡ IÚ P €>Ỡ
NH IỆT TĨN H ĐĨ .

E>ạn có thể giúp
tang gia như thế nàớp
Ebạn cớ ỉh ể đưa họ ẵ Làm

mật 50 việc chuẩn bị chc
tang Lễ.

13

ss cách dể
9iúpcỉãn9ƯGiikhác


CHĂM LOVIỆC NHÀ
" ÌM Ấ y HƠ M N A y


TỚ Đ ÊU B Ậ N VIỆC

..CÔ NỠ VIỆC CẬU M ớ i-■.
;

LAU DỌN NHÃ CỬA : \

VÃ ©LẶT © lũ .

ĐƯỢC PHÁ N C Ơ N ©
TR O N © © IA DĨN H
bay

ÀỸ

.

Khi gia đình có tang, các công
việc nhà hàng ngày thường
bị dừng lại. Tuy nhiên, những
việc như lau dọn nhà cửa và
giặt giũ là việc không thể
khơng làm. Bạn có thể giúp
đõ tang gia những cơng việc
hàng ngày cho đến khi họ
vượt qua được cú sốc về tinh
thần này.
K H Ơ N © TỚ © IÚ P
CÔ B Ạ N TỚ THÔ I.
M Ẹ CÔ Ấ Y VỨA
. . . . . Q U A D Ỡ I.

Có chứ. Vây Là m ^t sự
giúp ùõ rất thiết thưc.

ss cách để
9iúpdàn9ƠòikhácVƯỢT QUA CU soc TINH THAN
Hều như mọi người đều cảm

't ớ Đ Ã KHÁ V Ấ T VẢ
..ÍĨ C H ư y Ệ N -

KJ-fl G IÚ P M Ộ T NOƯỚI
B Ạ N HỌ C VƯỢT Q UA

: :

G ỉ X Ả Y RA

vẬy?

Đ ư ợ c CÚ S Ố C T Â M L Í..--'

thấy rất đau buồn khi người
thân yêu của họ ra đi, thậm chí
nhiều người cịn bị sốc nặng về
tâm lí. Trong những trường hợp
như thế, bạn có thể giúp đõ họ
bằng việc an ủi hoặc đưa họ tới
gặp bác sĩ tâm lí để điều trị.
MẸ c ô Ấ y MẤT S Ộ T N Ỡ Ộ T
VÀ CÔ Ấ y B Ị SỐ C N Ặ N G TỚ €>Ấ Ở
BÊN CÔ Ấ y Đ Ề


đ ộ n g v iê n , a n ủ i,

CÙNG CÔ Ẩ Y VƯỢT Q UA c ú s ố c
LỚ NNÃy

Chúng ta có th ể
giúp Áõ những ngươi phải chịu cú

5ƠC

.••C Ậ U T H Ậ T LÃ M Ộ T"
N S Ư Ờ IB Ạ N T Ố T !

tâm Lí bằng

nhũng việc như t h i nầõp ị

Chúng ta có thề’ khuyển
giải họ, hoặc ăưa họ <3
, t
%

)
ẹ J

gặp bác sĩ tâm Lí.

1S


ss cách để
9iúp dã n9óès Khác


GIUPĐƠ TIEN BẠC
HÔ M NA ỴTR ÊN
ĐƯ Ỡ NG M ÌNH T H Ấ y

cậu có

G \Ú P

CĨ M Ộ T NỠƯỠI Ă N

G i CHO NOƯỠI

MÃy Đ A N G RÊN K Ỉ

 'yK J-|Ô N e?

KÊU ĐA U .

Ngồi xã hội đang có rất
nhiều người đang phải chịu
cảnh khổ sở vì đói rét, vơ gia
cư và nỗi đau bệnh tật. Nếu
bạn có thể, hãy dành dụm
chút tiền bạc trong khả năng
của mình để giúp đõ họ vượt

qua khó khăn, bạn nhé.

M ÁNH Đ Ộ N G
.

Chúng ta có th<ế

. _ 'y 1
V ’ N À y CỦA CẬU
CÓ CHỨ, M ÌN H
t h ậ t t h iế t
Đ Ã M U A CHO
THƯC VÀ r á

N ỡ ư đ l V ÍT THUỐC
© IẢ M 6>AU.

ý C C L l
ý N S H ĨA !

giúp ấõ những ng\ẲỔ\ gặp
hoần cảnh \ỏnó khăn
như t h i nầop
Chúng ta có th ể giúp ăâ
họ chút tiền ăể mua thực
phẩm Và thucc mcn.

ss cách đe
9íupdàn9ƯcSkhac


16


QUYEN TẠNG ĐO ĐẠC
TUẨN

tr ư ớ c , tớ

;

VỬ A Đ I LÃM M Ộ T

\

C Ô N S VIỆC R Ấ T CÓ
ý N S H ĨA .

Rất nhiều tổ chức phi chính phủ
và từ thiện đã đứng ra qun

CẬULÃM
s ĩ VẬ Y?

góp những món đổ ít dùng đến

!% *•» •

trong các gia đình để ủng hộ giúp
đõ người nghèo và những người
đang cần sự giúp đõ. Bạn có thể

quyên tặng cho các tổ chức từ
thiện này những đồ như dụng cụ
nhà bếp, quần áo, chăn màn...
T ớ TH A M S IA M Ộ T
\

T ổ CHỨC T ứ THIỆN PHI CHÍNH
\ PHỦ VÃ Đ ẾN NHÀ N H Ữ N S NSƯ Ở I

Các iẩ chức từ thiển vài i
phi chinh phủ thướng Làm


ấ ể

giúp

ấ d

C Ĩ LÒ N SH Â O TÂ M P ỂQ U N
G Ĩ P Q UẨN Á o c ũ .
•••■■


CƠ NSVỆC
T H Ậ T LA
T H Ú V Ị!

những ngươi
•••00


có hoần cảnh ìchớ khăn p
Các iổ chức này thường
đúng ra quyên góp 3Ồ dùng như
quần áo, sách vở... ăể tặng
cho những người có hoần
cảnh khó khăn.

17

ss cách để
9ỉúpđãn9tfãikhác


DÀNH THỜI GIAN LÀM TỪTHIỆN
:

•• • • -Tớ THƯỚNỠ RÀNH
VÀO B U ổ l TƠ Ì NÊN MUỐN
DŨNỠ THỠ I & IA N Đ Ó e ề
TH A M Ỡ1A CÁC H O Ạ T

S A Ồ CẬU

Dành thời gian cho cơng

\

. KHƠN© Đ Ả N © T Í \
'ị


T H A M © IA M Ộ T

..

/ ' TỔ CHỨC T ứ THIỆN':

việc từ thiện là điều hữu
ích. Nếu bạn muốn giúp đỡ
những người gặp hồn cảnh
khó khăn, bạn nên dành
quỹ thời gian nhất định cho
công việc cao cả này.

ử . TỚ M Ớ I TH A M © IA
VÀO M Ộ T T ổ CHỨC PHI
CHINH PHỦ, CHUYÊN © lú p :
ĐỠ TR Ẻ EM CÓ H O ÀN
CẢNH TH Ó TH Á N .
........ :. Q UÁ NHỈ!

.' .•• "••••...... ••
.•■ Ồ .H A y

Náu mơng rr\uằn ầiỢc
Làm nhũng việc có ích chí?
xẩ htìm đến nhũng iổ chức
như th<ế nầoP
Chúng ta có thể’ tìm đến

nhOng tữ chức từ thiển có
uy tín ăể tham gia hăậng của họ.
55 cách dể
9iúp dã ngtài khác

18J


KHONG DƯNG LẠI
C H U Y ỆN B u ổ N

....................

.

Con người sẽ nảy sinh nhiều cảm
y xúc tiêu cvc khi phải chịu nỗi đau
mất đi người thân. Họ thường chìm

%••••%

vào khóc lóc, đau buồn. Việc mà bạn
có thể làm cho họ trong tình huống
đó là hãy an ủi, chia sẻ cảm xúc và
làm m ột bờ vai vững chắc để họ có
thể dựa vào. Bộc lộ được cảm xúc
đau buồn cũng là cách giúp họ mạnh
mẽ hơn, vượt qua khó khăn.
: CHẮC HƠ M Q UA

ữ ố CỦA B Ạ N

E>an nén hữ hxơ ngưầ

CẬU e>Ã QẾN

TH Â N TỚ VỪ A ;

^lịúĂÉci". ■ ĐíiHcẬuAỵpổi

M Ớ IQ U A P Ở Ị.

khác như th á nàơ khi

ngưài thân của họ
qua Á(K?
iìãy an ủi. chia sẻ và Làm
chữ dựa tinh thần vũng
chắc cho họ.

19

ss cách để
giúp đỡngười khác


TỚ PÃPỂN

B o l»W tìp í


VIỂNkS B Á C T R A I *

CẬU A N ỦI

VÃ Đ Ộ N & VIÊN

B Ạ N M ÌNH NHƯ

CẬU Ấ Y

THẾNÃO ?

"Bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy
mệt mỏi trừ phi bạn dừng lại và
dành thời gian cho việc đó."

H.L. Mencken

"Tình u giống như chiến tranh:
dễ dàng bắt đều nhưng rất khó
để kết thúc."
" T ớ Đ Ể CẬU Ấ y

ỉở ii ai ấá mất ấ ngươi
thân, họ thường hiểu lậ

cảm xúc như th á nầoP
Thường họ 5ẽ khóc
rất nhiều.


/
ss cách để
9ỉup<ỉàn9
7

Đ Ó C Ũ N © LÃ

TỰ A VÀO VAI

M Ộ T CÁCH AN

TỚ KHÓC.

ỦI TỐ T

T


VIỆN DƯỠNG LÃO
Viện dưỡng lão hay nhà dưỡng lão
là những khu vực, toà nhà được xây
dựng nhằm phục vụ cho việc điều
dưỡng, khám chữa bệnh và chăm
sóc những người cao tuổi có hồn
cảnh neo đon, sức khoẻ kém, bệnh
tật. Nhiều cụ già ở đây khơng có
người thân hay con cháu chăm sóc.
Việc thăm nom và giúp đỡ họ là một
cơng việc rất cao quý.


Viện ầưâng lão Là

à , CHỦ N H Ậ T

.

N Â Ỵ TỚ CŨNỠ

V

. VẬy Ẩ ? CHĂM
S Ó C N e ư ớ lỡ lÃ

VỚ I CÁC B Ạ N s ẽ

THỰC s ự LÃ M Ộ T

Đ ẾN TH Ă M VIỆN

À VIỆC R Ấ T NÊN LÃM

Pư đN Ỡ LẤ Q

E>Ây CÂU Ạ !

nờ\ như thế nàop
Viện ầưâng Lầo Là mật
câng trình an sinh xã hợi,
nờ\ ng\ẲÕ\ già neo àơn ầiơc

n\ (kíâng, chăm 5óc và
hỗ trợ chỗ ở.

ss cách để

21

9iúpđãn9tfàiKhác


TRẠI TRẺ MỒ CƠI
t ớ Đ Ã KHĨC KHI :
G Ặ P M Ộ T EM BÉ
Đ Á N © T H Ư Ơ N S ...-’

Những trẻ em sống tại trại trẻ mồ
■'CẬU Đ Ã © Ặ p - ■,
EM Ấ y đ

/

côi sẽ rấ t hạnh phúc khi được trị

■ •.'Đ Ấ U V Ậ y? }

chuyện, được thấu hiểu và quan
tâm, bởi chúng luôn khao khát sự
yêu thương và tình cảm trìu mến.
Nếu bạn có thể dành thời gian
đến thăm trại trẻ mồ côi và mang

cho các bạn nhỏ ở đó chút q thì
th ậ t là tu y ệ t vời.
. . / HÔ M Q U A , T ớ

\

Đ Ả Đ ẾN TH Ă M

Những đứa irẻ
trang trại trá mơ cơi
kha
T R Ạ I TR Ẻ M Ổ CÔI VÃ

/

hẳn bọn tr

'

M A N â KO B N H

ã

XCP Nâ

.

CHO CÁC BÉ.


LẮM Đ Â Y !

Những đứa trá trang trại trổ
mơ cơi khathướng Và sự quan tâm.

ss cách để
9iúpđã n9ó(fi khác

22


NGƯỜI KHIẾM THỊ
S Á N e^
CẬU ;:
Đ ĨĐ Â U V Ậ Y Ĩ..-

/ t ó Đ Ế N H ộ i '}
{ '^ 6 ư ờ ị^ .

Người khiếm thị "nhìn" th ế giới
qua cảm giác chứ khơng phải bằng

!**» » %

mắt như chúng ta. Họ rất cần sự
giúp đỡ của xã hội. Nếu có thời
gian rảnh rỗi, bạn nên đến với họ
và ở bên họ. Việc ấy sẽ giúp tinh
thần họ thoải mái hơn, giảm đi nỗi

buồn khiếm khuyết mà họ phải
chịu đựng.

... ... ..... .
MỌ LAM ĐƯỢ C

\

N H Ể U VIỆC TH Ơ N ©
Q UA C ÁC CƠ N © cụ
CHUN D Ụ N © D ÀNH

Ngươi khiếm -thị cảm

HỌ LÀM M Ọ l'; CMO
K H lá * T H Ị •(
việc B Ằ N © '■ỳ.VẢCÓSỰG ÚPĐỠ
:
CÁCH NAO ?

C Ủ A N©ƯỠ I W ỊÁ C .

nhận th ế g\ớ\ này bằng

cách nầop
J-lg cảm nhận thế g\đ\ qua
các giác quan khác và 5ự
giúp Áõ cùa nhũng người
xung quanh.


23

ss cách để
9íúp dị ngõs któc


ĐẼN THAM NHUNG BẸNH NHAN PHONG
Các bệnh nhân phong thường bị

HÔ M Q UA, TỚ
Đ ư ợ c T H A M ©LA M Ộ T

H O Ạ T €>ỘN& R Ấ T CỐ
ý N G H ĨA !

bỏ rơi và ít nhận được sự quan

HOẠT ĐỘNG
© ì V Ậ y CẬU?

tâm của xã hội. Nếu có thể, bạn
hãy thể hiện sự cảm thông và
đến thăm họ, m ột tháng đơi lần
nói chuyện với họ. Đây là một
việc làm rất cao cả.
M ÌN H ĐƯỢ C Đ \ C Ũ N ©
ĐỒN

y B Á C S ĩ CỦA


BỆNH

VIỆN Đ ẾN T R Ạ I PH O N © Đ Ể
P H Á T THUỐ C CHO M Ọ I N©ƯỚ I
'ããã_____ _

ể.

"
T C N â O

Ebn 5ẽ giúp Áõ những

TỨ N © e>ỂN TH Ả M
T R Ạ I PHO NQ

ngươi mắc bệnh phưng
như ihế nàữP
Chúng ta có ih ể thăm
họ Và mang đến cho họ
thu ốc cùng những IW I
ầồ như quần áo. bánh kẹo.

V

hoa quả...

ss cách để
9iúp đố nsơịì khác


V.

J
24


×