Tải bản đầy đủ (.pdf) (66 trang)

55 cách để tranh luận hiệu quả

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.02 MB, 66 trang )

Tủ s á c h
'It ỈN ^ s S iic
■^dànhcho H ọ c s i n h
m

¥

cách đé'

Tranh luận hiệu quả

55 ways
To Debãte
Well

f 5 fĩT NHÀ XUẤT BẢN
tU V ĐẠI HỌC Sư PHẠM
Nvl


XẠg


ciiĩkMMii

A ^'‘ T ủ s á c h __________
B ã ^ lN Â N C s ã íiic
Người dịch: NGUYỄN THU HƯƠNG

cách đễ
Tranh luận hiệu quả


55 ways
To Debate
Well

NHÀ XUẨT BẢN Đ Ạ I HỌC s ư PH Ạ M

dànhchoHỌC

sinh


MỤC LỤC
Lời giới th iệ u ...........................................................................................................5
1. Nghiên cứu chi t iế t ............................................................................................ 5
2. Hít thở sâu và thở đều.......................................................................................7
3. Tư thế tự t in ........................................................................................................ 8
4. Lịch sự....................................................................................................................9
5. Tự tin về những gì mình n ó i...........................................................................10
6. Nhanh t r í ............................................................................................................11
7. Nói trơi ch ả y ......................................................................................................12
8. Duy trì lập luận rõ ràn g .................................................................................. 13
9. Tập trung vào trọng đ iể m .............................................................................14
10. Thuyết phục khán g iả .................................................................................. 15
11. Tránh trích dẫn s a i........................................................................................ 16
12. Tránh nhầm lẫn giữa các mối tưang quan................................................17
13. Tránh ám c h ỉ .................................................................................................. 18
14. Đưa ra các luận điểm .................................................................................... 19
15. Kiềm chế cảm xúc.......................................................................................... 21
16. Xác minh lại nguổn tin và các số liệ u ....................................................... 22
17. Hiểu đối phương............................................................................................23

18. Tôn trọ n g ........................................................................................................24

SScáchdể
tranh Uiận hiệu

MỤC LỤC
19. Thuật lại kinh nghiệm thực t ế .................................................................... 25
20. Mở rộng tầm hiểu biết.................................................................................. 26
21. Không bè p h á i................................................................................................27
22. Sử dụng các từ ngữ đơn giản...................................................................... 29
23. Sự chính x á c....................................................................................................30
24. Khơng phủ định hồn tồn ý kiếncủa đối phương................................. 31
25. Nói chậm rãi và rõ ràng................................................................................ 32
26. Thư g iã n ......................................................................................................... 33
27. Tránh bắt chư ớ c............................................................................................34
28. Giao tiếp bằng ánh mắt................................................................................ 35
39. Tránh cười c ợ t ............................................................................................. 36
30. Minh h o ạ ......................................................................................................... 37
31. Đừng bỏ cuộc..................................................................................................38
32. Công nhận ý đúng của đối phương...........................................................39
33. Trang bị kiến thức ch u n g ............................................................................ 40
34. Sử dụng giấy nhớ một cách hiệu q u ả .......................................................41
35. Có hứng thú với đề tài..................................................................................42
36. Phân loại tài liệu một cách có hệ thống...................................................43
37. Bám sát nền tảng kiến thức chung......................... .............. .. i ..........44

ss cách để
tranh UiậnMệu<|uảMỤC LỤC
38. Khẳng định và bảo vệ quan điểm của m ìn h ........................................... 45
39. Liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong n h ó m ..............................46
40. Vai trò của giả th iế t...................................................................................... 47
41. Tránh kết thúc một cách đột n g ộ t ...........................................................49

42. Tin vào chính mình........................................................................................ 50
43. Chú ý lắng nghe người khác........................................................................ 51
44. Khuôn mặt biểu c ả m .................................................................................... 52
45. Tránh sa đà, lạc đ ề ........................................................................................ 53
46. Giới thiệu sơ lược về nội dung.....................................................................54
47. cền thêm thời gian........................................................................................ 55
48. Cung cấp thông tin ........................................................................................ 56
49. Thể hiện khả năng lãnh đ ạ o .......................................................................57
50. Im lặng............................................................................................................. 58
51. Đặt câu h ỏ i......................................................................................................59
52. Tạo sự quan tâm ............................................................................................60
53. Phán đốn tâm lí khán g iả .......................................................................... 61
54. Thể hiện sự thân th iệ n ................................................................................ 62
55. Nói to dõng d ạc..............................................................................................63

sscáchdể
tranh Uiận hiệu <)uả


LỜI GIỚI THIỆU
Tranh luận là hoạt động giao tiếp có hai hoặc nhiều hon hai người tham
gia trao đổi ý kiến với nhau xoay quanh một vấn đề nào đó. Trong cuộc tranh
luận, mỗi người sẽ trình bày những quan điểm, lập luận của mình với mục đích

thuyết phục những người cịn lại. Tranh luận là cách để khuyến khích các cá
nhân đưa ra bình luận, nhận xét, ý kiến. Hoạt động này địi hỏi sự kiên nhẫn,
bình tĩnh lắng nghe từ phía những người tham gia.
Ngày nay, các cuộc tranh luận thường diễn ra trong các cuộc họp, giảng
đường, các cuộc thi, trong trường học... dưới dạng văn bản trên các tờ báo và
tạp chí, hình thức nghe trên đài phát thanh hay trên truyền hình.
Một cuộc tranh luận chính thức sẽ có những quy định nghiêm ngặt về
hành vi và khá phức tạp về kĩ thuật tranh biện. Trong một cuộc tranh luận,
bạn cần biết đặt mình vào vị trí của đối phương để phản biện lại những gì bạn
hằng tin tưởng. Kĩ thuật tranh luận là nghệ thuật diễn tả suy nghĩ và truyền
đạt lời nói sao cho có tính thuyết phục và đạt được hiệu quả như mong muốn.

oể làm cho cuộc tranh

luận trở nên sôi động, thú

vị, cần có động lực và sự tương tác mạnh mẽ giữa
hai đội tranh luận để thách thức đội kia giành
chiến thắng.
Cuốn sách nhỏ này xin được giới thiệu 55 cách

đ ể tranh luận hiệu quả. Những gợi ý nhỏ trong đây
được minh họa thơng qua các ví dụ cụ thể nhằm
giúp bạn đọc dễ hình dung hơn.
Ban biên tập đã rất nỗ lực và thực sự mong
muốn cuốn sách sẽ hữu ích cho bạn. Rất mong quý
độc giả đón đọc và ủng hộ.
ss cách dế
tranh uiậnuệu


NGHIÊN CỨU CHI TIẾT
.•••■'mĩnmvãmột

Bộn phl3l co sự 3m hlGU VG V3n

tạisẲolại

\ VẠCHRAMỘTDANH

cácluậndiểm-.]

DIỂM

og

m3 bsn Q3nQ trsnh luạn. Đ g

CÓ được điêu đó, bạn cẫn nghiên
\

cứu chi tiế t các luận điểm mấu

..**

chốt để từ đó chọn T3 một luận
điểm mà bạn có thể trsnh luận
tốt nhất. Bạn nên thsm khảo
các nguổn tài liệu khi nghiên
cứu các luận điểm đó.

^
• V Ĩ ^ L Ã N H Ữ f^
CH
D IỂM
IỂ M M ÂU
Xu C
HỐT

/
í

/ Tại saỡ chúng ỉa phải
xây dựng mội danh
5ách các Luận diánp
^

I

Chúng ỉa cần phải xây dựng

I

môi danh sách các Luận diẩn3ể có cái nhìn {.oần diên

\


Và dầy dủ Víể chủ ăề mà
chúng ta dịnh tranh Luận.

sscáchđể
tranh Uiậnhiậi
C Ủ A CHỦ D ẻ M Ã
C H Ú N Ỡ M ÍslH S ẽ
JR A N H LU Ậ N ..-“

.t H Ắ C HẲN C Á c \
: ••■' cC â
•.
Ậu
U D

à CHUẨN
CHUÂN
-V
.•
B Ị R Ấ T T Ố T CH O . •
CU Ộ C TRA N H
LUẬN D Ó ,


HÍT THỞ SÂU VÀ THỞ ĐỀU
../

Căng thẳng và sợ hãi là những


m ĩM ì p ấ r ấ t

CĂ N Ỡ TM Ẳ N eVÃ
S Ợ MÃI T R Ư Ớ C
B Ư Ớ C VÀO CU Ộ C
TRA N H LUẬN.

V Ậ y LÃM T H Ể
N ÃO M À CẬ U
. V O /Ợ TQ U A PƯ Ợ C-;

OIỀUPÓ?

hiện tượng phổ biến thường
xảy ra với chúng ta trước khi
bước vào cuộc tranh luận.
Nỗi sợ hãi bắt nguồn từ ý
nghĩ sẽ phải đối mặt với một
nhóm người có ý kiến khác
nhau. Hít thở sâu và thở đều
sẽ giúp bạn giảm được những
căng thẳng và lo lắng.
;’l à m

Chúng ia có thể Làm
giảm căng thẳng và
5^ hãi bằng cách nàớP

M lK «ÌO Ã


n m ư tm ểsẽ\

.

e iÚ P C Ậ U Ỡ lẢ M

HÍT TH Ở T H Ậ T B Ớ T N ỗ l S Ợ M Ã I
S Â U VÃ TH Ở

;■ '■ ••..V Ã LO LẮ N SO Â V ;

€>ỀU.

E?ạn hãy hít thí^ thật sâu
và Cí? gắng thí? (H<ểu.

ss cách để
tranh uận hiu <ôi

ã;


T Ư T H Ế T Ự T IN
riô M NAV MÙslM Đ Ã
: CUỘC TRANH -.
( R ẤT CHĂM C H Ú THEO
LUẬN€>ĨCĨ
!• P ố l CUỘC TRANH LUẬN Ị
© ĨP Ặ C B IỆ T
TR ÊN TR U yỀN H ÌKlH .-’'

VÂ y?

T ư th ế của người tham gia tranh
^

^

luận can thế hiện được sự tự tin.
Người nghe sẽ bị cuốn hút vào
cuộc tranh luận và chăm chú
lắng nghe nếu như diễn giả có
tư th ế tốt. Ngược lại, diễn giả
sẽ không thu hút được khán giả
của mình nếu như tư th ế của
anh ta khơng hợp lí hoặc khơng
thể hiện được sự tự tin.
•••■
••••■D ỂN eiÀC Ó ;

: A N H t^ C H Ắ c \

HẲN P Ã NHẬN

V

''

Tại 5aổP ngưài tham g\a \
tranh Luận phải cà


tư th i phù hợọp


'^ch \ỉ\ như th i thì anh ta
xx\ớ\ có thể thu hút ầiỢc
ngươi ngh
ss cách để
tranh uiậnuệo
T ư TH Ế TỐ T VÃ
©ƯỢCSỰOỖNỠ ;
TRÌNH B Ã y CỰC • t ĩn h CÙÃ e>A S Ố /
KŨ ẨN TƯ Ợ N (ạ.--\ KJ-|ÁN e iÀ , PÚ N © ■;
KJ-|ƠN© CẬU?

.*


LCH S
ããããããcụ BNCATễI

Lch s l mt yu t khụng

>iờu'âP

Ê> C Ĩ S ự C À I THIỆN ■■•Ị-THÚCĐẨyCƠ
...

R Â T NHIỀU TRON©


; X y TH A y Đ ổ i

C Á C H ỨN© XỬ.

^H Ư VẬ > ^

,

thể thiếu đối với một nhà hùng
biện. Vẻ lịch sự sẽ giúp bạn nhận
được cảm tình của khán giả.
Một nhà hùng biện có thể rất
thành thạo và am hiểu trong các
vấn đề mà mình đưa ra, nhưng
nếu người đó có hành vi khơng
lịch sự thì cũng sẽ khó lịng nhận
được sự ủng hộ của mọi người.
■c ô Ấ Y Đ Ã

à .R A VẬ yV TậC

\

TÍCH c ự c TH A M ■
• ••■ TÍCH c ự c TH A M © lA
© lA C Á C C U Ộ C

T ại 5aơ m ậỉ nhà
hùng b\ện Lại cần phải

Lịch 5 ự p

]

tran h

LUẬN S ẽ CÓ TÁ C

TRA N H L U Ậ N . . P y N © T Ố T E>ốl VỚI VIỆC..•■■■■.
’ .•■ \ . UỐN NẮN HÃNH VI C Á
..............’

NHÂN S Â V C Ậ U Ạ .

NgưổÌ ấớ cần Làm Vậy điế g\ữ
uy tín của mình và gây thiện
cảm (3ới 'Và\ ngưầ khác.

ss cách dể
tr9 nh(uậnhiệu

T ự TIN V Ề NHŨNG GÌ MÌNH NĨI
Trong khi tranh luận, bạn

■••••■MĨK4M€>À>ƯỢC
C Ậ U £>Ã CHUẨN

CHỌN Ễ>Ể TH A M e i A
VÀO M Ộ T C U Ộ C TMl

M ỦN Ỡ BIỆN .

.•••■

:

:

cần phải tự tin về nhng gỡ

B NHNâ e i CHO
ãã..CUC THI R 17

mình nói. Nếu khơng, bạn
sẽ rất khó để bảo vệ được
quan điểm của mình trước
những ý kiến trái chiều.

;■ 6>Ĩ L Ã M Ộ T y ẽ u ’.


’ M ÌN H CÙN Ỡ CỐ y T Ố QUAN TRỌ N ©
VÀ TẢ N Ỡ CƯ đN Ỡ ■
; CẨ N P H À l CÓ I011
SỰ TỰ T IN C H O
BẢN THÂN.

j

T H A M Ỡ IA M Ộ T
■••• C U Ộ C THI 6 >Ấy

Tại 53Ể? chúng ta cần
phải tự tin iwng cuộc
tranh LuậnP
Phải tự tin thì chúng ta
\x\ớ\ có thiế \?ho Vệ ầuợc
những guan ẫểĩĩ\ mà mình

/
/

ss cách để
tranh uận MỘI <)uả

101


NHANH TRÍ
. . / HĩONecuộc
TR A N H LUẬN

__ ’■•••

\


è L Ớ P \J

SÁ N Ỡ N A V CÓ M Ộ TB Ạ N
Đ Ã N eA yLẬ PTỨ CTR Ả

;

Quá trình tranhA y P Ã C H ỊỂ N

L đ l Đ Ư Ợ C C Â C C Â U MỎI .•■••.
“ ....( Ịa p ơ ìt m ủ . / •
••..► ^ H Ơ N eC Ậ ^ .,

luận liên

quan đến lập luận và phản
biện, vì vậy người tham gia
tranh luận phải có sự nhanh
trí để có thể ngay lập tức
phản ứng lại các lập luận của
đối thủ, nếu không bạn sẽ dễ
dàng bị đối phương phản bác
và đánh gục.
...Ễ ^ N ỡ v Ậ y ic Ậ u Ấ y
T ỏ R A RÂ'T TMÔNỠ


Tại saố? trớng rĩií7t
cuộc ừanh Luận, 5ự nhanh
trí Lại rất quan trớngp

;

...............

MINH ICHI NHANH CH Ĩ N Ỡ ;

W^e>ƯỢCCÁCLU£
e>ỂM €>OILẬP

■)

.•

vì 5ự nhanh trí giúp bạn
Cớ th(ể ứng đáp trới chảy
ngay Lập tức:.

11

ss cách dể
tranh UiậnMệu

NĨI TRƠI CHẢY
Nói trơi chảy và mạch lạc là


H ơ m N A Y T H Ậ T L Ã BÂỸ-.
N
’•

những điều kiện đều tiên cần

Đ Ã B Ị e>ÁNM B Ạ I TRO N © ; C Ẳ U Ấ Y L A I B I
CU Ộ C TRA N H LUẬN,. .

b ạ i?phải có đối với người tham gia
tranh luận. Trong khi trình
bày vấn đề và ứng đáp lại
đối thủ, người tham gia tranh
luận cần phải nói một cách
trơi chảy và tránh lắp bắp.

Đ Â Y L Ằ NHƯỢC'..

• • • B đ lV ÌC Ậ U

O IỂM LỚN N HẤT

âV Đ ã Nó i

M ÃNHỮN© N© ưđl


KJ-(ƠN©€)ƯỢC
TRƠ I C H À Y

Tại 5aơ cần phải nà\

. N H Ư M Ọ lKJil...‘

TH A M © lA TRA N H
.

LUẬN THƯỠN©
M ẮCPHẢỊ

mậi cách irâi chảy

tham gia tranh LuậnP
V ì có như th i thì chúng ta
xx\ổ\ có thể diJn dạt vấn dJ
mình dưa ra mợt cách
mach Lac và tư tin.

/

/,

/
SScách^
tranh UiậnMệu

121


DUY TRÌ LẬP LUẬN RÕ RÀNG
•MỐM N A y C Á C VỊ e iÁ M
|CJiÀO O Ã B Ị B Ấ T N & Ỡ
V Ĩ NHỬNie NỠƯỠI THAM
Ỡ IẠ TRA N H LUÂN.

Tranh cãi là một phần không
thể thiếu trong cuộc tranh

/

luận, và những người tham gia
cền phải đưa ra được lập luận
có liên quan đến các vấn đề
r

iT\

-

đang được bàn thảo. Lập luận
không liên quan sẽ bị bỏ qua
và sẽ khơng có tác dụng phản
biện đối với người tham gia.
...• V ĩH Ọ O Ẳ C Ĩ
C Á C H lẬ P LUẬN
R Ấ T H A V K J ilé g


Tại 5ao ng\ich tham ậa
phải ầia ra ẵiỢc các
Lập Luận r5uếi cuộc tranh LuậnP

CHOVẤNBỂ

\

.......

'i

V Ậ Y a V c h Ắ c '..

/ HẲNHỌBẤBƯA \
:

. B Ư Ợ C eÁ N Ỡ T Ỏ ,--'-.

R A €>ược NHỮNỠ .■
L Ậ P LUẬN R Ấ T

•.

CH ẶTCH Ệ.

Phải như vậy thì những ẵều
\\ọ nó\ n\â\ có sức thuyit

phục ầo\ \!Ớ\ ngướì nghe.

13

ss cách dể
tranh UiậnMệu<|uả


TẬP TRUNG VÀO TRỌNG ĐIỂM
Điều quan trọng đối vói người

BẠN CỦAM ĨKIM

Được ĐÁN H & iÁ LÀ
>NỐƯỠI ỡ l ỏ l N H ẤT TR O N Ỡ

,

C U Ộ C THI HÙNỠ B I Ệ N , . l

LÀM S A O

tham gia tranh luận là phải

C Ậ U B IỂ T ?

bao quát được tất cả những
trọng điểm liên quan đến chủ
đề đang tranh luận. Thiếu một
luận điểm sẽ dẫn đến việc mất

tính liên kết và chặt chẽ trong
nội dung cuộc tranh luận.

......
.■
■■
cô ẨyĐ Á
NHẬNOƯỢC
C Ú P LU U N IỆ M

Tại 53ữ \ỉ\ệc đề cập
đến tất cả các ừợng
đám ỉrững ỉTiớt cuâc
tranh Luận Lại cớ Vai trquan trợngp

cơ XyC H Ắ C
V T iẲ n
Ì.

C Ù A CU Ộ C THL- ’’

đ ã b a o quát’

trọ n

'ããã

\


â

C A ã;
...... ..

Vic ny 5 giỳp ch cỏc
Lớ lẽ ỉrà nển chặt chc và y r
Liên k it Vổ^ nhau mợt
cách hiểu quả. V .

ss cách dể
tranh uậnMệu<)uả

/
141


TH U YẾT PHỤC KHÁN GIẢ
Người tham gia tranh luận phải

... . . c u ộ c T R A N H LUẬN
Ẩ T R đ NÊN R Â T
© A V C Ấ N S A U PHẨN
đ

•.

;

TRA N H LUẬN C Ù A M Ộ T .••V lẠ ' S A O ■

........ - . .p Ể N e i Ả .
vẬy?

thuyết phục được người nghe
đứng về phía quan điểm của
mình, thơng qua việc trình bày
rõ ràng, mạch lạc các luận điểm
của bản thân. Người tham gia cần
phải ln giữ được sự bình tĩnh và
tập trung vào khán gi, bi vỡ h
chớnh l nhng trng ti tt nht.
..ããã'ễNâ y P P CKJiN â l HOAN NỠHÊNH ; ; Ơ N © X y C H Ắ C
N HIỆT L IỆ T IC^IIỂN CHO
• HẲN €>Ẵ T H U y Ể T
6>ô'l THÙ NHANH CH ÓN© .■
PHỤCPƯ ỢCTại 5aổ> nguă tham
g\a tranh Luận cần phải
thuyát phục Sược
khán g\ả cùa mìnhp

PH Ả I CHỊU TH U A T R Ư Ớ C
KHẢN © lÀ NẾN

N H Ữ N © L ÍL Ẽ Ơ N © â V . •..MỚI T ự TIN NHƯ
..P Ã P Ư A R A .
V Ậ Y ........ .

r. ■


\/ì khán g\ả chính Là
nhũng tr^ng tài iữ ỉ nhất.^

IS

ss cách dể
tranh uận hiệu quả


TRÁNH TRÍCH DẪN s a i
..-/TứvửA^c
:
■•..

H Ọ C V Ế K ĨN Ă N S
TRANH LUẬN. .-

/'cóeiểMeP.
KHƠN&7

Rất nhiều người tham gia tranh luận
đã từng mắc phải một lỗi nghiêm
trọng, đó là trích dẫn sai trong q

trình đưa ra những lí lẽ của mình.
Việc trích dẫn sai sẽ khiến cho nội
dung trích dẫn khơng ăn khớp với
vấn đề đang tranh luận và trỏ thành
điểm bất lợi, chống lại chính người
đã đưa ra nó. Do đó, người tham gia
tranh luận cần phải th ật cẩn trọng
khi trích dẫn bất cứ điều gì.
e>ÚN©ĐÃV
BỎ\ Vi CHÚN©

CĨM ỘTẼ>1ỂM
CHÚNỠ TA CẨN LUU Ỷ

Tại 53Ơ chúng ia cần
phải thật cẩn ỉrợng khi
trích dẫn dỉiểu ậ êớp
Vi niu kh^ng cẩn thận,
chúng ta 5ẽ àễ trích dẫn
sai. gây phản tác dụng.

ss cách để
tranh uộnMệu
LÃ TRÁNH TRÍCH DẨN ’• TA THƯỚNS HAV
MỘT CÂCH CẨU THÀ
TRON© C Á C CUỘC
TRANH LUẬN.

TRÍCH DẨN SA I,

© Â y B Ấ T LỢI CHO '
CHÍNHMÙslH.

i

0)

161


TRÁNH NHẦM LAN
GIỮA CÁC MỐI TƯƠNG QUAN
Neưởiaiiố^
:

TMẮN© TẠI O J Ộ C THI

; HỦNỠ B IÉN Đ Ã Đ Ư A R A

Người tham gia tranh luận phải
•.
€>Ĩ L Ã e ĩ

Iltu ý để phân biệt các mối quan

...... hệ tương quan của hai hay nhỉeu
sự vật, sự việc khác nhau, khơng
được nhầm lẫn giữa chúng. Chẳng
hạn, một người có thu nhập cao
sẽ mua được một chiếc tủ lạnh,

nhưng một người có một chiếc tủ
lạnh thì chưa chắc người đó đã có
thu nhập cao.
/ Ơ N © Ấ y NỐI TỚI
VTỆC CẨ N PH Ả I PHÂN
B Ê T Đ Ư Ợ C MỐI QUAN H Ệ
; TỮƠN© QUAN © lỮ A C Á C

Tại saớ nqưế)i tham
^

'

ậa hùnợ biển cần phải
phân bỉểt ầiỢc các mo\
quan hệ iương quanp

:
.. •
; .;’Ơ N © Ấ y e>A-.

\ i pốiTượN©MÃCHứN©./( NóiN©
’■

TẠ © Ề C Ậ P TỚ I.

/

•••.P A y C H Ú Ạ ..;


^

Cần phải phân biểt rõ ầể

ừánh nhầm Lẫn.
^

17

ss cách dể
tranh UiậnMệa

TRÁNH ÁM CHỈ
Ám chỉ là hành động cần

•■B ơ ' MÌNH Ễ>Ã P Ạ V MÙslH
R Ẳ N € PMẢl TRẢNM VTỆC
Á M CH Ỉ TRO N © BÂ'Thết sức hạn chế khi tham

; TẠl S A O

C U Ộ C TR A N H LUẬN N Ã Q ,

vẬy?


gia tranh luận, vì nó cho
thấy người đó đang bới
móc các vấn đề cá nhân và
khơng có liên quan đến vấn
đề đang được tranh luận.

P H À lT R Á N H

\
/

ử, ^

\

Nhũng \JÌ nới bàng g\ó
\xong mậi cuộc tranh
Luận Sổ cà iác hại như
thá nàơP
Những Lới nả bàng g\ó 5ẽ
khiến c \\0 cuộc thảrà\ \!ầo bế tắc '^\ nhũng ỵsự tranh cãi ngớài lề
khớng cần thiát,'V.
ss cách dể
tranh UiậnHệu<|uả


181


ĐƯA RA CÁC LUẬN ĐIỂM
•••■MÌKIHPANỠ
S U y tsk S H ĨV Ễ

Khi tham gia một cuộc tranh luận,


;

;

VẤ N Đ Ề TƠ Ì Q U A ,. '

/

VẤNĐỀ

&ỈTHẾỸ

bạn cần phải có sự chuẩn bị chu
đáo để buổi tranh luận đạt được
kết quả tốt nhất. Để có được
những lập luận chuẩn mực, người
tham gia cần phải liệt kê ra những
luận điểm một cách chi tiết, từ đó
suy nghĩ hướng giải quyết vấn đề.


■••• €>0 L Ã PH Ả I TỈMR A o ư ợ c C Á C LUẬN
P IỂ M CHÙslM X O A Y
QUANH VẤ N t>Ể

Tại 5aữ ngư^ tham gia'
tranh Luận cần phải Lập
danh sách các Luận đẩmp

TRA N H LUẬN.

.• T H ế c Ậ u e à - ,
T M R A H Ể T ..
•.

CHƯA?

NgưổÌ tham gia tranh Luận
cần phải Làm vậy 3ể dảm
bảo tính chuẩn xác tr^ng
các Lập Luận của mình.,

19

ss cách dể
tranh uiậnhiệo


C Ậ U €>Ẵ LÃ M ■

' mìmhtm
í

NHƯ T H Ế NÃO

€)ư ợ c RỖI.

VẬ y?

V x
"Hãy rút kinh nghiệm từ những
điểm yếu để xây dựng chúng thành
những điểm mạnh của bạn."

Napoleon Hill

"Ý tưởng là sự khởi đầu của tất cả
những cơ may."
■MÌNH e>Ã Ỡ H l LẠ INHONỠ 6 >iỂ M OUAN
TR Ọ N Ỡ M Ã M ĨN H

Trưổ^c khi tham gia
mội cuộc tranh Luận,

chúng ta cần Làm gì p

C Ậ U LÃ M NHƯ
:

. C H O LÀ H Ử U ÍC H ,.--"--..

T H Ế LẰ ĐÚNG ỹ
€>ẤY

Chúng ta cần có 5 ự
chuẩn bị chu đưg'c k it quả ỉằ i.
/

SScáchM
tranh Uiậnl«ệu
201


KIỀM CH Ế CẢM XÚC
.•••••■ B Ạ N M ĨK IH P Ã

w-iơí^ỡii^e>ược

Trong q trình tranh luận, bạn

____ _______/■ .
r'


khơng được để lộ những cảm xúc

Ỡ IÀ I N ÃO TRO N © CU Ộ C
THI TRA N H LUẬN.cá nhân, bởi vì đối thủ có thể lợi
dụng chúng để tấn công lại bạn.
Giây phút bạn để lộ ra những
suy nghĩ của mình chính là giây
phút sơ hở nghiêm trọng, dễ trở
thành điểm yếu khiến bạn bị
thua trong cuộc tranh luận.
..- .• C Ơ Ấ y O Ã O Ể

;■ e Ĩ
o LLA
A LLIÍ PPO
O \•.

\

LỘ C À M XÚ C T H Ậ T ; /

í

C Ù A M ÌM H V À B Ị


Tại 5aơ ngưài tham
gia tranh Luận khâng
ấuợc êể lậ các cảm xúc
cá nhânp

CHÍNH NĨ e ể

I0 1 Ơ N © © 1ÃNH

e ư ọ c B Ấ T R Ĩ ©lÀr-^

ĐỐ I THỦ S Ử PỤN ©
- ...P H À N C Ơ N S

TẠI S A O C Ơ Ấ y

/

•• T H Ư Ở N Ỡ N Ã Q
.............

V\ khi ăà 3ữi thủ của
bạn 5ể biit rằng bạn (3ang
rằ trí. kem sáng 5Uí?t.

121

ss cách dể
tranh uiậnMệu

.


XÁC MINH LẠI NGUỒN TIN
VÀ CÁC SỐ LIỆU
KLHÁNỠIẢĐÃ •. ;• SỰTKÌNHBÀy
BỊNHỮNỠLÍLẼCỦA Y CỦN© âvchắc

Người
__ tham gia
^ tranh
■ d' luận
T' phải
đẽ cập đên các nguon trích dân
của số liệu v} cosó lập luận để
làm cho lí lẽ của mình có tính
xác thực. Đổng thời anh ta
cũng phải đảm bảo rằng, các
số liệu và co sở lập luận đó
được lấy từ các nguồn đáng tin
cậy và chính xác, từ đó những
lập luận của anh ta mới có sức
thuyết phục và thu hút được
sự chú ý của người nghe.

-Ir ại: 5aơ

. \\ )• NHỮN©D ữ LiậuVÀ ị ^
người
ừanh Luận phải chuẩn bị 1

các dữ Liệu Và cđ sờ
Lập Luận chính xácp

.

úợ cần phải Làm như vậy ăể
Làm chơ bài -thuyi-t trình
của mình irâ nên
dáng tin đây hớn.

ss cách dể
tranh uậnMệumả

221


HIỂU ĐỐI PHƯƠNG
— t ô lP Ã L U y Ệ N T Ậ P V Ớ I
•;
MỘT NỠƯỜI BẠN B Ể OnUAIN
CMUẨN *.
BỊ C H O3 cC u
UỘ
ộC
c TRANH LUẬN
ANH B Ó N ỡ ’’Al
. N Ỡ Â yM Al.
V A ITRỞ Ỡ Ĩ?-;

Một trong những cách giúp

bạn có thể tranh luận tốt
là phải hiểu được ý của
đối thủ. Bạn nên luyện tập
trước bằng cách nhờ ai đó
đóng vai đối thủ và phản
biện lại ý kiến của mình.

"'T Ơ \e > ó N e

Tại 53^7 ngưài tham gia
tranh Luận cần phải hỉểli
ẢiỢc guan ấểm cùa ấớ\ thủP

\

VAIBƠÌTHỦ...-

V Ậ y c ó L Ẽ ANH
B Ã H ỂU B ư ợ c
PHẨN NÃO QUAN
B IỂM C Ù A H Ọ
RỖI. .

Ngươi tham gia tranh Luận
cần phải Làm như vậy ăể
lưàng trưí^c ỗưực tình
huớng cà ih ể xảy ra và ầưa /
ra ầiỢc guan <3i(ếmriểng
của bản thân.


123

/
ss cách để
tranh uậnMệu

TÔN TRỌNG
.../ T ) ? Ọ N e T A lY Ê U
CẨ U N H Ữ M © N © ưđl

;

THAM © lA TẠI C U Ộ C THI
TR A N H LN PH À I TƠN ;
•.

TRỌ N © LẨN NHAU..- •

X Ị.ĨS A O
V IỆ C Đ Ó LẠI
CẦ N TH ỂT .
Đ Ế N V Ậ y ? ..

Trong một cuộc tranh luận,
ln có ít nhất hai bên tham
gia. Để giữ cho cuộc tranh luận
diễn ra lành mạnh và có sự cạnh
tranh cơng bằng, các bên phải
có sự tơn trọng lẫn nhau. Bất

cứ bên nào khơng tơn trọng đối
phương, bên đó sẽ mất đi sự
tơn trọng ca khỏn gi.
i

>ỳt^vy!

.ãBd.y>U^ HN^AU^ể
âlPHCể - aj^-rHHl^H ;


c s ự TƠN Ị £>ANe-rự-rƠNVRỌN©;‘

/

Tai saớ những ngư^
/ tham gia tranh Lun phi
biit tớ?n trng Un nhauP

TRNâ CA

_r-..

tU-|NâI. ;ã

)

.

ỳ cần phải iân irợng Un nhau

ăể có ầẴỢc 5ự ìân irợng
của khán giả.

SScáchM
tranh Uiận hiệu
241


×