Tải bản đầy đủ (.pdf) (66 trang)

55 cách để tôn trọng người khác

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.71 MB, 66 trang )

Tủ sách
h

Tôn trọng người khác
55 ways

To Respẽct

NHÀ XUẤT BẢN
ĐẠI HỌC Sư PHẠMNgười dịch: NGUYỄNTHUHƯƠNGc T ủ sách

^ ĨN Â IK S ã M C

dànhcho H o c s i n h

cách đê
Tôn trọng người khác

55 ways
To Respect
Others

w


NHÀ XUẤT BÀN ĐAI HOC sư PHAM


MUC LUC
Lời giới th iệ u ................................................................................................5
1. Sự tôn trọ n g ............................................................................................ 6
2. Thể hiện sự tôn trọ n g .............................................................................7
3. Khơng xúc phạm hay nói xấungười khác.................................................8
4. Lắng nghe................................................................................................9
5. Đánh giá ý k iế n ..................................................................................... 10
6. Tôn trọng sở th íc h ................................................................................11
7. Khơng chế g iễ u ..................................................................................... 12
8. Khơng chỉ trích.......................................................................................13
9. Nhạy cảm với cảm xúc của người khác................................................. 14
10. Không áp đ ặ t......................................................................................15
11. Không phớt lờ lời khuyên................................................................... 16
12. Tránh lên lớp với người lớn tu ổ i.........................................................17
13. Hãy giúp đ õ ........................................................................................ 18
14. Tôn trọng bản th â n ............................................................................ 19
15. Tạo môi trường học tập cho người cao tu ổ i...................................... 21
16. Học cách quan tâm .............................................................................. 22
17. Chăm sóc người cao tuổi có hồn cảnh khó khăn............................. 23
18. Thăm hỏi vào các ngày lễ, tế t............................................................ 24

sscáchđể
tôn trọrg n9ơài khác ____________________________________________________ •]


MỤC LỤC
19. Chia sẻ kĩ năng.....................................................................................25

20. Đền đáp............................................................................................... 26
21. Lịch sự .................................................................................................27
22. Xưng hô đi kèm đại từ nhân xưng......................................................29
23. Nghe theo lời khuyên.........................................................................30
24. Giúp đõ.................................................................................................31
25. Đưa ra đề nghị.....................................................................................32
26. Kết bạn với người cao tu ổ i..................................................................33
27. Kiên nh ẫ n ............................................................................................34
28. Từ bỏ thói ích kỉ................................................................................... 35
29. Hiếu th ả o ............................................................................................36
30. Khơng địi hỏi...................................................................................... 37
31. Vâng lời cha mẹ................................................................................... 38
32. Bỏ qua sai lầm .....................................................................................39
33. Thông cảm với sự nghiêm kh ắ c......................................................... 40
34. Ghi nhớ.................................................................................................41
35. Trao đổi một cách lễ phép với người lớ n ........................................... 42
36. Loại bỏ cảm xúc tiêu cực đối với cha m ẹ ........................................... 43
37. Làm theo hướng dẫ n.......................................................................... 44

n

ss cách dể
tõn trọn9 nsơời khác


MỤC LỤC
38. Sống có trách nhiệm .......................................................................... 45
39. Hạ thấp giọng khi nói chuyện.............................................................46
40. Coi giáo viên là một người bạn lớn tu ổ i............................................. 47
41. Không nổi loạn.....................................................................................49

42. Tôn trọng giị giảng............................................................................ 50
43. Đặt câu hỏi trong lớp...........................................................................51
44. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ giáo viên........................................................52
45. Chào hỏi............................................................................................... 53
46. Đánh giá cao sự chỉ dạy của giáo v iê n ............................................... 54
47. Giữ trậ t tự trong lớp............................................................................ 55
48. Tích cực tham gia hoạt động trong giờ h ọ c ...................................... 56
49. Hoàn thành bài tập về n h à ................................................................ 57
50. Luôn đúng g iờ .....................................................................................58
51. Nâng cao tinh thần cảnh giác.............................................................59
52. Giúp đỡ thầy cô................................................................................... 60
53. Giữ bình tĩnh........................................................................................ 61
54. Vâng lời thầy c ơ ................................................................................. 62
55. Mỉm cười............................................................................................. 63

ss cách để
tơn trọns n9ứcfi któc


LƠI Glơl THIẸU
Mọi người đều xứng đáng được tôn trọng. Chúng ta cẩn phải tôn trọng
người khác giống như cách chúng ta muốn họ tơn trọng mình. Điều trước
hết cần làm là học cách tôn trọng bản thân. Tôn trọng bản thân chính là
nền tảng cho nhiều đức tính tốt. Đầu tiên, hãy bắt đẩu tơn trọng chính
mình, sau đó thể hiện sự tôn trọng với cha mẹ, thầy cô và người lớn tuổi.
Tùy theo từng nền văn hóa, chúng ta sẽ thể hiện sự tôn trọng qua nhiều
cử chỉ như cúi đều, quỳ gối hay chào hỏi một ai đó. Những ngơn ngữ cơ thể
này truyền tải hiệu quả sự tôn trọng của bạn dành cho người lớn tuổi, cha
mẹ, cấp trên, hoặc người có địa vị cao hơn.
Biết tôn trọng người khác khiến bạn trở thành người xứng đáng nhận

được sự yêu mến trong mắt mọi người. Do vậy, bất cứ ai cũng cần phải
phát huy đức tính tố t đẹp này. Trong cuốn sách nhỏ mà bạn đang cầm trên
tay, chúng tôi xin được đưa ra 55 phương
pháp giúp chúng ta thể hiện sự tôn trọng
đối với người khác. Chúng tôi tin rằng,
cuốn sách sẽ cho bạn đọc thấy được giá
trị lớn lao của việc tôn trọng mọi nguời.
Ban biên tập đã rất nỗ lực và thực sự
mong muốn cuốn sách sẽ hữu ích cho bạn.
Rất mong q độc giả đón đọc và ủng hộ.

li

ss cách để
tơn trọn 9 n9ơoS khác


Sự TON TRỌNG
CĨ hai kiêu của sự tơn trọng là

. T H Â T N S Ạ C NHIÊN!
S A O CÂU ĐƯỢC
M O IN Ỡ Ư Ở IT Ô N
TR Ọ N © N H Ư

VẬy?

© IE O N H Â N
NNÀO
A O &©ẠẶ1TCQ

ỈUUÀ
A

. Ay M A :. . .

tôn trọng một cách xã giao và
tôn t r ọ n g th ậ t sự Sự tôn trọng x g
giao đạt được nhờ vào địa vị xã hội
hoặc vị trí trong cơng việc. Ngược
lại, sự tơn trọng th ậ t sự phụ thuộc
và tính cách riêng của bạn, nó địi
hỏi một q trình lâu dài và kết
quả cuối cùng đạt được chính là sự
tơn trọng của mọi người.
c ó N G H ĨA

Làm 5ao chúng ia

Ổ, PÚN©

T R Ọ N © T Ấ T CẢ

TH Ể !

M Ọ I N © ư đ l?

có ấược sự tâ n trọng
của ngươi khá c ?
Vơn giản t\\ô{ bạn hãy tôn
trọng ngươi khác nhiều như

tơn trọng chình mình.

7
ss cách đế
tơn trọn9 n9tíes khác

LA' CẬU TÔN


THỂ HIỆN Sự TƠN TRỌNG
CĨ những người quan niệm

c ó P H Ả I M Ọ I NỠƯỞI
S Ẽ XEM THƯỠNỠ
CẬU NẾU CẬU TƠN

K HƠ N©

TR Ọ N © HỌ KHÔ NO ?

P H Ả I €>ÂU!

rằng nếu họ tỏ ra tơn trọng ai
đó thì sẽ bị đối phương xem
thường. Điều này hồn tồn
sai lẩm. Thực tế thì khi bạn
tơn trọng ai đó, bạn có quyền
và đáng được người đó tơn
trọng lại.


N ẾU TỚ TƠN

T H ĨH Ọ C Ũ N ©

TRỌ N©NHỮ N©

s ẽ TƠ N TR Ọ N ©

N©ƯỠ I ÍT TUỔI

CẬU!

HƠN T H Ĩ S A O ?

Ngươi khác sẽ Áo\ xử
\lổ\ bạn thá nằơ khi bạn
iôr\ trợng hộ p
£>ạn sẽ có ầiỢc nhũng
phản hằ tích cực và 5ự
tcn tr
ss cách để
tôntrọndngơcBUiác


KHONG XUC PHẠM HAY
NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC
CÁ I CẬU JIM M y
LỚP MINH CH A K A
LAM S A O C A !


ổ ! B Ạ N 6 >ANỠ
x ú c PHẠM C Ậ U ..'
Xy ĐĨ

Có m ột điều rất quan trọng bạn
cần ghi nhớ đó là khơng bao giờ
xúc phạm hay sỉ nhục nguời khác.
Điều đó đồng nghĩa với việc bạn
đang hạ thấp chính bản thân
mình. Nếu muốn giành được sự
tôn trọng từ những người xung
quanh, đừng bao giờ do dự trong
việc thể hiện cảm xúc tố t đẹp, và
không được xúc phạm họ.
/N H U N Ổ c ậ u ấỹ \
t ạ it ớ t h ắ

V

•;

CHẲNS

lã m s ĩ a i

Ấ y cứ
c ả . n ó i x ấ u NkSƯỚI :
|CJTÉP IÚN THẾ jị KJiÁC NHƯ TH Ế LÃ


t in h c ậ u

E?ạn khc?ng nển th<ế
hiển 5ự bất bình hay lển
tiếng xúc: phạm họ.

ss cách dể
tơn trọn9 n9tfèfi khác

NÀO Ấ y

XJ-IƠNCẬU NHÉ!.

$•900

Nền ấấ\ xử như ỉhế nàữ
\/à\ nhũng ngươi bạn
khc?ng thíchP


LANG NGHE
Một người biết lắng nghe cũng

H A R R Y VỮ A K £
TỚ N © H E VỂ
CHUYỂN DU LỊCH
CỦA CẬU Ấ Y .

.•••' T H Ế LÚC Đ Ĩ

.. CÂU LÃM <51?

biết tơn trọng người khác giống
như họ đã kiên nhẫn nghe người
khác nói. Đối với những người
luôn mong muốn được chia sẻ
và không muốn bị ngắt lời khi
trị chuyện thì lắng nghe chính
là tơn trọng họ.

ỗ ! LÃM V Ậ y
t ớ R Ấ T CHĂM

CẬU Đ Ã TH Ể HIỆN

CHÚNỠ HE

s ự TÔN TRỌNỂ5

CÂU CHUYỆN.

BẠN ÂY

Làm th i nầơ àề
tớ n trợng ngươi nớ\p
Llãy chân thành Lắng
nghe họ.

li


ss cách dể
tôn trọ re n9ưồi khác


ĐÁNH GIÁ Ý KIẾN
MÌNH NĨI CHUyỆN
VỚI JACK. VẢ ANH
 y ĐƯA CHO MÌNH
VÃI LỠI KHưN!.--'

Mỗi người thường có xu hướng
BẠNSẤ

đưa ra ý kiến, quan điểm của mình

TRẢ LỞI NHƯ
■••..TH Ế N Â O ?dù được u cầu hay khơng. Họ
sẽ cảm thấy mình được tơn trọng
nếu như ý kiến đó được lắng nghe,
xem xé t là có giá trị. Thái độ phớt
lờ sẽ làm cho ý kiến đó trở nên vơ
giá trị và làm tổn thương lịng tự
trọng của người đưa ra ý kiến.
nM
N


U VẬ
Ạy/ b
BẠN
ạn

sẽ

Làm sao ấể thể’ hiển
rằng chúng ta co\ irọng
ý ki<ền của ngươi khácp

M ÌNH NĨ I
XEM XÉTNHỮ NỠ

ÝK\ẾNf>Ĩ.

Đ Ã TH Ể HIỆN S ự
t ơ n TRỌ NỠ ý IUỂN
CÙA A N H Ấ y
R ổ l Đ Â 'y

Chúng ta coi trợng Ỷ kián
ngươi khác bằng cách
xem xct Và quan tâm
đến chúng.

ss cách để
tôn trọ re n9ưòs khác

10TƠN TRỌNG SỞ THÍCH
CHÚ CỦA M ÌN H

......

R Ấ T THÍCH Ă N CHÁO

TH Ế BẠN

VÃO BỮ ASÁN6

Đ Ã LÃM s ỉ?

Mỗi người xung quanh bạn
đều có những sở thích khác
nhau. Đối với vấn đề này,
thay vì áp đặt sở thích của
riêng mình lên người khác,
bạn phải quan tâm đến
những gì mọi người thích
hoặc khơng thích.

M ÌNH NẤU

BẠN R ẤT
QUAN T Â M Đ ỂN

CHÁO CHO


s đ THÍCH CỦA

CHÚ VÀO BỮ A
SÁN6

CHÚ Â 'y €>ÂYLàm thế nằơ ấể
tân trợr\g sở thích
của ngưài khácp
Lhúng ta hãy quan tâm

đến sở thích của \\ọ.

11

ss cách dể
tôn trọng n9u& khác


KHONG CHẼ GIẼU
BẠN C Ũ N Ỡ LỚ P

.......

CỦA TỚ Đ Ã TRÊU CHỌC
Ế5IÁO VIÊN P Ạ Y M Ô N

KHO A HỌC.

Mỗi người là một th ế giới

CẬU CÓ
: NGÁN BẠN Ẩ Y

riêng, với cá tính và thói

.••■■■ '-. LẠI KHƠ NG ? :

quen khác nhau. Khơng
% •••• •

thể vì người đó có một
thói quen "khác thường"
hay m ột cá tính "lập dị" mà
chúng ta được phép chế
giễu hay xa lánh họ.

c ó CHỨ. TỚ Đ Ã
NĨ I CẬU Ấ y PH Ả I
TÔN TRỌNC5 Ỡ IÁ O

Chúng ta nên ứng xử

VIÊN VÃ K H Ô NG TRÊU
5^u
CHỌC HỌ NỮA. .•••■ ••..C ^ M P Ú N Ỡ ! ;


th i nàớ trư^c tính
cách Và théi quen của
ngưèi khácp
Chúng ta khâng ầiơc trêu
chọc hay chế giễu bản tính
hay thớì quen của họ.

ss cách dể
tơn trọn9 ngơịs khác

12


KHƠNG CHỈ TRÍCH
CẬU B Ạ N

CẬU CĨ BỊN H

HÁNkS XĨ M LUÔN

LÀM
CHÊ B A I CHỮ

Â'y TH A Y B ổ l

V IẾ T CỦA T Ớ y ''

m ơ NG?


CĨ một người nổi tiếng đã từng
;

nói rằng: "Có mắc lỗi mới là con
người". Nếu m ột ai đó mắc sai
lềm, bạn khơng nên chỉ trích họ
mà hãy cư xử lịch sự bằng cách
nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai. Và th ậ t
tố t nếu chúng ta có thể giúp họ
sửa lỗi.

.

• :'TỚ B Ã m y Ệ N
VÀ LỊCH S ự
BƯACHOCẬU

.... Â V XEM.

Chúng ta nển Làm gì
khi biết ai đớ mắc iơ \pB ó LÃ M Ộ T
CÁCH THỂ HIỆN

CHỮ T H Ậ T B Ẹ PS ự TÔN TRỌNẾ5
NỠƯỠI m Á C
BẤY

^

Náu ai ấà mắc lữi thay Vi
chỉ trích hợ, chúng ta hãy
giúp \\ọ sửa Lầ

L il

ss cách đề
tôn trọng ngOcS ktàc


NHẠY CẢM VỚI CẢM xúc
CỦA NGƯỜI KHÁC
HÔ M Q UA CHỊ

.

TỚ R Â TB U Ổ N ! •

CẬU CĨ HỎ I v ĩ ■
S A O KHÔNG?

Nhiều người thường xem nhẹ
cảm XÚC của người khác. Trong
khi đó, dù ở bất cứ lứa tuổi nào,

cảm xúc là thứ rấ t nhạy cảm.
Thay vì xem nhẹ nó, bạn nên
cố gắng thấu hiểu cảm xúc của
người khác, đó cũng chính là tơn
trọng họ.

CHỊ Ấ y H ẲN
c ó CHỨ, VÀ
CHỊ Ấ y Đ Ã KỀ
CHO TỚ NỠ HE.,

Chúng ta ứng xử như

/

. PÃPƯ Ợ CANỦI

.

PH Ẩ N NÀO SA U
••

KHI CH IA S Ẻ

'ị

VỚ I CẬU.

thế nầo iruâc cảm xúc
;


của ngưàì khácp
Chúng ta nên cị gắng hiểu
những cảm xúc Áó và tơn
trọng họ.

5S cách đề
tôn trọn 9 n9ưèB khác

1ẾJ


KHONG AP ĐẠT
M Ẹ B Ả O TỚ Đ I

Mỗi cá nhân đều có quyền tự

• T H Ế M Ẹ CẬU

CHỢ N H Ư N e TỚ

C Ó N ể H 5

Ê> T CHI.

ããã IO-(ễNâ? }

.

do lm nhng iu họ cảm thấy

cơng bằng và hợp lí. Chúng ta
khơng nên phân biệt tuổi tác
mà hãy tôn trọng tấ t cả mọi
người bằng cách không ép họ
làm những điều họ không muốn
hoặc chưa sẵn sàng.

M Ẹ CẬU T H Ậ T \ .
B IE T CÁCH TÔN
M Ẹ £>ỔNỠ ý

Làm 530 Vơ mẹ giúp
con cái hiểu về những
ngươi bạn cùa mìnhp

€ >Ể T Ớ Ở NHÃ.

•.

:

TRỌ NỠ ÝKUẾN
CỦA CẬU.

Llãy dành thởi gian d<ếbọn

trẻ tìm hiểu về họ. khơng
ba
LLS


ss cách để
tơn trọn 9 nai khác


KHƠNG PHỚT LỜ LỜI KHUN
Bạn khơng nên phớt lờ ý kiến

HƠ M Q UA CHÚ
KJ-|UN TỚ NÊN ÍT
CHƠI Ế5AME E>l.

í

:

■ CẬU PHẢN
ỨNỠ RA SA O ?

hoặc lời khuyên

của

người

lớn tuổi. Họ đã có nhiều trải

- 0

V


' \

t l
ffị

/K J
Mk A
.■ W ;

nghiệm

về

cuộc

sống

hơn

người trẻ tuổi, vì th ế họ có thể

xử lí các tình huống thực tế tố t
hơn. Đơi khi tuổi tác làm cho họ
trở nên bảo thủ nhưng họ vẫn
phải được tôn trọng.
ổ ! CẬU R Ấ T
TỚ Đ Ã
V Â N G LỠI


B IẾ T TÔN
TRỌ NỠ N ỡ ư đ l

V) 5aữ ngươi \.ớn iuẩ\
có thể thực hiện

mgi viểc i ơ i hơn ngươi
trá tucìp
Vó Là bơ\ vì họ có kinh
nghiểm 5
u
ss cách dể
tơn trọ re nsơâi khác

lị

16


TRANH LEN LƠP VƠI NGƯƠI LƠN TƯƠI
O N O TỚ

TAI S A O

K H Ô NG BUỄT

CÂU K ilÔ N e

O Ù N & M Á y TIN H !


pẠy Ô NG ?

Trừ khi được đề nghị, những
người trẻ không nên tỏ ý chỉ
dạy người lớn tuổi. Bởi lẽ, họ đã
trải nghiệm cuộc sống, tích lũy
kinh nghiệm sống và phải được
tôn trọng. Lên tiếng chỉ dạy họ
thể hiện của sự thiếu tôn trọng
của bạn với người lớn tuổi.

Đ Ú N G RỖ I,
NẾU CẬU LÃM

17

T ớ ru -IÔ N S

V Ậ y Ơ N G S Ẽ CĨ

LÃM T H Ế NẾU

C Ả M © IÁ C M ÌNH

Ơ N G KHÔ NG

KHÔNGĐƯỢC

y ê u CẨU.


TÔN T R Ọ N 6

ss cách để
tôn trọn9 n9ơcs khác


HAY GIUP Đơ
Một điểm đáng chú ý là hãy

M Ộ T B Á C TR A I
Đ Ã T H A M © IA VÀO

.

B Á C Ấ y CĨ

K H Ĩ A HỌC CHUN

THEO KỊP

NỠ HIỆP CŨ N ©

KHƠ N©?

C H Ú N Ỡ TỚ .

dành thời gian giúp người lớn
tuổi học hỏi cái mới, mặc dù có


'■...........

thể thời gian học của họ gấp đôi
so với bạn. Dù vậy, người lớn
tuổi có thể học tập mà ít mắc lỗi
hơn khi được những người trẻ
tuổi tận tình giúp đõ.
&

KHƠN©!
BÁC Ấ y HỌC

.
•.

TIN TỚ £>l, BÁC
Ấ y S Ẽ BẮ T K ỊP ;
LỚP VỚI RẤT IT .
S A I SÓ T

CHẬM .

Nhũng ngưài làn iu ầ
học hỏ\ ấều mả như
thá nàớP
Ngư^ Lfri W ì hcẩn thân và ít mắc LẪ

7


V

ss cách để
tơn tron9 n9Ưịi khác

V .

y
18


TÔN TRỌNG BẢN THÂN
Yếu tố đẩu tiên và quan trọng

CẬU c ó TƠN
TR Ọ N O N e ư ớ l
KJ-|AC KJ-|ƠNỠ?

.
C Ĩ CHỨ !

nhất để tơn trọng người khác là

! ** »»»

phải tơn trọng bản thân. Nếu ai
đó khơng tơn trọng chính mình,
họ sẽ khơng bao giờ biết cách
tơn trọng người khác.


T H Ế C Â U B IẾT

cần phải Làm g) trưàc

khi học cách iô n irợng
ng\ẲỜ\ khácP
klãy biết ỉơr\ irợng chính
bản thân mình.

19

ss cách để
tơn trọn9 ngồi khác


6ordBff»rmwWgy

CẬU H Ấ y

ổ . THẨy DẠy

NHỚ LẠ I NHỮ NỔ

C H Ú N Ỡ TA C Ẩ N

■ &ÌTHẨY&IÁOĐÃ

TƠN T K Ọ N S

P Ạ Y C h Ú N G TA.


B Ả N THÂ N .

"Tôn trọng bản thân là khởi đều
cho việc ni dưỡng tình cảm
giữa nam và nữ."

George B ernard Shaw

"Khơng người đàn ơng nào có thể
làm tố t mọi việc nếu mất đi sự
tôn trọng chính bản thân mình."

Những ai khtơ n trợng ngươi khácP

LÃM T H Ế

B Ạ N H Ã y NÂNỠ

NÃO Đ Ể THỰC

CAO S ự T ự TIN

HIỆN Nể NH?

CA M èNH.

X p)
ã


JP> ôM
ô1ô]


M

Vú L nhng ngi khcng
b ilt tơn trgng chính mình.

ss cách dể
tơn trọn 9 119Ơ0S khác

20


TẠO
MƠI TRƯỜNG HỌC
TẬP


7 ■
X

/V

CHO NGƯOI CAO TUOI
CĨ N H Ể U N © ư đ l
LỚN TUỔ I HỌC TR O N ©
THN VIÊN TRƯ Ỡ N©

.m ìk ih Đ Ấ Y i

Tạo ra m ột môi trường học tập
HỌ CĨ TỚ I
H Ọ C TH Ư đN ©

thuận lợi và hiệu quả là một

XUN HỌC
TH Ơ N © ?

cách tôn trọng người cao tuổi
khi bạn muốn giúp họ nâng cao
tri thức. Một mơi trường học tập
lí tưởng bao gồm: đủ ánh sáng
Cẩn thiế t, đồ dùng giảng dạy
trực quan (tranh ảnh, hình vẽ...),
giảm thiểu tiếng ồn xung quanh
và chữ viế t dễ đọc.

Chúng ta thể hiển sự

c ó CHỨ!

T H Ậ T TU YỆT!

iô n trọng ngươi cao
tnề\ khi giúp họ học tập

bằng cách nàoP

•y nhiệt tình giúp ấõ họ
tiáp thu kitạo mo\ trướng ỉ ố i cho họ.

21

ss cách để
tõn trọng n9Ưcfikhac


HỌC CACH QUAN TAM
Nếu bạn sống xa ông bà hay cụ

M Ổ IT U Ầ N

: TH Ể ƠN©

M ÌNH Đ ỀU V1ỂT

;■ B Ã CÓ V IẾ T

THƯ CHO ễ N â

ã. TH T R LI ã;

B Ẩ ỵ

m ƠN©?

:

J

của mình, hãy viế t thư ít nhất
m ột lền trong tuần hỏi thăm về
cuộc sống của họ hoặc gọi điện
thường xuyên. Thể hiện sự quan
tâm lo lắng đối với họ cũng chính
là tơn trọng họ, nếu khơng họ sẽ
rấ t dễ cảm thấy bị bỏ rơi.

: ' ■ CĨ CHỨ,
Ơ N © B Ã TỚ
R Ấ T VUI.

Đ Ó LÃ V Ĩ B Ạ N
Đ Ả QUAN TÂ M
•••

TỚ I HỌ .

:

!»»##

Chúng ta thể hiện sự

:

quan tâm \lớ\ ông bà ở
xa như thá nàơP

tlã y viát thư cho họ mỗ\
tuần mội Lần.
/


ss cách để
tôn trọn9 n9ơefi khác

22


CHĂM SĨC NGƯỜI CAO Tưổl
CĨ HỒN CẢNH KHĨ KHĂN
Người cao tuổi, đặc biệt là những

TỚ VỨ A M Ớ I M Ộ T
NỠƯỚI CĨ HO ÃN

BƠ' M Ẹ

CẢNH KJ-|Ĩ KJ-|ẢN

CẬU N Ĩ I eĩ

VỀ NHÃ Ả N T ố i.

KJhƠ N&?

người sống m ột mình khơng ai
chăm sóc, thường có cảm giác bị

xã hội "bỏ rơi". Nếu có điều kiện
bạn có thể ni dưỡng, chăm sóc
họ, cịn khơng hãy thường xun
trị chuyện, giúp họ vui vẻ. Điều đó
khiến người cao tuổi bớt cô đơn và
thể hiện sự tôn trọng của chúng ta.

BƠ M Ẹ TỚ NĨ I
LÃM NHƯ V Ậ y Đ Ã

Làm saơ ấể thể hiện
sự tỡn irọng \JỔ\ ngươi già
có hữàn cảnh \chà khănp

TH Ể HIỆN S ự

...... .

'ỳ

ồ ! BÃ Ấ y
H ẲN R Á T VUI.

TÔ N TR Ọ N © B Ã Ấ ỵ.

Náu có <3i<ểu kiển, bạn hãy
nhận chăm 5ÓC họ.

23


55 cách để
tổn trọng n9ŨS khác


THAM HOI VAO CAC NGAY LE, TET
Ngày nay nhiều người già

© IÁ N © S IN H NÀQ
CÁC cụ © IÀ TR O N © T ổ
HƯU T R Í IQ-IU v ự c CŨNG
M Ỡ I CHÚKIS TỚ TH A M
p ự TIỆC Đ Ấ Y

H Ẳ N LÃ CẬU

tham gia vào các trung tâm

VÃ C ÁC B Ạ N
Đ Ã LÃM HỌ VUI.

hưu trí cộng đồng. Chúng ta

o*»»,

nên hỏi thăm sức khoẻ, cuộc
sống của họ ở các trung tâm
đó. Các ngày lễ, dịp tế t trong
năm chính là dịp những người
già cần được quan tâm, chăm
sóc, giải trí và tơn trọng.

Nt
BỌ N T ớ
THƯ Ờ N© XUN

Làm

T Ặ N G Q UÀ HỌ

Đ Ể .U Đ Ó

V À O C Á C P ịP L Ể .

T H Ậ T TUYỆT!

chúng ta
có ầiỢc sự L?n trgng
từ các em nhỏp
530

£>ạn cần kính trgng người
tucì trang nhà và những
người xung quanh.

55 cách để
tơn trọr»9 nsịối khác

24