Tải bản đầy đủ (.doc) (23 trang)

Bien ban thi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (608.36 KB, 23 trang )

(1)

Sở Giáo dục và Đào tạo hng yên

---Hi ng coi thi Ts vo lp10trờng

PHạM NGũ L O I

ÃCộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc Lập - Tù do - H¹nh phóc


Hng Yên, ngày 30 tháng 06 năm 2009


Biên bảnHp lónh o hi ng coi thi tuyn sinh vào lớp 10Trêng THPT

PH¹M NGị L·OTheo Quyết định số: ... ... ngày ... ...Hồi

………….

giờ ngày 30 tháng 06 năm 2009, tại trờng THPT

PHạM NGũ L O

ã

, lãnh đạo


Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 trờng THPT

PHạM NGũ L O I

ã

tiến hành phiên


họp lãnh đạo hi ng coi thi.Thành phần gồm có:Ch tch Hi ng: :

... ...

Phó chủ tịch Hội đồng:

... ...

. ... ...
... ...

Th ký Hội đồng

.

:

... ...
. ... ...
. ... ...

Thanh tra thi:

... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...


Néi dung:-

... ...

Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết định thành lập


Hội đồng coi thi, Quyết định cử thanh tra thi.- Chủ tịch thông báo, quán triệt các vấn đề về chỉ đạo và triển khai thi năm học 2008-2009.


- Phó chủ tịch - Hiệu phó trờng sở tại báo cáo về tình hình chuẩn bị thi của trờng:+ Số thí sinh dự thi:

...

Trong đó:


Nam

...

Nữ

...


DiƯn 1:

...

HS; DiÖn 2:

...

HS; DiÖn 3:

...

HS


Sè thÝ sinh tù do:

...

HS.Số đợc cộng điểm khuyến khích:

...

HS.
(2)

. ... ...
. ... ...
. ... ...


+ Chuẩn bị ơn tập văn hố cho học sinh

... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...

+ Phơng án bảo vệ:

... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...

+ Các vấn đề khác

... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...


-

Chủ tịch thông báo kế hoạch tổ chức thi, lÞch thi.-

Chủ tịch phân cơng trách nhiệm của các thành viên trong lãnh đạo hội đồng coi thi:


+ Chủ tịch:

... ...

+ Phó chủ tịch: ... ...


. ... ...
. ... ...

+ Th ký: ... ...


. . ... ...
. ... ...


-

Thống nhất lịch làm việc của Hội đồng:
(3)

Thống nhất Hiệu lệnh trống:

... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...

. ... ...
. ... ...
. ... ...

-

ý

kiến phát biểu:

... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...

- Kiểm tra khu vực thi, khu vực làm việc của Chủ tịch và của Hội đồng coi thi.Bi lµm viƯc kÕt thóc vµo håi:

…………

h

…………...

ngµy

...


Chđ tÞch Th ký

(4)

Së Gi¸o dơc và Đào tạo hng


yên
---Hi ng coi thi TNTHptPHạM NGũ L O

ÃCộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt NamĐộc Lập - Tù do - H¹nh phóc


Hng Yên ngày 01 tháng 06 năm 2009


Biên bảnHp hi ng coi thi TN THPT Trng THPT

PHạM NGũ LãOTheo Quyết định số:

... ...

ngày

... ...


Hồi

..

giờ

ngày

..

tháng năm 2009. Tại Trờng THPT Trờng THPT

PH¹MNGũ L O

ã

. Hội đồng coi thi THPT Trờng THPT

PHạM NGũ L O

ã

tổ chc phiờn hpton th hi ng coi thi.Thành phần gồm cã:Chủ tịch Hội đồng:

... ...

Phó chủ tịch Hội đồng:

...
. . ... ...
. ... ...

Th ký Hội đồng:

... ...
. ... ...
. ... ...

Thanh tra thi:

... ...
. ... ...
. ... ...

. ... ...
. ... ...

Giám thị: ... ...


. ... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...

Vắng mặt:

... ...
. ... ...
. ... ...


Néi dung:1

- Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng.- Chủ tịch thông báo, quán triệt các vấn đề về chỉ đạo và triển khai thi tốt nghiệp năm học


2008 -2009.2

- Hiệu phó trờng sở tại báo cáo về tình hình chuẩn bị thi của trờng:


+ Số thí sinh dự thi:

...

Trong đó:Nam :

...

N÷:

...

DiƯn 1:

...

HS;


DiÖn 2:

...

HS; DiÖn 3:

...

HSSè thÝ sinh tù do:

...

HS
(5)

+ Số phòng thi:

... ...

+ Hồ sơ thi:

... ...
. ... ...
. ... ...

. ... ...

+ Cơ sỏ vật chất chuẩn bị thi:

... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...

+ Chuẩn bị ơn tập văn hố cho học sinh: ... ...


. ... ...
. ... ...
. ... ...

+ Phơng án bảo vệ:

... ...
. . ... ...
. ... ...
. ... ...

+ Các vấn đề khác:

... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...


3 -

Chủ tịch thông báo phân công trách nhiệm của các thành viên trong lãnh đạo hội đồng


coi thi:+ Chđ tÞch:

... ...

+ Phã chđ tÞch:

... ………...
. ... ...
. ... ...

+ Th ký:

... ...
. ... ...
. ... ...


-

Chủ tịch thông báo lịch làm việc của Hội đồng:
(6)

. ... ...

Ngµy :

... ...
. . ... ...
. ... ...

Ngµy :

... ...
. . ... ...
. ... ...

Giê tËp trung buổi sáng:

... ...

buổi chiều

... ...

- Chủ tịch thông báo Hiệu lệnh trống.- Ch tch thụng bỏo phng án, các yêu cầu cần thực hiện đảm bảo giữ gìn an ninh và an


tồn cho kỳ thi.- Chủ tịch tổ chức học tập quy chế thi, phổ biến chức năng, trách nhiệm của các giám thị,


giám thị ngoài phòng thi và các thành viên khác trong hội đồng coi thi; nhắc nhở việc thực


hiện quy chế thi.3- Thanh tra phát biểu nêu rõ việc thực hiện quy chÕ thi.. ... ...
. ... ...
. ... ...
. ... ...


4- ý

kiến của các thành viên trong Hội đồng:

... ...
... ...
... ...

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

5- Phân cụng kim tra h s thi:Phòng

Giáo viên

Giáo viên

Ghi chú
(7)

45


46


47


48


49.

Phân công kiểm tra phòng thi, CSVC phôc vô thi:... ...
... ...
... ...

KÕt luËn

... ...
... ...
... ...

Bi lµm viƯc kÕt thóc vµo håi

... ...

Chđ tÞch Th kýNGUYÔN V¡N M¹NH Ph¹m Minh TừSở Giáo dục và Đào tạo hngyên
---Hi ng coi thi TNTHptPHạM NGũ L o

ÃCộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc


Hng Yên, ngày tháng 06 năm 2009Biên bảnChng kiến bì đề thi cịn ngun niêm phong


Mơn

:...Hồi

... ...

h

... ...

ngày

... ...

tháng 06 năm 2009. Tại Hội đồng coi thi TN THPT -


Tr-ờng THPT

PHạM NGũ L o

ã

.Chủ tịch Hội đồng coi thi đã trình trớc tồn thể giám thị bì đề thi cũn nguyờn niờm


phong.Chữ ký của giám thị số 1:

... ...

Chữ ký của giám thị số 2: ... ...
(8)

NGUN V¡N M¹NH PH¹M MINH Từ
Sở Giáo dục và Đào tạo hng


yên
---Hi ng coi thi TNTHptPHạM NGũ L O

ÃCộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc


Hng Yên, ngày

tháng 06 năm 2009Biên bảnBn giao thi tha Mụn...Ti Hi ng coi thi TNTHPT năm học 2008-2009- Trờng

THPT

PHạM NGũ L O

ã


Phòng thi số

:...Giám thị 1 đã bàn giao lại số đề thừa là:...NGêi bµn giao Ngêi nhËn

(9)

Sở Giáo dục và Đào tạo

hng


yên
---Hi ng coi thi TNTHPTPHạM NGũ L O

ÃCộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc Lập - Tự do

Hạnh phúc


Hng Yên ngày tháng 06 năm 2009


Biên bảnBuổi thi môn:

... ...


Hi

...

h

...

ngày tháng 06 năm 2009. Hội đồng thi TNTHPT – TrờngPH¹M NGũ L O

Ã

. Tổ chức thi môn:

... ...


Bảng phân công Giám thị:Phòng thi

Giám thị

Giám thị

Giám thị ngoài

phòng thi


34
35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49Trực Điện thoại:


(10)

Sè thÝ sinh dù thi:

...

sè thÝ sinh v¾ng:

...


Lý do v¾ng

... ...
... ...
...
... ...
... ...
... ...

Sè bµi thi

...

Sè tê thi

...DiƠn biÕn bi thi:. ... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
Chđ tÞch Th kýNGUYÔN V¡N M¹NH PH¹M MINH TõSë Giáo dục và Đào tạo

hngyên
---Hi ng coi thi TNTHPTPHạM NGũ L O

Ã
Cộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc LËp - Tù do - H¹nh phóc


Hng Yên, ngày tháng 06 năm 2009


Biên bảnNiêm phong đề thi thừa môn...Hồi ... ...h... ... ... ngày tháng năm 2009. Tại Hội đồng thi TNTHPT – Trờng


THPT

PHạM NGũ L O

ã

.Chủ tịch, th ký, cùng niêm phong đề thi thừa
(11)

Bằng chữ...Xác nhận của những ngời niêm phongChủ tịch

Th ký 1

Th ký 2Sở Giáo dục và Đào tạo hng


yên
---Hi ng coi thi TNTHPTPHạM NGũ L O

Ã
Cộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc Lập - Tù do - H¹nh phóc


Hng Yên ngày tháng năm 2009


Biên bảnChng kin bỡ thi Mơn

... ... ...

cịn ngun niêm phongHồi

...

h

...

ngày tháng năm 2006. Tại Hội đồng thi TNTHPT - Trờng


THPT

PHạM NGũ L O

ã

.Tại buổi thi môn:

... ...

Chủ tịch Hội đồng coi thi đã trình trớc tồn thể giám thị1 và Thanh tra thi Bì đề thi


mơn

... ... ...

cịn ngun niêm phong.Chøng kiÕn (ký x¸c nhËn):
(12)

Thanh tra:Chđ tÞch Th kýSở Giáo dục và Đào tạo hng


yên
---Hi ng coi thi TNTHPT
PHạM NGũ L O

ÃCộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc


Hng Yên ngày tháng năm 2006


Biên b¶nChứng kiến đề thi Mơn

... ... ...

cịn ngun niêm phongHồi

...

h

...

ngày tháng năm 2009. Tại Hội đồng thi TNTHPT - Trờng


THPT PHạM NGũ LãO .Tại buổi thi môn:

... ...

Chủ tịch Hội đồng coi thi đã trình trớc tồn thể giám thị1 và Thanh tra thi Bì đề thi


mơn

... ... ...

cịn ngun niêm phong.Chøng kiến (ký xác nhận):Giám thị thứ nhất

Giám thị thứ 2Thanh tra:
(13)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hng


Yên

---Hi ng coi thi TNTHPTPHạM NGũ L O

ÃCộng hoà xà héi chđ nghÜa ViƯt Nam


§éc LËp - Tù do - Hạnh phúc


Hng Yên, ngày tháng 06 năm 2009


Biên b¶nChứng kiến bì đề thi Mơn

... ... ...

cịn nguyên niêm phongHồi

...

h

...

ngày tháng 06 năm 2009. Tại Hội đồng thi TNTHPT – Trờng


THPT

PHạM NGũ L O.

ãBuổi thi môn:

... ... ... ... ... ... ...

Giám thị số 1 đã trình trớc


tồn thể thí sinh trong phịng thi số:

... ...

bì đề thi

cịn ngun niêm phong.Chøng kiÕn (ký x¸c nhËn):Häc sinh sè 1

Gi¸m thị thứ số1
(14)

Sở Giáo dục và Đào tạo hng


yên
---Hi ng coi thi TNTHPT
PHạM NGũ L O

ÃCộng hoà x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam


§éc LËp - Tù do - H¹nh phóc


Hng Yên ngày tháng 06 năm 2009


Biên bảnTng hp Hi ng thi TN THPT - Trờng THPT

PHạM NGũ LãO

Theo Quyết định số:

... ...

ngày

... ... ... ...

Hội đồng coi thi TN THPT-Trờng THPT

PHạM NGũ L O

ã

đã làm việc từ ngày

31tháng

05

năm 2009 đến hết ngày

04

tháng 06 năm 2009.


Các công việc Hội đồng đã triển khai cụ thể:Ngµy

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

(Có biên bản kÌm theo)Ngµy... ...... ...
... ...
... ...
... ...

(Có biên bản kèm theo)Ngày

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

(Có biên bản kÌm theo)Ngµy

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

(Có biên bản kèm theo)
(15)

(Có biên bản kèm theo)Ngày

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

(Có biên bản kèm theo)Ngày

: Buổi sáng thi môn:... ... (Có biên bản kèm theo)
Bi chiỊu thi môn: :... ... (Có biên bản kèm theo)


Có ... ... thí sinh đăng ký dự thiVắng mặt

... ...

, có mặt

... ...


Số bài thi:

...

Số tờ thi:

...


Ngày

...

: Buổi sáng thi môn

:... ...

(Có biên bản kèm theo)


Bi chiỊu thi m«n:

:... ...

(Có biên bản kèm theo)


... ...

thí sinh đăng ký dự thiVắng mặt

... ...

, có mặt

... ...


Số bài thi:

...

Số tờ thi:

...


Ngày

...

: Buổi sáng thi môn

:... ...

(Có biên bản kèm theo)


Bi chiỊu thi m«n:

:... ...

(Có biên bản kèm theo)


... ...

thí sinh đăng ký dự thiVắng mặt

... ...

, có mặt

... ...


Sè bµi thi:

...

Sè tê thi:

...


Đánh giá chung:

...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

Các biên bản gửi Hội đồng chấm thi:
(16)

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

KiÕn nghÞ xư lý:... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...


... ...

Giao cho trêng së t¹i gåm:... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

Hội đồng thi kết thúc làm việc và giải tán lúc:

...

h

...

ngày

... ...(17)

NGUN V¡N M¹NH

Th kýPHạM MINH Từ
Sở Giáo dục và Đào tạo hng


yên
---Hi ng coi thi TNTHptPHạM NGũ L O

ÃCộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc


Hng Yên, ngày tháng 06 năm 2009Biên bản bàn giao
(18)

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...


Chđ tÞch Th ký 1 Th ký 2 Phó chủ tịch sở tại
Ch ký ca các thành viên trong hội đồng coi thi:
(19)

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...


Së Gi¸o dục và Đào tạo hng


yên
---Hi ng coi thi TNTHPTPHạM NGũ L O

ÃCộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc Lập - Tù do - H¹nh phóc


Hng Yên ngày tháng 06 năm 2009Đề Thu lại môn

..
Phũng

S

Ký nộp đề

Ghi chú34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49
(20)

Së Gi¸o dơc và Đào tạo hng


yên
---Hi ng coi thi TNTHPTPHạM NGũ L O

ÃCộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc Lập - Tù do - H¹nh phócHng Yên ngày tháng 06 năm 2009Phiếu thu nộp bài thi môn

..Phũng

S bài

Số tờ ( số mã đề)

Ký nộp34


35


36


37
(21)

Sở Giáo dục và Đào tạo hng


yên
---Hi ng coi thi TNTHPTPHạM NGũ L O

ÃCộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc


Hng Yên ngày tháng 06 năm 2009
Phiếu thu nộp bài thi môn

..Phũng

S bi

S t ( s mó )

Ký np38


39


40


41


42


43Ngời ThuSở Giáo dục và Đào tạo hng


yên
---Hi ng coi thi TNTHPTPHạM NGũ L O

ÃCộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc Lập - Tự do - Hạnh phóc


Hng Yªn ngày tháng 06 năm 2009
(22)

Phòng

Số bài

Số tờ ( số mã )

Ký np4445


46


47


48


49Ngời ThuSở Giáo dục và Đào tạo hng


yên
---Hi ng coi thi TNTHPTPHạM NGũ L O

ÃCộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc Lập - Tự do - Hạnh phóc


Hng Yªn ngày tháng 06 năm 2009Phiu giao bì đề thi mơn

………

..Phịng

Số bì đề thi

Ký nhận

Ghi chú
34

0135

0136

01
(23)

38

0139

0140

0141

0142

0143

0144

0145

0146

0147

0148

0149

01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×