Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh hoàn kiếm (tt)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (333.27 KB, 11 trang )

MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài
Sau gần 30 năm phát triển và quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, đáng khích lệ. Tăng
trưởng cao bình quân trên 6%/năm, việc làm, thất nghiệp được cải thiện, các loại hàng
hoá đa dạng và phong phú, đời sống nhân dân ngày càng được ổn định và nâng cao rõ rệt.
Có được những kết quả đó khơng thể khơng nhắc tới sự đóng góp của hệ thống các
ngân hàng thương mại Việt Nam. Với tư cách là trung gian tài chính trong nền kinh tế, hệ
thống các Ngân hàng thương mại Việt Nam luôn giữ vai trị huyết mạch trong các hoạt
động kinh tế nói chung, và là kênh dẫn vốn chủ đạo đối với các dự án đầu tư của Nhà
nước cũng như của các doanh nghiệp.
Đối với các Ngân hàng thương mại, hoạt động cho vay theo dự án luôn là một trong
những hoạt động quan trọng chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ và mang lại nguồn thu
chủ yếu cho ngân hàng. Song hoạt động này lại tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao nhất cho Ngân
hàng. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho
vay, đặc biệt là nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư hiện đang là một
trong những vấn đề mang tính cấp thiết đối với các ngân hàng thương mại.
Hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội vì mục tiêu lợi nhuận nhưng bảo đảm sử
dụng vốn an tồn, hiệu quả và góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước. Trong những năm tới,
hệ thống Ngân hàng TMCP Quân đội từng bước xây dựng và phát triển trở thành tổ chức
tài chính có uy tín trong và ngồi nước với phương châm hoạt động là phát triển bền
vững hiệu quả và hội nhập. Để đạt được mục tiêu này, một trong những khâu quan trọng
cần được quan tâm là thẩm định tài chính dự án. Thẩm định tài chính dự án có chất lượng
tốt sẽ góp phần bảo đảm an tồn trong hoạt động cho vay của Ngân hàng.
Chi nhánh Hoàn Kiếm-Ngân hàng TMCP Quân đội là đơn vị trực thuộc Ngân hàng
TMCP Quân đội. Chi nhánh đã thực hiện thẩm định cho vay các dự án trong những năm
qua, tuy nhiên trong quá trình thẩm định cho vay với chất lượng thẩm định tài chính dự
án cịn thấp so với mục tiêu, còn bộc lộ những bất cập, gây ảnh hưởng xấu đến kết quả
đầu tư.
Trong thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển công nghiệp, nhu cầu cho
vay theo dự án là rất lớn, nếu không nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án thì


nguy cơ tổn thất của Ngân hàng sẽ không nhỏ. Nhằm góp phần đáp ứng địi hỏi bức xúc


của thực tiễn, tôi chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt
động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội-chi nhánh Hoàn Kiếm” làm đề tài luận văn
thạc sỹ.
Mục tiêu nghiên cứu
- Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng thẩm định tài
chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại;
- Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động
cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Hoàn Kiếm;
- Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài
chính dự án trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Hoàn
Kiếm.
Kết cấu của luận văn
Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động
cho vay của Ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho
vay của Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt
động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Hoàn Kiếm.
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG
HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI

1.1. Thẩm định tài chính dự án đầu tƣ trong hoạt động cho vay của ngân hàng
thƣơng mại
1.1.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
Theo Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành:

“Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt
động ngân hàng theo quy định của Luật này”. “Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh,
cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây: nhận tiền gửi, cấp tín
dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản”.


“Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt
động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm
mục tiêu lợi nhuận”.
Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại tập trung vào các nhóm sau:
- Hoạt động huy động vốn
- Hoạt động cho vay và đầu tư
- Hoạt động khác
Theo Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành, cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín
dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích
xác định trong một thời gian nhất định theo thoả thuận với ngun tắc có hồn trả cả gốc
và lãi.
Cho vay là hoạt động kinh doanh chủ chốt của NHTM để tạo ra lợi nhuận, nhưng
cũng chứa đựng nhiều rủi ro nhất trong hoạt động ngân hàng.
1.1.2. Thẩm định tài chính DADT trong hoạt động cho vay của NHTM
Mục tiêu của đầu tư là hiệu quả nhưng muốn tối đa hố hiệu quả đầu tư thì trước khi
quyết định đầu tư nhất thiết phải có sự chuẩn bị thật cẩn thận và nghiêm túc thể hiện qua
việc lập dự án đầu tư trên cơ sở mọi thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư đã được thu
thập đầy đủ và phân tích tỉ mỉ, khoa học, khách quan.
Một dự án đầu tư thông thường bao gồm 3 giai đoạn:
 Giai đoạn 1: Chuẩn bị đầu tư
 Giai đoạn 2: Thực hiện đầu tư
 Giai đoạn 3: Vận hành kết quả đầu tư (dự án đi vào hoạt động)
Hoạt động thẩm định dự án đầu tư là khâu cuối cùng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

nhưng lại là khâu then chốt để quyết định đầu tư và do đó, quyết định sự thành cơng hay
thất bại của dự án đầu tư.
Cho vay theo dự án là loại hình cho vay phổ biến, đem lại nguồn thu nhập chủ yếu
cho ngân hàng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất. Do vậy, thẩm định dự án là một
hoạt động vơ cùng cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động cho vay của
ngân hàng.
Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư (theo sơ đồ)
Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư


 Xác định tổng vốn đầu tư và nguồn tài trợ
 Thẩm định tính hợp lý của các bảng dự trù tài chính
 Phân tích tài chính của dự án
 Đánh giá và ra quyế t đinh
̣ tài trơ ̣
1.2. Chất lƣợng thẩm định tài chính DAĐT trong hoạt động cho vay của NHTM
1.2.1. Khái niệm và các chỉ tiêu phản ánh chất lượng thẩm định tài chính DAĐT
Chất lượng của việc thẩm định dự án nói chung và thẩm định tài chính dự án nói
riêng có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động cho vay của ngân hàng, từ đó ảnh hưởng trực
tiếp đến lợi nhuận và sự an tồn của ngân hàng.
Chất lượng thẩm định tài chính dự án dưới góc độ ngân hàng là xem xét dự án đó có
đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của ngân hàng, thơng qua các chỉ tiêu như quy trình thẩm
định có khoa học và tồn diện khơng, cơng tác tổ chức quản lý, điều hành và sự phối hợp
có nhịp nhàng của các bên có liên quan trong quá trình thẩm định, hệ thống thơng tin có
đầy đủ, độ tin cậy cao,...
Các chỉ tiêu phản ảnh chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư
Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư được thể hiện qua nhiều chỉ tiêu, trong
đó có những chỉ tiêu có thể định lượng được nhưng cũng có những chỉ tiêu khơng thể
định lượng được. Nội dung của luận văn này chỉ đề cập đến khía cạnh các chỉ tiêu phản
ánh sự thỏa mãn những nhu cầu từ phía ngân hàng.

 Tổ chức quản lý, điều hành và quy trình thẩm định tài chính dự án
 Mức độ chính xác, tồn diện của nội dung và kết luận thẩm định
 Phương pháp và chỉ tiêu thẩm định phù hợp
 Thời gian thẩm định
 Hệ thống thông tin đầy đủ, độ tin cậy cao
 Nợ quá hạn và nợ xấu
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định tài chính DAĐT
Các nhân tố về phía ngân hàng thương mại
 Năng lực, kiến thức, kinh nghiệm của cán bộ thẩm định
 Trang thiết bị, cơng nghệ
Các nhân tố bên ngồi ngân hàng
Đây là các yếu tố từ mơi trường bên ngồi ngân hàng tác động tới chất lượng công


tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng thương mại như cơ chế chính sách,
pháp luật của Nhà nước, các rủi ro bất khả kháng có thể xảy ra trong quá trình hoạt động
của dự án, trình độ và tính trung thực của chủ đầu tư…
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT
ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HOÀN KIẾM

2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Qn đội- Chi nhánh Hồn Kiếm
2.1.1. Q trình hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Hoàn Kiếm được thành lập theo quyết định
345/QĐ/HĐQT ngày 28/09/2005 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội.
2.1.2 Cơ cấu bộ máy hoạt động
Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Hồn Kiếm bao gồm: Ban Giám đốc, phịng Quan hệ
khách hàng, phịng Kế tốn và dịch vụ khách hàng, phịng Quản lý tín dụng, phịng Tổ
chức hành chính, các phòng giao dịch.
2.1.3. Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm

Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm được thực hiện tất cả các
nghiệp vụ của Ngân hàng TMCP Quân đội. Cụ thể như sau:
- Huy động tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán;
- Cho vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ phục vụ sản
xuất kinh doanh;
- Cho vay trả góp, tiêu dùng, sinh hoạt gia đình, cho vay mua ơ tơ trả góp, cho vay trả
góp mua, xây dựng và sửa chữa nhà, cho vay du học;
- Thanh toán bằng VNĐ và ngoại tệ như: thanh toán chuyển tiền điện tử trong cả
nước, thanh toán biên giới, thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT, TELEX,...
- Các dịch vụ khác.
2.2. Thực trạng chất lƣợng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại
Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm
Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về vốn đầu tư trung, dài hạn của các doanh
nghiệp trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và thành phố Hà Nội, trong những năm gần đây,
hoạt động tài trợ theo dự án tại Chi nhánh Hoàn Kiếm ngày càng được mở rộng và phát
triển. Song song với việc mở rộng tài trợ theo dự án, Chi nhánh luôn luôn chú trọng việc
nâng cao chất lượng, hiệu quả thẩm định dự án đầu tư. Chất lượng thẩm định tài chính dự


án đầu tư được thể hiện qua nhiều chỉ tiêu. Nội dung của luận văn này chỉ đề cập đến
khía cạnh các chỉ tiêu phản ánh sự thỏa mãn từ phía Ngân hàng khi đánh giá chất lượng
thẩm định tài chính dự án.
2.2.1. Tổ chức quản lý điều hành và quy trình thẩm định tài chính dự án
Tồn bộ q trình cho vay đối với khách hàng là doanh nghiệp của Ngân hàng
TMCP Quân đội được chia thành 4 giai đoạn bao gồm:
Giai đoạn 1: Thẩm định và xét duyệt cho vay;
Giai đoạn 2: Hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng tín dụng;
Giai đoạn 3: Giải ngân;
Giai đoạn 4: Quản lý khoản vay, thu hồi nợ.
2.2.2. Mức độ chính xác, toàn diện của nội dung và kết luận thẩm định

Nội dung thẩm định tài chính dự án về cơ bản đã được tính tốn và phân tích cẩn
thận và đầy đủ. Tuy nhiên qua việc phân tích thực trạng cơng tác thẩm định tài chính dự
án tại Chi nhánh cho thấy việc tính tốn ở khơng ít báo cáo thẩm định trong một số dự án
còn những hạn chế nhất định.
Kết luận thẩm định đưa ra trong một số báo cáo thẩm định đã đánh giá tương đối tồn
diện tình hình tài chính dự án trên cơ sở phân tích đánh giá kết hợp các chỉ tiêu tài chính dự án,
kết luận mang tính logic xun suốt thâu tóm được tình hình tài chính của dự án và đưa ra
được các khuyến nghị hợp lý về đầu tư dự án. Bên cạnh đó cũng cịn nhiều báo cáo thẩm định
đưa ra những kết luận mang tính cục bộ, đưa ra kết luận chung chung, sơ sài không tỏ rõ quan
điểm về việc cho vay đầu tư dự án,..
2.2.3. Phương pháp thẩm định và chỉ tiêu thẩm định tài chính dự án
Những phương pháp thẩm định mà cán bộ thẩm định tại Ngân hàng Quân đội
thường sử dụng nhất trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư
 Phương pháp thẩm định theo trình tự
 Phương pháp so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu
 Phương pháp thẩm định dựa trên việc phân tích độ nhạy
 Phương pháp dự báo
 Phương pháp triệt tiêu rủi ro
2.2.4. Thời gian thẩm định
Quá trình thẩm định dự án tại Chi nhánh Hoàn Kiếm đều đảm bảo thời gian theo
quy định kể từ khi nhận đủ hồ sơ thẩm định, khơng có trường hợp thẩm định trong thời


gian kéo dài, gây chậm trễ ách tắc tiến trình đầu tư của dự án. Song lại xảy ra trường hợp
thời gian thẩm định dự án quá gấp do đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành kế hoạch năm.
2.2.5. Hệ thống thơng tin
Thơng tin mà Chi nhánh Hồn Kiếm có thể thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như:
nguồn thông tin từ hồ sơ dự án của khách hàng, nguồn thơng tin từ trung tâm tín dụng của
NHNN, nguồn thơng tin thu thập từ các trang điện tử,...
Tuy nhiên, Chi nhánh chưa thực sự quan tâm nhiều đến việc mua thông tin thẩm

định, xây dựng hệ thống lưu trữ thông tin phục vụ công tác thẩm định, mua phần mềm hỗ
trợ tính tốn trong q trình thẩm định trong khi những yếu tố này rất cần thiết trong
thẩm định tài chính dự án.
2.2.6. Tỷ lệ nợ xấu
Qua số liệu phân tích về nợ quá hạn và nợ xấu các năm từ 2012 đến tháng 6/2014,
cho thấy nợ xấu tín dụng đầu tư tại Chi nhánh có xu hướng gia tăng.
Qua phân tích tình hình thẩm định thực tế tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi
nhánh Hoàn Kiếm và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án cho thấy
chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại Chi nhánh chưa được
tốt, còn một số tồn tại cần phải khắc phục để nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự
án.
2.3. Minh họa về thẩm định dự án đầu tƣ “Dự án nâng cấp cơng suất TBA 220KV
Sóc Sơn”
2.3.1. Thẩm định chủ đầu tư
 Thẩm định tư cách pháp nhân của chủ đầu tư
 Thẩm định năng lực quản lý và điều hành của Ban lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải
điện Quốc gia (NPT)
 Thẩm định các giai đoạn phát triển và uy tín của chủ đầu tư
 Thẩm định năng lực tài chính của chủ đầu tư
2.3.2. Thẩm định dự án đầu tư
 Thẩm định tính pháp lý của dự án
 Thẩm định về khía cạnh tài chính của dự án
 Thẩm định về tiến độ và khả năng thực hiện
2.3.3. Đánh giá công tác thẩm định Dự án nâng cấp cơng suất TBA 220KV Sóc Sơn
 Những kết quả đạt được:
 Những hạn chế - Tồn tại


2.4. Đánh giá thực trạng chất lƣợng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho
vay tại Ngân hàng TMCP Qn đội- Chi nhánh Hồn Kiếm

2.4.1. Thành cơng (theo các chỉ tiêu chất lượng)
Quá trình thẩm định tại chi nhánh, cán bộ thẩm định thực hiện tuân thủ đúng theo các bước
và trình tự thẩm định, xem xét đánh giá đầy đủ những nội dung yêu cầu thẩm định.
- Báo cáo thẩm định tổng hợp cán bộ thẩm định đã đưa ra được nhận xét đầy đủ các
nội dung thẩm định theo quy định về thẩm định tài chính dự án, có kết luận và đưa ra
quan điểm rõ ràng về tài trợ dự án. Phần lớn các kết luận kiến nghị và đề xuất đưa ra
trong báo cáo thẩm định đã có những căn cứ khách quan khơng mang tính chủ quan áp
đặt của người thẩm định. Cùng với sự trưởng thành về kiến thức và kinh nghiệm của cán
bộ thẩm định, việc phân tích đánh giá các nội dung dự án xác thực hơn, các nhận xét
đánh giá về nội dung thẩm định ngày càng có chiều sâu.
- Thời gian thẩm định được bảo đảm theo quy định, khơng có trường hợp thẩm định
kéo dài gây khó khăn phiền phức cho khách hàng và làm ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư và
tiến độ thực hiện của các dự án
- Thẩm định tài chính dự án có nhiều tiến bộ, tính tốn phân tích các chỉ tiêu tài
chính cũng đã được cán bộ thẩm định thẩm tính toán kỹ, các kết luận thẩm định đi vào
bản chất của các chỉ tiêu tài chính, dần khắc phục được tình trạng đưa ra nhận xét và kết
luận thiếu căn cứ.
- Q trình thẩm định tài chính dự án đã loại bỏ những dự án không đủ điều kiện để
từ chối cho vay, đồng thời lựa chọn ra được nhiều dự án tốt để quyết định cho vay tài trợ.
Phần lớn các dự án thẩm định chấp thuận cho vay, sau quá trình đầu tư chuyển sang vận
hành sản xuất kinh doanh phát huy được hiệu quả và trả được nợ vay đúng hạn.
2.4.2. Hạn chế (theo các chỉ tiêu chất lượng)
Tuy đã đạt được những thành công nhất định, song nhìn chung chất lượng thẩm
định tài chính dự án cịn thấp so với u cầu
- Mức độ chính xác, tồn diện thẩm định tài chính một số dự án chưa tốt. Kết quả
tính tốn và phân tích cịn nhiều thiếu sót.
- Thời gian thẩm định tuy khơng để kéo dài làm ảnh hưởng đến quá trình đầu tư dự
án, song đã có nhiều trường hợp thẩm định trong thời gian quá gấp bị dồn vào cuối kỳ kế
hoạch, cán bộ thẩm định sẽ không đủ thời gian để xem xét thấu đáo các vấn đề về tài
chính dự án từ đó đưa ra những kết luận chủ quan về hiệu quả tài chính dự án, chất lượngthẩm định tài chính khơng được bảo đảm.
- Hệ thống thông tin chưa cung cấp được đầy đủ những số liệu, con số để phân tích tồn
diện dự án, nguồn thơng tin đang cịn nhiều hạn chế cả về chất lượng và số lượng.
- Nợ quá hạn và nợ xấu trong hoạt động cho vay đầu tư ngày càng tăng thậm chí ở
mức tương đối cao, chất lượng tín dụng khơng tốt phản ánh chất lượng thẩm định tài
chính dự án còn hạn chế.
2.4.3. Đánh giá các nguyên nhân
Nguyên nhân chủ quan
Thứ nhất, vai trị của thẩm định tài chính dự án chưa được chú trọng đúng mức
Thứ hai, Yếu tố con người mặc dù đã được quan tâm nhiều hơn nhưng với tốc độ
phát triển kinh tế nói chung và tốc độ tăng trưởng tín dụng nói riêng trong thời gian qua
thì số lượng và chất lượng cán bộ tín dụng tại Chi nhánh vẫn cịn chưa đáp ứng được yêu
cầu công việc, đặc biệt đối với các dự án có quy mơ lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp.
Thứ ba, trang bị phương tiện, kỹ thuật phục vụ thẩm định chưa đầy đủ
Nguyên nhân khách quan
Thứ nhất, hệ thống văn bản pháp lý làm căn cứ thẩm định cịn thiếu và khơng ổn
định.
Thứ hai, chất lượng lập dự án của chủ đầu tư còn thấp.
Thứ ba, chủ đầu tư cung cấp thơng tin khơng có độ chính xác cao.
CHƢƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN
TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘICHI NHÁNH HOÀN KIẾM

3.1. Định hƣớng chiến lƣợc phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh
Hoàn Kiếm
Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2010 – 2015 của MB được xây
dựng dựa trên hai nền tảng là Quản trị rủi ro vượt trội và Văn hóa thực thi nhanh hướng
tới khách hàng, với tầm nhìn trở thành Ngân hàng thuận tiện với mọi khách hàng.

3.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho
vay tại ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm
3.2.1. Nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ thẩm định
3.2.2. Khai thác hiệu quả và nâng cao chất lượng hệ thống thông tin thẩm định


3.2.3. Hoàn thiện tổ chức thẩm định tại Chi nhánh
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quân đội
Thứ nhất, tăng cường tổ chức các khoá học ngắn hạn, các lớp tập huấn chuyên để
thẩm định dự án đầu tư, tổ chức đi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm công tác thẩm định cho
các chi nhánh nhằm tăng nâng cao năng lực thẩm định trong toàn hệ thống.
Thứ hai, Ngân hàng TMCP Quân đội cần sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng hệ thống dữ
liệu quản trị thông tin kinh tế kỹ thuật để cung cấp thông tin tham khảo cho các Chi nhánh khai
thác trong quá trình thẩm định, góp phần nâng cao chất lượng thẩm định.
Thứ ba, hồn thiện phương pháp thẩm định tài chính dự án.
Thứ tư, hiện đại hóa trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác thẩm định.
Thứ năm, nên thành lập trung tâm khai thác thông tin và nghiên cứu dự báo thị trường.
Thứ sáu, bổ sung cán bộ đầu tư dự án, cán bộ quản lý rủi ro tín dụng và quản trị rủi
ro tài trợ dự án đầu tư có kinh nghiệm và nghiệp vụ chuyên sâu về cơng tác tại MB Hồn
Kiếm.
Thứ bảy, Ngân hàng TMCP Quân đội cần có sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương
đến các chi nhánh. Cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết các tỷ lệ tài chính trung bình từng
ngành để tạo thuận lợi cho công tác thẩm định ở mỗi chi nhánh.
3.3.2. Đối với Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan
Thứ nhất, để hạn chế vấn đề này đề nghị các Bộ ngành có liên quan trước hết yêu
cầu báo cáo tài chính của các doanh nghiệp hàng năm phải được kiểm toán, buộc các
doanh nghiệp phải th các cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra lại các báo cáo tài chính
hàng năm.
Thứ hai, Chính phủ cần có chế tài quy định xử phạt nghiêm đối với những người

cung cấp số liệu sai sự thật nhằm nâng cao trách nhiệm của người đi vay đối với tính
minh bạch trong hồ sơ gửi cơ quan vay vốn
Thứ ba, các Bộ, ngành địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn trong việc trao đổi và
cung cấp thông tin cần thiết và phát triển một mạng thông tin trong toàn quốc với sự tham
gia của các cơ quan trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động đầu tư và công
tác thẩm định.

KẾT LUẬN
Thẩm định tài chính dự án là nội dung thẩm định quan trọng trong công tác thẩm


định cho vay tại hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam nói chung và tại Ngân hàng TMCP
Quân đội nói riêng. Việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng
gắn liền với nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định trong đó có thẩm định tài chính dự
án. Cơng tác thẩm định tài chính dự án cần được coi là một trong những nội dung quan
trọng để đạt được mục tiêu hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững.
Hiện nay, công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Quân đội nói
chung và chi nhánh Hồn Kiếm nói riêng đang được Ngân hàng cố gắng ngày càng hoàn
thiện chặt chẽ và an tồn hơn. Song vẫn cịn tồn tại một số thực trạng bất cập đã đề cập
trong chuyên đề như: nguồn thơng tin cung cấp cho q trình thẩm định, hạn chế về
nghiệp vụ chuyên môn lĩnh vực hoạt động của dự án đầu tư,… Những tồn tại này không
chỉ do từ phía ngân hàng mà cịn phụ thuộc vào các nguyên nhân khác như môi trường
pháp lý, môi trường kinh tế, hệ thống ngân hàng, chủ đầu tư… Chính vì vậy để nâng cao
chất lượng thẩm định không thể chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản thân Ngân hàng TMCP
Qn đội mà địi hỏi phải có sự hợp tác giữa các ngành, các cấp trong và ngoài nước.
Đây là một nội dung không mới nhưng tương đối phức tạp, hơn nữa do hạn chế
về kinh nghiệm cũng như kiến thức thực tế nên trong bài viết này không thể đề cấp
hết các vấn đề. Những giải pháp và kiến nghị đưa ra chỉ là những đóng góp nhỏ cho
việc hồn thiện hơn cơng tác thẩm định và nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu
tư tại Ngân hàng TMCP Qn đội nói chung và chi nhánh Hồn Kiếm nói riêng.
×