Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chi nhánh hà nội của công ty TNHH agrivina (tt)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (100.38 KB, 5 trang )

i

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vai trò của nguồn nhân lực và nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực là không thể phủ nhận và đang ngày càng được các doanh nghiệp
quan tâm. Đặc biệt là tại thời điểm nền kinh tế cịn gặp nhiều khó khăn sau khủng hoảng
như năm 2013 này, vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố
quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và là động lực thúc đẩy doanh
nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn hiện tại. Nằm trong xu hướng chung đó, nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực của Chi nhánh Công ty TNHH Agrivina tại Hà Nội là một nhu
cầu tất yếu phải thực hiện. Chi nhánh với đặc thù sản phẩm là mặt hàng hoa tươi cao cấp,
so với các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng nhu yếu phẩm khác, lại càng gặp nhiều khó
khăn hơn, trong bối cảnh mà người dân ngày càng cắt giảm thu hẹp chi tiêu để tập trung
cho các nhu cầu thiết yếu và hạn chế các mặt hàng, dịch vụ xa xỉ. Do đó việc nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực là một trong những vẫn đề thiết yếu sống còn của Chi nhánh.
Đây cũng là lý do luận văn chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Chi
nhánh Hà Nội của Công ty TNHH Agrivina” cho việc nghiên cứu.
1. Nội dung chính của luận văn
Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về chất lượng nguồn nhân lực. Chương
này khái quát một số khái niệm và lý luận chung về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Bao gồm các khái niệm sau:
Về nguồn nhân lực :nguồn nhân lực là khái niệm tổng hợp bao gồm các yếu tố số
lượng, chất lượng và cơ cấu phát triển lao động nói chung cả ở hiện tại cũng như trong
tương lai tiềm năng của mỗi tổ chức, mỗi địa phương, mỗi quốc gia, khu vực và thế giới.
Về chất lượng nguồn nhân lực: Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố tổng hợp của
nhiều yếu tố bộ phận như trí tuệ, trình độ, sự hiểu biết, đạo đức, kỹ năng, sức khỏe, thẩm
mỹ, hiệu quả lao động .v.v… của người lao động. Tất cả các yếu tố này có mối quan hệ
chặt chẽ với nhau và trong đó trí lực và thể lực là hai yếu tố quan trọng trong việc xem
xét, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực.


iiVề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: về cơ bản được hiểu là tăng giá trị cho
con người trên các mặt phẩm chất đạo đức, thể chất, năng lực, thẩm mỹ, thơng qua các
chính sách phát triển nguồn nhân lực giúp con người có những năng lực, phẩm chất mới,
cao hơn để có thể hồn thành tốt hơn mục tiêu của tổ chức và của chính bản thân họ.
Trong phạm vi của luận văn này, tác giả đề cập đến vấn đề chất lượng nguồn nhân
lực của doanh nghiệp chủ yếu dựa trên việc tiếp cận, nghiên cứu, đánh giá cơ cấu, số
lượng và các tiêu chí phản ánh chất lượng hiện tại của nhân sự cùng những chính sách
quản trị ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực trong phạm vi một Cơng ty.
Ngồi ra phần 1 của luận văn còn đưa ra các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng nguồn
nhân lực.Bao gồm các chỉ tiêu về thể lực, năng lực, nhân cách, tính năng động xã hội và
kết quả thực hiện cơng viêc. Các nhân tố ảnh hưởng đến các chỉ tiêu này bao gồm: các
nhân tố đầu vào và chính sách phát triển của công ty.
Phần 1 cũng nêu ra kinh nghiệm về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công
ty Harrods, tổng quan các nghiên cứu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cùng với
vai trò, sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Chương 2: Thực trạng nguồn nhân lực tại chi nhánh công ty TNHH Agrivina tại
Hà Nội.Chương nàygiới thiệu về Chi nhánh Cơng ty TNHH Agrivina tại Hà Nội, đi vào
phân tích cấc đặc điểm về sản xuất kinh doanh, đặc biệt đi sâu vào phân tích các chỉ tiêu
phản ánh chất lượng nguồn nhân lực, các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân
lực để qua đó đánh giá chất lượng nguồn nhân lực Chi nhánh Công Ty TNHH Agrivina
tại Hà Nội, từ đó chỉ ra điểm mạnh, điểm hạn chế, các nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó.
Các nội dung chính của phần hai bao gồm:
Phần giới thiệu chung về chi nhánh công ty TNHH Agrivina: Chi nhánh Công ty
TNHH Agrivina thuộc hệt thống phân phối hoa tươi ở miền Bắc của Công ty TNHH
Agrivina với thương hiệu Dalat Hasfarm. Các sản phẩm chủ yếu của Chi nhánh bao gồm


iii


các sản phẩm hoa cắt cành, hoa chậu và các phụ liệu cắm hoa. Hệ thống phân phối của chi
nhánh bao gồm các tỉnh từ Vinh (Nghệ An) đổ lên phía Bắc. Chi nhánh phân phối qua ba
kênh phân phối là bán buôn, bán lẻ và bán trong siêu thị. Ở phần này luận văn cũng nêu ra
đặc điểm sản phẩm của chi nhánh là hoa tươi, do đó cũng mang các đặc điểm của sản
phẩm nơng nghiệp như tính mùa vụ, khả năng lưu kho ngắn…
Tiếp theo đó, phần hai đánh giá thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực tại chi
nhánh qua các chỉ tiêu:
- Chỉ tiêu đánh giá về thể chất (thông số sức khỏe, cơ cấu lao động theo độ tuổi,
giới tính);
- Chỉ tiêu đánh giá về trình độ năng lực (đánh giá qua cơ cấu về trình độ học vấn,
trình độ chun mơn, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, thâm niên cơng tác);
- Chỉ tiêu đánh giá thực trạng về nhân cách, ở đây đề cập đến đạo đức trong công
việc, tức là các yếu tố về tính chấp hành kỷ luật, sự trung thực, tính trách nhiệm…
- Chỉ tiêu đánh giá về thực trạng nguồn nhân lực qua chỉ tiêu về kết quả thực hiện
công việc. Luận văn lấy căn cứ từ kết quả xếp loại nhân viên của phòng nhân sự, kết quả
khảo sát bao gồm khảo sát ý kiến khách hàng phản hồi về dịch vụ của chi nhánh và khảo
sát mức độ năng lực hiện thời của nhân viên so với tiêu chuẩn để đánh giá tổng quát chất
lượng nguồn nhân lực.
Phần tiếp theo, luận văn cũng tìm hiểu và phân tích các nhân tố tác động đến các
chỉ tiêu trên, bao gồm các nhân tố:
- Nhân tố đầu vào của nguồn nhân lực: trong đó tập trung vào hoạt động tuyển mộ,
tuyển chọn của Chi nhánh và nêu ra thực trạng thiếu tính minh bạch trong tuyển dụng tại
Chi nhánh.
- Các chính sách phát triển nguồn nhân lực:
+ Chính sách đào tạo: Chỉ ra thực trạng cịn thiếu tính định hướng, quy hoạch tổng
thể trong quy trình đào tạo.


iv


+ Cơng tác bố trí sử dụng lao động: cịn chưa tận dụng hết tiềm năng lao động; tính
bất hợp lý trong sắp xếp lao động do tính chất cơng việc ảnh hưởng bởi thời vụ nhiều.
+ Chính sách khen thưởng kỷ luật: trong 4 năm trở lại đây đã phát huy được tác
dụng tích cực, góp phần trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Chi nhánh
tuy nhiên còn cần cải thiện hơn ở một số điểm.
+ Chính sách thù lao: tương đối hợp lý, khách quan và cơng bằng. Tuy nhiên, để
hạn chế tình trạng lãn công, chỉ ngồi chờ cho hết giờ làm việc của CBCNV, chi nhánh cần
trả lương dựa trên cơ sở thời gian làm việc thực tế và thái độ, ý thức làm việc cùng với sự
tuân thủ nội quy, quy định làm việc của CBCNV.
+ Yếu tố văn hóa doanh nghiệp: chi nhánh hiện đã xây dựng được văn hóa doanh
nghiệp với đội ngũ nhân lực hằng say làm việc, yêu cơng việc, tâm huyết và quyết tâm
hồn thành cơng việc. Song chi nhánh cần xây dựng văn hóa ứng xử và tinh thần đồng đội
trong cơng việc hồn thiện hơn để nhân viên trong chi nhánh thêm phần đoàn kết, hỗ trợ
nhau trong cơng việc.
Từ các phân tích trên, luận văn đưa ra các kết luận về chung về chất lượng nguồn
nhân lực chi nhánh công ty TNHH Agrivina tại Hà Nội, tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu
và nguyên nhân.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chi nhánh
công ty TNHH Agrivina tại Hà Nội.Chương này nêu ra phương hướng phát triển, mục tiêu
chung của chi nhánhnhư sau:
- Phương hướng phát triển của chi nhánh được xây dựng trên cơ sở phương hướng
phát triển của tồn cơng ty. Đó là ln xem yếu tố con người là một trong những tài sản
quý nhất làm sao để tại công ty, mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển nghề nghiệp một
cách bình đẳng; việc tuyển dụng dựa trên năng lực thực sự của ứng viên, khơng phân biệt
chủng tộc, giới tính, tuổi tác; xây dựng được một nguồn nhân lực thực sự chuyên nghiệp,
đáp ứng yêu cầu công việc.


v


- Mục tiêu phát triển của chi nhánh là xây dựng thương hiệu Dalat Hasfarm trở
thành thương hiệu về hoa tươi hàng đầu tại Châu Á dựa trên các tiêu chí mà tổng cơng ty
đã đề ra.
Phần cuối của luận văn đề cập đến một số giải pháp để khắc phục những điểm yếu
của nguồn nhân lực chi nhánh công ty TNHH tại Hà Nội như:
- Hồn thiện cơng tác quy hoạch phát triển NNL cho chi nhánh trong giai đoạn 20132017;
- Hồn thiện cơng tác tuyển dụng của chi nhánh;
- Hồn thiện cơng tác đào tạo, phát triển NNL (bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun
mơn, lành nghề cho người lao động);
- Hồn thiện cơng tác phân tích, đánh giá cơng việc để bố trí, sử dụng lao động hợp
lý, hiệu quả tại các bộ phận, phịng ban;
- Hồn thiện cơng tác khuyến khích lợi ích vật chất và tinh thần để thu hút, tạo động
lực lao động, duy trì, giữ chân NNL chất lượng cao cho Chi nhánh….
- Một số giải pháp khác như cải thiện điều kiện lao động và nâng cao chất lượng môi
trường làm việc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức cho nhân
viên chi nhánh, hoàn thiện phong cách lãnh đạo tích cực, phù hợp đối với các cấp quản lý,
tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của lãnh đạo, quản lý.
Sau khi nghiên cứu, luận văn đã hệ thống hóa và phát triển những lý luận về chất
lượng nguồn nhân lực nói chung và đã khái quát nội dung, phương pháp và cách tiếp cận
về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Từ đó, luận văn đã thu thập
thơng tin, tìm hiểu và phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong Chi nhánh
công ty TNHH Agrivina tại Hà Nội, chỉ ra những mặt còn tồn tại trong vấn đề này.×